(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ №7 2019 р.

663

Н 35

Національний університет харчових технологій.

Наукові праці Національного університету харчових технологій, Том 20; №5/ Національний університет харчових технологій. - К.: НУХТ, 2014. - 248 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковані статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень у харчовій та переробній галузях: скринінг молочнокислих мікроорганізмів за нітритредукувальною активністю; тенденції розвитку хмелярства в Україні; фізична достатність харчових продуктів як чинник забезпечення продовольчої безпеки; дослідження і розробка методів управління ризиками в діяльності харчового підприємства; нанотехнології: гідровані жири для кондитерських композицій; органічна продукція: переваги і недоліки та інші статті.

663

Н 35

Національний університет харчових технологій.

Наукові праці Національного університету харчових технологій, Том 20; №6/ Національний університет харчових технологій. - К.: НУХТ, 2014. - 248 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковано статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень у харчовій та переробній галузях, наприклад: прогнозування термінів зберігання м'ясних напівфабрикатів, пакованих у різний спосіб; вплив конкурентоспроможності на формування потенціалу підприємства; теплообмін при кипінні нанорідин з алюмосилікатів; особливості трансформацій матеріально-енергетичних потоків;  оптимізація технології виробництва екструзійних катофелепродуктів з використанням додаткової сировини; перспективи використання хмарних технологій в НУХТ та інші статті.  

663

М 59

Міклашевська, Ю.Б. Споживні властивості драглеподібних харчових продуктів для спортсменів: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.15/ Ю.Б. Міклашевська; М-во освіти і науки України  Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К., 2016. - 25 с. - Бібліогр.: с.  20-22

Дисертація присвячена розв'язанню проблеми корекції раціону спортсменів з метою адекватної компенсації фізіологічних витрат при  спрямованості підготовки  на витривалість.  З урахуванням особливостей харчування, метаболічних змін та їх наслідків, що відбуваються в результаті інтенсивних фізичних навантажень спортсменів, сформульовано критерії та розроблено математичну модель оптимізації складу драглеподібних харчових продуктів.

663

Д 79

Дубовкіна, І.О. Наукове обгрунтуваня та апаратурне оформлення процесу змішування води та спирту в умовах знакозмінних імпульсів тиску: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.12 / І.О. Дубовкіна; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2016. - 37 с.: іл. - Бібліогр.: с. 30-34

В роботі одержано результати, які розширюють уявлення про процеси, що відбуваються на молекулярному рівні у водно-спиртових сумішах: гідратація, асоціація, структуро- та клатратоутворення, дозволили одержувати водно-спиртові суміші з покращеними фізико-хімічними та органолептичними параметрами. Науково обгрунтовано, розроблено, експериментально підтверджено та впроваджено технологію одержання водно-спиртових сумішей із застосуванням безперевного способу змішування води та спирту в умовах імпульсів тиску.

663

С 13

Савченко-Перерва, М.Ю. Удосконалення вихрових апаратів для інтенсифікації процесу вловлення пилоподібних продуктів в харчовій промисловості: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.12/ М.Ю. Савченко-Перерва; М-во освіти і науки України, Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2015. - 20 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.15-17

Дисертація присвячена вирішенню науково-прикладного завдання підвищення ефективності апаратів із зустрічними закрученими потоками (АЗЗП) за рахунок їх конструктивного вдосконалення. Були визначені умови для більш ефективної роботи АЗЗП з циліндричною сепараційною камерою - усунення гальмуючого параметру, що призводив до падіння осьової швидкості запиленого потоку повітря. Проведено техніко-економічне обгрунтування застосування удосконалених АЗЗП, що показало значний економічний ефект при впровадженні їх у харчові виробництва.

 

Добавил: CNTB, 17.02.2019, в категорию Загальні питання харчової промисловості