(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Обладнання харчових виробництв

637.2

Б87

Бредихин, С.А. Техника и технология производства сливочного масла и сыра/ С.А. Бредихин, В.Н. Юрин. - М.: КолосС, 2007. - 319 с.: ил. - Библиогр.: с.315-316

Описана технология сливочного масла и сыра. Изложены основные требования контроля качества и безопасности переработки молока. Описаны правила проведения лабораторного контроля и сертификации молочной продукции. Книга предназначена для технологов молочной промышленности, инженерно-технических работников, студентов вузов.

663(03)

В15

Валентас, Дж. К. Пищевая инженерия. Справочник с примерами расчетов: Пер. с англ. под общ. ред. А.Л. Ишевского/ Дж. К. Валентас, Э. Ротштейн, Р. Пол Сингх;  . - СПб.: Профессия, 2004. - 845 с.: граф., ил. - Библиогр. в конце глав. - Алф. предм. указ. с.835-845

Рассмотрены основные принципы работы различного оборудования для пищевой промышленности - сушильных и выпарных аппаратов, холодильных агрегатов, тестомесильного оборудования, трубопроводов, систем СIP и т.п.

664.8

Г 52

Гладушняк, О.К. Технологічне обладнання консервних заводів: підруч. для студ. ВНЗ/ О.К. Гладушняк. - Херсон: Грінь Д.С., 2015. - 348 с.: рис. - Бібліогр.: с.347 . - ISBN 978-617-7243-92-1

 В підручнику описано технологічне обладнання консервних виробництв за останніми досягненнями науки і техніки. Наведені конструкції, будова, принцип дії машин, апаратів і потоково-модернізованих ліній консервного виробництва. Розглядаються технологічні процеси та обладнання, що забезпечують: миття сировини та споживчої тари; сортування та калібрування сировини; очищення та відокремлення їстівних та неїстівних тканин сировини; подрібнення різних продуктів; пресування для виготовлення рідкої фази та наповнення споживчої тари продуктами, які консервуються.

663

Г 65

Гончаренко, Б.М. Автоматизація виробничих процесів харчових технологій: підруч./ Б.М. Гончаренко, А.П. Ладанюк; НУХТ. - К.: НУХТ, 2014. - 530 с.: рис. - Бібліогр.: с.524-526 . - ISBN 978-966-612-163-2

 Розглянуто основи метрології та вимірювальної техніки, принципи побудови схем автоматичного контролю й керування, принципи дії, технічні та метрологічні характеристики вимірювальних перетворювачів і приладів контролю температури, тиску, витрати рівня, складу й фізично-хімічних властивостей речовин, основи проектування автоматизованих систем різного рівня та призначення. Висвітлено основи теорії автоматичного керування, алгоритми й об'єкти керування,

664.1

Д72

Драгилев , А.И. Оборудование для производства сахарных кондитерских изделий: учеб. для нач. проф. образования/ А.И. Драгилев , Я.М. Сезанаев; М-во образования РФ, Ин-т развития проф. образования. - М.: ИРПО; Изд. центр "Академия", 2000. - 271 с.: рис. - (Профессиональное образование). - Библиогр.: с. 269.

Рассмотрено основное технологическое оборудование для производства сахарных кондитерских изделий, а также упаковочное оборудование, применяемое на кондитерских фабриках. Приведены описания устройств, машин и аппаратов, принципы их работы, эксплуатации и правила техники безопасности при их обслуживании.

637.1

Є70

Єресько, Г.О. Технологічне обладнання молочних виробництв: навч. посіб./ Г.О. Єресько, М.М. Шинкарик, В.Я. Ворощук. - К.: ІНКОС: Центр навчальної літератури, 2007. - 337 с.: рис. - Бібліогр.: с. 336

В посібнику описані конструкції, принцип роботи і умови експлуатації технічного обладнання молочних виробництв. Подані як типові конструкції, так і сучасні розробки вітчизняних і зарубіжних фірм, вказані напрямки удосконалення обладнання. Наведені основні розрахунки технологічних машин і апаратів, необхідні для визначення їх продуктивності, належної потужності, витрат робочих середовищ.

664.6

К29

 Каталог оборудования для производства макаронных изделий/ АО "РОСС". - Харьков: РОСС, [2012?]. - 16 с: ил.

