(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Іноваційна упаковка харчових продуктів

663

І - 73

Інтенсифікація тепло-масообмінних процесів в харчових технологіях: монографія/ під. ред. д-ра техн. наук, проф. А.І. Соколенка; М-во освіти і науки, молоді та спорту  України. - К.: Фенікс, 2011. - 536 с: рис. - Бібліогр.: с.526-529

663

Ф33

Федосов, С.Н.          Инновационные упаковки пищевых продуктов: моногр./ С.Н. Федосов, А.Е. Сергеева; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Одесская нац. академия пищ. технологий. - Одесса: ТЕС, 2012. - 226 с.: ил. - Библиогр.: с.214-226

В монографии рассмотрены современные виды упаковок пищевых продуктов на основе биополимерных, электретных и нанокомпозитных материалов. Проанализированы основные физико-химические свойства, технологии получения таких материалов, применяемых для упаковки пищевых продуктов.

663

Т50

Товарознавство пакувальних матеріалів і тари: метод. вказівки і завдання для студ. ф-ту заочної освіти/ Укоопспілка, Львівська комерційна академія. - Львів: Вид-во Львівської комерц. академії, 2015. - 44 с.: табл. - Бібліогр.: с. 44

Знання за програмою дисципліни "Товарознавство пакувальних матеріалів і тари" є необхідною умовою формування висококваліфікованих спеціалістів в галузях торгівлі, комерції та виробництва харчових продуктів.

663

М 34

Матеріалознавство та матеріали у харчовій промисловості: підручник/ В.А. Косенко, Н.Ф. Кущевська, С.В. Кадомський та ін. ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", Інж. - технол. ін-т. - К.: Університет "Україна", 2017. - 298 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.284-285 . - ISBN 978-966-388-545-2

У підручнику наведено основні положення загального матеріалознавства, охарактеризовано властивості, структуру і застосування сталей, чавунів, кольорових металів та їх сплавів, полімерів, неорганічних матеріалів, наноматеріалів та композиційних матеріалів, які використовуються в харчовій промисловості.

663

Н 35

Національний університет харчових технологій.

Наукові праці Національного університету харчових технологій, Том 24; №5/ Національний університет харчових технологій. - К.: НУХТ, 2018. - 252 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику публікуються статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень у харчовій та переробній галузях: порівняння нормативної бази ЄС  та України щодо виробництва біогазу з органічних продуктів; ринок хліба і хлібобулочних виробів України: тенденції, проблеми та перспективи розвитку; оптимізація синтезу пакувальних машин за критерієм ефективності; удосконалення способу виробництва напівфабрикатів з плодово-ягідної сировини гарантованої якості; зміна якості вафельних виробів із синбіотиком при зберіганні та інші статті.

663

Н 35

Національний університет харчових технологій.

Наукові праці Національного університету харчових технологій, Том 21; №6/ Національний університет харчових технологій. - К.: НУХТ, 2015. - 252 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику публікуються статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень в харчовій і переробній галузях: сучасний стан і перспективи розроблення нових видів пакування для хлібобулочних виробів; актуальні проблеми підприємств молочної галузі України; факторний аналіз ефективності виробництва підприємств цукрової промисловості; ринок дитячого харчування: сутність, значення, особливості; застосування регуляторів кислотності у виробництві продукції з риби; розроблення раціональних режимів термічного оброблення зернових продуктів у технології сухих сніданків для військовослужбовців та інші статті. 

663

Н 73

Новітні науково-технічні рішення в харчовій промисловості: матеріали Міжнар. наук.-техн. конф., 2-3 берез. 2015 р., м. Львів/ Ін-т біотехнології с.-г. і харчової пром-сті. - Львів: Сполом, 2015. - 368 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-966-919-052-9

663

Х 17

Халайджі, В. В. Упаковка для харчових продуктів та напоїв/ В. В. Халайджі, В.М. Кривошей. - К.: ІАЦ "Упаковка", 2018. - 216 с.: іл. - Бібліогр.: с.186-190 . - 150.00 грн

В книзі наведена повна інформація про харчові продукти як об'єкт пакування, приділяється особлива увага факторам, що впливають на псування продукції. Чітке встановлення їх дає можливість створити або підібрати пакувальний матеріал із відповідними бар'єрними властивостями, розробити технологію пакування харчової продукції, зберігання та реалізації.

