(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Нові технологічні рішення для олійножирової промисловості України

664.3

В48

Вінницький олійножировий комбінат. 55 років/ упоряд.: Т.М. Прилипчук, ред. колегія: Я.П. Белінський,  Ю.В. Вербовець. - Вінниця: Книга-Вега, 2012. - 400 с.: іл.

У книзі висвітлений 55-річний шлях одного з найвідоміших на Вінничині підприємств - олійножирового комбінату. У виданні використано багато світлин, зокрема і тих, які стали історичними. Подаються спогади і розповіді працівників комбінату, описані події та факти, які донині формують біографію колективу.

633.8

Ф 15

Фадеев, Л.В. Подсолнечник Украины - сегодня и завтра/ Л.В. Фадеев; Спец ЭММ. - Харьков, [2012]. - 126 с.: ил. - Библиогр.: с.121-122

В брошюре дан обзор о подсолнечнике - от семеноводства, агротехники, хранения семян - до переработки подсолнечника в Украине. Дано описание мини-завода по производству отборных семян, анализ экспортного потенциала Украины по подсолнечнику.

Автореферати дисертацій

665

Б43

Бєлінська, А.П. Технологія купажованої олії підвищеної біологічної цінності: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.06/ А.П. Бєлінська; НТУ "Харківський політехнічний інститут". - Харків: "ФОП Шевченко", 2011. - 20 с.: рис., табл.. - Бібліогр.: с.16-18

Дисертацію присвячено науковому обгрунтуванню та розробці технології купажованої олії підвищеної біологічної цінності.  Розроблено рецептуру майонезу на основі купажованої олії підвищеної біологічної цінності.

664.3

Я85

Ястреба, С.П. Підвищення ефективності роботи і довговічності олійних пресів: автореф. дис....канд. техн. наук: 05.18.12/ С.П. Ястреба; М-во освіти і науки, молоді та спорту України; НУХТ. - К.: НУХТ, 2012. - 19 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.16-19.

В роботі визначені основні, обумовлюючі обмеження напрацювання і строк служби олійних пресів, фактори і їх параметри. Встановлено механізм спрацювання деталей зеєрного тракту, розроблена методика дослідження зносостійкості, запропоновано нову конструкцію вихідного вузла шнекпреса.

633.8

А85

Арсланова, Л.Е. Формування врожаю льону олійного залежно від агротехнології вирощування в умовах степової зони Криму: автореф. дис. ... канд. с-г. наук : 06.01.09/ Л.Е. Арсланова; М-во аграр. політики та продовольства України, Держ.  вищ. навч. заклад "Херсонський держ. аграр. ун-т". - Херсон, 2013. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-18

В роботі визначено оптимальні строки та способи сівби, що підвищують показники росту та розвитку рослин льону олійного. Дано оцінку застосуванню різних доз мінеральних добрив. Встановлені оптимальні норми висіву та глибина загортання насіння льону олійного, що залежить від умов весни.

633.8

В55

Вишнівська, Ю.С. Формування продуктивності льону олійного залежно від технології вирощування в умовах північного лісостепу: автореф. дис...канд. с.-г. наук: 06.01.09/ Ю.С. Вишнівська; М-во аграр. політики та продовольства України, держ. вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет". - Херсон, 2013. - 20 с: рис. - Бібліогр.: с. 16-18

У дисертаційній роботі викладено результати польових, лабораторних та виробничих досліджень з вивчення процесів росту, розвитку та формування продуктивності сортів льону олійного залежно від впливу елементів технології вирощування в умовах північного Лісостепу. Досліджено особливості формування площі листкової поверхні, фотосинтетичний потенціал посівів, чисту продуктивність фотосинтезу та вміст сухої речовини залежно від реакції сорту на досліджувані елементи технології.

664.3

Р 99

Рязанова, Ю.В. Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності олійно-жирового комплексу України: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03 / Ю.В. Рязанова; М-во освіти і науки України, Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. - Донецьк, 2014. - 19 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-17

В роботі досліджено основні методологічні підходи до оцінки ефективності, запропоновано концептуальний підхід до комплексної оцінки ефективності господарювання олійно-жирової галузі, до якої запропоновано ввести динамічну складову. Досліджено вплив міжнародної інтеграції на ефективність діяльності олійно-жирової галузі.

