(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Упаковка –тара

663

І - 73

Інтенсифікація тепло-масообмінних процесів в харчових технологіях: монографія/ під. ред. д-ра техн. наук, проф. А.І. Соколенка; М-во освіти і науки, молоді та спорту  України. - К.: Фенікс, 2011. - 536 с: рис. - Бібліогр.: с.526-529

В монографії представлено теоретичне підгрунтя способів інтенсифікації тепло-масообмінних процесів в рідинних, газорідинних системах і системах з додаванням твердої фази на основі створення і підтримання перехідних процесів.

 

663

Ф33

Федосов, С.Н.          Инновационные упаковки пищевых продуктов: моногр./ С.Н.Федосов, А.Е. Сергеева; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Одесская нац. академия пищ. технологий. - Одесса: ТЕС, 2012. - 226 с.: ил. - Библиогр.: с.214-226

В монографии рассмотрены современные виды упаковок пищевых продуктов на основе биополимерных, электретных и нанокомпозитных материалов. Проанализированы основные физико-химические свойства, технологии получения таких материалов, применяемых для упаковки пищевых продуктов.

 

663

Т50

Товарознавство пакувальних матеріалів і тари: метод. вказівки і завдання для студ. ф-ту заочної освіти/ Укоопспілка, Львівська комерційна академія. - Львів: Вид-во Львівської комерц. академії, 2015. - 44 с.: табл. - Бібліогр.: с. 44

Знання за програмою дисципліни "Товарознавство пакувальних матеріалів і тари" є необхідною умовою формування висококваліфікованих спеціалістів в галузях торгівлі, комерції та виробництва харчових продуктів.

 

663

М 34

Матеріалознавство та матеріали у харчовій промисловості: підручник/ В.А.Косенко, Н.Ф. Кущевська, С.В. Кадомський та ін. ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", Інж. - технол. ін-т. - К.: Університет "Україна", 2017. - 298 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.284-285 . - ISBN 978-966-388-545-2

У підручнику наведено основні положення загального матеріалознавства, охарактеризовано властивості, структуру і застосування сталей, чавунів, кольорових металів та їх сплавів, полімерів, неорганічних матеріалів, наноматеріалів та композиційних матеріалів, які використовуються в харчовій промисловості.

 

663

Н 35

Національний університет харчових технологій.

Наукові праці Національного університету харчових технологій, Том 24; №5/ Національний університет харчових технологій. - К.: НУХТ, 2018. - 252 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику публікуються статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень у харчовій та переробній галузях: порівняння нормативної бази ЄС  та України щодо виробництва біогазу з органічних продуктів; ринок хліба і хлібобулочних виробів України: тенденції, проблеми та перспективи розвитку; оптимізація синтезу пакувальних машин за критерієм ефективності; удосконалення способу виробництва напівфабрикатів з плодово-ягідної сировини гарантованої якості; зміна якості вафельних виробів із синбіотиком при зберіганні та інші статті.

 

663

Н 35

Національний університет харчових технологій.

Наукові праці Національного університету харчових технологій, Том 21; №6/ Національний університет харчових технологій. - К.: НУХТ, 2015. - 252 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику публікуються статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень в харчовій і переробній галузях: сучасний стан і перспективи розроблення нових видів пакування для хлібобулочних виробів; актуальні проблеми підприємств молочної галузі України; факторний аналіз ефективності виробництва підприємств цукрової промисловості; ринок дитячого харчування: сутність, значення, особливості; застосування регуляторів кислотності у виробництві продукції з риби; розроблення раціональних режимів термічного оброблення зернових продуктів у технології сухих сніданків для військовослужбовців та інші статті. 

 

663

Н 73

Новітні науково-технічні рішення в харчовій промисловості: матеріали Міжнар. наук.-техн. конф., 2-3 березня 2015 р., м. Львів/ Ін-т біотехнології с.-г. і харчової пром-сті. - Львів: Сполом, 2015. - 368 с.: рис., табл.

Під час конференції розглядалися питання: шляхи забезпечення  споживача якісним та екологічно чистим продуктом, впровадження перспективних інноваційних технологій, нарощування  обсягів виробництва якісної сільськогосподарської сировини та вдосконалення її переробки та зберігання, способи зменшення мікробіологічного забруднення виробничого середовища підприємств харчової промисловості. 

 

 

664.8

М54

Методичні положення і норми витрат праці на перероблення та консервування фруктів і овочів/І.М. Демчак, К.В. Маслов, А.Л. Солошонок та ін.; НДІ "Украгропромпродуктивність". - К. 2019. - 166 с.: табл. - (Б-ка спеціаліста АПК. Економічні нормативи). - Бібліогр.: с. 164-165.

Викладено методику розрахунку, норми часу, продуктивності та нормативи чисельності на виконання виробничих процесів перероблення та консервування фруктів і овочів.

 

663

Н35

Національний університет харчових технологій.