621.7

К82

Кривошей, В.Н. Упаковка в украинских реалиях/ В.Н. Кривошей. - Львов: Украинская академия печати, 2017. - 288 с: фото. - Библиогр.: с. 279-284

Это книга о прошлом, настоящем и будущем украинской упаковочной индустрии. В ней переплетаются исторические факты, реальные события и сухая статистика с историей создания и развития украинских компаний, университетских и научных центров. Книга интересна и полезна профессионалам и широкой аудитории покупателей продукции в упаковке.

664.8

М54

Методичні положення і норми витрат праці на перероблення та консервування фруктів і овочів / І.М. Демчак, К.В. Маслов, А.Л. Солошонок и др; НДІ " Украгропромпродуктивність". - К. 2019. - 166 с.: табл. - (Б-ка спеціаліста АПК. Економічні нормативи). - Бібліогр.: с. 164-165. - ISBN 978-617-613-071-0

663

Н35

Національний університет харчових технологій.

Наукові праці Національного університету харчових технологій, Т.25. №5/ Національний університет харчових технологій. - К.: НУХТ, 2019. - 260 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковані статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень у харчовій та суміжних галузях економіки.

663

Т50

Товарознавство пакувальних матеріалів і тари: метод. вказівки і завдання для студ. ф-ту заочної освіти/ Укоопспілка, Львівська комерційна академія. - Львів: Вид-во Львівської комерц. академії, 2015. - 44 с.: табл. - Бібліогр.: с. 44

Знання за програмою дисципліни "Товарознавство пакувальних матеріалів і тари" є необхідною умовою формування висококваліфікованих спеціалістів в галузях торгівлі, комерції та виробництва харчових продуктів.

 

Автореферати дисертацій

 

663

П12

Павлов, С.О. Удосконалення методів розрахунку пакувального обладнання харчових виробництв з робочими елементами змінної жорстокості: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.12/ С.О. Павлов; НУХТ. - К., 2012. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.15-17

В дисертації розглянуто особливості динаміки пакетообгортальних і обандеролювальних машин, пов'язані з кінематичними збуреннями, які є проявом специфічних законів руху ведучих мас і змінної жорсткості робочих елементів. Поглиблене вивчення взаємозв'язків геометричних, кінематичних і динамічних параметрів дозволило розв'язати задачу стабілізації натягів плівок та стрічок в машинних операціях.

681

В18

Вараніцький, Т.Л. Інформаційне забезпечення автоматизованого синтезу функціонально-модульної структури гнучких виробничих модулів пакування: автореф. дис...канд. техн. наук: 05.13.06/ Вараніцький Т.Л.; М-во освіти і науки України, Українська академія друкарства. - Львів, 2014. - 21 с: рис. - Бібліогр.: с. 18-19

Робота присвячена розробці інформаційного забезпечення автоматизованого синтезу функціонального модульної структури гнучких виробничих модулів пакування. Дана система включає процедуру генерування, оцінювання, відбору та оптимізації структур гнучких виробничих модулів пакування традиційним способом або ж із застосуванням генетичного алгоритму.

664.1

Н 44

Нездолій, А.О. Споживні властивості цукерок для осіб з тривалим статичним фізичним навантаженням: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.15/ А.О. Нездолій; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.- екон. ун-т. - К., 2016. - 21 с: рис. - Бібліогр.: с. 18-19

На основі проведених комплексних досліджень обгрунтовано споживні властивості, запропоновано технологію виготовлення, доведено функціональну ефективність та безпечність застосування цукерок для осіб з тривалим статичним фізичними навантаженнями з вмістом карнітину та глюкозаміну. Досліджено закономірності змін показників якості цукерок за органолептичними, фізико-хімічними та мікробіологічними показниками залежно від виду пакування, умов та тривалості зберігання, запропоновано методи контролю.

663

Я 45

Якимчук, М.В. Науково-технічні засади створення обладнання для групового пакування харчових продуктів на основі мехатронних модулів: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.12/ М.В. Якимчук; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2016. - 37 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 31-35

Запропоновано і реалізовано наукову концепцію проектування обладнання для групового пакування з мехатронних модулів для заданих умов використання, що дає можливість створювати нові зразки пакувальних машин найвищого інтелектуального рівня на основі розроблених структурних графів технологічних процесів групового пакування, функціонально-структурних схем та обгрунтованих критеріїв ефективності  їх роботоздатності.