665

Н 84

Носенко, Т.Т. Наукові засади ресурсозберігаючих технологій переробки насіння олійних культур: автореф. дис ... д-ра техн. наук: 05.18.06/ Т.Т. Носенко; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2916. - 46 с: рис. - Бібліогр.: с.33-43

Робота присвячена розробленню наукових засад ресурсоощадних технологій переробки насіння олійних культур, що передбачають виробництво білкових добавок та харчових продуктів із їх використанням, а також застосування екологічних методів підготовки сировини до вилучення олії. Розроблено та досліджено харчові продукти з одержаними рослинними білковими продуктами - майонези, хліб із суцільно змеленого зерна пшениці та ріпакового борошна, десертний продукт підвищеної біологічної цінності.

664.3

К 68

Коротаєва, Є.О. Технологія олії соняшникової капсульованої та її використання у складі салатів: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.16/ Є.О. Коротаєва; М-во освіти і науки України, Харківський державний ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2016. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-18

В роботі визначено умови утворення олії соняшникової капсульованої через двошарове прийомне середовище. Установлено та обгрунтовано раціональні концентрації технології двошарового прийомного середовища та розчину оболонкоутворювача. Розроблено технологію олії соняшникової капсульованої, визначено її споживні та технологічні властивості, обгрунтовано умови й терміни зберігання.

637.2

П 30

Петрина, А.Б. Технологія спредів зі складовими рослинного походження: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.04/ А.Б. Петрина; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2016. - 22 с: табл. - Бібліогр.: с. 16-19

Дисертаційну роботу присвячено розробленню технології спредів  зі складовими рослинного походження - продуктами переробки зернових та цитрусових, баластними та жировими  компонентами лікарської рослини - розторопші плямистої в функціонально значимих кількостях. Досліджено технологічні властивості  рослинних інгредієнтів  різного походження, волого-, жироутримувальну та сорбційну здатність харчових волокон, форми зв'язків з вологою молочної основи.

Статті періодичних видань

Ніценко В.С. Сировинне забезпечення виробництва олії рослинної в умовах вертикальної інтеграції/В.С.Ніценко//Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ: НУХТ, 2014.- Т.20, №3. – С.91-97. – Бібліогр.: с.96-97.

Гуменюк Г.Д. Гармонізація національних стандартів України з міжнародними стандартами у харчовій промисловості/ Г.Д.Гуменюк // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ: НУХТ, 2016.- Т.22, №2. –С.29-37. – Бібліогр.: с.37.

Павлюковець І.В., Пирог Т.П. Біоконверсія пересмаженої соняшникової олії в поверхнево-активні речовини Acinetobacter calcoaceticus IMB B-7241/ І.В.Павлюковець І.В., Т.П.Пирог // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ: НУХТ, 2016.- Т.22, №2. – С.54-59. – Бібліогр.: с.58-59.

Використання газорідинної хроматографії для ідентифікації і виявлення фальсифікації олії волоського горіха/ Т.А.Королюк та ін.// Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ: НУХТ, 2017.- Т.23, №3. – С.154-160. – Бібліогр.: с.159.

Вплив попередньої ферментативної обробки насіння на склад пресової гарбузової олії/Т.Т.Носенко  та ін.// Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ: НУХТ, 2018.- Т.24, №5. – С.244-251. – Бібліогр.: с.251.

Синьковская, С. Саммит по подсолнечному маслу - украинско-китайский диалог о торговле и технологиях: [при участии ген. директора ассоц. "Укролияпром" С.Капшука]/ С. Синьковская //АПК-информ: итоги. - 2017. - №8 (август). -  С. 10-14.

Логистика растительных масел в морских портах Украины в январе-июне 2017 г. //Масложировой комплекс. - 2017. - №2 (июнь) -  С. 21-23.

Яровая, С.В. Оптимизация технологических параметров процесса гидратации с использованием ферментного препарата FOOD PRO(R) E MAX/ С.В. Яровая, Ф.Ф. Гладкий, С.Л. Волкотруб //Масложировой комплекс. - 2017. - №2 (июнь). -  С. 40-43. - Библиогр. в конце ст.

