(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Список нових надходжень літератури, ДСТУ та авторефератів дисертацій №2 2020 р.

663

У 45

Українець, А.І. Перспективні технологічні процеси виробництва нових продуктів та дієтичних добавок: підруч. / А.І. Українець, Г.О. Сімахіна, Н.В. Науменко; НУХТ. - К., 2018. - 335 с.: іл.. - ISBN 978-966-612-209-7

 Термінолог. словник

Підручник містить найсучасніші теоретичні матеріали щодо використання фізико-хімічних процесів для розвитку принципово нового напряму харчових технологій - індустрії здорового харчування. Експериментальний матеріал супроводжується таблицями та рисунками, які в сукупності створюють панораму розвитку інноваційних технологій у харчовій промисловості України. 

663

Ч 44

Чепелюк, О.О. Гігієнічні вимоги до проектування обладнання харчових виробництв: підруч./ О.О. Чепелюк, О.А. Єщенко, Ю. Ю. Доломакін; НУХТ. - К.: НУХТ, 2017. - 312 с.: іл. - Бібліогр.: с. 303-308. - ISBN 978-966-612-195-3

В підручнику висвітлено питання гігієнічного дизайну технологічного обладнання, який може істотно зменшити ризики, пов'язані із забрудненням харчових продуктів у процесі виробництва. Розглянуто основні положення щодо вибору конструкційних матеріалів, необхідної чистоти оброблених поверхонь, які контактують з продуктом. Наведено основні відомості, потрібні для конструювання систем очищення обладнання.

 

Державні стандарті

 

ДСТУ 8719: 2017 Продукти яєчні. Технічні умови/ Технічний комітет стандартизації "Тваринництво: технології, племінна справа та відтворення", Ін-т тваринництва НААН. - Вид. офіц. - На заміну РСТ УССР 2013-91 (зі скасуванням в Україні ГОСТ 30363-96);  чинний від 2019-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2019. - 11 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 10-11

Сфера застосування: стандарт поширюється на рідкі та сухі яєчні продукти (яєчна маса- меланж, білок і жовток), які використовують у харчовій промисловості для виготовлення хлібобулочних, макаронних, кондитерських та інших виробів. Стандарт установлює вимоги до якості яєчних продуктів, вироблених із харчових яєць.

 

Автореферати дисертацій

 

663

А 50

Алішов, Г.Н. Державне регулювання діяльністю транснаціональних компаній в процесі розвитку національної економіки (на прикладі виробництва продуктів харчування): автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03/ Г. Н. Алішов; Нац. академія управління. - К., 2019. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.18-19

В роботі досліджено ключові аспекти державного регулювання діяльністю транснаціональних компаній в розвинутих країнах світу та надано рекомендації щодо посилення ролі державного регулювання діяльністю транснаціональних компаній в Україні. Розглянуто сучасні тенденції діяльності транснаціональних компаній на ринку продуктів харчування України та встановлено певні загрози для функціонування транснаціональних компаній в країні.

663

Б 48

Бердар, М.М. Домінанти розвитку підприємств харчової промисловості України в умовах інституційних змін: автореф. дис. ... д-ра екон. наук:08.00.04/ М. М. Бердар; Чернігів. нац. технолог. ун-т. - Чернігів, 2018. - 40 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.29-36

В роботі обгрунтовано методологічні підходи до оцінки розвитку підприємств харчової промисловості в сучасних умовах. Визначено чинники впливу на якісно нові зміни їх стану для забезпечення конкурентоспроможності за умов інституційних змін. Підкреслено важливу роль інновацій у активізації конкурентних переваг підприємств цієї сфери, особливо на ринках країн ЄС, що потребує поглиблення маркетингових досліджень на засадах консюмеризму, брендингу, запровадження світових стандартів якості продукції.

663

В 19

Васільцова, О.В. Екологічна капіталізація підприємств харчової промисловості: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.06/ О. В. Васільцова; Ін-т агроекології і природокористування. - К., 2018. - 21 с. - Бібліогр.: с.16-17

В роботі удосконалено систематизацію функціональних особливостей харчової галузі, що впливають на зміст екологічної капіталізації харчових підприємств, до яких належать: вагомий експортний потенціал; значний обсяг інвестування основного капіталу, спрямованого на підтримання діючих потужностей; звужені можливості пошуку новітніх ринково-орієнтованих інновацій; дефіцит фінансових ресурсів і недостатня диверсифікація джерел фінансування галузі; активне кредитування галузі; перетворення амортизації на найвагоміший реноваційний ресурс.

663

В 19

Васільцова, О.В. Екологічна капіталізація підприємств харчової промисловості: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.06/ О. В. Васільцова; Ін-т агроекології і природокористування. - К., 2018. - 21 с. - Бібліогр.: с.16-17

В роботі удосконалено систематизацію функціональних особливостей харчової галузі, що впливають на зміст екологічної капіталізації харчових підприємств, до яких належать: вагомий експортний потенціал; значний обсяг інвестування основного капіталу, спрямованого на підтримання діючих потужностей; звужені можливості пошуку новітніх ринково-орієнтованих інновацій; дефіцит фінансових ресурсів і недостатня диверсифікація джерел фінансування галузі; активне кредитування галузі; перетворення амортизації на найвагоміший реноваційний ресурс.

663

Г 24

Гацан, В.В. Продуктова інноваційна політика харчових підприємств: автореф.  дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ В. В. Гацан; Херсонський  нац. техн. ун-т. - Херсон, 2018. - 20 с.: табл. - Бібліогр.: с.16-17

В роботі досліджено фактори формування та роль інноваційного клімату у реалізації продуктової інноваційної політики підприємств харчової промисловості. Здійснено оцінку рівня стійкості стереотипу сприйняття продукції харчових підприємств. Визначено результативність продуктової інноваційної політики на підприємства харчової промисловості та пріоритетність поліпшення складових продуктової інноваційної політики.

Добавил: CNTB, 31.01.2020, в категорию Загальні питання харчової промисловості