(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ №1 2019 р.

663 (03)

М 47

Мелетьєв, А.Є. Технологія продуктів бродіння і напоїв. Українсько-російський тлумачний словник/ А.Є. Мелетьєв; НУХТ. - К.: НУХТ, 2011. - 195 с. - ISBN 978-966-612-110-6

Словник містить найуживаніші терміни, в тому числі унормовані відповідними галузевими стандартами, та словосполучення у виробництві пива, вина, спирту, солоду, дріжжджів, діоксиду вуглецю, різноманітних алкогольних і безалкогольних напоїв, мінеральних і питних вод. Наведено характерні відомості щодо якості товарної продукції, основної рослинної сировини, екстрактів, концентратів, добавок, допоміжних матеріалів, а також технологічних операцій і напівпродуктів виробництва.

663

М 54

Методи контролю харчових продуктів: навч. посіб./ Т.А. Королюк, С.І. Усатюк, Т.А. Костінова, І.М. Філіпченко; НУХТ. - К.: НУХТ, 2017. - 147 с.: табл. - Бібліогр.: с.142-143 . - ISBN 978-966-612--192-2

У посібнику систематизовано методи визначення вологи, білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, біологічно-активних речовин, які найчастіше використовують у практичній діяльності, навчальній та науковій роботі. Наведено методи визначення показників окремих груп харчових продуктів з урахуванням їх специфіки. Викладено матеріал із зазначенням необхідного обладнання, реактивів та формул для розрахунків.

 

Автореферати дисертацій

 

349

Л87

Лушпаєв, С.О. Правові засади продовольчої безпеки України: автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.06/ С.О. Лушпаєв; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2014. - 19 с.: іл. - Бібліогр.: с. 15-16

В роботі визначено поняття продовольчої безпеки держави та її ознаки.  Охарактеризовано два етапи в становленні та розвитку законодавства про продовольчу безпеку. Проаналізовано нормативно-правові акти, що регулюють відносини з виробництва тваринницької, рибної та рослинницької продукції в аспекті продовольчої безпеки України.

663

Ф 19

Фалько, О.Л. Наукове обгрунтування процесу фракціонування рослинної сировини: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.12/ О.Л. Фалько; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2014. - 45 с.: іл. - Бібліогр.: с. 38-43

В роботі викладено сучасне бачення теоретичних основ  сепарації й калібрування в переробній харчовій галузі. Були створені  експериментальні стенди фракціонуючого обладнання, які підтвердили ефективність обгрунтованих новацій в області лінійних вібраційних калібрувальних машин, вібросепараторів з горизонтальним напрямком коливань РО, горизонтально розташованих барабанно-ситових класифікаторів, дискових калібрувальних пристроїв, вібровідцентрових сепараторів з конічними ситами.

57

Л 72

Лозінська, Л.М. Глюкоза та фруктоза як потенційні фактори розвитку карбонільного та оксидативного стресів у дріжджів  Saccharomyces cerevisiae: автреф. дис. ... канд. біол. наук: 03.00.04/ Л.М. Лозінська; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2013. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.17-18,

Дисертація присвячена порівняльному вивченню впливу глюкози та фруктози як потенційних факторів розвитку карбонільного та оксидативного стресів у дріжджів. Виявлено вищу репродуктивну здатність, нижчий рівень автивних форм оксигену та вищу активність супероксиддисмутази і каталази за дії пероксиду водню в клітинах, що росли протягом нетривалого періоду на фруктозі, порівняно з клітинами, які росли на глюкозі

Добавил: CNTB, 17.02.2019, в категорию Загальні питання харчової промисловості