(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

День науки в Україні

64

Н73

 Нові технічні рішення в проектуванні обладнання для теплової обробки харчової сировини: моногр./ за заг.ред. О.І. Черевка, В.М. Михайлова; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ХДУХТ. - Харків: ХДУХТ

Ч. 3: Підвищення ефективності теплового обладнання з інфрачервоним нагріванням. - 2012. - 129 с.: іл. - Бібліогр.: с.127-129

У монографії досліджено підвищення ефективності теплового обладнання для інфрачервоного жарення шляхом використання відбивачів променевого потоку. В основу роботи покладено методику визначення форми рефлекторів, яка грунтується на аналітичному розв'язку оберненої задачі опромінювання. Експериментальними дослідженнями доведено вірогідність та прийнятність отриманих розв'язків. Розроблено новий апарат, який є конструкційною реалізацією створеної методики.

663.4

Н34

Науково-технічні розробки та інноваційні технології. Пиво-безалкогольна промисловість/ ред. колегія: С.В. Іванов,  Т.Л. Мостенська,  В.Л. Зав'ялов; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НУХТ. - К.: НУХТ, 2012. - 33 с.

У збірнику подано анотації на завершені науково-технічні розробки з пивобезалкогольної промисловості Національного університету харчових технологій, що готові до впровадження на промислових підприємствах та в організаціях, серед них: удосконалення виробництва пива з раціональним використанням надлишкових дріжджів, розробка енерго-  та ресурсозберігаючої технології етилового спирту з вуглевмісної сировини, розробка технології хлібопекарських дріжджів з використанням електроактивованої води, адсорбційне очищення соку столового буряка природними сорбентами та інші.

664.6

Н34

Науково-технічні розробки та інноваційні технології. Зернопереробна промисловість/ ред. колегія: С.В. Іванов,  Т.Л. Мостенська,  В.Л. Зав'ялов; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НУХТ. - К.: НУХТ, 2012. - 26 с.

У збірнику подано анотації на завершені науково-технічні розробки з зернопереробної промисловості Національного університету харчових технологій, що готові до впровадження на промислових підприємствах та в організаціях, серед них: інноваційний спосіб пневмо- та аерозольтранспортування сипких продуктів, система клімат-контролю складів зберігання зерна, енергоощадна камерна зерносушарка, удосконалення технології комбікормів  для риби з використанням насіння льону, кормові добавки підвищеної поживної цінності та інші.

664.1

Н34

Науково-технічні розробки та інноваційні технології. Цукрова промисловість/ ред. колегія: С.В. Іванов,  Т.Л. Мостенська,  В.Л. Зав'ялов; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НУХТ. - К.: НУХТ, 2012. - 41 с.

У збірнику подано анотації на завершені науково-технічні розробки з цукрової промисловості Національного університету харчових технологій, що готові до впровадження на промислових підприємствах та в організаціях, серед них: автоматизована система управління технологічним процесом екстракції на цукровому заводі, дифузійний апарат, комп'ютерна програма імітаційного моделювання роботи продуктового відділення цукрового заводу, виробництво біоетанолу на цукровому заводі та інші.

664.6

Л 72

Лозова, Т.М. Наукове обгрунтування поліпшення споживних властивостей борошняних кондитерських виробів з використанням природної нетрадиційної сировини: моногр./ Т.М. Лозова, І.В. Сирохман; Центр. спілка споживчих товариств України, Львівський торговельно-економічний ун-т. - Львів: Львівський торг.-екон. ун-т, 2017 . - 328 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.255-327 . - ISBN 978-617-602-182-7

В монографії викладено теоретичні та експериментальні положення щодо поліпшення споживних властивостей та збереженості борошняних кондитерських виробів. Висвітлено узагальнення комплексних досліджень вчених стосовно формування споживних властивостей та збереженості за процесами окислювального характеру і черствіння в борошняних кондитерських виробах. Наведені результати впливу природних нетрадиційних видів сировини на оптимізацію харчової, біологічної цінності, підвищення стійкості проти окислення та черствіння у виробах.

