(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Список нових надходжень літератури, ДСТУ та авторефератів дисертацій №3 2020 р.

663

З - 12

Забарна, Ю.В. Організаційно-економічні засади забезпечення якості харчових продуктів в системі національної продовольчої безпеки: автореф. дис. ... канд. екон. наук :08.00.03/ Ю. В. Забарна; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 23 с.: табл. - Бібліогр.: с. 19-20

В роботі проаналізовано стан виробництва продовольчої продукції вітчизняними виробниками, здійснено оцінку рівня продовольчої безпеки за допомогою основних критеріїв оцінювання їх стану, обгрунтовано економічні умови забезпечення населення якісним продовольством та визначено вплив основних факторів світової продовольчої проблеми на стан національної продовольчої безпеки.  Окреслено перспективи розвитку органічного виробництва в Україні.

663

З - 59

Зиков, О.В. Удосконалення теплотехнологій харчових виробництв на основі систем термотрансформації, теплоутилізації та принципів адресної доставки енергії: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.12/ О. В. Зиков; Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2018. - 42 с.: іл. - Бібліогр.: с. 33-39

В роботі вперше отримано залежності для визначення швидкості перенесення рідини в капілярі за рахунок "механодифузії" в умовах адресної доставки енергії з урахуванням "капілярного гальмування", безрозмірний критерій для визначення наявності "механодифузійного" ефекту та запропоновано і науково обгрунтовано методику визначення показників ефективності тепломасообмінного обладнання.

663

Ж 91

Журавель, Ю.В. Стратегічне планування на підприємствах харчової промисловості: автореф. дис. ... канд. екон. наук:08.00.04/ Ю. В. Журавель; Львівський регіон. ін-т держ. управління. - Львів, 2018. - 20 с.: рис. - Бібліогр.: с. 16-18

У дисертації проаналізовано підходи до розробки системи стратегічного планування на підприємствах харчової промисловості. Побудовано стратегічні карти розвитку, на яких конкретизовано заходи щодо досягнення стратегічних цілей на рівні тактичного планування. Подано пропозиції щодо вибору оптимальних конкурентних стратегій для підприємств харчової промисловості на основі використання стратегій диференціації, лідерства у витратах, фокусування та скорочення.

663

З - 69

Змієвський, Ю.Г. Наукові засади баро- та електромембранних процесів харчових технологій: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.12/ Ю. Г. Змієвський; НУХТ. - К.: НУХТ, 2018. - 40 с.: рис. - Бібліогр.: с. 29-37

В дисертації науково обгрунтовано раціональні режими та рівень концентраційної поляризації процесу нанофільтрації молочної сироватки. Розкрито механізми масоперенесення в модифікованих іонообмінних  та полімерних мембранах, доведено їх ефективність. Запропоновано апаратурно-технологічні схеми комплексної переробки молочної сироватки та концентрованих розчинів цукрового виробництва. Результати досліджень впроваджені у виробництво на підприємствах молочної та спиртової галузі.

663

К 17

Каліненко, О.С. Прискорення пробопідготовки харчових продуктів та товарів повсякденного використання дією ультразвуку: автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.02/ О. С. Каліненко; ДВНЗ "Ужгородський  нац. ун-т". - Ужгород, 2018. - 20 с.: табл. - Бібліогр.: с.15-17

В роботі проведено комплекс систематичних досліджень щодо використання двочастотного ультразвуку для інтенсифікації  кислотної екстракції Pb та Cd  з жирів та олій, використання одночасної дії ультразвуку  високих та низьких частот в пробопідготовці цукру та продуктів на його основі для атомно-абсорбційного визначення вмісту токсичних мікроелементів.

663

К 82

Кривопляс-Володіна, Л.О. Багатокритеріальний синтез мехатронних функціональних модулів машин пакування харчових продуктів: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.12/ Л. О. Кривопляс-Володіна; НУХТ. - К.: НУХТ, 2019. - 45 с.: іл. - Бібліогр.: с. 35-44

Дисертація присвячена розробленню концепції багатокритеріального синтезу пакувального обладнання за заданими характеристиками на основі системного підходу до оцінки їхньої якості та конкурентоспроможності в структурі харчових виробництв. Виконано аналіз сучасних проблем багатокритеріального синтезу потоково-технологічних систем пакувальних ліній харчових виробництв.

