(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ, ДСТУ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ №11 2017 р.

663

П 16

Панорама аграрного сектора України/ М-во аграрної політики України, НДІ "Украгропромпродуктивність", ННЦ "Ін-т аграрної економіки". - К.: Експо-друк, 2006. - 75 с.: іл., фото

В збірнику представлено матеріали, що узагальнюють роботу аграрного сектора України: ресурси сільського господарства, сільськогосподарське виробництво, рибальство, харчова промисловість, міжнародне співробітництво, державна підтримка сільського господарства, програми підтримки розвитку сільських територій та покращення добробуту селян, виставкова діяльність. Видання супроводжується кольоровими ілюстраціями, фотографіями.

 

663

Т 51

Токсикологія продуктів харчування: підруч./ С.А. Воронов, Ю.Б. Стецишин, Ю.В. Панченко, А.М. Когут; за ред. С.А. Воронова. - Львів: Львівська політехніка, 2014. - 556 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.533 . - Предм. покажч.: с.548-551.- ISBN 978-617-607-665-0

У підручнику послідовно подано теоретичні основи харчової токсикології, висвітлено токсикологічну дію відомих забруднювачів харчових продуктів на організм людини та його інтоксикацію бактеріями та вірусами, забруднення харчових продуктів природними токсикантами, токсикологію харчових добавок. Наведені дані щодо канцерогенної, мутагенної та тератогенної дії токсикантів, з проблем харчової алергії та дисбалансу компонентів їжі.

 

Автореферати дисертацій

 

663

Я94

Яцун, Л. М. Управління підприємствами сфери харчування : автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.04  / Яцун Л.М.; М-во освіти і науки України, Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - ХаркІв, 2016. - 41 С.: табл.. - БІблІогр.: с. 31- 38

У дисертації наведено комплексне вирішення наукової проблеми щодо розвитку теоретико-методологічних засад, науково-методичних та практичних рекомендацій з управління підприємствами сфери харчування. Обгрунтовано концептуальні підходи, стратегії та моделі інтегрованого управління підприємствами сфери харчування з метою взаємодії суб'єктів господарювання, використання їх потенціалу та більш повного задоволення потреб споживачів. Запропоновано методичні підходи до формування стратегій розвитку сфери харчування на різних рівнях ієрархії з метою створення інтегрованих структур та харчових кластерів.   

 

Держстандарти

 

ДСТУ 7694:2015

Насіння гірчиці . Технічні умови/ Дочірнє підприємство Державної акціонерної компанії "Хліб України" "Київський інститут хлібопродуктів", Івано-Франківський інститут агропромислового виробництва НААН України, Український інститут експертизи рослин; Дочірнє підприємство ДАК "Хліб України" , Київський ін-т хлібопродуктів, Івано-Франківський ін-т агропромислового виробництва НААН України, Укр. ін-т експертизи сортів рослин. - Вид. офіц. - Уведено вперше (зі скасуванням ГОСТ 9159-71); чинний від 2016-08-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2016. - 9 с: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.  8

                                

ДСТУ 7695:2015

Насіння конопель. Технічні умови/ Г. Крошко, В. Стрій , П. Голобородько та ін.; Дочірнє підприємство Державної акціонерної компанії "Хліб України" "Київський інститут хлібопродуктів", Інститут луб'яних культур НААН України,  Український інститут експертизи сортів рослин. - Вид. офіц. - Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 9158-76); чинний від 2016-08-01. - Київ: ДП "УкрНДНЦ" , 2016. - 8 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.7

 

 

 

Добавил: CNTB, 29.01.2018, в категорию Загальні питання харчової промисловості