664.1

Ш 95

Шульга, О. С. Наукове обгрунтування та розроблення технології біодеградабельного їстівного покриття для кондитерських і хлібобулочних виробів: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.16/ О. С. Шульга; НУХТ. - К.: НУХТ, 2019. - 43 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.32-39

В дисертації за комплексними дослідженнями встановлена доцільність заміни паперової або синтетичної обгортки цукерок та пакування хліба на біодеградабельне їстівне покриття, а також заміни оброблення тиражним цукровим сиропом поверхні пряникових виробів і цукром мармеладу. Їстівний пакувальний матеріал найбільш доцільно застосовувати для продуктів, які реалізуються в місцях їх виробництва та закладах з контрольованими санітарними умовами. Їстівне покриття є матеріалом для створення екологічно безпечного одноразового посуду, зокрема, стаканів для гарячих напоїв. 

664.6

Ч 75

Чорна, А. І. Формування споживних властивостей полімерних пакувальних матеріалів для хлібобулочних виробів: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.15/ А. І. Чорна ; Львівський торг.-екон. ун-т. - Львів, 2017. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.15-18

В роботі розроблено оптимальний склад їстівного покриття, який забезпечує свіжість хлібобулочних виробів під час зберігання  та не змінює їх органолептичних властивостей. Доведено ефективність збагачення хлібобулочних виробів йодом за рахунок внесення еламіну до складу їстівного покриття, а не до складу виробу, що дозволяє зменшити втрати йоду. Внесення сухої молочнокислої закваски до складу їстівного покриття сприяє збереженню життєздатності молочнокислих бактерій і надає хлібобулочним виробам пробіотичних властивостей.

663

К 82

Кривопляс-Володіна, Л. О. Багатокритеріальний синтез мехатронних функціональних модулів машин пакування харчових продуктів: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.12/ Л. О. Кривопляс-Володіна; НУХТ. - К.: НУХТ, 2019. - 45 с.: іл. - Бібліогр.: с. 35-44

Дисертація присвячена розробленню концепції багатокритеріального синтезу пакувального обладнання за заданими характеристиками на основі системного підходу до оцінки їхньої якості та конкурентоспроможності в структурі харчових виробництв. Виконано аналіз сучасних проблем багатокритеріального синтезу потоковотехнологічних систем пакувальних ліній харчових виробництв.

 

Статті періодичних видань

 

Бут, О. Сложил - сэкономил. Складные пластиковые ящики для пищевых продуктов/ О. Бут //Мир продуктов. - 2019. - №1 (февраль). -  С. 24-25.

Как меняется индустрия упаковки //Хлебный и кондитерский бизнес. - 2019. - №3 (апрель). -  С. 26. - ІПДОНУХТ

Вопросы переходного периода. Применение пластиковой тары для хлебобулочной продукции //Мир продуктов. - 2019. - №2 (апрель). -  С. 20-22.

Сезон продаж с "МАРАМАКС". Картонные изделия и упаковка для любых задач //Мир продуктов. - 2019. - №2 (апрель). -  С. 30-31.

Smurfit Kappa Nor-Grip - интерес к экологической упаковке продолжает расти //Мир упаковки. - 2019. - №2 (апрель). -  С. 6.

Отрывная полоска Walki для повторного запечатывания упаковки //Мир упаковки. - 2019. - №2 (апрель). -  С. 8.

Утилизированные пищевые стаканы TRI-Star //Мир упаковки. - 2019. - №2 (апрель). -  С. 10.

Бут, О. Рост спроса - рост рынка. Тенденции рынка упаковки для пищевых продуктов/ О. Бут //Мир упаковки. - 2019. - №2 (апрель). -  С. 13-14.

IFFA 2019: к оптимизации производства. Цифровые технологии в области мясопереработки и упаковки //Мир упаковки. - 2019. - №2 (апрель). -  С. 16-18.

Бут, О. Сложил - сэкономил. Складные пластиковые ящики для пищевых продуктов/ О. Бут //Мир упаковки. - 2019. - №2 (апрель). -  С. 20-21.

