(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Олійножировий комплекс України (список авторських рефератів дисертацій)

664.3

А 86

Арутюнян, Т.В. Технологія маргарину та майонезу з використанням пророщених злаків: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.06/ Т.В. Арутюнян; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний ін-т". - Х., 2014. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с.17-18

В роботі запропоновано технологію отримання ферментно модифікованих пшеничних солодів та багатофункціональних стабілізуючих компонентів для стабілізації емульсій маргарину і майонезу. Підтверджено принципову можливість стабілізації маргаринових емульсій ферментно модифікованим пшеничним солодом, проведено комплексну оцінку органолептичних та фізико-хімічних властивостей отриманих модельних сумішей маргаринів.

664.3

Б79

Большакова, Вікторія Анатоліївна. Технологія паст емульсійного типу з використанням зернобобової сировини: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.16/ В.А. Большакова; Харк. держ. академія технології та організації харчування. - Харків, 2001. - 19 с: табл., рис.. - Бібліогр.: с. 15-16

Робота присвячена розробці науково обгрунтованої технології паст емульсійного типу з використанням зернобобової сировини, яку піддано високотемпературній екструзійній обробці. Досліджено вплив компонентного складу та технологічних чинників на емульгувальну здатність систем, що містять екструдати зернобобових, розроблено рекомендації щодо використання паст закусочних у виробництві продукції громадського харчування. 

665

Д66

Домбровська, Н. О. Регіональна система транспортно-логістичного обслуговування олієжирової галузі : автореф. дис.... канд.екон. наук: 08.00.05/ Домбровська Н. О. ; Одеська нац. академія харч. технологій, М-во освіти і науки України. - Одеса, 2016. - 21 с.: граф., табл.. - Бібліогр. с.17-18

У дисертації розглянуто теоретичні положення та розроблено методичний інструментарій щодо транспортно-логістичного обслуговування оліє-жирової галузі регіональними системами. Розроблено методичні рекомендації щодо оптимізації логістичних витрат в експортному ланцюзі соняшникової олії шляхом розробки економіко-математичної моделі оптимізації транспортних витрат макрологістичної  експертної системи соняшникової олії на засадах логістики.

664.3

К62

Коляновська, Л.М. Інтенсифікування процесів екстрагування при виробництві олії із сої та ріпаку: автореф. дис...канд. техн. наук: 05.18.12/ Л.М. Коляновська; М-во аграр. політики та продовольства України, Вінницький нац. аграр. ун-т. - Вінниця, 2014. - 23 с: рис. - Бібліогр.: с. 18-20.

Робота присвячена дослідженню інтенсифікування процесу екстрагування олії із насіння промислового призначення сої та ріпаку дією мікрохвильового поля. Досліджено вплив та визначено рекомендовані показники факторів для максимального вилучення цільового компонента при електромагнітному впливі.

664.3

К 68

Коротаєва, Є.О. Технологія олії соняшникової капсульованої та її використання у складі салатів: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.16/ Є.О. Коротаєва; М-во освіти і науки України, Харківський державний ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2016. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-18

В роботі визначено умови утворення олії соняшникової капсульованої через двошарове прийомне середовище. Установлено та обгрунтовано раціональні концентрації технології двошарового прийомного середовища та розчину оболонкоутворювача. Розроблено технологію олії соняшникової капсульованої, визначено її споживні та технологічні властивості, обгрунтовано умови й терміни зберігання.

664.3

К91

Куниця, К.В. Технологія модифікованих жирів на основі соняшникової олії насиченого типу: автореф. дис ... канд. техн.: 05.18.06/ К.В. Куниця; М-во освіти і науки України , НТУ "Харківський політехнічний інститут". - Харків, 2014. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-18

Роботу присвячено науковому обгрунтуванню та розробці технології одержання спеціальних жирів із соняшникової олії насиченого типу. Визначено фізико-хімічні характеристики насіння і склад ацилгліцеринів олії нових ліній соняшнику. Розроблено проект нормативно-технічної документації на новий вид продукту - пальмітін соняшниковий.

665

М35

Матюхов, Д.В. Технологія екстрагування соняшникової олії ступінчатим зрошуванням етиловим спиртом: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.06/ Д.В. Матюхов; М-во освіти і науки України, НТУ "Харківський політехнічний інститут". - Харків, 2014. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.15-17.

В роботі вдосконалено методику дослідження кінетики екстракції та методику оцінки придатності до екстракції олійної сировини. Отримано математичний опис процесу екстрагування етиловим спиртом соняшникової олії з пелюстки ядра соняшнику. Визначено характеристики продуктів спиртової екстракції. Отримано математичну залежність розчинності соняшникової олії від температури та концентрації спирту за від'ємних температур.

664.3

Н 33

Наторіна, А.О. Формування маркетингової товарної  стратегії підприємства на ринку  рафінованої соняшникової олії: автореф. дис. ... канд. екон. наук :08.00.04/ Наторіна  А.О.; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2015. - 20 с.: рис. - Бібліогр.: с. 15-19.

В роботі обгрунтовано концептуальну модель та механізм прийняття  рішення щодо вибору маркетингової товарної стратегії підприємства. Запропоновано науково-методичний підхід до визначення прямих та опосередкованих конкурентів на ринку рафінованої соняшникової олії. Розроблено методичний інструментарій вибору бізнес-стратегії підприємства, а також програму автоматизації процесу визначення виду маркетингової товарної стратегії.

665

Н 84

Носенко, Т.Т. Наукові засади ресурсозберігаючих технологій переробки насіння олійних культур: автореф. дис ... д-ра техн. наук: 05.18.06/ Т.Т. Носенко; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2916. - 46 с: рис. - Бібліогр.: с.33-43

Робота присвячена розробленню наукових засад ресурсоощадних технологій переробки насіння олійних культур, що передбачають виробництво білкових добавок та харчових продуктів із їх використанням, а також застосування екологічних методів підготовки сировини до вилучення олії. Розроблено та досліджено харчові продукти з одержаними рослинними білковими продуктами - майонези, хліб із суцільно змеленого зерна пшениці та ріпакового борошна, десертний продукт підвищеної біологічної цінності.

664.3

Р 99

Рязанова, Ю.В. Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності олійно-жирового комплексу України: автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.00.03 / Ю.В. Рязанова; М-во освіти і науки України, Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. - Донецьк, 2014. - 19 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-17.

В роботі досліджено основні методологічні підходи до оцінки ефективності, запропоновано концептуальний підхід до комплексної оцінки ефективності господарювання олійно-жирової галузі, до якої запропоновано ввести динамічну складову. Досліджено вплив міжнародної інтеграції на ефективність діяльності олійно-жирової галузі.

 

 

 

 

 

Добавил: CNTB, 26.02.2018, в категорию Олійножирова промисловість (тематичні списки)