(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ, ДСТУ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ №2 2021 р.

61

Є33

Єдине здоров'я та проблеми харчування України: [зб.]/ Наук. центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. академіка Л.І.Медведя. - К.: Медицина України, 2019. - 86 с. - Бібліогр. в кінці ст.

До збірника ввійшли статті з актуальних питань проблем харчування, розглядається гігієнічна оцінка харчових продуктів, природоохоронні технології, аналіз харчових раціонів та інші статті.

663

З-91

Зубар, Н.М. Теоретичні основи харчових виробництв: підручник для ВНЗ/ Н.М. Зубар. - К.: Кондор, 2020. - 302 с.: іл. - Бібліогр.: с.301-302 . - ISBN 978-617-7939-15-2

В підручнику викладені теоретичні основи харчових виробництв, дана характеристика технологічних процесів, функціонально-технологічних властивостей основних нутрієнтів та перетворення їх при виробництві харчової продукції. Розглянуто технологічне забезпечення якості продуктів харчування.

663

Н19

Назаренко, Л.О. Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів. Слайд-курс: навч. посіб./ Л.О. Назаренко; Полтавський ун-т економіки і торгівлі. - Київ: Центр учбової літератури, 2018. - 240 с. - Бібліогр.: с.236-239 . - ISBN 978-617-673-29--7

В навчальному посібнику  розкриваються основи ідентифікації та фальсифікації продовольчих товарів, характеристика видів ідентифікації та фальсифікації, методи проведення ідентифікації і виявлення фальсифікації окремих груп продовольчих товарів: м'ясні, рибні товари, яєчні продукти, цукор, мед, кондитерські, молочні продукти, харчові концентрати. 

663

Н35

Національний університет харчових технологій. Наукові праці Національного університету харчових технологій, Т.25. №5/ Національний університет харчових технологій. - К.: НУХТ, 2019. - 260 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковані статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень у харчовій та суміжних галузях економіки.

663

Н35

Національний університет харчових технологій. Наукові праці Національного університету харчових технологій, Т.25. №6/ Національний університет харчових технологій. - К.: НУХТ, 2019. - 272 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковані статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень в харчовій та суміжних галузях економіки.

663

Н 35

Національний університет харчових технологій. Наукові праці Національного університету харчових технологій, Том 26. №6/ Національний університет харчових технологій; редколегія: Г.Р. Агота,  Т. Атанаска,  А. Заїнчковський,  А.П. Ладанюк,  А. Маринів, голов. ред. О. Шевченко. - К.: НУХТ, 2020. - 229 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику публікуються статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень в галузі харчових технологій, економічних та технічних наук.

663

П57

Поперечний, А.М. Моделювання процесів та обладнання харчових виробництв: підручник для вузів/ А.М. Поперечний; Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Харк. держ. ун-т харчування і торгівлі. - Київ: Центр учбової літератури, 2020. - 310 с.: іл. - Бібліогр.: с.297-299 . - ISBN 978-611-010033-7

В підручнику  розглянуті питання, які пов'язані з моделюванням процесів і обладнання харчових виробництв. Особлива увага приділена існуючим методам моделювання, їх класифікації  та областям застосування. Показані переваги і недоліки кожного з методів моделювання.

 

Державні стандарти

 

ДСТУ 8101:2015 Овочі для дитячого харчування. Технологія вирощуваня. Загальні вимоги/ розробники: О. Вітанов,  В. Гончаренко,  С. Кирюхін,  В. Черненко,  О. Шабетя; ІОБ НААНУ. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 21 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 21.

Сфера застосування: цей стандарт установлює вимоги до технологічних операцій у тій послідовності, якої потрібно дотримуватися під час вирощування овочів, призначених для дитячого харчування, а також визначає методи контролювання та регламентує оцінку якості робіт.

ДСТУ EN 14048:2008 Паковання. Визначення здатності пакувальних матеріалів до повного аеробного біорозкладання у водному середовищі. Метод вимірювання потреби кисню в закритому респірометрі (EN 14048:2002, IDT)/ Пер. і наук.-техн. редагування: В. Миголь,  Т. Рубцова,  Н. Шеваленко; "Упаковка, тара, пакувал. матеріали" , ТОВ "Натуральна косметика". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2010-01-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2018. - 2 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: цей стандарт установлює метод визначення здатності пакувальних матеріалів та їх компонентів до повного аеробного біорозкладання вимірюванням споживання кисню.

ДСТУ EN 14182:2012 Паковання. Основні терміни та визначення (EN 14182:2002, IDT)/ пер. і наук.-техн. редагування: О. Бекар,  Е. Кривошеєв,  Т. Рубцова,  Н. Шеваленко; ТОВ "Наук.-техн. центр ВНДІХІМПРОЕКТ". - Вид. офіц. -  Увед. вперше; чинний від 2013-07-01. - К.: Мінекономрозвитку України, 2013. - 6 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.6.

Сфера застосування: цей стандарт установлює перелік основних термінів у сфері паковання, яким надано перевагу, та визначення позначених ними понять.