Гибкая упаковка со специальными свойствами. Улучшение оптических свойств гибкой упаковки //Мир упаковки. - 2019. - №2 (апрель). -  С. 22-23.

Бут, О. Воплощенные идеи. Картонная упаковка с цифровой печатью HP Indigo/ О. Бут //Мир упаковки. - 2019. - №2 (апрель). -  С. 24-25.

Бут, О. Зона ответственности. Роль упаковочных материалов в безопасной грузоперевозке/ О. Бут, В. Герасимчук //Мир упаковки. - 2019. - №2 (апрель). -  С. 38-40.

Премиальная упаковка будущего. Инновационные материалы и дизайн упаковки на выставке FachPack 2018 //Мир упаковки. - 2019. - №2 (апрель). -  С. 44-46.

Экология полимерной упаковки: [интервью ген. дир. компании "Авентин" Дениса Любенко] //Упаковка. - 2019. - №3. -  С. 12-14. - ДНТБ

Шубина, Г. Упаковочные тенденции/ Г. Шубина //Мясной бизнес. - 2019. - №3 (март). -  С. 18-22. - ДНТБ

Использование эко-упаковки в производстве продуктов питания - "экологический миф" или дополнительный источник прибыли? //Мясной бизнес. - 2019. - №3 (март). -  С. 39-40. - ДНТБ

Мостовая, И. Упаковочные тенденции в сегменте экологической упаковки мяса и мясопродуктов/ И. Мостовая //Мясной бизнес. - 2019. - №5 (май). -  С. 52. - ДНТБ

Новини сегменту Упаковка //Мясной бизнес. - 2019. - №5 (май). -  С. 53. - ДНТБ

Пакування під вакуумом як спосіб подовження термінів зберігання охолодженого м'яса та напівфабрикатів з нього/ В.М. Пасічний, О.В. Храпачев, А.І. Маринін, Р.С. Святненко //Харчова промисловість. - 2018. - №23. -  С. 88-94. - Бібліогр. в кінці ст. - ДНТБ

Кривопляс-Володіна, Л.О. Обгрунтування вибору ежекторів для пакувального обладнання/ Л.О. Кривопляс-Володіна //Харчова промисловість. - 2018. - №23. -  С. 102-108. - Бібліогр. в кінці ст. - ДНТБ

Мікробіота каш миттєвого приготування та її зміна при зберіганні/ М.Р. Мардар, М.С. Статєва, А.В. Єгорова та ін. //Харчова наука і технологія. - 2019. - Т.13, Вип.1. -  С. 114-121. - Бібліогр. в кінці ст.

Лето с МАРАМАКС. Картонные изделия и упаковка для любых задач //Мир продуктов. - 2019. - №3 (июнь). -  С. 22-23.

Бут, О. Высокая прозрачность - дополнительная ценность. Экстрапрозрачная стеклянная тара/ О. Бут //Мир продуктов. - 2019. - )№3 (июнь). -  С. 51.

Циркулярная экономика в действии: [производство гибкой упаковки] //Мир упаковки. - 2019. - №3 (июнь). -  С. 8.

Чистая энергосберегающая альтернатива для полипропилена: [производство литьевых упаковочных изделий] //Мир упаковки. - 2019. - №3 (июнь). -  С. 9.

Компания Coca-Cola намерена использовать бутылки из переработанного пластика //Мир упаковки. - 2019. - №3 (июнь). -  С. 12.

Бут, О. Фактор сроков хранения. Тенденции в сегменте упаковки для молочных продуктов/ О. Бут //Мир упаковки. - 2019. - №3 (июнь). -  С. 14-15.

Бут, О. Разумный компромисс. Материалы Dow для эффективной упаковки/ О. Бут //Мир упаковки. - 2019. - №3 (июнь). -  С. 16-17.

Бут, О. Цифры роста и рост цифры. Динамика рынка цифровой печати для упаковки/ О. Бут //Мир упаковки. - 2019. - №3 (июнь). -  С. 18-20.

От упаковки продуктов к упаковке готовых блюд. Новые подходы к питанию порождают новые запросы //Мир упаковки. - 2019. - №3 (июнь). -  С. 22-23

Уделить внимание печати. Устранение рисков печати на пластинках //Мир упаковки. - 2019. - №3 (июнь). -  С. 24025.