В каталоге представлено оборудование для производства макаронных изделий: вакуумные макаронные прессы, транспортер, камеры сушильные электрические, электрошкаф для сушки макаронных изделий, просеиватель муки. Каталог сопровожден иллюстрациями и образцами макаронных изделий.

663

К29

 Каталог харчовика. Обладнання, інгредієнти, пакування/ ТзОВ "Промінфо". - Львів: Промінфо, 2008. - 44 с: іл.

В каталозі подано алфавітний покажчик фірм з виробництва обладнання, інгредієнтів, пакування продуктів харчування.

663

К80

Кретов, И.Т. Инженерные расчеты технологического оборудования предприятий бродильной промышленности: Учеб. пособие для студентов вузов/ И.Т. Кретов, С.Т. Антипов, С.В. Шахов. - М.: КолосС, 2004. - 391 с. - (Учеб. и учебные пособ.  для студентов вузов). - Библиогр.: с.388

Приведены методики расчетов основных технологических и конструктивных параметров оборудования солодовенного, пивоваренного, безалкогольного, спиртового и дрожжевого производств, а также конкретные примеры решения многовариантных задач с использованием ПК.

663

М 29

Марценюк, О.С. Процеси і апарати харчових виробництв : підруч./ О.С. Марценюк, Л.М. Мельник; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НУХТ. - К.: НУХТ, 2011. - 407 с.: рис. - Бібліогр.: с.403

 В підручнику розглянуто механічні, гідромеханічні, теплові та масообмінні процеси харчових виробництв.  Описано конструкції апаратів на підставі рівнянь балансу теплоти, маси і діючих сил. Висвітлено загальні положення культивування мікроорганізмів як важливого технологічного процесу.

663

М38

  Машины и аппараты пищевых производств. В 2-х книгах: Учеб. для студентов вузов/ С.Т. Антипов, И.Т. Кретов, А.Н. Остриков и др; Ред. В.А. Панфилова. - М.:  Высшая  школа. - (Учебник XXI века)

 Кн. 2. - 2001. - 1384 с.: рис., табл. - Предм. указ.1380-1384. Авт. указ. на обороте тит. л.

В учебнике анализируются состояние и перспектива технического обеспечения пищевых производств. Особое внимание уделено проблемам, стоящим перед специалистами в деле повышения эффективности машинных технологий производства продуктов питания. Даны современные формы организации технологических комплексов, а также основные требования к процессам оборудованию пищевых производств.

663

М38

 Машины и аппараты пищевых производств: В 2-х кн.: Учеб. для студентов вузов/ С.Т. Антипов, И.Т. Кретов, А.Н. Остриков и др; Ред. В.А. Панфилова. - М.:  Высшая  школа. - ("Учебники XXI века")

 Кн.1. - 2001. - 703 с.: рис., табл. - (Учебник XXI века). - Предм. указ. с.699-703. Авт. указ. на обороте тит. л.

В учебнике анализируются состояние и перспектива технического обеспечения пищевых производств. Особое внимание уделено проблемам, стоящим перед специалистами в деле повышения эффективности машинных технологий производства продуктов питания. Даны современные формы организации технологических комплексов, а также основные требования к процессам и оборудованию пищевых производств.

663

М64

Мирончук, В.Г. Монтаж, ремонт та експлуатація обладнання харчових виробництв: курс лекцій для студ. спеціальності 6.090221 "Обладн. перероб. і харч. виробництв" ден. та заоч. форми навчання/ В.Г. Мирончук; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К.: НУХТ, 2007. - 118. с.: рис. - Бібліогр.: с.118

            664.1

Н34

Науково-технічні розробки та інноваційні технології. Цукрова промисловість/ ред. колегія: С.В. Іванов,  Т.Л. Мостенська,  В.Л. Зав'ялов; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НУХТ. - К.: НУХТ, 2012. - 41 с.

У збірнику подано анотації на завершені науково-технічні розробки з цукрової промисловості Національного університету харчових технологій, що готові до впровадження на промислових підприємствах та в організаціях, серед них: автоматизована система управління технологічним процесом екстракції на цукровому заводі, дифузійний апарат, комп'ютерна програма імітаційного моделювання роботи продуктового відділення цукрового заводу, виробництво біоетанолу на цукровому заводі та інші.