ДСТУ EN 13193:2012 Паковання. Паковання та довкілля. Термінологія (EN 13193:2000, IDT)/ пер. і наук.-техн. редагування: О. Бекар,  Е. Кривошеєв,  Т. Рубцова,  Н. Шеваленко; ТОВ "Наук.-техн. центр ВНДІХІМПРОЕКТ". - Вид. офіц. -  Увед. вперше; чинний від 2013-07-01. - К.: Мінекономрозвитку України, 2013. - 10 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.9.

Сфера застосування: цей стандарт установлює терміни, використовувані в сфері паковання і довкілля.

ДСТУ ENV 12497-2002 Папір і картон, що контактують з харчовими продуктами. Визначання вмісту ртуті у водній витяжці (ENV 12497:1998, IDT)/ пер. з англ. і наук.-техн. редагування Е. Барлас; УкрНДІП. - Вид. офіц. - Введ. вперше; чинний від 2003-07-01. - К.: Держ. ком. України з питань техн. регулювання та споживчої політики, 2003. - 6 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт входить до серії стандартів, що установлюють методи визначання тяжких металів у водній витяжці паперу і картону, що контактують з харчовими продуктами. Стандарт установлює метод визначання ртуті у водній витяжці.

ДСТУ EN  646-2002 Папір і картон, що контактують з харчовими продуктами. Визначання стійкості забарвленості пофарбованих паперу і картону (EN 646:2000, IDT)/ пер. з англ. і наук.-техн. редагування Е. Барлас. - Вид. офіц. - Увед. вперше;  чинний від 2003-07-01. - К.: Держ. ком. України з питань техн. регулювання та споживчої політики, 2003. - 5 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт поширюють на пофарбовані папір і картон, що контактують з харчовими продуктами, і встановлює метод визначання стійкості забарвлення. Стандарт регламентує дві методики визначання: методику А - для тривалого контактування (наприклад, під час пакування харчових продуктів) і методику В - для короткочасного контактування (наприклад, серветки, рушники, ) та для іншого  побутового призначення. Візуальну оцінку порівнянням з контрольним зразком використовують тільки для установлювання факту переходу забарвленості (так/ні)), для кількісного оцінювання переходу забарвленості використовують шкалу сірих еталонів.

ДСТУ EN 648-2002 Папір і картон, що контактують з харчовими продуктами. Визначання стійкості флуоресцентного вибілювання паперу і картону (EN 648:1993, IDT)/ пер. з англ. і наук.-техн. редагування Е. Барлас; УкрНДІП. - Вид. офіц. - Введ. вперше; чинний від 2003-07-01. - К.: Держ. ком. України з питань техн. регулювання та споживчої політики, 2003. - 6 с.. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт установлює метод визначання стійкості флуоресцентного вибілювання паперу і картону, що контактують з харчовими продуктами. Стандарт регламентує дві методики визначання: методику А - для тривалого контакту (наприклад, для пакування харчових продуктів) і методику В - для короткочасного контакту (наприклад, у разі використовування для серветок, рушників і в інших побутових цілях).

ДСТУ EN 1230-1 Папір і картон, що контактують з харчовими продуктами. Сенсорний аналіз. Частина 1. Запах (EN 1230-1:2001, IDT)/ Пер. і наук.-техн. редагування Е. Барлас,  Г. Загорулько,  Л. Коптюх; Технічний комітет "Продукція целюлоз.-паперової пром-сті"  , ВАТ "УкрНДІП". - Вид. офіц. - Увед. вперше;  чинний від 2007-10-01 . - К.: Держспоживстандарт України, 2008. - 4 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 4.

Сфера застосування: цей стандарт установлює метод оцінювання запаху, який виділяє зразок паперу або картону. Стандарт поширюється на всі види паперу і картону, у тому числі з покриттям і/або з нанесенням друку, призначені для прямого або непрямого контакту з харчовими продуктами.

 

Автореферати дисертацій

 

663.6

Б87

Бреус, Н.М. Інформаційна технологія моделювання рецептур морозива: автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.06/ Н.М. Бреус; НУХТ. - К.: НУХТ, 2019. - 25 с.: іл. - Бібліогр.: с.18-23

В дисертації розроблено структурно-функціональну модель експертно-моделюючої системи (ЕМС) та її компонентів, що призначені для ефективного забезпечення процесу моделювання рецептур морозива, а також забезпечує гнучке подальше удосконалення та інтегрування системи з промислово-інформаційним комплексом підприємств даної галузі. Розроблена ЕМС дозволяє цілеспрямовано управляти якістю готового продукту впродовж технологічного процесу його виробництва за рахунок удосконалення рецептур морозива.

663

Ц75

Цихановська, І.В. Наукове обгрунтування технологій харчових продуктів із поліфазною структурою з використанням наночастинок оксидів заліза: автореф. дис. ... д-ра техн. наук:05.18.16/ І.В. Цихановська; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2019. - 47 с.: іл. - Бібліогр.: с.27-44

В дисертації запропоновано таку концепцію роботи: сформований у ході виробництва функціонально-технологічний потенціал наночастинок мінерального походження, зокрема оксидів заліза, зумовлений фізико-хімічними показниками і колоїдними властивостями, є основою для вдосконалення і розроблення наукоємних харчових нанотехнологій, адаптованих для різних умов виробництва в харчовій галузі. Експериментально доведено раціональні технологічні параметри виробництва харчової добавки "Магнетофуд" на основі оксидів заліза.

Добавил: CNTB, 10.09.2021, в категорию Загальні питання харчової промисловості