(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

До Дня захисту дітей

61

О-75

Основи фізіології та гігієни харчування : підруч. для вузів/ Н.В. Дуденко, Л.Ф. Павлоцька, В.С. Артеменко. - Суми: Університетська книга, 2020. - 558 с.: табл. - Бібліогр.: с.555-557 . - ISBN 978-966-680-427-6

У підручнику показана роль основних харчових речовин у забезпеченні процесів життєдіяльності людини. Розглянуті нові норми споживання, обгрунтовано особливості потреб у нутрієнтах та енергії різних верств населення. Надається характеристика особливостей харчування різних вікових груп (дітей та людей похилого віку), різних професійних груп населення. Наводяться дані  щодо гігієни  та безпеки харчування.

 

664.8

Д49

Дитяче харчування : перспективи розвитку та інноваційні технології. Друга спеціалізована наук.- практ. конф. в рамках XVII Міжнар. Форуму товарів і послуг для дітей "Baby Expo", 9 вересня 2014 р., м.Київ: зб. праць/ ред. колегія: О.І. Куць,  С.В. Іванов,  Т.Л. Мостенська; М-во освіти і науки України, М-во аграрної політики та продовольства України. - К., 2014. - 124 с. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику розглянуті питання перспектив розвитку і удосконалення технологій у сфері дитячого харчування в Україні, створення спеціальних сировинних зон для виробництва продуктів дитячого харчування, нових підходів щодо оцінювання і контролю безпечності та якості продуктів дитячого харчування, новітнього і енергоощадного обладнання, нормативно-правового забезпечення галузі.

663

К20

Капрельянц, Л.В. Функціональні продукти: Монографія/ Л.В. Капрельянц, К.Г. Іоргачов. - Одеса: Друк, 2003. - 333 с.: рис., табл. -

Бібліогр. в кінці глав

В монографії розглянуто теорії та концепції харчування, хімію та фізіологічні властивості функціональних інгредієнтів та природних функціональних продуктів, описано технології їх виробництва.

663

Н73

Новітні технології оздоровчих продуктів харчування XXI століття: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 21 жовтня 2010 р/ ред. О.І.  Черевко та ін; М-во освіти і науки України,Департамент промисловості Мінагрополітики України,Харківський державний університет харчування та торгівлі, ДП "Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації". - Харків: ХДУХТ, 2010. - 396 с: рис. - Бібліогр. в кінці ст

У збірнику тез розглянуто питання та проблеми дитячого, дієтичного та лікувально-профілактичного харчування, контролю якості та безпеки харчових продуктів. Нові підходи щодо оцінювання і контролю безпечності та якості продуктів, новітнього і енергоощадного обладнання, нормативно-правового забезпечення галузі.

637.1

С40

Сіра, Ю.В. Молочна промисловість: сучасний стан та перспективи розвитку / Ю.В. Сіра, О.В. Коваленко; Ін-т продовольчих ресурсів НААНУ. - К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2014. - 90 с.: рис., табл. - ISBN 978-966-669-449-5

Викладено аспекти розвитку ринку молочної продукції в сучасних умовах становлення вітчизняної економіки під впливом зовнішніх і внутрішніх ризиків. Проаналізовано сучасний стан та ефективність використання ресурсного потенціалу галузі, кон'юнктуру ринку; проведено моніторинг цін; визначено зміни рівня та структури виробництва молока і молокопродуктів і  їх споживання; виявлено вузькі місця та обгрунтовано основні напрями розвитку всіх його складових як у вітчизняному, так і світовому вимірі.

 

664.8

С 44

Скорченко, Т.А. Технологія дитячих молочних продуктів: навч. посіб./ Т.А. Скорченко, О.В. Грек; НУХТ. - К.: НУХТ, 2012. - 331 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.322-323 . -Предм. покажч.: с.324-326 . - ISBN 978-966-612-116-8

В навчальному посібнику викладено технологію адаптованих рідких, пастоподібних, сухих, лікувально-профілактичних дитячих молочних продуктів сучасного асортименту, сухих каш для дитячого харчування, молочних продуктів для дітей шкільного віку; основи отримання рецептурних компонентів. Наведено апаратурно-технологічні схеми виробництва дитячих молочних продуктів, обгрунтовано технологічні параметри виробництва.

