(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ, ДСТУ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ №1 2021 р.

637.1

Ж86

Жукова, Я.Ф. Підтвердження автентичності органічного молока та молочних продуктів: метод. рек./ Я.Ф. Жукова, П.І. Петров, Ю.М. Деміхов; Ін-т продовольчих ресурсів . - К.: Вид-во Кравченко Я.О., 2019. - 54 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.47-54 . - ISBN 978-617-7700-71-4

Описано результати використання комплексного методичного підходу до автентифікації органічного молока та молочних продуктів, заснованого на мультиваріантній обробці даних жирнокислотного складу. Подано аналіз фізико-хімічних параметрів, хемометричний аналіз комплексних параметрів, дослідження кореляції окремих параметрів. Проаналізовано сучасний стан методології автентифікації органічного молока та молочних продуктів.

637.1

З-78

Зобкова, З.С. Пороки молока и молочных продуктов. Причины возникновения и меры предупреждения: сб./ З.С. Зобкова. - М., 2006. - 100 с.: табл. - Библиогр.: с.97-98

В сборнике приведены  основные характеристики органолептических и физико-химических показателей, свойственных для  стандартных молочных продуктов. Дано описание наиболее часто втречаемых пороков молочных продуктов. Приведены причины возникновения пороков вкуса, запаха, консистенции, а также меры их предупреждения.

637.1

М75

Молочна промисловість. Методика розрахунку та типові норми виробітку і часу. Книга 11/ розробники: В.В. Вітвіцький,  О.М. Низькошапка,  З.Г. Смирнова, за ред. в.В. Вітвіцького; М-во сільського госп-ва і продовольства України, Укр. центр. нормат.-дослід. станція по праці. - К., 1996. - 414 с.

У збірнику  наведені методичні вказівки по нормуванню праці , норми виробітку і часу в молочній промисловості.

637.1

П80

Производственный учет и пересчет норм расхода сырья в показатели молока базисной жирности на предприятиях молочной промышленности: рекомендации/ разработчики: Н.З. Фокина,  Б.Н. Степанова; Молинформ. - М.: Молинформ, 2000. - 93 с.

Рекомендации разработаны для оказания практической помощи предприятиям.  Включены разделы: определение годового объема переработки молока на цельномолочную продукцию; определение норм потерь и норм расхода сырья на молочные продукты, пересчет их в нормы расхода молока базисной жирности; пересчет в молоко базисной жирности поступающих сырья и полуфабрикатов.

637.1

С38

Синчак, В.П. Податок на додану вартість у системах ціноутворення й оподаткування молокопереробних підприємств: моногр./ В.П. Синчак, Т.А. Самарічева; Хмельницький ун-т управління та права ім. Л. Юзькова. - Хмельницький, 2019. - 180 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.135-150 . - ISBN 978-617-7572-28-1

У роботі розглянуто суть податку на додану вартість та методи його нарахування в системі ціноутворення, зміст та місце доданої вартості, особливості адміністрування ПДВ молокопереробних підприємств. Проведено аналіз основних тенденцій формування податкового кредиту та податкового зобов'язання з податку на додану вартість. Визначено рівень впливу ПДВ на сукупний попит і сукупну пропозицію на ринку молочної продукції.

637.3

Т38

Технологія сиру: підруч. для ВНЗ/ Ю.Г. Сухенко, Г.Є. Поліщук, Р.Й. Раманаускас, Т.І. Шингарева; за ред.  Ю.Г. Сухенка; Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: ПрофКнига: ІНКОС, 2018. - 412 с.: іл. - (Харчова промисловість). - Бібліогр.: с.406-407 . - ISBN 978-617-598-122-1

У підручнику систематизовано наукові досягнення  і практичний досвід науковців та інженерів-технологів сироробної галузі України, Литви і Білорусі. Наведено сучасну класифікацію сирів, вимоги до якості молока, особливості застосування бактеріальних заквасок, молокозсідальних ферментів. Викладено технологію нових видів сирів, зокрема термокислотних і плавлених, з врахуванням сучасних тенденцій розвитку харчової промисловості та апаратурного оформлення технологічних процесів. Описані пакувальні матеріали для готового продукту та їх властивості.

637.1

Ш13

Шаблій, Л.М. Технологія переробки молока: навч. посіб./ Л.М. Шаблій; Нац. пед. ун-т ім. Драгоманова . - К.: Кондор, 2019. - 305 с.: іл. - Бібліогр.: с. 265-268. - ISBN 978-617-7729-62-3

В навчальному посібнику розглянуті вимоги до молочної сировини, механічне та теплове обробляння, санітарна обробка обладнання і тари, а також напрями розвитку виробництва і застосування різних видів пакувальних матеріалів. Викладені традиційні технології виробництва молочних та кисломолочних продуктів: молока питного, кефіру, простокваши, йогурту, ацидофільних напоїв, сиркових виробів, сирів, масла вершкового, морозива, молочних консервів. 

