(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Список нових надходжень літератури, ДСТУ та авторефератів №1 2021 р.

664.3

Ж73

Жири у виробництві харчової продукції: моногр./ Л.З. Шильман тв. ін.; за заг. ред. Л.З. Шильмана. - Суми: Університетська книга, 2020. - 278 с.: іл. - Бібліогр.: с.260-284 . - ISBN 978-966-680-781-9

665

С 56

Современные технологии соевой индустрии: материалы III Международной конференции, 20-21 ноября 2019 г., г.Киев/ ИА "Єксперт Агро". - К.: ИА "Єксперт Агро", 2019. - 56 с.: ил.

В издание вошли материалы конференции, посвященные индустрии сои. Актуальные статьи сборника: основные тенденции развития соевого рынка Украины; ресурсосберегающие технологии в производстве белкового концентрата сои; современные тренды в технологиях производства и потребления белков; перспективные пищевые продукты; от фосфанидного концентрата к лецитину; использование соевого масла для получения купажей и другие статьи.

663

Х22

Харчові поверхнево-активні речовини: навч. посіб/ Т.Г. Філінська, О.В. Черваков, А.О. Філінська, О.С. Свердліковська; Укр. держ. хіміко-технол. ун-т. - Дніпро: УДХТУ, 2019. - 416 с.: іл. - Бібліогр.: с.397-405.- Абет. покажч.:406-416 . - ISBN 978-617-7478-51-4

Навчальний посібник дозволяє значно розширити і систематизувати інформацію щодо складу, властивостей, способів одержання і сфер застосування харчових поверхнево-активних речовин. Наведено склад і методи очищення стічних вод підприємств харчової промисловості та утилізація відходів виробництва.

 

Державні стандарти

 

ДСТУ 8859:2016      Макухи та шроти. Метод визначення пероксидного числа олії/ УкрНДІ олії та жирів НААН України, Технічний комітет "Олії, жири та продукти їх переробки". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-07-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ", 2019. - 6 с.. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 6

Сфера застосування: стандарт поширюється на макухи та шроти, які одержують під час переробляння олійного насіння, і встановлює метод визначення пероксидного числа олії. Застосовують під час контролювання якості макухи та шротів.

ДСТУ 8365:2015 Макухи та шроти. Методи визначання активності уреази/ розробники: С. Волкотруб,  В. Голодняк,  Л. Григорова,  Л. Зеленіна,  П. Петік; УкрНДІ олії та жирів НААН України, Технічний комітет "Олії, жири та продукти їх переробки", Асоціація "Укроліяпром". - Вид. офіц. - Увед вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 13979.9-69); чинний від 2017-07-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2016. - 4 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: цей стандарт установлює потенціометричний метод, який є основним методом визначення активності уреази в інтервалі значень від рН 0,05 до рН 2,0 та поширюється на продукти переробки насіння сої - макухи і шроти, його застосовуватимуть в олійно-жировій та комбікормовій промисловості.

ДСТУ ISO 212-2002 Олії ефірні. Відбирання проб (ISO  212:1973, IDT)/ пер. з англ. і наук.-техн. редагування Н. Сажина,  Л. Тимашева; Кримський аграрний інститут. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від  2003-07-01. - К.: Держ. ком. України з питань техн. регулювання та споживчої політики, 2003. - 4 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт встановлює методи відбирання проб з партій ефірних олій з метою визначення їх органолептичних фізичних та хімічних характеристик.

ДСТУ 4783:2007 Олії ефірні. Метод визначення перекисного числа/ розробники: Н. Богатюк,  І. Данилова,  Л. Тімашова,  Н. Сажина,  В. Сікалов; Ін-т ефіроолійних та лікарських рослин УААН і асоціація Укрефірпарфюмерпром. - Вид. офіц. -  Увед. вперше; чинний від 2009-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2008. - 5 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 5

Сфера застосування: стандарт поширюється на ефірні олії та встановлює методику вимірювання перекисного числа йодометричним методом

ДСТУ 8842:2019 Олії. Методи визначення запаху, смаку, кольору та прозорості/ Технічний комітет стандартизації " Олії, жири та продукти їх переробки ", Укр НДІ олії та жирів НААН України. - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 5472:50); чинний від 2020-09-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2020. - 8 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 8

Стандарт установлює методи органолептичного визначення запаху, смаку, кольору, консистенції та прозорості олії.

