(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Список нових надходжень літератури, ДСТУ та авторефератів дисертацій №4 2020 р.

663

Х 30

Хваста, М.М. Удосконалення теорії розрахунків перехідних процесів в динаміці обладнання харчових виробництв: автореф.  дис. ... канд. техн. наук: 05.18.12/ М.М. Хваста; НУХТ. - К.: НУХТ, 2018. - 17 с.: рис. - Бібліогр.: с.14-16

В роботі розроблено методики щодо мінімізації в енергетичному забезпеченні процесів переміщення вантажів в жорстких і пружних системах. Встановлено співвідношення параметрів, за яких в режимах ударних взаємодій навантаження асинхронних двигунів не виходять за межі стійкої частини статичних механічних характеристик.

663

Т 19

Тарасюк, І.В. Підготовка фахівців харчової і переробної промисловості в професійних навчальних закладах західних областей України (друга половина  ХХ - початок ХХІ століття): автореф. дис. ... канд.  пед. наук: 13.00.04/ І. В. Тарасюк; Ун-т менеджменту освіти. - К., 2018. - 20 с.. - Бібліогр.: с. 15-17

В роботі на основі вивчення соціально-економічних особливостей розвитку західних областей України у досліджуваний період обгрунтовано періодизацію професійної підготовки фахівців харчової і переробної промисловості, що хронологічно охоплює чотири періоди з визначенням у кожному відповідних етапів, що складається з напрямів змін, особливості яких охарактеризовано по кожному регіону. Конкретизовано можливості трансформації історичного досвіду професійної підготовки, впровадження інноваційних форм і методів професійної підготовки фахівців для харчової і переробної промисловості у професійних навчальних закладах областей України.

 

663

Т 41

Тимчак, В. С. Ефективність інновацій комплексного використання відходів харчової промисловості: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03/ В.С.Тимчак; Житомирський нац. агроекологічний ун-т. - Житомир, 2017. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-18

В роботі розроблено класифікацію відходів харчової промисловості з урахуванням специфіки їх утворення в галузі та встановлено особливості науково-методичних та методологічних підходів до оцінки економічної ефективності інновацій використання відходів. Доведено економічну доцільність використання інноваційних технологій  виробництва відходів пивоварних підприємств та удосконалено інтегрований підхід до оцінки виробництва інноваційних кормових ресурсів для забезпечення ефективного функціонування галузі скотарства.

663

Ф 33

Федорова, Н.Є. Адаптація комунікативної складової комплексу маркетингу підприємств харчової галузі до сучасних ринкових умов: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ Н.Є.Федорова ; Херсонський  нац. техн. ун-т. - Херсон, 2019. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.15-17

В роботі досліджено сутність комунікативної складової комплексу маркетингу підприємств. Визначено найбільш дієві детермінанти зовнішнього середовища в контексті адаптації комунікативної складової комплексу маркетингу виноробних підприємств.

663

Ф 42

Фень, К.С. Формування і зміцнення економічної безпеки підприємств харчової промисловості: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ К. С. Фень; Подільський держ. аграрно-технічний ун-т. - Кам'янець-Подільський, 2018. - 20 с.: табл. - Бібліогр.: с.14-16

В роботі проведено оцінку рівня економічної безпеки на підприємствах галузі; досліджено стан управління ризиками та їх вплив на економічну безпеку підприємств; здійснено оцінку фінансово-економічного стану підприємств галузі. Здійснено розрахунок прогнозованого рівня економічної безпеки досліджуваних підприємств галузі; розроблено механізм управління економічною безпекою підприємств; обгрунтовано стратегію формування позитивного іміджу в системі зміцнення економічної безпеки підприємств харчової галузі.

663

Ф 91

Фролова, Н.Е. Теоретичне обгрунтування розроблення технологій натуральних концентрованих ароматизаторів із ефіроолійної сировини: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 18.06.05/ Н. Е. Фролова; НУХТ. - К.: НУХТ, 2017. - 46 с.: іл. - Бібліогр.: с.35-42

В дисертації запропоновано і науково обгрунтовано послідовне оброблення ефірних олій, зокрема: першочергова розгонка на вузькі фракції та подальше препаративне виділення індивідуальних речовин чистого складу. Розвинуто класичну теорію препаративної хроматографії. Створено наукові основи складання композиційних ароматизаторів за результатами оптимізованого об'єднання газохроматографічного аналізу та комп'ютерного забезпечення розпізнання органолептичного образу ароматизатору в просторі даних із формуванням адекватної математичної моделі.

663

Х 30

Хваста, М.М. Удосконалення теорії розрахунків перехідних процесів в динаміці обладнання харчових виробництв: автореф.  дис. ... канд. техн. наук: 05.18.12/ М.М. Хваста; НУХТ. - К.: НУХТ, 2018. - 17 с.: рис. - Бібліогр.: с.14-16

В роботі розроблено методики щодо мінімізації в енергетичному забезпеченні процесів переміщення вантажів в жорстких і пружних системах. Встановлено співвідношення параметрів, за яких в режимах ударних взаємодій навантаження асинхронних двигунів не виходять за межі стійкої частини статичних механічних характеристик.

663

Ш 29

Шаура, А.Ю. Методика навчання харчових технологій майбутніх педагогів професійної освіти: автореф. дис. .... канд. пед. наук: 13.00.02 / А. Ю. Шаура; Нац. пед. ун-т ім.  М.П. Драгоманова. - К., 2017. - 24 с.: іл. - Бібліогр.: с.20-22

У роботі теоретично обгрунтовано та запропоновано модель методичної системи навчання  харчових технологій майбутніх педагогів професійної освіти, розроблено методику навчання дисципліни, в основі якої лежать проблемні, розвивальні, інтерактивні та проектні методи навчання. Здійснено добір та структурування навчального матеріалу з харчових технологій та розроблено модульну навчальну програму дисципліни.

663

Ш 39

Шеїна, А.В. Наукове обгрунтування параметрів різання рослинної сировини та удосконалення конструкцій овочерізального обладнання: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.12/ А. В. Шеїна; НУХТ. - К: НУХТ, 2019. - 21 с.: a іл. - Бібліогр.: с.16-19

Дисертацію присвячено встановленню закономірностей різання овочевої сировини пластинчатим ножем, комплексному дослідженню впливу на процес структурно-механічних характеристик сировини, геометрії леза ножа та режиму різання, а також удосконаленню конструкцій овочерізального обладнання. Запропоновано методику визначення якості нарізки овочів. Встановлено залежність якості нарізки від частоти обертання ножів та товщини нарізки.

Добавил: CNTB, 31.01.2020, в категорию Загальні питання харчової промисловості