Почему важна качественная и стильная упаковка. Тенденции дизайна упаковки //Мир упаковки. - 2019. - №3 (июнь). -  С. 28-30.

Цифровая печать- стратегическое направление. Опыт работы ППК "Весна" в сегменте цифровой печати/ беседу вела О. Бут //Мир упаковки. - 2019. - №3 (июнь). -  С. 32-34.

Правильное позиционирование пластиков. Инновации компании Dow в области упаковки/ беседу вела О. Бут //Мир упаковки. - 2019. - №3 (июнь). -  С. 36-38.

Бут, О. Моду в упаковке создает Украина. Направления инноваций в упаковке/ О. Бут //Мир упаковки. - 2019. - №3 (июнь). -  С. 40-42.

Стеклотара в динамике. Обзор украинского рынка стеклотары //Мир упаковки. - 2019. - №3 (июнь). -  С. 48-52.

Сила упаковки. Чому виробники ягід відмовляються від пластику і які екологічні варіанти є в Україні //Ягідник. - 2019. - №3 (липень). -  С. 88-89.

Бут, О. Шире ассортимент - больше возможностей. Новое предложение группы Plast-Box: [потребительская пластиковая упаковка]/ О. Бут //Мир упаковки. - 2019. - №4 (август). -  С. 13-14.

Пащенко, Вадим  Приемы адаптации. Условия и способы разработки бренд-дизайна: [дизайн упаковки и требования внешнего рынка]/ Вадим Пащенко //Мир упаковки. - 2019. - №4 (август). -  С. 16-19.

Время супер возможностей полимерной упаковки //Мир упаковки. - 2019. - №4 (август). -  С. 20-21.

Гранкина-Золотарева, Валерия Интеллектуальная упаковка: [маркетинговый аспект упаковки]/ Валерия Гранкина-Золотарева //Мир упаковки. - 2019. - №4 (август). -  С. 22-26.

Защита средствами печати. Решения для безопасности и защиты брендов //Мир упаковки. - 2019. - №4 (август). - 32-33.

Бут, О. Контроль от входа до выхода. Производственная лаборатория компании "Итак": [освоение новых технологий производства гибких упаковочных материалов]/ О. Бут //Мир упаковки. - 2019. - №4 (август). -  С. 34-35.

Бут, О. Расширение рынка. Развитие сегмента упаковки для напитков/ О. Бут //Мир упаковки. - 2019. - №4 (август). -  С. 40-42.

Управление отходами упаковки. Законодательные аспекты ЕС в области отходов упаковки //Мир упаковки. - 2019. - №4 (август). -  С. 44-46.

5 років офіційної гарантії на контейнер для яблук: [революційна тара для садівництва] //Садівництво і Виноградарство. Технології та Інновації. - 2019. - №4-5 (серпень). -  С. 70-71.

Піскунова, Ю. Фасування - гарантія високої якості цукру/ Ю. Піскунова //Цукровий бізнес. - 2018. - №3 (серпень). -  С. 74-81.

"Эко"-тренд в РОS-изделиях. Практика реализации экологической стратегии: [переработка в сфере упаковки] //Мир продуктов. - 2019. - №5 (октябрь). -  С. 12-13.

Бренды предвосхищают тренды. Премиальная стеклянная упаковка для напитков //Мир упаковки. - 2019. - №5 (октябрь). -  С. 14-15.

Акценты создания упаковки. Актуальные решения в упаковке для напитков/ О. Бут //Мир упаковки. - 2019. - №5 (октябрь). -  С. 46-47.

Прогресс в создании первой в мире "бумажной" бутылки //Мир упаковки. - 2019. - №5 (ноябрь). -  С. 6.

Вторая жизнь упаковки //Мир упаковки. - 2019. - №5 (ноябрь). -  С. 12-13.

Бут, О. Страсть к инновациям. Инновации в области выдувной экструзии/ О. Бут //Мир упаковки. - 2019. - №5 (ноябрь). -  С. 14-16.

Механизмы и инструменты маркетинг-стратегии. Маркетинговая стратегия на рынке напитков: [рынок потребительской упаковки] //Мир упаковки. - 2019. - №5 (ноябрь). -  С. 18-19.

