(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ №9 2019 р.

663

Н 35

Національний університет харчових технологій.

Наукові праці Національного університету харчових технологій, Том 21; №3/ Національний університет харчових технологій. - К.: НУХТ, 2015. - 256 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику публікуються статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень у харчовій та переробній промисловості: розробка плану НАССР для безпеки виробництва хлібопекарських пресованих држджів; перспективи розвитку експорту продукції сільського господарства і промисловості України на початку XXI століття; напрями реформування молочного підкомплексу АПК України в умовах його адаптації до вимог конкурентоформуючого середовища ринку ЄС; застосування мікрохвилього випромінювання для сушіння харчових продуктів та інші статті.

663

Н 35

Національний університет харчових технологій.

Наукові праці Національного університету харчових технологій, Том 24; №1/ Національний університет харчових технологій. - К.: НУХТ, 2018. - 256 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику публікуються статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень в харчовій та переробній галузях: формування розкладу поставок сировини на цукровий завод із застосуванням генетичних алгоритмів; трансформація земельних відносин у контексті формування і реалізації державної аграрної політики; продовольча безпека України: проблеми та напрями забезпеченя; моделювання процесу розподілення теплоносія в сушарці для термолабільних продуктів та інші статті.

 

Автореферати дисертацій

 

663

Я94

Яцун, Л. М. Управління підприємствами сфери харчування : автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.04  / Яцун Л.М.; М-во освіти і науки України, Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - ХаркІв, 2016. - 41 С.: табл.. - БІблІогр.: с. 31- 38

У дисертації наведено комплексне вирішення наукової проблеми щодо розвитку теоретико-методологічних засад, науково-методичних та практичних рекомендацій з управління підприємствами сфери харчування. Обгрунтовано концептуальні підходи, стратегії та моделі інтегрованого управління підприємствами сфери харчування з метою взаємодії суб'єктів господарювання, використання їх потенціалу та більш повного задоволення потреб споживачів. Запропоновано методичні підходи до формування стратегій розвитку сфери харчування на різних рівнях ієрархії з метою створення інтегрованих структур та харчових кластерів.   

663

В 19

Васильченко, К. Г.             Організаційно-економічні засади управління інноваційним розвитком підприємств харчової промисловості: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ К. Г. Васильченко; М-во освіти і науки України, Херсонський  нац. техн. ун-т. - Херсон, 2015. - 20 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 15-18

В роботі досліджено стан та проблеми управління інноваційним розвитком підприємств харчової промисловості. Розроблена динамічна модель процесу прийняття управлінських рішень інноваційного розвитку харчових підприємств на основі мережі Байєса і дерева рішень, яка характеризується високим рівнем адаптованості до умов ринку і забезпечує зростання прибутку.

Добавил: CNTB, 17.02.2019, в категорию Загальні питання харчової промисловості