 

Державні стандарти

 

ДСТУ 4503:2005 Вироби сиркові. Загальні технічні умови/ розробники: Г. Єресько,  І. Романчук,  Т. Лисенко,  Л. Масіч,  Н. Васильєва; Технол. ін-т молока та м'яса УААН, М-во аграр. політики України. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2006-10-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2006. - 14 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.13-14.

Сфера застосування: цей стандарт поширюється на сиркові вироби, які виробляють із кисломолочного сиру, виготовленого з пастеризованого молока, з доданням вершків, вершкового масла, наповнювачів, харчових добавок та призначені для безпосереднього вживання в їжу.

ДСТУ 4343:2004 Йогурти. Загальні технічні умови/ розробники: Г. Єресько,  І. Романчук,  Н. Левитська,  О. Козаченко,  Л. Тесленко; Технол. ін-т молока та м'яса УААН. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2005-10-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2005. - 11 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 10-11.

Сфера застосування : цей стандарт поширюється на йогурти, які виробляють сквашуванням нормалізованого пастеризованого коров’ячого молока спеціальними заквасками із застосуванням або без застосування харчових добавок або наповнювачів. Йогурти застосовують для безпосереднього вживання в їжу.

ДСТУ 4417:2005 Кефір. Технічні умови/ розробники: Г. Єресько,  О. Козаченко,  Н. Левитська,  Л. Тесленко; Технол. ін-т молока та м'яса УААН. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2006-10-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2006. - 9 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.8-9.

 Зміна №1 до ДСТУ 4417: 2005, чинна від 2014-04-01

Сфера застосування: цей стандарт поширюється на кефір - кисломолочний продукт, який виробляють сквашуванням молока симбіотичною закваскою на кефірних грибках або концентратом грибкової кефірної закваски. 

ДСТУ ГОСТ 30562:2003    Молоко. Визначення точки замерзання. Термісторний кріоскопічний метод (ГОСТ 30562-97 (ИСО 5764-87, IDT)/ оформлення: Л. Ваніфатова; УкрНДІ стандартизації, сертифікації та інформатики. - Вид. офіц. - Введ. вперше; чинний від 2004-07-01. - К.: Держстандарт України, 2004. - 7 с. - (Національний стандарт України)

Цель и область применения: настоящий стандарт распространяется на сырое, пастеризованное, обработанное при ультравысокой температуре или стерилизованное цельное, частично или полностью обезжиренное молоко и устанавливает метод определения точки замерзания термисторным криоскопическим методом.

ДСТУ 4418:2005 Сметана. Технічні умови/ розробники: Г. Єресько,  О. Козаченко,  Н. Левитська,  Л. Тесленко; Технологіч. ін-т молока та м'яса УААН. - Вид. офіц. - Увед. вперше;  чинний від 2006-10-01. - Зміна N1 до ДСТУ 4418:2005; чинна від 2014-04-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2006. - 9 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.8-9.

Сфера застосування: цей стандарт поширюється на сметану, яку виробляють з нормалізованих пастеризованих вершків сквашуванням закваскою, яку готують на чистих культурах молочнокислих бактерій, не поширюється на термізований продукт та продукт збагачений вітамінами, мікро- та макроелементами, пробіотичними культурами та пребіотичними речовинами. Встановлені вимоги щодо безпечності.

 

Автореферати дисертацій

 

637.1

В61

Вовкогон, А.Г. Теоретичне та практичне обгрунтування розробки біотехнологій іммобілізації клітин заквасок для кисломолочних напоїв: автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук:03.00.20/ А.Г. Вовкогон; Білоцерківський нац. аграрний ун-т. - Біла Церква, 2020. - 34 с.: іл. - Бібліогр.: с.25-29

В роботі розроблено технології модифікації нативних харчових добавок крохмалю, пектину та желатину фізико-хімічними методами. Розроблено біотехнології іммобілізації клітин мікроорганізмів заквасок для йогурту та стрептосану на модифікованих носіях. Виявлено, що найбільш ефективною була іммобілізація заквасок на модифікованому пектині. Доведено, що використання іммобілізованих заквасок не впливає на зменшення вмісту амінокислот у йогурті та стрептосані.

637.1

Г 85

Гринченко, Н. Г. Наукове обгрунтування технологій напівфабрикатів на основі молочної сировини, одержаних шляхом реалізації потенціалу лактокальцію: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.16/ Н. Г. Гринченко; ХДУХТ. - Харків, 2018. - 44 с.: рис. - Бібліогр.: с. 30-40

Роботу присвячено теоретичному та експериментальному обгрунтуванню технологій стабілізованих та структурованих сфероподібних напівфабрикатів на основі молочної сировини, одержаних шляхом реалізації потенціалу лактокальцію. Виробництво розроблених напівфабрикатів дозволило підвищити ефективність технологічних процесів переробки молочної сировини, розробити широкий асортимент конкурентоспроможної продукції з високими споживними властивостями та експортним потенціалом.

 

 

 

Добавил: CNTB, 10.09.2021, в категорию Молочна промисловість