(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Українські виробники – харчовикам До Міжнародного дня рідної мови

637

В39

Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і стандартизації продуктів тваринництва: Підруч./ О.М. Якубчак, В.І. Хоменко, С.Д. Мельничук и др; ед. О.М. Якубчак. - 2-е вид., випр., допов.. - К.: ТОВ "БІОПРОМ", 2005. - 799 с.: цв.ил, табл.. - Бібліогр.: с. 791-794

У підручнику висвітлені питання ветеринарно-санітарної експертизи з основами технології і стандартизації продуктів тваринництва. Важливе місце відводиться технології одержання, переробки, транспортування і зберігання продуктів тваринництва. Викладено порядок проведення експертизи м'яса, молока, продуктів їх переробки, яєць, рибних продуктів, меду, сировини тваринного походження. Наведено вимоги чинних нормативно-правових актів до забійних тварин, їх переробки, дослідження органів і туш та їх ветеринарно-санітарної оцінки.

664.8

Г 52

Гладушняк, О.К. Технологічне обладнання консервних заводів: підруч. для студ. ВНЗ/ О.К. Гладушняк. - Херсон: Грінь Д.С., 2015. - 348 с.: рис. - Бібліогр.: с.347 . - ISBN 978-617-7243-92-1

В підручнику описано технологічне обладнання консервних виробництв за останніми досягненнями науки і техніки. Наведені конструкції, будова, принцип дії машин, апаратів і потоково-модернізованих ліній консервного виробництва. Розглядаються технологічні процеси та обладнання, що забезпечують: миття сировини та споживчої тари; сортування та калібрування сировини; очищення та відокремлення їстівних та неїстівних тканин сировини; подрібнення різних продуктів; пресування для виготовлення рідкої фази та наповнення споживчої тари продуктами, які консервуються.

664.8

Г65

Гончаренко, Г.М. Технологічне обладнання консервних та овочепереробних виробництв: довідник/ Г.М. Гончаренко, В.В. Дуб, В.В. Гончаренко. - Київ: Центр учбової літератури, 2007. - 304 с.: іл., табл.

Довідник містить відомості про механічне та теплове обладнання іноземного та вітчизняного виробництва для консервних та овочепереробних виробництв. Довідник може бути корисним широкому колу спеціалістів, які займаються питаннями розробки, виготовлення та експлуатації обладнання даного виробництва.

664.2

Г 75

Грабовська, О.В. Технології крохмалю і крохмалепродуктів: підруч./ О.В. Грабовська; НУХТ. - К.: НУХТ, 2019. - 314 с.: табл. - Бібліогр.: с.309 . - ISBN 978-966-612-220-2

В підручнику викладено фізико-хімічні основи, апаратурне оформлення технологій крохмалю з традиційної крохмалевмісної сировини, біотехнологій цукристих крохмалепродуктів, що грунтуються на використанні ферментів - патоки крохмальної, глюкозних, мальтозних, глюкозно-фруктозних сиропів і глюкози кристалічної гідратної, а також технології перероблення побічних продуктів крохмале-патокового виробництва.

663.1

Г 79

Грегірчак, Н. М. Іммобілізовані ферменти і клітини в біотехнології: навч. посіб. для студ. вузів/ Н. М. Грегірчак, М. М. Антонюк, Л. М. Буценко. - К.: НУХТ, 2015. - 268 с.. - Бібліогр.: с.260-263 . - ISBN 978-966-612-173-1

Наведено перспективи використання іммобілізованих біологічно активних речовин  і клітин в біотехнології та інших галузях промисловості, зокрема, при виробництві безлактозного молока, інвертного цукру, глюкозо-фруктозних сиропів,  ігристих вин, пива.  Викладено особливості одержання іммобілізованих ферментів і клітин, критерії оцінювання ефективності способів іммобілізації для порівняння їх варіантів.

663

Г 79

Грегірчак, Н. М. Мікробіологія, санітарія і гігієна виробництв з основами НАССР : лабораторний практикум/ Н. М. Грегірчак, С. М. Тетеріна, Т. М. Нечипор; НУХТ. - К.: НУХТ, 2018. - 274 с.: іл. - Бібліогр.: с.265-269 . - ISBN 978-966-612-214-1

Матеріал посібника містить розділи загальної мікробіології та методи визначення безпеки харчових продуктів за мікробіологічними показниками і охоплює практично всі галузі виробництва харчових продуктів, що особливо важливо під час запровадження на харчових підприємствах системи якості НАССР. Наведено сучасні методи визначення мікробіологічних показників у сировині, напівфабрикатах та готових продуктах, склад реактивів, розчинів, поживних середовищ, що використовують для визначення санітарно-показових мікроорганізмів.

637.1

Г 79

Грек, О.В. Технологія комбінованих продуктів на молочній основі: підруч. для студ. вузів/ О.В. Грек; НУХТ. - К.: НУХТ, 2012. - 362 с.: іл. - Бібліогр.: с.352-355 . - Предм. покажч.: с. 356-359. - ISBN 978-966-612

Викладено сучасні технології комбінованих продуктів на молочній основі. Розглянуто особливості технології питних видів молока комбінованого складу сировини, кисломолочних напоїв, сиру кисломолочного, сиркових і сметанних виробів, спредів, сирних і сирних плавлених продуктів,  дитячих харчових продуктів, сухих та згущених молоковмісних консервів, комбінованих продуктів на основі маслянки та сироватки та інші нові молочні продукти.

