(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Майстри молочної справи

637.1

Г 80

Грек, О.В. Технологія продуктів зі знежиреного молока, молочної сироватки і маслянки/ О.В. Грек, Г.Є. Поліщук, О.О. Онопрійчук; НУХТ. - К., 2011. - 211 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 205-208. - ISBN 996-612-106-9

В навчальному посібнику наведено склад і властивості знежиреного молока, сироватки і маслянки, доведено доцільність їх комплексного та раціонального перероблення, систематизовано сучасний асортиментний ряд продуктів із вторинних молочних ресурсів, розглянуто основні технології їх одержання.

637.1

Г67

Горбатова, К.К. Биохимия молока и молочных продуктов/ К.К. Горбатова. - 3-е изд., перераб. и доп. - СПб.: ГИОРД, 2004. - 319 с. - Библиогр.: с.314

Рассмотрены химический состав, свойства молока, биохимические и физико-химические изменения молока при хранении и обработке. Описаны процессы, происходящие при производстве кисломолочных продуктов, сыра, масла, молочных консервов, детских и других продуктов.

637.1

Є70

Єресько, Г.О. Технологічне обладнання молочних виробництв: навч. посіб./ Г.О. Єресько, М.М. Шинкарик, В.Я. Ворощук. - К.: ІНКОС: Центр навчальної літератури, 2007. - 337 с.: рис. - Бібліогр.: с. 336

В посібнику описані конструкції, принцип роботи і умови експлуатації технічного обладнання молочних виробництв. Подані як типові конструкції , так і сучасні розробки вітчизняних і зарубіжних фірм, вказані напрямки удосконалення обладнання. Наведені основні розрахунки технологічних машин і апаратів, необхідні для визначення їх продуктивності, належної потужності, витрат робочих середовищ.

637.1

К57

Кодекс Алиментариус. Молоко и молочные продукты: пер. с англ./ Всемир. организация здравоохранения, Продовольств. и сельскохозяйств. организация ООН. - М.: Весь Мир, 2007. - 116 с.

Кодекс представляет собой свод принятых международным сообществом стандартов на пищевые продукты. Адресовано широкому кругу специалистов и заинтересованным лицам. 

637.1

К 75

Кочубей-Литвиненко, О.В. Технологія отримання та первинного оброблення молока: підруч./ О.В. Кочубей-Литвиненко, Н.М. Ющенко; НУХТ. - К.: НУХТ, 2013. - 212 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.206-208. - Предм. покажч.: с. 196-200. - ISBN 978-966-612-128-1

В підручнику наведено характеристику основних порід корів, поширених в Україні. Описано різні види кормів і кормових засобів для тварин. Розглянуто хімічний склад коров'ячого молока, біосинтез складових молока; проаналізовано фактори, що впливають на надої, склад  і властивості. Описано способи доїння, основи організації первинного оброблення молока на фермах. Наведені санітарно-гігієнічні та протиепідемічні аспекти отримання молока високої якості.

637.1

М 64

Мирончук, В.Г. Мембранні процеси в технології комплексної переробки молочної сироватки: моногр./ В.Г. Мирончук; НУХТ. - К.: НУХТ, 2013. - 153 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-966-612-151-9

В монографії викладені результати досліджень по застосуванню мембранних процесів в технології комплексної переробки молочної сироватки. Особливу увагу приділено нанофільтрації, електродіалізу і мембранній дистиляції за умов розділення молочної сироватки та її складових елементів. Запропоновано нові машинно-апаратурні схеми комплексної переробки молочної сироватки із застосуванням мембранних способів розділення рідких харчових середовищ.

637.1

М59

Мікробіологія молока і молочних продуктів з основами ветеринарно-санітарної експертизи/ О.М. Бергілевич, В.І. Семанюк, В.В. Касянчук та ін. - Суми: Університетська книга, 2010. - 319 с.: рис. - Слов. термінів.: с. 316-319

У посібнику узагальнено відомості із систематики, морфології та біологічних властивостей мікроорганізмів молока й молочних продуктів, висвітлено роль мікроорганізмів у формуванні їх якості та безпечності.