Озип, И. Globoil India-2017 открывает двери поставщикам растительных масел/ И. Озип //АПК-информ: итоги. - 2017. - №10 (октябрь). -  С. 10-12.

Платонова, А. Высокоолеиновый рынок: от ниши к сегменту: [выступление ген. дир-а ассоциации "Укролияпром"  С. Капшука на III междунар. конф. "Высокоолеиновый рынок: от ниши к сегменту"]/ А. Платонова //АПК-информ: итоги. - 2017. - №10 (октябрь). -  С. 13-16.

Степаненко, И. Подсолнечное масло отвоёвывает у соевого рынок Индии/ И. Степаненко //АПК-информ: итоги. - 2017. - №10 (октябрь). -  С. 21-23.

Калайда, П. Мировой рынок сои: высокий спрос сохраняется/ П. Калайда //АПК-Информ. - 2017. - №11 (ноябрь). -  С. 22-24.

Киричок, С. Рынок растительных масел Белоруси: импортозависимый сегмент/ С. Киричок //АПК-Информ. - 2017. - №11 (ноябрь). -  С. 51-54.

Сюебин, Сю Мировой рынок подсолнечного масла будет стабильно расти/ Сю Сюебин //АПК-Информ. - 2017. -  С. 55-56.. - №11 (ноябрь)

Соевая индустрия - новый сегмент масложировой отрасли Украины. Итоги І международной конференции "Современные технологии соевой индустрии (15-16 ноября 2017 г., Украина, г.Киев) //Масложировой комплекс. - 2017. - №4 (декабрь). -  С. 20-21.

"Укролия" запустила первый в Украине сертифицированный завод органических масел //Масложировой комплекс. - 2017. - №4 (декабрь). -  С. 22-23.

Масличный лен в Украине: быть или не быть?.. Вот в чем вопрос!   //Масложировой комплекс. - 2017. - №4 (декабрь). -  С. 24-27.

Листопад, В. Факторы формирования и перспективы рынка сои и и продуктов переработки в Украине и в мире: [печатная версия доклада на І Международной конференции "Современные технологии соевой индустрии]/ В. Листопад //Масложировой комплекс. - 2017.- №4 (декабрь). -  С. 28-31.

Листопад, В.Л. Индийские пошлины на растительные масла: Восток - дело тонкое, особенно в жирных вопросах/ В.Л. Листопад //Масложировой комплекс. - 2017. - №4 (декабрь). -  С. 32-35.

Матюхов, Д.В. Современные направления развития технологии добывания жиров/ Д.В. Матюхов //Масложировой комплекс. - 2017. - №4 (декабрь). -  С. 36-41. - Библиогр. в конце ст.

Гирман, В.В. Широкий ассортимент выпускаемой продукции из бобов сои и особенности их производства/ В.В. Гирман //Масложировой комплекс. - 2017. - №4 (декабрь). -  С. 42-46.

Носенко, Т.Т. Особенности переработки семян сои с производством пищевого шрота/ Т.Т. Носенко //Масложировой комплекс. - 2017. - №4 (декабрь). -  С. 49-52. - Библиогр. в конце ст.

Современные методы лабораторного исследования показателей безопасности масличного сырья и продуктов переработки/ Н.Ю. Грибова, А.А. Лапоша, А.В. Земцова и др //Масложировой комплекс. - 2017. - №4 (декабрь). -  С. 53-55.

Бондарчук, О. Конструювання жирової основі спреду/ О. Бондарчук, Н.М. Слободянюк //Продовольча індустрія АПК. - 2018. - №3 (травень-червень). -  С. 21-25. - Бібліогр. в кінці ст.

Листопад, В.Л. "Скандальная" пальма: зрите в корень!/ В.Л. Листопад //Масложировой комплекс. - 2018. - №1 (март). -  С. 10-14.

Работа морских торговых портов Украины по перевалке растительных масел в январе-марте 2018 г. //Масложировой комплекс. - 2018. - №1 (март). -  С. 20-23.

Кухта, Д.В. Перспектива переработки семян сои и рапса в Украине и выход на новые мировые рынки/ Д.В. Кухта, Л.В. Выстороп //Масложировой комплекс. - 2018. - №1 (март). -  С. 24-25. - Библиогр. в конце ст.