66

Д79

Дубинін, А.І. Процеси та апарати хімічної технології: навч. посіб./ за ред. д-ра  техн. наук проф. А.І. Дубиніна; А.І. Дубинін, Р.І. Гаврилів, І.О. Гузьова; М-во освіти і науки , молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. - 360 с: рис.. - Бібліогр.: с. 344

664.6

І-66

Інноваційні технології дієтичних та оздоровчих хлібобулочних виробів: моногр./ В.І. Дробот, А.М. Грищенко, О.Д. Тесля и др. - К.: Кондор, 2016. - 242 с.: іл. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-617-7278

У монографії представлено теоретичні дослідження, експериментальні матеріали та практичні розробки авторів щодо технології діабетичних хлібобулочних виробів з пшеничного борошна, оздоровчих виробів з житньо-пшеничного борошна та дієтичних безглютенових, а також викладено аспекти застосування мезофільних заквасок і підкислювачів з метою прискорення технологічного процесу та поліпшення якості виробів.

663.3

Л64

Литовченко, О.М. Виноробство із плодів та ягід: підручник для студ. вищ. навч. закладів/ О.М. Литовченко, А.Ю. Токар; За ред. д-ра техн. наук, проф. О.М. Литовченка; М-во аграр. політики України. Уман. держ. аграр. ун-т. - Умань: УВПП, 2007. - 430 с.: мал.

У підручнику наведені технологічні особливості плодово-ягідної сировини для виноробства, технології вин різних напоїв та  екологічні аспекти виноробства та маркетинг вин.

663.5

М 49

Мембранні процеси в технології переробки післяспиртової зернової барди: моногр/ В.Г. Мирончук, Г.В. Дейниченко, Л. В. Корнієнко, Ю.Г. Змієвський; НУХТ. - К., 2016. - 152 с.: рис. - Бібліогр. в кінці ст.. - ISBN 978-966-612-184-7

В монографії наведено результати досліджень із застосуванням мембранних процесів у технології переробки післяспиртової зернової барди. Особливу увагу приділено дослідженням контактної мембранної дистиляції при переробці фугату післяспиртової зернової барди, ультрафільтрації як способу чищення фугату післяспиртової зернової барди та отриманню чистої води з фугату й ультрафільтраційного пермеату зворотним осмосом.

663

М 54

Методи контролю продукції тваринництва та рослинних жирів: навч. посіб./ О.І. Черевко, Л.Р. Димитрієвич, Л.Г. Зіборова и др; за заг. ред. Л.М. Крайнюк. - 2-е вид., перероб. і доп. . - Суми: Університетська книга, 2017. - 300 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.297-299 . - ISBN 978-966-680-404-7

В навчальному посібнику викладено методологічні основи оцінювання, їх законодавчу базу, показники якості харчової продукції, методи вимірювання та основи контролю якості. Розглянуто методологію добору проб харчової продукції під час контролю.

663

М 54

Методи контролю якості харчової продукції: навч. посіб./ О.І. Черевко, Л.М. Крайнюк, Л.О. Касілова и др; за заг. ред. Л.М. Крайнюк. - Суми: Університетська книга, 2017. - 512 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.500-504 . - ISBN 978-966-680-583-9

У посібнику висвітлено загальні підходи та правову базу контролю якості харчової продукції, охарактеризовано нормативні показники та методи їх вимірювання, описано методологію добору проб харчової продукції під час контролю. Описані методи контролю якості продукції тваринництва та рослинних жирів, хлібобулочних, кондитерських виробів, безалкогольних напоїв, харчових концентратів.

637.1

М 64

Мирончук, В.Г. Мембранні процеси в технології комплексної переробки молочної сироватки: моногр./ В.Г. Мирончук; НУХТ. - К.: НУХТ, 2013. - 153 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-966-612-151-9

В монографії викладені результати досліджень по застосуванню мембранних процесів в технології комплексної переробки молочної сироватки. Особливу увагу приділено нанофільтрації, електродіалізу і мембранній дистиляції за умов розділення молочної сироватки та її складових елементів. Запропоновано нові машинно-апаратурні схеми комплексної переробки молочної сироватки із застосуванням мембранних способів розділення рідких харчових середовищ.

664.3

П19

Паска, М.З. Технологія тваринних жирів: навч.-метод. посібник/ М.З. Паска. - Львів: Добра справа, 2010. - 134 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.120-122. . - Глосарій (тлумач. слов.): с.123-129. - Предмет. покажч.: с. 130-134.