663

О-16

 Обладнання та технології харчових виробництв: вип.7: темат. зб наук. праць, . Т.1/ М-во освіти і науки України, ДонДУЕТ. - Донецьк, 2005. - 330 с.: рис., табл.. - Бібліогр. подано постатейно. -Алф. покажчик.: с. 328-329.- Список  скор.: с. 330

У збірнику наукових праць уміщено матеріали, в яких розкрито результати досліджень у галузі розробки та дослідження харчового й торговельно-технологічного устаткування, розробки нових технологій виробництва продуктів харчування. Призначений для наукових, практичних та інженерно-технічних працівників, студентів вузів і фахівців  у галузі харчових виробництв.

663

О-16

 Обладнання та технології харчових виробництв: тем. збірн. наук. праць, Вип. 31/ гол. ред. О.О. Шубін; М-во освіти і науки України, Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. - 268 с: рис. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику наукових праць уміщено матеріали, в яких розкрито результати досліджень у галузі розробки та дослідження харчового й торговельно-технологічного устаткування, розробки нових технологій виробництва продуктів харчування.

664.7 (03)

О-22

 Оборудование для производства муки и крупы: справ/ А.Б. Демский, М.А. Борискин, В.Ф. Веденьев и др. - СПб.: Профессия, 2000. - 624 с.: ил.

 Аннотация: В справочнике подробно рассмотрены характеристики сепараторов, триеров, обоечных и щеточных машин, энтолейторов, машин для очистки зерна от минеральных и трудноотделимых примесей, магнитные аппараты, увлажнительные и моечные машины, аппараты для гидротермической и тепловой обработки, машины для измельчения зерна, шелушения и шлифования крупяных культур, для сепарирования зернопродуктов, весовые дозаторы и весовыбойные автоматы, оборудование для формирования сортов и витаминизации муки, гранулирования отрубей, фасовочно-упаковочные автоматы и линии.

663

Р12

Рабинович, Б.Д. Контрольно-измерительные приборы в пищевой промышленности/ Б.Д. Рабинович; Всесоюзный научно-исследовательский институт плодоовощной промышленности . - Киев, 1939. - 128 с: рис., табл.. - Библиогр.: с. 124

В книге даются сведения по контролю и эксплуатации техно-химических и тепло-технических измерительных приборов. Книга предназначена для предприятий плодоовощной промышленности, но может быть использована и в  родственных отраслях пищевой промышленности.

663

Р65

Розрахунки обладнання підприємств переробної і харчової промисловості/ В.Г. Мирончук, Л.О. Орлов, А.І. Українець и др.; Міносвіти України; НУХТ. - Вінниця: Нова Книга, 2004. - 282 с.: рис., табл.. - Бібліогр. с. 281-282. - Авт. вказ. на тит. арк.

Розглянуто приклади розрахунку обладнання переробних і харчових виробництв у відповідності до програми дисципліни "Технологічне обладнання харчових виробництв". Наведено варіанти контрольних завдань і рекомендовану літературу щодо розрахунку конкретного обладнання.

664.1

С 56

Современные технологии и оборудование свеклосахарного производства: моногр., Ч.1/ В.О. Штангеев, В.Т. Кобер, Л.Г. Белостоцкий и др. - К.: Цукор України, 2003. - 352 с.: ил. - Библиогр.: с.341-347

В монографии описаны современные технологии и оборудование, которые разработаны и апробированы в сахарной промышленности Украины. Анализируются способы очистки корнеплодов от примесей, приведены технологические схемы тракта подачи свеклы в завод, ее мойки, конструкции свеклорезок. Значительное внимание уделено экстрагированию сахарозы, подготовки питательной воды и соответствующего оборудования.

663(03)

С74

Справочник механика пищевой промышленности/ А.И. Соколенко, А.И. Украинец, В.Л. Яровой и др.; Под ред. А.И. Соколенко. - АртЭк, 2004. - 335 с.: рис., табл., цв.ил. - Библиогр.: с. 334-335

В книге изложены справочные материалы, относящиеся к системам измерения величин, сведения по математике, характеристики машиностроительных, упаковочных материалов, сортамента проката, сырья, полуфабрикатов и готовой продукции пищевой промышленности.

663

С74

 Справочник специалиста пищевых производств/ А.И. Соколенко, А.И. Украинец, В.Л. Яровой и др; Ред. А.И. Соколенко. - К.: АртЭк

Кн. 1: Механика. - 2001. - 304 с.: цв.ил, рис. - Библиогр.: с. 299-300 . - Предм. указ.:с.301-303.

