(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ №1 2019 р.

 637.5

П53

Полупан, В.В. Технологія м'ясних посічених виробів із використанням добавки білково-мінеральної: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.16/ В.В. Полупан; М-во освіти і науки України, Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2014. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с.15-18

Дисертацію присвячено науковому обгрунтуванню, розробці та практичній реалізації технології добавки білково--мінеральної і м'ясних посічених виробів, збагачених біоорганічними сполуками кальцію. Розроблено технологію виробництва м'ясних посічених біоорганічних виробів із добавкою білково-мінеральною. Визначено, що продукція характеризується підвищеним вмістом біоорганічних сполук кальцію. Визначено економічну ефективність упровадження розробок. 

637

П78

Продан, І.О. Інноваційний розвиток в системі управління персоналом підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ І.О. Продан; М-во освіти і науки України, Тернопільський нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2014. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с. 16-18

В роботі визначено інноваційні напрями управління персоналом підприємств на основі системного підходу. Проведено моніторинг інноваційного розвитку м'ясопереробних підприємств. Здійснено оцінку розвитку мотиваційного середовища підприємств. Сформовано та апробовано механізм інноваційного розвитку в системі управління персоналом. 

637.5

К 46

Кишенько, І. І. Теорія моделювання складу солених м'ясних виробів з використанням багатофункціональних розсільних колоїдних систем: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.04/ І. І. Кишенько; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2013. - 46 с.: ил. - Бібліогр.: с.35-42

В роботі подано результати проведення аналізу сировинної бази м'ясопереробної галузі України. Встановлено високий ступінь поширення м'ясної сировини з різними біо- та фізико-хімічними властивостями. Визначено перспективні напрями і способи коригування, регулювання і покращення функціонально-технологічних властивостей м'ясної сировини  шляхом використання багатофункціональних розсільних колоїдних систем. Розширено традиційне уявлення про раціональне використання таких компонентів, як тваринні білки вторинної сировини, плазми крові та гемоглобіну крові тварин.

637.5

Д 75

Дроменко, О.Б. Технологія напівфабрикатів  м'ясних посічених заморожених з використанням емульсійних систем: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.16/ О.Б. Дроменко; М-во освіти і науки України, ХДУХТ. - Х., 2014. - 23 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-20

В роботі науково обгрунтовано і розроблено технологічну схему виробництва та рецептурний склад напівфабрикатів м'ясних посічених з використанням емульсійних систем. Комплексно досліджено їх фізико-хімічні, органолептичні, мікробіологічні та токсикологічні показники, визначено харчову та біологічну цінність, установлено закономірність їх зміни під впливом технологічних

 

637.5

Г 22

Гасай, Є.Л. Розроблення фізичних методик для товарознавчої оцінки продовольчої сировини тваринного походження: автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.18.15/ Є.Л. Гасай; М-во освіти і науки України, ХДУХТ. - Х., 2014. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-18

В роботі науково обгрунтовано отримання проб із продовольчої сировини тваринного походження, який передбачає вилучення з подрібненого м'яса рідкої фази шляхом циклічного заморожування – розморожування - центрифугування. Розроблено фізичні методики товарознавчої оцінки продуктів риболовства та птахівництва для запровадження на м'ясопереробних підприємствах.

Добавил: CNTB, 17.02.2019, в категорию М'ясна промисловість