Бут, О. Успешная практика переработки. Переработка ПЭТ-упаковки производителем напитков/ О. Бут //Мир упаковки. - 2019. - №5 (ноябрь). -  С. 20-21.

Бут, О. Новая адгезионная композиция. Влагоотталкивающее покрытие для картонной тары/ О. Бут //Мир упаковки. - 2019. - №5 (ноябрь). -  С. 22-23.

Инновационность - наш принцип. Стратегия развития на рынке гибкой упаковки/ беседу вела О. Бут //Мир упаковки. - 2019. - №5 (ноябрь). -  С. 24-26.

Инновации в иллюстрациях. Инновации в упаковке для напитков //Мир упаковки. - 2019. - №5 (ноябрь). -  С. 27-28.

Понимать потребности клиентов. Практика эффективных решений в упаковке //Мир упаковки. - 2019. - №5 (ноябрь). -  С. 40-41.

Бут, О. ЗD-печать: влияние на рынок упаковки/ О. Бут //Мир упаковки. - 2019. - №5 (ноябрь). -  С. 42-44.

Бут, О. Акценты создания упаковки. Актуальные решения в упаковке для напитков/ О. Бут //Мир упаковки. - 2019. - №5 (ноябрь). -  С. 46-47.

Смелость, простота, экономичность. Тенденции дизайна самоклеющихся этикеток //Мир упаковки. - 2019. - №5 (ноябрь). -  С. 48.

Всегда в обороте. FreshSafe-PET в качестве альтернативы бутылкам из комбинированных материалов //Мир упаковки. - 2019. - №5 (ноябрь). -  С. 51-52.

Управления улучшений упаковки: [упаковка для хлебобулочных изделий] //Мир продуктов. - 2019. - №6 (декабрь). -  С. 44-45.

Рынок указывает направление. Возможности для многослойных этикеток //Мир упаковки. - 2019. - №6 (декабрь). -  С. 16-17.

Бевза, Н.

Поиск оптимального баланса. Улучшение упаковки для мучных кондитерских изделий/ Н. Бевза; беседу вела О. Бут //Мир упаковки. - 2019. - №6 (декабрь). -  С. 18-19.

Неизбежные перемены в полимерной индустрии. Проблемы переработки пластика //Мир упаковки. - 2019. - №6 (декабрь). -  С. 28-29.

Бут, О. Новая концепция пластиков. Решения для циркулярной экономики: [превращение отходов упаковки в сырье для последующей переработки]/ О. Бут //Мир упаковки. - 2019. - №6 (декабрь). -  С. 32-36.

Бут, О. Влияние мега-трендов. Развитие рынка упаковки для кондитерских изделий/ О. Бут //Мир упаковки. - 2019. - №6 (декабрь). -  С. 39-40.

Бут, О. Решения новых задач. Направления решений в области гибкой упаковки для хлебобулочных изделий/ О. Бут //Мир упаковки. - 2020. - №1. -  С. 22-23.

Будущее в мусорной корзине. Точка зрения на проблему пластикового загрязнения //Мир упаковки. - 2020. - №1. -  С. 24-28.

Материалы Віо-Flex для тонких пленок. Биодеградация в бытовых условиях //Мир упаковки. - 2020. - №1. -  С. 29.

Благородная персонализация этикеток. Технология цифровой металлизации компании KURZ //Мир упаковки. - 2020. - №1. -  С. 30.

Бут, О. Созданиие креативной упаковки. Акценты в работе заказчика дизайна и подрядчика/ О. Бут; <беседу вел> В. Герасимчук //Мир упаковки. - 2020. - №1. -  С. 38-40.

Мостовая, Юлия Продать больше: секреты успешной упаковки. Инновационный дизайн для молочных продуктов/ Юлия Мостовая //Мир продуктов. - 2020. - №1. -  С. 28-30.

Европейский пакт по пластикам. Цели и препятствия для их достижения //Мир упаковки. - 2020. - №2. -  С. 12-13.

Рециклинг упаковки благодаря детям. Финляндия: на пути к экономике замкнутого цикла //Мир упаковки. - 2020. - №2. -  С. 14-15.