В книге изложены справочные материалы, относящиеся к системам измерения величин, общеупотребительные сведения по математике, характеристики машиностроительных, упаковочных и специальных материалов, сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.

663

С91

Сухенко, Ю.Г. Надійність і довговічність устаткування харчових і переробних виробництв: підруч. для студ. вузів/ Ю.Г. Сухенко, О.А. Литвиненко, В.Ю. Сухенко; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К.: НУХТ, 2010. - 547 с.: іл. - Бібліогр.: с.536-537

 В підручнику розглянуто основні поняття, властивості й показники надійності технічних об'єктів. Подано методики вибору і розрахунку показників надійності машин та апаратів. Проаналізовано виробничі умови експлуатації обладнання харчових, мікробіологічних виробництв, особливостей його спрацювання і корозії. 

664.1

Т38

Технологическое оборудование сахарных заводов: учебник/ С.М. Гребенюк, Ю.М. Плаксин, Н.Н. Малахов, К.И. Виноградов. - М.: КолосС, 2007. - 520 с.: рис., табл.. - (Учеб. и учеб. пособия для студентов вузов). - Библиогр.: с.512 . -Предм. указ.: с. 513-515

Описано оборудование, входящее в технологические системы свеклосахарных и рафинадных заводов. Приведены схемы и параметры оборудования различных фирм-производителей. Описана работа оборудования и даны основы расчета его конструктивных параметров. Рассмотрены основные особенности эксплуатации описываемого оборудования. Для студентов вузов.

 

664.6

Т38

Технологічне устаткування хлібопекарського, макаронного і кондитерського виробництв: підручник/ В.Ф. Петько, О.І. Гапонюк, Є.В. Петько, А.В. Ульяницький; за ред. д-ра техн. наук проф. О.І. Гапонюка. - Київ: Центр учбової літератури, 2007. - 432 с: рис., табл.

Подано кваліфікацію, принципи дії і правила експлуатації технологічного устаткування хлібопекарського, макаронного і кондитерського виробництв. Наведено методику технологічного і силового розрахунків технологічного устаткування названих галузей, а також технічні характеристики деяких технологічних машин і апаратів.

664.7

Т38

Технологічне обладнання зернопереробних  та олійних виробництв: навч. посіб./ О.В. Дацишин, А.І. Ткачук, О.В. Гвоздєв и др; за заг. ред. О.В. Дацишина. - Вінниця: Нова Книга, 2009. - 488 с.: рис. - Бібліогр.: с. 486. -  Авт. зазначені на тит. арк.

У посібнику розглянуто сучасні механізовані процеси та технологічне обладнання борошномельного, круп'яного, олійного і комбікормового виробництв. Окремий розділ присвячено механізації технологічних процесів та обладнанню для зберігання зернових продуктів. Приведені принцип дії, будова, робота, технологічні регулювання та інженерні розрахунки основного технологічного обладнання.

664.7

Ф53

Филин, В.М. Технология и оборудование для производства кукурузной и других круп/ В.М. Филин. - М.: ДеЛи Принт , 2007. - 224 с.: рис., табл. - Библиогр.: с.217-222.

В книге рассмотрены основные процессы подготовки и переработки зерна. Изложены особенности технологических операций,  даны практические рекомендации по организации производства круп с использованием нового оборудования. Приведены сведения о типовом и новом, защищенном патентами оборудовании.

663

Х22

Харчові технології у прикладах і задачах: підручник/ Л.Л. Тавожнянський, С.І. Бухкало, П.О. Капустенко та ін.; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політех. ін-т". - Київ: Центр учбової літератури, 2008. - 575 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.564-566.

Викладено основні технології харчових виробництв, її фізико-хімічні, біохімічні та технологічні закономірності. Подані характеристики, асортимент харчових продуктів, апарати і технологічні процеси їх виготовлення. Наведено різні типи сучасних пластинчастих теплообмінників та їх конструкції, представлено методи енергозбереження - пінч-аналіз, застосування їх у харчовій промисловості. Приведені розрахунки норм витрат сировини і допоміжних матеріалів, зниження витрат і відходів при виробництві, а також формули, що необхідні для розв'язання прикладів і контрольних задач.

 

 

 

Добавил: CNTB, 30.08.2018, в категорию Загальні питання техніки (тематичні списки)
| Теги: Обладнання харчових виробництв