664.8

С 44

Скорченко, Т.А. Технологія молочних консервів: навч. посіб./ Т.А. Скорченко; НУХТ. - К.: НУХТ, 2007. - 232 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.225-226 . - Предм. покажч.: с.227-228 . - ISBN 966-612-068-2

В навчальному посібнику викладено традиційні технології виробництва згущених молочних консервів з цукром, стерилізованих без цукру, сухих молочних продуктів і сумішей для дитячого харчування; особливості технології молочних консервів сучасного асортименту, комбінованих згущених молочних консервів з використанням соєвмісної сировини та рослинних жирів, сухих молочних продуктів підвищеної розчинності, адаптованих дитячих молочних продуктів, сумішей лікувально-профілактичного призначення. Наведено апаратурно-технологічні схеми виробництва молочних консервів.

663

С91

Сучасний ринок товарів та проблеми здорового харчування. Тези доп. Міжнар. наук.- практ. інтернет-конф. , м. Харків, 20-21 жовтня 2011 року/ М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ХДУХТ, КНТЕУ. - Харків: ХДУХТ, 2011. - 204 с.: рис.

В збірнику розглянуті питання з управління якістю харчової продукції, її екологічної безпеки. Велику увагу приділено оздоровчому харчуванню, проблемам та напрямкам розвитку сучасних методів контролю якості продуктів.

637.1

Т17

Тамим, А.Й. Йогурт и другие кисломолочные продукты: Пер. с англ. / А.Й. Тамим, Р.К. Робинсон; под науч. ред. Л.А. Забодаловой. - СПб: Профессия, 2003. - 661 с. - (Сер. "Научные основы и технологии"). - Библиогр.: с. 640-649. Предм. указ. с.653-661

В не имеющей аналогов книге приведены новейшие данные по технологии производства разных типов йогурта. Большое внимание уделено биохимическим и микробиологическим основам производства кисломолочных продуктов

663

Т38

Технологія харчових продуктів функціонального призначення: монографія/ А.А. Мазаракі , М.І. Пересічний, М.Ф. Кравченко та ін.; за ред. д-ра техн. наук. проф. М.І. Пересічного; М-во освіти і науки, молоді т спорту України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - 2-ге вид., переробл. та допов. - К.: КНТЕУ, 2012. - 1116 с: табл. - Бібліогр.: с.888-889. - Додат.:с.890-1015

Розкрито спектр питань з новітніх технологій харчових продуктів функціонального призначення. Проаналізовано фактичний стан харчування і розроблено рекомендації щодо харчування різних верств населення України.

 

Авторські реферати дисертацій

 

664.8

М 13

Мазуренко, І.К. Наукові основи технологій консервованих продуктів для дитячого харчування лікувально-профілактичного призначення: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.13/ І.К. Мазуренко; М-во освіти і науки України, Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2014. - 37 с.: іл. - Бібліогр.: с. 30-33

В роботі розроблено асортимент консервованих продуктів для дітей, хворих на цукровий діабет, дисбактеріоз, порушення обміну речовин, захворювання печінки та жовчних шляхів. На запропонований асортимент консервованих продуктів розроблена нормативно-технологічна документація, яка погоджена з МОЗ України і затверджена у встановленому порядку. 

664.8

Р69

Ромашко, О.В. Удосконалення технології харчоконцентратів швидкого приготування для дитячого та дієтичного харчування: автореф. дис. ... канд.техн. наук: 05.18.01/ О.В. Ромашко; НУХТ. - К., 2004. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-18

 

664.8

С30

Семенов, О.М. Удосконалення процесів пастеризаційної і стерилізаційної обробки харчової продукції і напоїв: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.12/ О.М. Семенов; НУХТ. - К.: Каліграф, 2011. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с. 16-18

В дисертації представлено результати аналізу сучасного стану технологій пастеризаційної та високотемпературної стерилізаційної обробки продуктів харчування і напоїв, метою яких є забезпечення їх довгострокового зберігання. Виконано розробку теоретичного обгрунтування інтенсифікації кондуктивного теплообміну в умовах висококонсистентної продукції.

