(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Функціональне харчування ХХІ століття: хліб для хворих на целіакію; хліб геродієтичного призначення

663

Б91

Бурштейн, А.И. Методы исследования пищевых продуктов/ А.И. Бурштейн. - К.: Госмедиздат УССР, 1963. - 643 с.: рис., табл. - Библиогр.: с.623-629; Предм. указ.: с. 630-635.

Книга является обстоятельным руководством по лабораторным методам исследования пищевых продуктов - органолептическим, физическим, физико-химическим, химическим, биохимическим. Материал хорошо иллюстрирован и снабжен большим количеством таблиц и расчетных примеров.

 

664.6

І-66

Інноваційні технології дієтичних та оздоровчих хлібобулочних виробів: моногр./ В.І. Дробот, А.М. Грищенко, О.Д. Тесля и др. - К.: Кондор, 2016. - 242 с.: іл. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-617-7278

 У монографії представлено теоретичні дослідження, експериментальні матеріали та практичні розробки авторів щодо технології діабетичних хлібобулочних виробів з пшеничного борошна, оздоровчих виробів з житньо-пшеничного борошна та дієтичних безглютенових, а також викладено аспекти застосування мезофільних заквасок і підкислювачів з метою прискорення технологічного процесу та поліпшення якості виробів.

 

664.6

М31

Маслов И.Н. Диетический хлеб (рецептуры, способы приготовления и химический состав) /И.Н.Маслов, Б.А.Николаев – М., Л.: Пищепромиздат. - 60 с.

Предлагаемое издание содержит рецептуру, способы приготовления и химически состав довольно большого и разнообразного количества сортов изделий, которые могут быть рекомендованы по назначению врача – специалиста по лечебному питанию.

 

663

М54

Методы исследования пищевых и вкусовых средств, вып. 1/ Бюро по методам исследования и таблицам хим. состава пищ. и вкусовых средств при ЦНИИ химии пищ. средств Наркомснаба СССР. - Ленинград: ОГИЗ-Ленснабтехиздат, 1933. - 86 с.: рис., табл. - Библиогр. в конце ст.

В книге описаны различные методы исследования различных пищевых продуктов, используемые в СССР и за рубежом.

 

663

М54

Методы исследования пищевых продуктов/ Упр. местной пром-сти при Сов. Министров Молд. ССР. - Кишинев: КБ "Молдместпромконструктор", 1958. - 144 с.: рис., табл. - Библиогр.: с. 141.

Целью настоящего сборника является обеспечение лабораторий едиными методами исследования пищевых продуктов, наиболее быстрыми и точными методами анализа, отвечающим задачам технохимконтроля в предприятиях местной промышленности. Сборник служит практическим пособием для химиков и лаборантов пищевых лабораторий.

 

664.6

С79

Степаненко В.С. Хлеб / В.И.Степаненко. – М. Агропромиздат, 1989. - 399 с.: ил.

В книге на  строго документальной и научной основе дано художественное осмысление темы хлеба. Она энциклопедична по содержанию - рассказывает об истоках хлебопечения и хлебопашества, о роли хлеба в бытовом, социально - экономическом и политическом аспекте.

 

664.6

Я30

Яго, Вильям Хлебопечение. Руководство по теории и практике хлебопечения: пер. с англ. Г.Н. Соколовского с прил. статьи переводчика "Из практики русского хлебопечения"/ Вильям Яго. - М.: Издательство московского союза потребительских обществ "Город и деревня", 1926. - 104 с: рис.

В книге в сжатой, но популярной форме описаны главнейшие моменты производства хлеба. Рассмотрены составные части теста, процесс хлебопечения, температура и брожение, затруднение в хлебопечении, вызываемые присутствием бактерий, машинное оборудование хлебопекарни, печение и связанные с ним вопросы тепла.

Автореферати

663

С 24

Свідло, К.В. Наукове обгрунтування використання дієтичних добавок рослинного походження в технологіях кулінарної продукції геродієтичного призначення: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.16/ К.В. Свідло; М-во освіти і науки України, Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - К., 2016. - 44 с.: іл. - Бібліогр.: с. 30-40

В роботі розроблено технологічні схеми, встановлено механізми регулювання функціонально-технологічних і реологічних властивостей розробленої кулінарної продукції. Уперше отримано закономірності формування якості кулінарної продукції геродієтичного призначення під час її виробництва та зберігання. Досліджено харчові раціони спеціалізованих геріатричних закладів й установлено невідповідність їх нормам геродієтики. Запропоновано модель розподілу енергетичної цінності між групами кулінарної продукції в добовому раціоні геродієтичного призначення та створено зразковий харчовий раціон.  

 

664.6

Л 68

Лобачова, Н.Л. Технологія безглютенових хлібобулочних виробів з використанням колагенвмісних білків та трансглютамінази: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.01/ Н.Л. Лобачова; М-во освіти і науки України, ХДУХТ. - Харків, 2015. - 22 с.: іл. - Бібліогр.: с.18-19

В роботі визначено перспективи та ефективність використання трансглютамінази для створення сучасних продуктів харчування, в тому числі безглютенових хлібобулочних виробів. Розраховано комплексну оцінку якісних видів безглютенових хлібобулочних виробів та показано її високий рівень порівняно з традиційними виробами. Визначено економічний ефект від впровадження нової технології на підприємствах галузі.