Бут, О. Минимум затрат - максимум функций. Тренды гибкой упаковки/ О. Бут //Мир упаковки. - 2020. - №2. -  С. 31-32.

Гранкина, В. Экологические аспекты упаковки. "Когда срывают одну травинку, вздрагивает вся Вселенная", - древние Упанишады/ В. Гранкина //Мир упаковки. - 2020. - 32. -  С. 35-38.

Анализ ситуации. Гибкая упаковка в Европе: самочувствие на фоне падения //Мир упаковки. - 2020. - №2. -  С. 40-44.

Бут, О. Средства санитарной безопасности. Картонные POS-материалы и упаковка для безопасных продаж/ О. Бут //Мир продуктов. - 2020. - №2. -  С. 24-25.

Дяченко, Неонила Продлеваем срок хранения натуральным методом. Использование активной упаковки/ Неонила Дяченко //Мир продуктов. - 2020. - №2. -  С. 46-47.

Бут, О. Достичь стратегических целей. Гибкая упаковка компании "Итак" для круассанов/ О. Бут //Мир продуктов. - 2020. - №3. -  С. 18-20.

Бут, О. Открыть лицо товара. Упаковка и POS-материалы из кашированного картона/ О. Бут //Мир продуктов. - 2020. - №3. -  С. 22-23.

Пищевые газовые смеси - эффективный и натуральный способ сохранения качества продуктов питания. Газовые технологии для хлебобулочных изделий от Линде Газ Украина //Мир продуктов. - 2020. - №3. -  С. 24-25.

Гибкая упаковка в циркулярной экономике //Мир упаковки. - 2020. - №3, июнь. -  С. 21-22.

Бут, О. Надежно закрыть - удобно потребить. Способы укупоривания стоячих пакетов/ О. Бут //Мир упаковки. - 2020. - №3, июнь. -  С. 36-38.

Роботько, А.Ю. Їстівний посуд - піклування про екологічне майбутнє планети/ А.Ю. Роботько, А.І. Чорна, О.С. Шульга //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №2. -  С. 225-233. - Бібліогр. в кінці ст.

Якимчук, В.М. Ефективне використання енергетичного ресурсу в мехатронних модулях пакувальних машин/ В.М. Якимчук, О.М. Гавва //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №5. -  С. 55-63. - Бібліогр. в кінці ст.

Кравченко, Лилия По итогам online-семинара. Современные технологии производства упаковки кексов, мафинов, рулетов/ Лилия Кравченко  //Мир продуктов. - 2020. - №4, август. -  С. 20-21.

Бут, О. От упаковки - сразу на полку/ О. Бут //Мир продуктов. - 2020. - №4, август. -  С. 24-25.

Прощай, термоусадочная упаковка! //Мир упаковки. - 2020. - №4, август. -  С. 6.

Демановски, Ханс Насколько важны цветовые отклонения? Новые результаты исследования цветовых отклонений // Ханс Демановски //Мир упаковки. - 2020. - №4, август. -  С. 14-16.

Бут, О. Оптимальная упаковка. Упаковка - средство сохранения ресурсов/ О. Бут //Мир упаковки. - 2020. - №4, август. -  С. 18-20.

Брем, Андреас Производители напитков готовятся к новым требованиям. Привязные колпачки как путь к оптимизации полимерных отходов/ Андреас Брем //Мир упаковки. - 2020. - №4, август. -  С. 22-24.

CEFLEX подготовила первые рекомендации для циркулярной экономики. Новы тенденции в дизайне гибкой упаковки //Мир упаковки. - 2020. - №4, август. -  С. 26-29.

Альтернатива пластику в упаковке. Использование картона с барьерным покрытием из полимеров //Мир упаковки. - 2020. - №4, август. -  С. 30-31.

Необходимость научной основы. Упаковочные пластики в экономике замкнутого цикла //Мир упаковки. - 2020. - №4, август. -  С. 32-34

Особливості безпечного використання і токсикологічна оцінка сучасного харчового пакування та вимоги до нього/ Л.В. Горцева, Н.О. Костюченко, І.В. Стаднічук и др //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26, №2. -  С. 50-56. - Бібліогр. в кінці ст.

                                

Добавил: CNTB, 06.02.2021, в категорию Тара та упаковка (тематичні списки)