66

Ф 94

Фундаментальные проблемы создания новых веществ и материалов химического производства/ Нац. акад. наук Украины. - К.: Академпериодика, 2016. - 312 с.: ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-966-368-320

Обобщены основные результаты научных исследований и научно-технических разработок в рамках целевой комплексной программы. Создан ряд принципиально новых химических веществ и материалов, основанных на новых, экологически благоприятных энерго- и ресурсосберегающих технологиях, для разных отраслей промышленности и социальной сферы. Разработка новых малотоннажных, наукоемких веществ и материалов будет способствовать структурной перестройке химического комплекса Украины.

663

П 78

Продовольчі ресурси: зб. наук. праць/ редколегія: М.П. Сичевський,  Л.В. Дейнеко,  В.І. Дробот,  В.О. Дубровін,  Н.Ф. Кігель; НААН України, Ін-т продовольчих ресурсів . - К.: ННЦ "ІАЕ", 2015. - 114 с.: іл. - (Економічні науки; №4). - Бібліогр. в кінці ст.. - ISBN 978-966-669-477-8

Розглянуто актуальні й практичні проблеми розвитку харчової та переробної галузей України в умовах ринкових перетворень. Досліджуються та узагальнюються соціально-економічні, структурні, інноваційно-технологічні аспекти різних підгалузей. Запропоновано заходи щодо підвищення ефективності й конкурентоспроможності, вдосконалення науково-технічного і фінансового забезпечення розвитку харчової та переробної промисловості.

663

П 78

Продовольчі ресурси: зб. наук. праць/ редколегія: М.П. Сичевський,  Л.В. Дейнеко,  Л.М. Хомічак ,  В.І. Дробот; НААН України, Ін-т продовольчих ресурсів . - К.: ННЦ "ІАЕ", 2014. - 160 с.: іл. - (Технічні науки; №3). - ISBN 978-966-669-463-1

Збірник присвячено висвітленню актуальних питань з виробництва та переробки продовольчої сировини, зокрема, тваринницької та рослинної розробки нових і вдосконалення існуючих технологій харчової промисловості для забезпечення населення повноцінними та якісними харчовими продуктами. Узагальнюються результати дослідження зразків молочної продукції  на присутність фагів молочнокислих бактерій, а також вплив різних хімічних та біологічних факторів на життєдіяльність  молочнокислих бактерій, які найчастіше  використовуються у виробництві ферментованих харчових продуктів.

663

П 78

Продовольчі ресурси: зб. наук. праць/ ред.колегія: Л.В. Дейнеко,  В.І. Дробот,  В.О. Дубровін, голов. ред. М.П. Сичевський; НААН України, Ін-т продовольчих ресурсів . - К.: Ін-т аграрної економіки, 2014. - 163 с.: рис., табл. - (Економічні науки; №3). - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-966-669-464-8

Розглянуто актуальні теоретичні й практичні проблеми розвитку харчової промисловості України і перероблення сільськогосподарської сировини в умовах ринкових перетворень. Досліджуються та узагальнюються соціально-економічні, структурні, інноваційно-технологічні й екологічні аспекти діяльності промисловості, її галузей і підгалузей в Україні та окремих регіонах. Запропоновано заходи щодо підвищення ефективності й конкурентоспроможності, вдосконалення науково-технічного та фінансового забезпечення розвитку харчової та переробної промисловості на вітчизняному та світовому ринках.

620

Н 25

Наноразмерные системы и наноматериалы: исследования в Украине: моногр./ редкол:. А.Г. Наумовец,  В.Н. Уваров,  И.А. Мальчевский,  А.Е. Беляев,  М.Я. Валах; Нац. акад. наук Украины. - К.: Академпериодика, 2014. - 768 с.: рис. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-966-360-260-8

В коллективной монографии сжато изложены результаты исследований и разработок, выполненных институтами НАН Украины в рамках Государственной  целевой научно-технической программы "Нанотехнологии и наноматериалы." 115  разделов монографии сгруппированы в шесть тематических глав: физика наноструктур, технологии полупроводниковых наноструктур, диагностика наноструктур, наноматериалы, нанобиотехнологии и нанохимия.

663

Н 73

Новітні науково-технічні рішення в харчовій промисловості: матеріали Міжнар. наук.-техн. конф., 2-3 берез. 2015 р., м. Львів/ Ін-т біотехнології с.-г. і харчової пром-сті. - Львів: Сполом, 2015. - 368 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-966-919-052-9

Під час конференції розглядалися питання: шляхи забезпечення  споживача якісним та екологічно чистим продуктом, впровадження перспективних інноваційних технолгій, нарощування  обсягів виробництва якісної сільськогосподарської сировини та вдосконалення її переробки та зберігання, способи зменшення мікробіологічного забруднення виробничого середовища підприємств харчової промисловості. 