 

Державні стандарти

 

ДСТУ 7791:2015

Консерви овочево-рибні для дитячого харчування. Технічні умови/ Т. Громова , І. Мазуренко, О. Невесела, Л. Філіпова; (ВП НУБІП України "НДПІ стандартизації і технології екобезпечної та органічної продукції"). - Вид. офіц. - Уведено вперше; чинний від 2016-04-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ", 2016. - 15 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 14

ДСТУ 7520:2014

Продукти молочні сухі для дитячого харчування. Суміші молочні сухі з фруктовими, овочевими та фруктово-овочевими наповнювачами. Технічні умови/ Т Бурикіна, М. Гуліч, М. Кучінка, С. Шульга; Ін-т харчової хімії та технології НАН України. - Вид. офіц. - Уведено вперше; чинний від 2015-02-01. - К.: Мінекономрозвитку України, 2015. - 15 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 15

ДСТУ 8135:2015

Продукти прикорму для дитячого харчування. Консерви м'ясні. Загальні технічні умови/ В. Войцехівський, О. Франко; ІПР НААН, ТК стандартизації "Молоко, м'яcо та продукти їх переробки". - Вид. офіц. - Уведено вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2017. - 14 с: табл.

ДСТУ 7711:2015

Суміші молочні рідкі для дитячого харчування. Загальні технічні умови/ Г. Єресько, С. Андреус, Н. Васильєва, І. Романчук; Ін-т продовольчих ресурсів НААН України, ВАТ "Завод дитячого харчування". - Вид. офіц. - Уведено вперше; чинний від 2016-08-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2016. - 13 с.: табл. - (Національний стандарт України)

 

Статті періодичних видань

 

Кохан, С. Нова редакція Закону України "Про дитяче харчування"/ С. Кохан //Продукты и ингредиенты. - 2016. - №1-2 (январь-февраль). -  С. 11.

Аналіз та перспективи розвитку індустрії дитячого харчування в Україні та світі/ Н.А. Ткаченко, П.О. Некрасов, Ю.В. Назаренко и др //Молочная индустрия. - 2017. - №1. -  С. 30-35. - Бібліогр. в кінці ст.

Ткаченко, Н.А. Обгрунтування параметрів зберігання напою кисломолочного дитячого харчування "Біолакт"/ Н.А. Ткаченко, П.О. Некрасов, А.С. Авершина, Ю.С. Українцева //Харчова наука і технологія. - 2017. - Т.11, вип.3 (вересень). -  С. 99-110. - Бібліогр. в кінці ст. - Анот. і ключ. сл. паралельно  укр. та рос. мовою

Кравченко, Лилия  Инвестиции в будущее. Динамика украинского рынка детского питания/ Лилия Кравченко  //Мир продуктов. - 2018. - №3 (июнь). -  С. 14-16.

Вплив технологічних факторів на процес створення лікувально-профілактичних продуктів для дітей/ Л. Філіпова, Л. Зубарева, О. Проноза, Л. Баль-Прилипко //Продовольча індустрія АПК. - 2018. - №3 (травень-червень). -  С. 9-15. - Бібліогр. в кінці ст.

Белінська К.О., Фалендиш Н.О. Дослідження змін сухих молочних сумішей для диячого харчування в процесі їх зберігання/К.О. Белінська, Н.О. Фалендиш //Наукові праці НУХТ.- 2020. – Т.26,№4. – С.212-217. - Бібліогр. в кінці ст.

Добавил: CNTB, 10.09.2021, в категорию Загальні питання харчової промисловості (тематичні списки)