663

К 84

Крупицька, Л.О. Розробка технології синбіотичних біологічно активних добавок: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 03.00.30/ Л.О. Крупицька; Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2018. - 24 с.: іл. - Бібліогр.: с.18-20

На основі вивчення, практичного дослідження було розроблено біотехнологію безвідходного виробництва синбіотичних біологічно активних добавок як на основі клітинної, так і на основі безклітинних форм пробіотиків. Досліджено мікробіологічні, органолептичні та фізико-хімічні властивості отриманих продуктів. Наведено економічне обгрунтування виробництва біологічно активних добавок. Проведено медико-біологічні дослідження.

 

663

М 33

Матвієнко, Д. Г. Методика радіологічних досліджень та оцінки якості вимірювань харчових продуктів: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.01.02/ Д. Г. Матвієнко. - Одеса, 2019. - 20 с.: рис. - Бібліогр.: с.15-17

В роботі розроблено нову методику радіохімічного аналізу харчових продуктів на вміст радіонуклеїдів із застосуванням біоіндикаторів, яка підвищила точність вимірювань, що в свою чергу вплинуло на якість продукції. Розроблено спеціалізовану комп'ютерну  систему для збирання, аналізу і візуальної інтерпретації даних медико-радіологічного і харчового моніторингів, що включає базу даних, засоби графічного представлення інформації, програмне забезпечення задач охорони довкілля і карторафічного моделювання техногенних забруднень.

663

М 47

Меліх , Т. Г. Механізми формування та використання виробничого потенціалу підприємств харчової промисловості: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ Т. Г. Меліх ; Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2017. - 21 с. - Бібліогр.: с.17-18

 У дисертації розроблено концепцію й організаційно-економічний механізм управління виробничою активністю харчового підприємства на основі збалансованого виробничого потенціалу, складовими якого є: аналітичний підхід до планування росту й рівня використання виробничого потенціалу за критеріями збалансованого розвитку; система управління виробничим потенціалом за критерієм стабільності. Запропоновано підхід до оцінки амортизованих активів виробничого призначення підприємств харчової промисловості.

 

663

М85

Мотузка, Ю.М. Управління безпечністю та якістю продуктів для ентерального харчування: автореф. дис.   д-ра техн. наук: 05.18.15/ Ю.М. Мотузка; Міністерство освіти і науки України, КНТЕУ. - К.: КНТЕУ, 2018. - 44 с: табл

Дисертацію присвячено науковому обгрунтуванню із застосуванням методології товарознавства теоретико-методологічних та практичних засад управління безпечністю і якістю продуктів для ентерального харчування з урахуванням потреб цільової категорії споживачів. Розроблено заходи з управління якістю продуктів.

663

П 43

Погребняк, А.В. Науково-теоретичні основи процесу різання харчових продуктів водополімерним струменем та розробка обладнання для його реалізації: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.12/ А. В. Погребняк; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2018. - 39 с.: іл. - Бібліогр.: с. 30-35

В роботі розроблено концептуальне рішення конструкції машини для універсального різання харчових продуктів водополімерним струменем в режимі 3D з можливістю отримання різної конфігурації поверхні розрізів харчової сировини за умов енергозбереження.

663

П 57

Попадюк, О.В. Соціальна відповідальність бізнесу в контексті стратегічного розвитку підприємств харчової промисловості: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ О.В. Попадюк; Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2018. - 23 с.: рис. - Бібліогр.: с. 19-21

В роботі здійснено аналіз організаційно-інституційного середовища функціонування системи соціальної відповідальності бізнесу та діагностику впровадження соціальної відповідальності. Розроблено інтегровано-соціальну модель розвитку підприємства в умовах євроінтеграції.

663

С 40

Сірик, А. О. Моделі та методи підвищення рівня безпеки праці в енергетичному господарстві підприємств харчової промисловості на основі використання системи підтримки прийняття рішень: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.26.01/ А.О. Сірик; Нац. НДІ промислової безпеки та охорони праці. - К., 2018. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.1618

В дисертації розроблено математичні моделі інформаційного об'єкта та інтелектуального агента в структурі інтелектуальної інформаційно-аналітичної системи управління охороною праці. Отримала подальший розвиток методика пошуку рішення щодо вибору сукупності заходів для підвищення рівня безпеки праці в енергетичному господарстві підприємств харчової промисловості.

 

Добавил: CNTB, 31.01.2020, в категорию Загальні питання харчової промисловості