(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ №2 2019 р.

663

П 33

Пирог, Т.П. Загальна біотехнологія: підруч./ Т.П. Пирог, О.А. Ігнатова; НУХТ. - К.: НУХТ, 2009. - 336 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.328-330 . - ISBN 978-966-612-083-3

В підручнику викладено всі аспекти біотехнології: становлення і розвиток, основні складові та етапи біотехнолгічного процесу; основи культивування мікроорганізмів і клітин; принципи регуляції процесів мікробіологічного  синтезу; методи виділення цільового продукту залежно від його локалізації; знешкодження відходів біотехнологічних виробництв; біохімічні основи мікробіологічного синтезу; коротка характеристика основних технологій мікробного синтезу, в тому числі мікробних імунобіологічних препаратів, а також харчової, екологічної та молекулярної біотехнології.

663

П 36

Пищевая промышленность: основы правового регулирования в Украине. - К.: Бизнес-центр "Евразия", 2014. - 258 с

В книге дана информация по разделам: специальное правовое регулирование деятельности компаний в сфере пищевой промышленности; антимонопольное и конкурентное законодательство; антикоррупционное законодательство; законодательство в сфере интеллектуальной собственности; налогообложение; государственные закупки; таможенное регулирование. Специальный раздел дает перечень всех нормативно-правовых актов по отдельным видам пищевых продуктов.

 

Автореферати дисертацій

 

663

К 88

Кудряшов, А.І. Формування товарознавчих характеристик та розширення товарного асортименту  продуктів із дикорослих ягід: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.15/ А.І. Кудряшов; М-во освіти і науки України, Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Х., 2013. - 23 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-20

Дисертацію присвячено вивченню питань формування споживних властивостей та розширення товарного асортимету продуктів із дикорослих ягід шляхом отримання з них рідкої та твердої фаз з новими функціонально-технологічними характеристиками. Вивчено діапазони температур кристалізації, масову частку вимороженої вологи, раціональні температури заморожування та зберігання ягідної плазми та вичавок.

663

Є 27

Євтушенко, О.В. Підвищення рівня безпеки праці на підприємствах харчової промисловості на основі прогнозування ризиків травмування: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.26.01/ О.В. Євтушенко; НАН України, Держ. установа  "Нац. НДІ пром. безпки та охорона праці". - К., 2014. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с. 16-18

В роботі здійснено статистичний аналіз нещасних випадків на підприємствах харчової промисловості. Розроблено методи дослідження причинно-наслідкових зв'язків, характерних для процесів травмування на підприємствах харчової промисловості. Удосконалено методи прогнозування ризиків виробничого травматизму. Розроблено алгоритм та технічні проекти інформаційно-аналітичної системи для оперативного аналізу стану умов праці на підприємстві, визначення раціональних напрямків профілактики виробничого травматизму.

664.6

К 56

Ковальчук, Х.І. Товарознавчі аспекти поліпшення споживних властивостей кексів з нетрадиційною сировиною: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.15/ Х.І. Ковальчук; Укоопспілка, Львівська комерційна академія. - Львів, 2014. - 20 с.: рис. - Бібліогр.: с. 15-17

Аннотация: В роботі доведено антиоксидантну дію порошків із ромашки лікарської, листя малини, волоського горіха, квасолі, прополісу та квіткового пилку на окислювально-гідролітичні процеси жирової основи маргарину. Експериментально доведено, що застосування нетрадиційної сировини й натуральних добавок збагачує нові кекси есенціальними макро- і мікронутрієнтами

Добавил: CNTB, 17.02.2019, в категорию Загальні питання харчової промисловості