663

Н 35

Національний університет харчових технологій.

Наукові праці Національного університету харчових технологій, Том 25. №2/ Національний університет харчових технологій. - К.: НУХТ, 2019. - 283 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику публікуються статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень в аграрній, харчовій та  суміжних галузях промисловості.

663

Н 35

Національний університет харчових технологій.

Наукові праці Національного університету харчових технологій, Том 25. №3/ Національний університет харчових технологій. - К.: НУХТ, 2019. - 263 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

У випуску публікуються статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень в галузі аграрно-переробних,  харчових виробництв та суміжних галузей.

663

Н 35

Національний університет харчових технологій.

Наукові праці Національного університету харчових технологій, Том 25. №1/ Національний університет харчових технологій. - К.: НУХТ, 2019. - 267 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

У випуску публікуються статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень у галузі переробних і харчових виробництв та суміжних галузей.

663

Х 22

Харчова наука і технологія: наук.-вироб. журн., Том 13. Вип.1/ гол. ред. Б. В. Єгоров; Одеська національна академія харчових технологій. - Одеса: ОНАХТ, 2019. - 129 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст. -  Текст англ. мовою, анот. укр. мовою

До збірника ввійшли статті з питань хімії харчових продуктів і матеріалів, безпеки продуктів харчування, нутріціалогії, дієтології, біотехнології. Статті подані англійською мовою, анотації до статей - українською.

663

Х 22

Харчова наука і технологія: наук.-виробн. журн., Том 13. Вип. 2/ гол. ред. Б. В. Єгоров; Одеська національна академія харчових технологій. - Одеса: ОНАХТ, 2019. - 148 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст. - Текст та анот. укр. мовою

До збірника ввійшли статті з питань: технологія хлібобулочних виробів, функціональні продукти; дослідження показників безпечності ягідних соусів із водоростевою сировиною; якість борошна; проблеми температурного оброблення м'ясних продуктів; дослідження особливостей виморожування води в морозиві з крохмальною патокою; удосконалення технології підготування води для виробництва квасу; вдосконалення технології і оцінка споживчих властивостей сухих сніданків та інші статті. Текст статей подано англійською мовою, анотації - українською.

639

О-75

Основні завдання щодо науково-технічного забезпечення розвитку рибного господарства України. Виставка "Fishexpo-2019": матеріали наук.-практ. семінару,  06.06.2019 р.,  м.Київ/ М-во аграрної політики та продовольства України, Держ агентство рибного госп-ва України. - К.: Політехніка, 2019. - 84 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

Розглянуто стан, основні тенденції розвитку рибного господарства України, приділено увагу науково-технічному забезпеченню розвитку аквакультури, селекції, вивченню сировинних ресурсів, раціональному веденню промислу. Розкрито сучасні проблеми розвитку аквакультури та їх перспективи, екологічні умови та стан водосховищ внутрішніх водойм України.

330

Н34

Наука та інновації: укр. огляд. журн. майбутнього, №5/ ред. кол:. П. Андон,  С. Андронаті,  М. Багров,  Я. Блюм,  А. Булат; НААН України. - К.: Академперіодика, 2013. - 81 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

Журнал містить наукові статті з харчових виробництв: математичне моделювання рецептурної композиції кексу підвищеної харчової цінності; дослідження піноутворювальної здатності зародків пшениці у складі морозива молочного.

663

Н35

Національний університет харчових технологій.

Наукові праці Національного університету харчових технологій, Т.25. №5/ Національний університет харчових технологій. - К.: НУХТ, 2019. - 260 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковані статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень у харчовій та суміжних галузях економіки.

663

Н35

Національний університет харчових технологій.

Наукові праці Національного університету харчових технологій, Т.25. №6/ Національний університет харчових технологій. - К.: НУХТ, 2019. - 272 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковані статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень в харчовій та суміжних галузях економіки.

 

Добавил: CNTB, 10.09.2021, в категорию Загальні питання харчової промисловості (тематичні списки)