(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ №2 2019 р.

637.1

К 75

Кочубей-Литвиненко, О.В. Технологія отримання та первинного оброблення молока: підруч./ О.В. Кочубей-Литвиненко, Н.М. Ющенко; НУХТ. - К.: НУХТ, 2013. - 212 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.206-208. -Предм. покажч.: с. 196-200. - ISBN 978-966-612-128-1

В підручнику наведено характеристику основних порід корів, поширених в Україні. Описано різні види кормів і кормових засобів для тварин. Розглянуто хімічний склад коров'ячого молока, біосинтез складових молока; проаналізовано фактори, що впливають на надої, склад  і властивості. Описано способи доїння, основи організації первинного оброблення молока на фермах. Наведені санітарно-гігієнічні та протиепідемічні аспекти отримання молока високої якості.

 

Автореферати дисертацій

 

637.1

A 19

Авершина, А.С. Удосконалення технології напою кисломолочного для дитячого харчування "Біолакт": автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.18.04/ А.С. Авершина; М-во освіти і науки України, Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2014. - 19 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-17

В роботі визначено параметри виробництва напою кисломолочного для дитячого харчування "Біолакт". Розроблено науково обгрунтовані рецептури і нормативну документацію на виробництво продукту, удосконалено технологію його виробництва,  проведено його промислову апробацію.. Розраховано економічний ефект від впровадження удосконаленої технології напою.

637.1

К 77

Кравченко, Н.В. Технологія напіфабрикату для солодких страв на основі знежиреного молока та кореня солодки: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.16/ Н.В. Кравченко; М-во освіти і науки України, Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. - Донецьк, 2014. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.15-18

У роботі доведено перспективність використання знежиреного молока та екстракту кореня солодки в технологіях солодких страв із пінною структурою. Удосконалено параметри екстрагування тритерпеневих сапонінів із кореня солодки, визначено поверхневі й функціонально-технологічної властивості екстракту з модельними харчовими системами, обгрунтовано технологічні параметри отримання сухого напівфабрикату.

637.3

К 77

Кравець, О.І. Очистка молочної сироватки від білкової дисперсної фази: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.12/ О.І. Кравець; НУХТ. - К., 2015. - 21 с. - Бібліогр.: с. 16-19

Проведено дослідження властивостей вторинної сировини виробництва сиру кисломолочного та казеїну - суспензії молочної сироватки від білкової дисперсної фази. Запропоновано математичну модель процесу відділення білкової дисперсної фази з сироватки шляхом фільтрування на фільтрі запропонованої конструкції. Результати дисертації впроваджено на приватному молокопереробному підприємстві "Альма-Віта".

637.1

О-72

Осадчук, О.П. Формування системи управління якістю на підприємствах молочної промисловості: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 08.00.04/ О.П. Осадчук; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2015. - 21 с. - Бібліогр.: с. 16-18

Досліджено сутність категорії  "якість" на основі визначення її головних аспектів. Застосовуючи системну методологію відокремлено основні структурні елементи системи управління якістю. Досліджено тенденції світового впровадження сучасних систем управління якістю, динаміку поширення найбільш пріоритетних систем управління якістю. Розроблено систему заходів щодо удосконалення формування кожної досліджуваної системи управління якістю та забезпечення її розвитку в довгостроковій перспективі.

 

Добавил: CNTB, 17.02.2019, в категорию Молочна промисловість