(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ №6 2019 р.

663

Н 35

Національний університет харчових технологій.

Наукові праці Національного університету харчових технологій, Том 20; №3/ Національний університет харчових технологій. - К.: НУХТ, 2014. - 240 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - 50.00 грн

В збірнику опубліковано статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень у харчовій та переробній  галузях: проблемні питання розвитку виноградно-виноробної галузі України і шляхи їх вирішення; сировинне забезпечення виробництва олії рослинної в умовах вертикальної інтеграції; збагачення сирних виробів крохмалевмісною сировиною; дослідження наземної частини буряків як джерела харчового протеїну; нанотехнології: технологічні аспекти гідрування олієжирової сировини та інші статті.

663

Н 35

Національний університет харчових технологій.

Наукові праці Національного університету харчових технологій, Том 20; №4/ Національний університет харчових технологій. - К.: НУХТ, 2014. - 248 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковано статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень у харчовій і переробній галузях: особливості і перспективи впровадження міжнародних стандартів якості на підприємствах переробної промисловості; технологічні аспекти одержання пробіотиків; наукові основи сталого розвитку; розподіл температур у межах поверхня теплообміну - киплячий утфель; нова купажована олія з оптимізованим жирнокислотним складом та інші статті.  

 

Автореферати дисертацій

 

663

Ш 49

Шерман, Є.М. Організаційно-економічний механізм розвитку підприємств харчової промисловості: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ Є.М. Шерман; М-во освіти і науки України, Херсонський  нац. техн. ун-т. - Херсон, 2016. - 20 с: табл. - Бібліогр.: с. 15-17

Дисертаційну роботу присвячено удосконаленню теоретичних положень, розробці методичного забезпечення та практичних рекомендацій щодо формування і реалізації організаційно-економічного механізму розвитку підприємств харчової промисловості. Визначено сутність та принципи формування організаційно-економічного механізму розвитку підприємств. Досліджено стан та тенденції розвитку підприємств харчової промисловості Херсонської області.

663

Г 37

Герасименко, Т.М. Автоматизоване управління солодосушаркою в класі нестаціонарних систем: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.07/ Т.М. Герасименко; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2015. - 20 с: рис. - Бібліогр.: с. 16-17

Дисертаційна робота присвячена підвищенню ефективності роботи процесу сушіння солоду в класі нестаціонарних систем та забезпеченню кількості якісно просушеного солоду та зменшення витрат енергоносіїв. Проведено аналіз методів і моделей, що використовуються при керуванні процесом сушіння солоду.

663

К 44

Кисельов, К.Ю. Статистичне вивчення споживання продуктів харчування населенням України: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.10/ К.Ю. Кисельов; Державна служба статистики України, Нац. академія статистики, обліку та аудиту. - К., 2016. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-17

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення наукового завдання з обгрунтування теоретико-методологічних засад і методичних підходів до статистичного вивчення споживання продуктів харчування населенням України. Розкрито сутність та особливості споживання продуктів харчуванняю Розглянуто позицію продуктів харчування у міжнародних, європейських та національних статистичних класифікаціях

Добавил: CNTB, 17.02.2019, в категорию Загальні питання харчової промисловості