Горбачева, О. Семенной фонд сои в Украине в этом году значительно снижен - эксперт/ О. Горбачева //Масложировой комплекс. - 2018. - №1 (март). -  С. 27.

Демидов, И.Н. Технология безотходной нейтрализации масел и жиров/ И.Н. Демидов, С.И. Мольченко //Масложировой комплекс. - 2018. - №1 (март). -  С. 31-33.

Мельник, А.П. Получение моноглицеридов и ингибиторов коррозии амидированием соевого масла/ А.П. Мельник, С.Г. Малик, Л.Н. Кузнецова //Масложировой комплекс. - 2018. - №1 (март). -  С. 34-36. - Библиогр. в конце ст.

Хомичак, Л.М. Новый майонез для здорового питания/ Л.М. Хомичак, Т.В. Шейко, М.А. Ярмолюк, И.В. Кузнецова //Масложировой комплекс. - 2018. - №1 (март). -  С. 45-46. - Библиогр. в конце ст.

Грибова, Н.Ю. Анализ данных лабораторного контроля показателей безопасности сои и продукции их переработки за 2015-2017 годы/ Н.Ю. Грибова, О.В. Земцова, А.А. Лапоша //Масложировой комплекс. - 2018. - №1 (март). -  С. 47-49. - Библиогр. в конце ст.

Паплик, В. Продукт-рекордсмен. Обзор рынка растительного масла Украины/ В. Паплик //Food UA. Продукты Юей + Food Technologies & Equipment. Пищевые  технологии и оборудование. - 2017. - №5. -  С. 24-29.

Торпан, Е.Ю, Технологии переработки сои: классика и инновации/ Е.Ю, Торпан //Масложировой комплекс. - 2018. - №2 (июнь). -  С. 25-27. - Библиогр. в конце ст.

Компанцев, Д.В. Белковые изоляты из растительного сырья: обзор современного состояния и анализ перспектив развития технологии получения белковых изолятов из растительного сырья/ Д.В. Компанцев, И.М. Привалов, Э.Ф. Степанова //Масложировой комплекс. - 2018. - №2 (июнь). -  С. 28-33. - Библиогр. в конце ст.

Матвеева, Т.В. Использование соевого масла для получения купажей/ Т.В. Матвеева //Масложировой комплекс. - 2018. - №2 (июнь). - 33-35. - Библиогр. в конце ст.

Волкотруб, С.Л. Мониторинговые исследования семян сои и продуктов ее переработки (жмых, шрот, масло)/ С.Л. Волкотруб, Л.И. Григорова, Н.А. Сарнова //Масложировой комплекс. - 2018. - №2 (июнь). -  С. 41-44. - Библиогр. в конце ст.

Матвеева, Т.В.        Разработка сбалансированных масложировых продуктов/ Т.В. Матвеева //Масложировой комплекс. - 2018. - №2 (июнь). -  С. 45-47. - Библиогр. в конце ст.

Казахстан: курс на развитие масличной отрасли //АПК-информ: итоги. - 2018. - №8 (август). -  С. 6-7.

Синьковская, С.

Китайский рынок масличных и масел: время перемен/ С. Синьковская //АПК-информ: итоги. - 2018. - №8 (август). -  С. 36-39.

Зеленая, В. Подсолнечный шрот: Китай & Украина/ В. Зеленая //АПК-информ: итоги. - 2018. - №8 (август). -  С. 40-42.

Лапа, В. Украинский подсолнечный шрот благодаря Госпродпотребслужбе вышел на рынок Китая/ В. Лапа //АПК-информ: итоги. - 2018. - №8 (август). -  С. 49-51.

Калайда, П. Мировой рынок масличных культур и продуктов переработки в июле/ П. Калайда //АПК-информ: итоги. - 2018. - №8 (август). - 82-87.

Макаренко, В. Жирный ликвид: [председатель ассоциации "Укролияпром" С.Капшук о ситуации на рынке подсолнечного масла]/ В. Макаренко //Агро перспектива. - 2018. - №9-10.-  С. 52-53.

Добавил: CNTB, 10.01.2022, в категорию Олійножирова промисловість (тематичні списки)