ДСТУ 8843:2019 Олії. Правила приймання/ Технічний комітет стандартизації " Олії, жири та продукти їх переробки", Український науково-дослідний інститут олій та жирів НААН України. - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 5471-83); чинний від 2020-09-01. - Київ: ДП "УкрНДНЦ" , 2020. - 6 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 5

Сфера застосування: стандарт поширюється на олії, у тому числі піддані переробці зі зміненням хімічного складу, різних місць походження, призначення, способу виробництва, та встановлює правила приймання.

ДСТУ 7574:2014 Олія ефірна з лепехи/ розробники: Н. Богатюк,  Н. Глумова,  І. Данилова,  Н. Сажина,  А. Саплєв; ПФ НУБіП "КАТУ",  Технічний комітет стандартизації " Ефіроолійна продукція". - Вид. офіц. - Увед. впреше; чинний від 2015-05-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2018. - 8 с. - (Національний стандарт України). - Библиогр.: с. 7

Стандарт поширюється на ефірну олію з лепехи для переробних галузей харчової, парфюмерно-косметичної промисловості та медицини і встановлює технічні вимоги щодо оцінювання якості.

ДСТУ 7580:2014 Олія ефірна із сосни. Технічні умови/ розробники: Н. Богатко,  Н. Глумова,  І. Данилова,  Н. Сажина,  Л. Тімашова; Південна філія " Кримський агротехнологічний ун-т " НУБІП України,  Технічний комітет стандартизації " Ефіроолійна продукція ". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2015-05-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2018. - 10 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 9-10

Сфера застосування: cтандарт поширюється на ефірну олію із сосни та встановлює технічні вимоги щодо оцінювання якості.

ДСТУ 4492:2017 Олія соняшникова.Технічні умови/ УкрНДІОЖ НААН, Асоціація "Укроліяпром". - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ 4492:2005; чинний від 2019-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 25 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.23-25

Сфера застосування: стандарт поширюється на соняшникову олію, яку виробляють пресуванням та/або екстрагуванням соняшникового насіння.

ДСТУ 8076:2015 Продукти білкові рослинного походження. Макухи та шроти. Визначення вмісту  розчинного протеїну титрометричним методом К'єльдаля/ розробники: Т. Бевзюк,  Л. Горшкова,  В. Карабутов,  П. Петік,  Л. Рубіна; УкрНДІОЖ НААН, Технічний комітет стандартизації "Олії, жири та продукти їх переробки". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ", 2018. - 8 с.: рис., таб. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт поширюється на продукти білкові рослинного походження - ізоляти, концентрати, текстурати, борошно, макухи та шроти олійних культур, гірчичний порошок і встановлює титрометричний метод визначання в них вмісту розчинного протеїну за К'єльдалем.

ДСТУ EN 12505:2016 (EN 12505:2000 + А1:2009, IDT) Устатковання для перероблення харчових продуктів. Відцентрові машини для оброблення харчових масел та жирів. Вимоги щодо безпеки та гігієни/  Техн. комітет стандартизації " Страховий фонд документації", НДІ мікрографії. - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ EN 12505:2014; чинний від 2018-07-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2019. - 23 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.22.

Сфера застосування: цей стандарт визначає всі суттєві небезпеки, виявлені під час оцінювання ризиків щодо центрифуг для оброблення харчових масел і жирів, у разі використання за призначенням в умовах, передбачених виробником.

 

Автореферати дисертацій

 

664.3

Г93

Гудзь, О.М. Удосконалення технології жирових систем зі зниженим вмістом транс-ізомерів жирних кислот для маргаринів: автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.18.06/ О.М. Гудзь; НТУ "Харківський політехнічний інститут". - Харків, 2019. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.15-17

В роботі розраховано термодинамічні параметри біокаталітичних процесів, за яких грунтується технологія виробництва жирових систем зі зниженим вмістом транс-ізомерів. Отримано математичну модель, яка дозволяє на основі даних про компонентний склад жирової сировини прогнозувати вміст твердої фази в продуктах біокаталітичного переетерифікування. Розроблено технічні умови на новий вид м'якого маргарину зі зниженим вмістом транс-ізомерів жирних кислот.

 

 

Добавил: CNTB, 10.09.2021, в категорию Олійножирова промисловість