 

664.6

Б 83

Бортнічук, О.В. Удосконалення технології хлібобулочних виробів геродієтичного призначення: автореф. дис. канд. техн. наук:05.18.16/ О.В. Бортнічук; НУХТ. - К.: НУХТ, 2018. - 21 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.15-19

В роботі доведено, що вироби з пшеничними висівками та сухою молочною сироваткою мають більш цінний хімічний склад, ніж хліб тільки з пшеничного борошна за вмістом білка, харчових волокон, вітамінів, мінеральних речовин  і здатні краще забезпечити організм в фізіологічно активних речовинах, тому їх можна віднести до продуктів, що мають функціональні властивості.

 

664.6

Р 63

Рожно, О. В. Розробка технології безглютенових макаронних виробів: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.01/ О. В. Рожно; НУХТ. - К.: НУХТ, 2018. - 19 с.: табл. - Бібліогр.: с.16-17

 

664.6

П 30

Петренко, М. М. Удосконалення технології та рецептурного складу затяжного печива з врахуванням вимог геродієтики: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.01/ М. М. Петренко; НУХТ. - К.: НУХТ, 2018. - 22 с.: табл. - Бібліогр.: с.18-20

Дисертація присвячена удосконаленню технології затяжного печива шляхом раціонального використання фізіологічно-функціональних сировинних інгредієнтів: овочевих пюре - грибного та гарбузового, овочевих порошків - цибулі, топінамбура та шроту з насіння гарбуза, ізолятів молочного та соєвого білка, інуліну високомолекулярного, зшитого  модифікованого крохмалю та кукурудзяної олії. Розроблено рецептури і технологічні інструкції на затяжне печиво з функціональними та дієтичними властивостями.  

 

ДСТУ 3768:2019. Пшениця. Технічні умови. –Вид. офіц. – На заміну ДСТУ 3768:2010;  чин. від 2019-06-10. - К.: Держспоживстандарт України, 2019. - 15 с. - (Національний стандарт України)

 

Статті з книг та періодичних видань

 

Раціон геродієтичного призначення // Технологія харчових продуктів функціонального призначення: монографія/ за ред. д-ра техн. наук, проф. М.І.Пересічного. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012 .- С.876-887.

 

Розробка технології виготовлення безбілкового хліба для лікувального харчування / Г.М. Лисюк та ін. // Новітні технології оздоровчих продуктів харчування ХХІ століття: тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., 21 жовтня 2010 р./ редкол.: О.І.Черевко; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2010. -  С.201-202.

 

Юдина С.Б. Анализ специальных требований к пищевым продуктам геродиетического профиля/ С.Б.Юдина //Технология продуктов функционального питания.- М.: ДеЛи принт, 2008. – С.230-238.

 

Андрощук, В. Новизна і актуальність ДСТУ 7346:2013 "Вироби кондитерські борошняні для спеціального дієтичного споживання. Загальні технічні умови"/ В. Андрощук, А. Дорохович //Стандартизація, сертифікація, якість . - 2013. - №5. -  С. 25-26.

 

Бут О. Хлеба нового поколения// О.Бут// Мир продуктов. – 2019.- №1. – С.10-11.

 

Бочковская, Е. Функциональный хлеб - мода или спасение нации?/ Е. Бочковская //Продукты и ингредиенты. - 2013. - №6. -  С. 12-15.

Дробот, В.І. Збагачення хлібобулочних виробів для хворих на діабет функціональними інгредієнтами/ В.І. Дробот, Н.О. Місечко, Ю.В. Бондаренко //Хранение и переработка зерна. - 2013. - №11. -  С. 44-46. - Бібліогр. в кінці ст.

 

Дробот, В.І. Хлібобулочні вироби для хворих на цукровий діабет, збагачені фізіологічно-функціональними інгредієнтами/ В.І. Дробот, Ю.В. Бондаренко, Н.О. Місечко, О.Л. Седих, О.А. Білик //Хранение и переработка зерна. - 2017. - №5 (май). -  С. 57-61. - Бібліогр. в кінці ст.

 

Кравченко, Лилия Хлеб и здоровое питание. Мировые тренды здорового питания в сегменте мучных изделий/ Лилия Кравченко  //Мир продуктов. - 2019. - №2 (апрель). -  С. 36-38.

 

Медвідь, І.М. Перспективи розширення асортименту хлібобулочних виробів для хворих на целіакію/ І.М. Медвідь, О.Б. Шидловська , В.Ф. Доценко, Ю.О. Федоренко //Хранение и переработка зерна. - 2017. - №3 (март). -  С. 43-48. - Бібліогр. в кінці ст.

Солоницька, І.В. Використання технології відкладеного випікання у виробництві хлібобулочних виробів лікувально-профілактичного призначення/ І.В. Солоницька, Г.Ф. Пшенишнюк //Хранение и переработка зерна. - 2013. - №9. -  С. 45-51.

 

Солоницька, І.В. Використання технології відкладеного випікання у виробництві хлібобулочних виробів лікувально-профілактичного призначення/ І.В. Солоницька //Хранение и переработка зерна. - 2013. - №10. -  С. 44-49. - Бібліогр. в кінці ст.

Добавил: CNTB, 16.03.2020, в категорию Загальні питання харчової промисловості (тематичні списки)