664.8

С 44

Скорченко, Т.А. Технологія дитячих молочних продуктів: навч. посіб./ Т.А. Скорченко, О.В. Грек; НУХТ. - К.: НУХТ, 2012. - 331 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.322-323 . -Предм. покажч.: с.324-326 . - ISBN 978-966-612-116-8

В навчальному посібнику викладено технологію адаптованих рідких, пастоподібних, сухих, лікувально-профілактичних дитячих молочних продуктів сучасного асортименту, сухих каш для дитячого харчування, молочних продуктів для дітей шкільного віку; основи отримання рецептурних компонентів. Наведено апаратурно-технологічні схеми виробництва дитячих молочних продуктів, обгрунтовано технологічні параметри виробництва.

664.8

С 44

Скорченко, Т.А. Технологія молочних консервів: навч. посіб./ Т.А. Скорченко; НУХТ. - К.: НУХТ, 2007. - 232 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.225-226 . - Предм. покажч.: с.227-228 . - ISBN 966-612-068-2

В навчальному посібнику викладено традиційні технології виробництва згущених молочних консервів з цукром, стерилізованих без цукру, сухих молочних продуктів і сумішей для дитячого харчування; особливості технології молочних консервів сучасного асортименту, комбінованих згущених молочних консервів з використанням соєвмісної сировини та рослинних жирів, сухих молочних продуктів підвищеної розчинності, адаптованих дитячих молочних продуктів, сумішей лікувально-профілактичного призначення. Наведено апаратурно-технологічні схеми виробництва молочних консервів.

637.1

Т 38

Технологічні розрахунки у молочній промисловості: навч. посіб. / Г.Є. Поліщук, О.В. Грек, Т.Г. Осьмак и др; НУХТ. - К.: НУХТ, 2013. - 344 с: табл.. - Бібліогр.: с. 339-341 . - ISBN 978-966-612-142-7

У посібнику наведено класифікацію основних груп молочних продуктів, загальні технологічні операції виробництва молочних продуктів, основні формули для їх продуктового розрахунку, приклади розрахунків основних груп молочних продуктів, типові рецептури для нормативного методу розрахунку.

637.1

Т50

Товарознавство молочних товарів: Навч. посібник/ А.Б. Рудавська, Г.В. Дейниченко, В.М. Козлов , Г.І. Дюкарева; М-во науки і освіти України. - К.:  ВД "Професіонал", 2004. - 311 с.

Матеріал посібника охоплює всі види молочних товарів і викладений відповідно до програми дисципліни "Товарознавство продовольчих товарів". Особливу увагу звернуто на харчову цінність, формування асортименту, якості та режимів зберігання молочних товарів.

637.1 (03)

Х 46

Хімічний склад і фізичні характеристики молочних продуктів: довід./ О.М. Скарбовійчук, О.В. Кочубей-Литвиненко, О.А. Чернюшок, В.Г. Федоров; НУХТ. - К.: НУХТ, 2012. - 311 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.297-298 . -Предм. покажч.: с. 299-305. - ISBN 978-966-612-118-2

Наведено вітчизняну термінологію молочної галузі. Розглянуто хімічний склад молочних продуктів, подано оновлені дані щодо фізичних характеристик сировини і молочних продуктів.

637.1(03)

Х89

Храмцов, А.Г.Василисин, С.В. Справочник технолога молочного производства: Технология и рецептуры/ , А.Г.Василисин, С.В. Храмцов ; А.Г. Храмцов , С.В. Василисин. - СПб.: ГИОРД, 2004 -    

Т.5: Продукты из обезжиренного молока, пахты и молочной сыворотки.  - 567 с.: рис., табл. - Библиогр.: с.566-56. - Авт. на обл.  не указ

В книге показана ценность, обоснована необходимость и целесообразность полного и рационального промышленного использования вторичного молочного сырья. приведен ассортимент, состав, пищевая и биологическая ценность и рецептуры продуктов. кратко изложена технология их производства и система управления качеством.

637.1(03)

Ш56

Шидловская, В.П. Справочник технолога молочного производства. Технология и рецептуры: монография/ В.П. Шидловская. - СПб.: ГИОРД

Т. 10: Ферменты молока. - 2006. - 296 с: рис., табл. - Библиогр.: с. 282-293. - Авт. указан в конце книги

В книге приведены подробные сведения о ферментах молока и их технологическом значении. Описаны свойства ферментов молока коров и других видов сельскохозяйственных животных. Монография предназначена для научных и практических работников молочной промышленности, для студентов вузов.

