(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИІЕРТАЦІЙ №1 2019 р.

681

М 15

Макарова, М.В. Тенденції розвитку цифрової економіки: моногр./ М.В. Макарова; Полтавський ун-т споживчої кооперації України. - Полтава: РВВ ПУСКУ, 2004. - 236 с.: іл. - Бібліогр.: с.233 . - ISBN 966-7971-16-3

У монографії викладені питання становлення інформаційного суспільства в розвинених країнах, впливу інформаційно-комунікаційних технологій і процесів глобалізації на становлення економіки. Досліджені типові моделі інформаційного суспільства, виявлені корисні тенденції для становлення моделі українського інформаційного суспільства. Проведений аналіз принципів і значення сучасної цифрової економіки. Пропонується системна класифікація моделей електронного бізнесу й електронної комерції 

681

Т 66

Трегуб, В.Г. Основи комп'ютерно-інтегрованого керування (Інтегровані автоматизовані системи керування ): навч. посіб./ В.Г. Трегуб; НУХТ. - К.: НУХТ, 2005. - 192 с.: рис. - Бібліогр.: с.190-191 . - Предм. покажч.: с.175-179 . - ISBN 966-612-050-Х

Висвітлено основні принципи побудови та інтеграції сучасних ієрархічно-розподілених систем керування технологічними та бізнес-процесами підприємств харчової промисловості, що складаються з робочих станцій, об'єднаних в обчислювальні мережі.

 

Автореферати дисертацій

 

628

Ф 32

Феденко, Ю.М.

Нанокомпозити на основі цирконію (IV) оксиду та їх використання для очищення води: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.21/ Ю.М. Феденко; М-во освіти і науки України, НТУ України "Київський  політехн. ін-тт". - К., 2014. - 24 с.: іл. - Бібліогр.: с.19-22

В роботі обрано та науково обгрунтовано найбільш раціональний метод синтезу нанокомпозитів "цирконіію (IV) оксид - активоване вугілля " для отримання сорбентів з прийнятними характеристиками. Запропоновано екологічно безпечні методи утилізації шламів відпрацьованого сорбенту та розчинів полютантів після очищення води.

621.5

К 89

Кузнецов, В.В. Теоретичний аналіз характеристик газових холодильних машин при помірних температурах охолодження: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.05.14/ В.В. Кузнецов; М-во освіти і науки України, Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2015. - 21 с. - Бібліогр.: с. 17-19

В роботі проведено дослідження впливу різних параметрів на інтегральні показники газових холодильних машин при помірних температурах охолодження. Для дослідження розроблені одновимірна математична модель, яка базується на структурно-модульному представленні кріосистем і алгоритм розрахунку нестаціонарних параметрів робочого тіла. Отримані критерії подібності газових холодильних машин, що дозволило розробити методику проектування цих машин з використанням існуючих конструкцій.

621.5

О-26

Обухов, О.А. Профілювання високоефективних лопаткових дифузорів для відцентрових компресорів: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.05.14/ О.А. Обухов ; М-во освіти і науки України,  Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2015. - 21 с: рис. - Бібліогр.: с. 17-19

Дисертаційна робота присвячена  створенню метода профілювання висоефективних лопаткових дифузорів для відцентрових компресорів, який враховує особливості кінематики потоку перед лопатковою решіткою дифузора, термодинамічні властивості робочого тіла, конструктивні особливості міжлопаткового простору дифузора та може застосовуватися для широкого діапазону вхідних даних.

621.5

Б 94

Буяджи, О.Д. Підвищення ефективності процесів термотрансформації в автономних ежекторних холодильних машинах: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.05.14/ О.Д. Буяджи; М-во освіти і науки України, Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2016. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-19

В роботі наведено всебічний аналіз різних ежекторних холодильних машин, які можуть працювати в широкому діапазоні температур, що змінило погляд на можливості цих систем. Розроблено та експериментально досліджені нові конструкції термонасосів, які показали високу економічність та надійність. Визначені показники рентабельності для виробників та споживачів, а також екологічні характеристики системи.

621.5

Л 84

Лук'янов, М.М. Вивчення перспектив застосування нанотехнологій у побутовій холодильній техніці (теплофізичний експеримент, моделювання, еколого-енергетичний аналіз): автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.14.06/ М.М. Лук'янов; М-во освіти і науки України, Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2015. - 23 с.: іл. - Бібліогр.: с.20-21

Дисертація присвячена експериментальному і теоретичному вивченню впливу домішок наночастинок на теплофізичні властивості розчинів холодоагент/мастило, показники ефективності компресорної системи; інтенсивність процесів кипіння робочого тіла в горизонтальній трубі. Проведено еколого-енергетичний аналіз доцільності використання нанотехнологій у побутовій холодильній техніці.

 

Добавил: CNTB, 17.02.2019, в категорию Загальні питання техніки