Наукові праці Національного університету харчових технологій, Т.25. №5/ Національний університет харчових технологій. - К.: НУХТ, 2019. - 260 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковані статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень у харчовій та суміжних галузях економіки.

 

Автореферати

663

Я 45

Якимчук, М.В. Науково-технічні засади створення обладнання для групового пакування харчових продуктів на основі мехатронних модулів: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.12/ М.В. Якимчук; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2016. - 37 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 31-35

Запропоновано і реалізовано наукову концепцію проектування обладнання для групового пакування з мехатронних модулів для заданих умов використання, що дає можливість створювати нові зразки пакувальних машин найвищого інтелектуального рівня на основі розроблених структурних графів технологічних процесів групового пакування, функціонально-структурних схем та обгрунтованих критеріїв ефективності  їх працездатності.

 

664.1

Ш 95

Шульга, О. С. Наукове обгрунтування та розроблення технології біодеградабельного їстівного покриття для кондитерських і хлібобулочних виробів: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.16/ О. С. Шульга; НУХТ. - К.: НУХТ, 2019. - 43 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.32-39

В дисертації за комплексними дослідженнями встановлена доцільність заміни паперової або синтетичної обгортки цукерок та пакування хліба на біодеградабельне їстівне покриття, а також заміни оброблення тиражним цукровим сиропом поверхні пряникових виробів і цукром мармеладу. Їстівний пакувальний матеріал найбільш доцільно застосовувати для продуктів, які реалізуються в місцях їх виробництва та закладах з контрольованими санітарними умовами. Їстівне покриття є матеріалом для створення екологічно безпечного одноразового посуду, зокрема, стаканів для гарячих напоїв. 

 

664.6

Ч 75

Чорна, А. І. Формування споживних властивостей полімерних пакувальних матеріалів для хлібобулочних виробів: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.15/ А. І. Чорна ; Львівський торг.-екон. ун-т. - Львів, 2017. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.15-18

В роботі розроблено оптимальний склад їстівного покриття, який забезпечує свіжість хлібобулочних виробів під час зберігання  та не змінює їх органолептичних властивостей. Доведено ефективність збагачення хлібобулочних виробів йодом за рахунок внесення еламіну до складу їстівного покриття, а не до складу виробу, що дозволяє зменшити втрати йоду. Внесення сухої молочнокислої закваски до складу їстівного покриття сприяє збереженню життєздатності молочнокислих бактерій і надає хлібобулочним виробам пробіотичних властивостей.

 

663

К 82

Кривопляс-Володіна, Л. О. Багатокритеріальний синтез мехатронних функціональних модулів машин пакування харчових продуктів: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.12/ Л. О. Кривопляс-Володіна; НУХТ. - К.: НУХТ, 2019. - 45 с.: іл. - Бібліогр.: с. 35-44

Дисертація присвячена розробленню концепції багатокритеріального синтезу пакувального обладнання за заданими характеристиками на основі системного підходу до оцінки їхньої якості та конкурентоспроможності в структурі харчових виробництв. Виконано аналіз сучасних проблем багатокритеріального синтезу потоковотехнологічних систем пакувальних ліній харчових виробництв.

 

Державні стандарти

 

ДСТУ EN 647-2002

Папір і картон, що контактують з харчовими продуктами. Приготування витяжки гарячим екстрагуванням (EN 647:1993, IDT) /пер. з англ. і наук.-техн. редагування Е.Барлас; УкрНДІП. - Вид. офіц. - Введ. вперше; чинний від 2003-07-01. - К.: Держ. ком. України з питань техн. регулювання та споживчої політики, 2003. - 4 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: Цей стандарт описує приготування водної витяжки гарячим екстрагуванням для досліджування визначених екстрагованих речовин у папері і картоні, що контактують з харчовими продуктами

 

ДСТУ EN 13676-2002

Папір і картон з полімерним покривом, який контактує з харчовими продуктами. Виявлення мікроотворів (EN 13676:2001, IDT) )/ пер. з англ. і наук.-техн. редагування Е.Барлас; УкрНДІП. - Вид. офіц. - Введ. вперше; чинний від 2003-07-01. - К.: Держ. ком. України з питань техн. регулювання та споживчої політики, 2003. - 4 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування:  цей стандарт регламентує метод виявлення і підрахунку мікроотворів в полімерних шарах паперу і картону. Стандарт поширюється на всі види полімерного покриву паперу і картону.

 

ДСТУ EN 13193:012

Паковання. Паковання та довкілля. Термінологія (EN 13193:2000, IDT) /пер. з англ. і наук.-техн. редагування Е. Бекар, Е.Кривошеєв (наук. керівник), Т.Рубцова, Н. Шеваленко Тов. « НТЦ «ВНДІХІМПРОЕКТ» - Вид. офіц. - Введ. вперше; чинний від 2003-07-01. - К.: Мінекономрозвитку України, 2013. - 10 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: Цей стандарт установлює терміни, використовувані в сфері паковання і довкілля.

 

Добавил: CNTB, 10.09.2021, в категорию Тара та упаковка (тематичні списки)