(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ, ДСТУ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ № 1 2021 р.

621.31

А 22

Автономный нерегулируемый асинхронный генератор с высоконасыщенной магнитной системой: моногр./ В. В. Ченчевой, Ю. В. Зачепа. - Кременчуг: ЧП Щербатых А.В., 2019. - 220 с.: рис. - Библиогр.: с.178-194 . - ISBN 978-617-639-246-0

Монография посвящена решению научно-практической задачи по определению потерь мощности в стали асинхронного генератора с учетом свойств магнитной системы и разработка методов их аналитического расчета. Исследованы тепловые процессы в нерегулируемом асинхронном генераторе, определены условия его савозбуждения и нагрузочные характеристики в режиме высокого насыщения магнитной системы.

69

Г54

Глосарій технічних термінів у сфері енергоефективності та відновлюваних джерел енергії/ пер. з нім. О. Блащук; Асоціація "Енергоефективні міста України" (АЕМУ. - Львів: Львівська політехніка, 2019. - 209 с. - ISBN 978-966-941-397-0

Глосарій містить визначення і тлумачення технічних термінів і понять у сфері енергоефективності та відновлювальної енергетики, що використовуються у будівництві та стосуються будівель. Наведено перелік не лише складних, але й простих технічних термінів, що використовуються у повсякденній роботі на будівництві у галузі енергоефективності та відновлюваної енергетики.

681

І-74

Інформаційна безпека та інформаційні технології: моногр./ Г.В. Альошин та ін.; за заг. ред. В.С. Пономаренка; Харк. нац. екон. ун-т ім. М.Кузнеця. - Харків: Діса плюс, 2019. - 322 с.: іл. - Бібліогр.: с.310 . - ISBN 978-617-7645-50-3

У монографії наведені результати наукових досліджень в галузі розробки і практичного застосування інформаційної безпеки та сучасних інформаційних технологій. Видання представляє інтерес для фахівців IT-технологій.

621.7

К82

Кривошей, В.Н. Упаковка в украинских реалиях/ В.Н. Кривошей. - Львов: Украинская академия печати, 2017. - 288 с: фото. - Библиогр.: с. 279-284

Это книга о прошлом, настоящем и будущем украинской упаковочной индустрии. В ней переплетаются исторические факты, реальные события и сухая статистика с историей создания и развития украинских компаний, университетских и научных центров. Книга интересна и полезна профессионалам и широкой аудитории покупателей продукции в упаковке.

621.7

Ш85

Шредер, В.Л. Полімерна упаковка: моногр./ В.Л. Шредер, В.М. Кривошей, Н.В. Кулик. - К.: ІАЦ "Упаковка", 2021. - 580 с.: іл. - Бібліогр.: с.575-576 . - ISBN 978-617-95095-0-6

Монографія присвячена полімерній упаковці, яка лідирує  на пакувальних ринках. Книга складається з 11 розділів та охоплює всі складові уявлення про полімерну упаковку: від термінології та властивостей полімерів до видів і типів упаковки, обладнання для її виготовлення, пакування продукції, поліграфічного оформлення та переробки використаної упаковки.

 

Державні стандарти

 

ДСТУ 7177:2010 Водна меліорація. Терміни та визначення понять/ розробники:  А. Загайчук,  І. Калантиренко,  П. Коваленко,  В. Востріков,  В. Гурин; ІГІМ УААН, ВАТ "Укрводпроект". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2012-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2011. - 24 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 24.

Сфера застосування: стандарт встановлює українські терміни та визначення понять у галузі водної меліорації, які застосовують у науці, техніці та на виробництві.

ДСТУ EN   12904:2004 Матеріали для очищання води, призначеної для споживання людиною. Пісок і гравій (EN 12904:1999, IDT)/ Пер. і наук.-техн. редагування: Н. Логунова,  Є. Мацелюк,  П. Хоружий; Техн. комітет стандартизації "Меліорація і водне господарство". - Вид. офіц. - Увед. вперше;  чинний від 2006-04-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2006. - 6 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.6.

Сфера застосування: вимоги цього стандарту поширюються на пісок та гравій, що їх використовують для очищання води, призначеної для споживання людиною. Стандарт описує характеристики піску та гравію, визначає вимоги й відповідні методи випробування.

ДСТУ 3812-98 Охорона довкілля та раціональне поводження з ресурсами. Контроль оперативний стічних вод очисних споруд міст і промислових підприємств. Загальні положення/ розробники: С.В. Антонов,  В.А. Квасов,  В.М. Донець,  Ю.В. Єрмоленко,  Є.М. Варламов; УкрНДІЕП. - Вид. офіц. - Введ. вперше; чинний від 1999-07-01. - К.: Держстандарт України, 1999. - 6 с

Сера застосування: стандарт поширюється на оперативний контроль стічних вод очисних споруд міст та промислових підприємств, які скидають безпосередньо у водні об'єкти, і встановлює основні принципи і загальні вимоги до нього.. Стандарт не поширюється на контроль стічних вод, які скидають до міської каналізаційної мережі.