У навчально-методичному посібнику викладено основні питання контролю якості тваринного жиру, описано зміни, які відбуваються у харчових жирах під час зберігання. Особливу увагу приділено впливу жирнокислотного складу на властивості та тривалість зберігання харчових жирів, а також виявленню надлишкової кількості антиоксидантів у жирах, санітарно-гігієнічним вимогам до цеху харчових тваринних жирів. Виявлено вплив сировини на формування асортименту, якість та харчову цінність топлених жирів. Посібник розрахований для студентів вузів.

664.1

Р 32

Рева, Л.П. Кинетика химико-технологических процессов в производстве сахара: моногр./ Л.П. Рева; НУХТ. - К.: НУХТ, 2017. - 218 с.: ил. - Библиогр.: с. 210-214. - ISBN 978-966-612-201-1

В монографии изложены теоретические основы химико-технологических процессов современного производства, формирование химических моделей из совокупности реакций, кинетические модели химических реакций в гомогенных системах, кинетика химических реакций в модельных и промышленных реакторах, кинетика химико-технологических процессов в гетерогенных системах, кинетика химико-технологических процессов в производстве сахара.

663

С40

Сирохман, І.В. Товарознавство цукру, меду, кондитерських виробів: підручник/ І.В. Сирохман, Т.М. Лозова; М-во освіти і науки України, Львівська комерційна академія. - 2-ге вид., переробл. та допов.. - Київ: Центр учбової літератури, 2008. - 612 с.: рис., табл.. - Бібліогр.: с.592-593

Викладено вплив різних чинників на формування споживних властивостей крохмалю, крохмалепродуктів, цукру, меду і кондитерських товарів, наведено їх класифікацію і дано товарознавчу характеристику цих виробів. Підручник включає новітні досягнення науки і техніки, галузей виробництва цукру, кондитерських виробів, матеріал щодо ідентифікації видів, виявлення фальсифікації.

663

С 76

Стан і перспективи розвитку хімічної, харчової та парфумерно-косметичної галузей промисловості: матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції, 5-6 червня, м. Херсон/ Херсонський нац. техн. ун-т, Кафедра хім. технологій, експертизи та безпеки харчової продукції. - Херсон: ХНТУ, 2019. - 117 с.: іл. - Алф. покажч.: с. 115-116. - ISBN 978-966-97799-8-4

Матеріали конференції цікаві для фахівців, що працюють в галузі хімічних технологій, харчової хімії і біотехнологій, хімічних технологій виробництва харчових добавок, експертизи харчових продуктів.

663

С91

Сухенко, Ю.Г. Надійність і довговічність устаткування харчових і переробних виробництв: підруч. для студ. вузів/ Ю.Г. Сухенко, О.А. Литвиненко, В.Ю. Сухенко; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К.: НУХТ, 2010. - 547 с.: іл. - Бібліогр.: с.536-537

В підручнику розглянуто основні поняття, властивості й показники надійності технічних об'єктів. Подано методики вибору і розрахунку показників надійності машин та апаратів. Проаналізовано виробничі умови експлуатації обладнання харчових, мікробіологічних виробництв, особливостей його спрацювання і корозії. 

663

Т 38

Технологія пробіотиків: підруч. для студ. вузів/ С. О. Старовойтова, О. І. Скроцька, Ю. М. Пенчук, Т.П. Пирог. - К.: НУХТ, 2012. - 319 с.: табл. - Бібліогр.: с.309-310 . - ISBN 978-966-612-127-4

В підручнику висвітлено питання виробництва різних поколінь пробіотиків та функціональних продуктів харчування на основі пробіотичних мікроорганізмів. Подано дані щодо механізмів дії та практичного використання препаратів для відновлення нормальної мікрофлори. Розглянуто питання одержання функціональних продуктів харчування, збагачених пробіотичними мікроорганізмами.

663

У 45

Українець, А.І. Перспективні технологічні процеси виробництва нових продуктів та дієтичних добавок: підруч. / А.І. Українець, Г.О. Сімахіна, Н.В. Науменко; НУХТ. - К., 2018. - 335 с.: іл.. - ISBN 978-966-612-209-7

 Термінологіч. словник

Підручник містить найсучасніші теоретичні матеріали щодо використання фізико-хімічних процесів для розвитку принципово нового напряму харчових технологій - індустрії здорового харчування. Експериментальний матеріал супроводжується таблицями та рисунками, які в сукупності створюють панораму розвитку інноваційних технологій у харчовій промисловості України. 

663

Ч 44

Чепелюк, О.О. Гігієнічні вимоги до проектування обладнання харчових виробництв: підруч./ О.О. Чепелюк, О.А. Єщенко, Ю. Ю. Доломакін; НУХТ. - К.: НУХТ, 2017. - 312 с.: іл. - Бібліогр.: с. 303-308. - ISBN 978-966-612-195-3

В підручнику висвітлено питання гігієнічного дизайну технологічного обладнання, який може істотно зменшити ризики, пов'язані із забрудненням харчових продуктів у процесі виробництва. Розглянуто основні положення щодо вибору конструкційних матеріалів, необхідної чистоти оброблених поверхонь, які контактують з продуктом. Наведено основні відомості, потрібні для конструювання систем очищення обладнання.

 

Добавил: CNTB, 21.02.2020, в категорию Загальні питання харчової промисловості (тематичні списки)