637.1

Э41

Экспертиза молока и молочных продуктов. Качество и безопасность: учеб.-справ. пособие/  Н.И. Дунченко, А.Г. Храмцов, И.А. Макеева, И.А. Смирнова;  под общ. ред. В.М. Позняковского. - Новосибирск: Сиб.  унив.  изд-во, 2007. - 477 с.: ил, табл. - (Экспертиза пищевых продуктов и продовольственного сырья). - Библиогр.: с. 433-434

В книге собран и наиболее полно представлен в систематизированном виде учебно-справочный материал по вопросам качества, безопасности и экспертизе молока и молочных продуктов. По данной группе пищевых продуктов рассматриваются: классификация, термины и определения, технология производства, химический состав, пищевая ценность, оценка качества, экспертиза и идентификация, упаковка, маркировка и хранение.

Автореферати дисертацій

637.1

П25

Пенчук, Г.С. Результативність функціонування підприємств молочної галузі: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ Г.С. Пенчук; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2014. - 19 с.: іл. - Бібліогр.: с.17-18

В роботі запропоновано методичний підхід до інтегральної оцінки підвищення результативності функціонування підприємств молокопереробних підприємств, який передбачає використання показників за ознаками: ділова активність, економічність, рівень управління, економія ресурсів, рівень прогресивності технологій виробництва, рівень мотивації працівників та рентабельність продажу.

637.1

О-72

Осадчук, О.П. Формування системи управління якістю на підприємствах молочної промисловості: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 08.00.04/ О.П. Осадчук; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2015. - 21 с. - Бібліогр.: с. 16-18

Досліджено сутність категорії  "якість" на основі визначення її головних аспектів. Застосовуючи системну методологію відокремлено основні структурні елементи системи управління якістю. Досліджено тенденції світового впровадження сучасних систем управління якістю, динаміку поширення найбільш пріоритетних систем управління якістю. Розроблено систему заходів щодо удосконалення формування кожної досліджуваної системи управління якістю та забезпечення її розвитку в довгостроковій перспективі.

637.1

С 13

Савчук, О.В. Автоматизоване управління багатоаспектним виробництвом молочної продукції з використанням когнітивного підходу: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.07/ О.В. Савчук; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2015. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с.19-21

Робота присвячена підвищенню ефективності роботи багатоасортиментного виробництва молочної продукції за рахунок удосконалення систем автоматизації шляхом використання алгоритмів, процедур, методів когнітивного підходу. Розроблено програмне забезпечення для вдосконалення систем автоматизації та розрахунку ефективності функціонування системи.

Статті періодичних видань

Бут, О. Обогащение - в обращение. Обогащенные напитки на основе молочных продуктов/ О. Бут //Мир продуктов. - 2018. - №1 (февраль). -  С. 20-21.

Грек, О. Вплив концентрату білка на консистенцію кисломолочного напою/ О. Грек, О. Красуля, Т. Пшенична //Продовольча індустрія АПК. - 2016. - №4 (липень-вересень). -  С. 27-32. - Бібліогр. в кінці ст.

 Захисник молочних продуктів Freesh-Q/ І.В. Скульська, О.Й. Цісарик, І.М. Сливка, Л.Я. Мусій //Молочная индустрия. - 2017. - №4. -  С. 20-22. - Бібліогр. в кінці ст.

Косянчук, В.В. Особливості застосування системи НАССР на молокопереробних підприємствах/ В.В. Косянчук, О.М. Бергілевич, І.М. Лоцкін //Молочная индустрия. - 2017. - №3. -  С. 22-26. - Бібліогр. в кінці ст.

Косянчук, В. "За" та "проти". ГМО у виробництві молока та молокопродуктів/ В. Касянчук, О. Бергілевич //Мир продуктов. - 2018. - №3 (июнь). -  С. 24-26. - Бібліогр. в кінці ст.

Кравченко, Лилия Рекомендовано и доказано! Обогащение молокопродуктов Омега-3/ Лилия Кравченко  //Молочная индустрия. - 2017. - №1. -  С. 50-53.

Решения КРОНЕ: основательно и надолго. Измерительные приборы для молочных предприятий //Молочная индустрия. - 2016. - №3 (сентябрь). -  С. 22-24.

Столярчук, П.Г. Дослідження характеристик молока для визначення його свіжості/ П.Г. Столярчук //Молочная индустрия. - 2017. - №3. -  С. 40-41. - Бібліогр. в кінці ст.

Технологическое и упаковочное оборудование для производства молочных продуктов //Молочная индустрия. - 2017. - №4. -  С. 28-29.

Добавил: CNTB, 22.02.2019, в категорию Молочна промисловість (тематичні списки)
| Теги: Майстри молочної справи