ДСТУ 3832-98 Охорона навколишнього природного середовища. Автоматизовані системи контролю стічних вод. Типи та основні вимоги/ розробники: В.П. Білогуров,  В.А. Марков,  В.Ю. Пащенко,  Ю.В. Єрмоленко; УкрНДІЕП. - Вид. офіц. - Введ. вперше; чинний від 2000-01-01. - К.: Держстандарт України, 1999. - 8 с. - (Державний стандарт України)

Галузь використання: стандарт поширюється на всі види автоматизованих систем контролю стічних вод, що їх скидають у водний об’єкт або каналізацію населених пунктів. Стандарт не поширюється на автоматизовані системи контролю якості природних вод і на автоматизовані системи, що не пов’язані з охороною навколишнього середовища.

ДСТУ 3831-98 Охорона навколишнього природного середовища. Автоматизовані системи контролю якості природних вод. Типи та основні вимоги/ розробники: В.П. Білогуров,  В.Ю. Пащенко,  Ю.В. Єрмоленко; Укр. НДІ еколог. поблем. - Вид. офіц. -  Введ. вперше; чинний від 2000-01-01. - К.: Держстандарт України, 1999. - 8 с. - (Державний стандарт України)

Галузь використання: стандарт поширюється на всі типи автоматизованих систем контролю якості води водних об’єктів, а також на ті компоненти автоматизованих систем керування водоохоронними комплексами та інших вимірювальних систем, інформаційних систем і систем керування, які пов’язані з обробкою даних спостережень за станом вод.

ДСТУ EN 14149: 2008 Паковання. Тара транспортна укомплектована, завантажена та вантажні одиниці. Випробування на удар обертовим скиданням (EN 14149:2003, IDT)/ Пер. і наук.-техн. редагування: О. Бекар,  Е. Кривошеєв,  Т. Рубцова,  Н. Шеваленко; ТОВ "Наук.-техн. центр ВНДІХІМПРОЕКТ", Техн. комітет стандартизації "Упаковка, тара, пакувал. матеріали". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2010-01-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2018. - 6 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.5.

Сфера застосування: цей стандарт установлює методи випробування на удар обертовим скиданням укомплектованої, завантаженої транспортної тари  чи вантажних одиниць. Це може бути або окреме випробування для дослідження впливу удару обертовим скиданням, або частина серії випробувань на здатність тари чи вантажної одиниці витримувати систему розподіляння, за якої існує небезпека пошкодження через удар обертовим скиданням.

ДСТУ 8887:2019 Якість води. Виявлення мікроорганізмів , що перебувають у некультивованому стані у воді. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2020-07-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2020. - 10 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 9

Сфера застосування: стандарт поширюється на природні, питні, а також бутильовані води та установлює вимоги до виявлення мікроорганізмів, що перебувають у некультивованому стані у воді.

 

Автореферати дисертацій

 

628

К61

Колтунович, О.С.   Державне регулювання модернізації водогосподарського комплексу України: : автореф. дис. ...  д-ра екон. наук:08.00.03/ О.С. Колтунович; ННЦ "Ін-т аграрної економіки". - К., 2020. - 37 с.: рис. - Бібліогр.: с.30-34

В роботі запропоновано напрями державного регулювання щодо конвергенції європейської та вітчизняної систем модернізації досліджуваної сфери, на основі яких виявлено механізми оновлення та реконструкції систем водопідготовки і водоочищення відповідно до стандартів ЄС. Визначено необхідність інтеграції України до європейського водного кластера в рамках імплементації в національну водну політику та водогосподарський комплекс кращого європейського досвіду, посилення фінансово-інвестиційних аспектів залучення водних ресурсів у господарський оборот країни.

663

Ц75

Цихановська, І.В. Наукове обгрунтування технологій харчових продуктів ізополіфазною структурою з використанням наночастинок оксидів заліза: автореф. дис. ... д-ра техн. наук:05.18.16/ І.В. Цихановська; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2019. - 47 с.: іл. - Бібліогр.: с.27-44

В дисертації запропоновано таку концепцію роботи: сформований у ході виробництва функціонально-технологічний потенціал наночастинок мінерального походження, зокрема оксидів заліза, зумовлений фізико-хімічними показниками і колоїдними властивостями, є основою для вдосконалення і розроблення наукоємних харчових нанотехнологій, адаптованих для різних умов виробництва в харчовій галузі. Експериментально доведено раціональні технологічні параметри виробництва харчової добавки "Магнетофуд" на основі оксидів заліза.

 

 

Добавил: CNTB, 10.09.2021, в категорию Загальні питання техніки