(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ ТА АВТОРЕФЕРАТВІ ДИСЕРТАЦІЙ №1 2019 р.

665

Ф 91

Фролова, Н.Е. Фізико-хімічні основи одержання ефірних олій: практикум/ Н.Е. Фролова, В.Д. Іванова, Н.В. Чепель; НУХТ. - К.: НУХТ, 2011. - 264 с.: рис. - Бібліогр.: с.215-216 . - ISBN 978-966-612-113-7

В книзі наведено відомості про ефіроносну сировину, методи фармакогностичного аналізу для оцінювання її якості. Розглянуто способи виділення ефірних олій з рослинної сировини та методи дослідження їх фізико-хімічних властивостей. Особливу увагу приділено розгляду методів газової хроматографії для вивчення компонентного складу ефірних олій та одержання з них ароматизаторів.

 

Автореферат дисертацій

 

664.3

Р 99

Рязанова, Ю.В. Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності олійно-жирового комплексу України: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03 / Ю.В. Рязанова; М-во освіти і науки України, Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. - Донецьк, 2014. - 19 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-17

В роботі досліджено основні методологічні підходи до оцінки ефективності, запропоновано концептуальний підхід до комплексної оцінки ефективності господарювання олійно-жирової галузі, до якої запропоновано ввести динамічну складову. Досліджено вплив міжнародної інтеграції на ефективність діяльності олійно-жирової галузі.

664.3

А 86

Арутюнян, Т.В. Технологія маргарину та майонезу з використанням пророщених злаків: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.06/ Т.В. Арутюнян; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний ін-т". - Х., 2014. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с.17-18

В роботі запропоновано технологію отримання ферментно модифікованих пшеничних солодів та багатофункціональних стабілізуючих компонентів для стабілізації емульсій маргарину і майонезу. Підтверджено принципову можливість стабілізації маргаринових емульсій ферментно модифікованим пшеничним солодом, проведено комплексну оцінку органолептичних та фізико-хімічних властивостей отриманих модельних сумішей маргаринів.

Н 84

Носенко, Т.Т.

Наукові засади ресурсозберігаючих технологій переробки насіння олійних культур: автореф. дис ... д-ра техн. наук: 05.18.06/ Т.Т. Носенко; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2916. - 46 с: рис. - Бібліогр.: с.33-43

Робота присвячена розробленню наукових засад ресурсоощадних технологій переробки насіння олійних культур, що передбачають виробництво білкових добавок та харчових продуктів із їх використанням, а також застосування екологічних методів підготовки сировини до вилучення олії

664.3

К 68

Коротаєва, Є.О.       Технологія олії соняшникової капсульованої та її використання у складі салатів: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.16/ Є.О. Коротаєва; М-во освіти і науки України, Харківський державний ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2016. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-18

В роботі визначено умови утворення олії соняшникової капсульованої через двошарове прийомне середовище. Установлено та обгрунтовано раціональні концентрації технології двошарового прийомного середовища та розчину оболонкоутворювача. Розроблено технологію олії соняшникової капсульованої, визначено її споживні та технологічні властивості, обгрунтовано умови й терміни зберігання.

664.3

Н 33

Наторіна, А.О. Формування маркетингової товарної  стратегії підприємства на ринку  рафінованої соняшникової олії: автореф. дис. ... канд. екон. наук :08.00.04/ Наторіна  А.О.; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2015. - 20 с.: рис. - Бібліогр.: с. 15-19

В роботі обгрунтовано концептуальну модель та механізм прийняття  рішення щодо вибору маркетингової товарної стратегії підприємства. Запропоновано науково-методичний підхід до визначення прямих та опосередкованих конкурентів на ринку рафінованої соняшникової олії. Розроблено методичний інструментарій вибору бізнес-стратегії підприємства, а також програму автоматизації процесу визначення виду маркетингової товарної стратегії.

665

Д66

Домбровська, Н. О. Регіональна система транспортно-логістичного обслуговування олієжирової галузі : автореф. дис.... канд.екон. наук: 08.00.05/ Домбровська Н. О. ; Одеська нац. академія харч. технологій, М-во освіти і науки України. - Одеса, 2016. - 21 с.: граф., табл.. - Бібліогр. с.17-18

У дисертації розглянуто теоретичні положення та розроблено методичний інструментарій щодо транспортно-логістичного обслуговування оліє-жирової галузі регіональними системами. Розроблено методичні рекомендації щодо оптимізації логістичних витрат в експортному ланцюзі соняшникової олії шляхом розробки економіко-математичної моделі оптимізації транспортних витрат макрологістичної  експертної системи соняшникової олії на засадах логістики.

 

Добавил: CNTB, 17.02.2019, в категорию Олійножирова промисловість