(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

До Дня незалежності

9(С2)

У45

Україна в ХХ столітті (1900-2000): навч. посібник для студ. іст. спеціальностей внз/ упоряд. А.Г. Слюсаренко,  В.І. Гусєв,  Король . - Київ: Вища школа, 2000. - 351 с.: il, табл.. - 13.00,  грн.

У збірнику вміщено документи і матеріали, які висвітлюють суспільно-політичний розвиток України у 1900-2000 роках. Частина документів, друкується вперше....

50

Є 24

Європейська інтеграція у сфері оцінки впливу на довкілля: у  3-х  ч.: проект технічної допомоги "Підтримка України в апроксимації законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища"/ М-во екології та природних ресурсів України. - К.: Норма

Ч. 1: Оцінка впливу на довкілля: міжнародні стандарти, досвід інших країн і передумови до запровадження нової моделі оцінки впливу на довкілля в Україні та її основні елементи/ Є Алексєєва, С. Вихрист, Єжи Єндрошка, Ненад Мікуліч; М-во екології та природних ресурсів України. - 2018. - 134 с.: іл.

Видання здійснене проектом технічної допомоги "Підтримка України в апроксимації законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища." Оцінка впливу на довкілля (ОВД) - одна з форм екологічної оцінки, яка є міжнародно визнаним інструментом превентивної екологічної політики, скерованим на вивчення, аналіз та оцінку планових видів діяльності з метою забезпечення екологічно збалансованого сталого розвитку.

50

Є 24

Європейська інтеграція у сфері оцінки впливу на довкілля: у 3-х ч.: проект технічної допомоги ЄС "Підтримка України в апроксимації законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища"/ М-во екології та природних ресурсів України. - К.: Норма

Ч. 2: Нормативно-правова база у сфері оцінки впливу на довкілля/ упоряд.: Є Алексєєва,  С. Вихрист,  Д Скрильніков; М-во екології та природних ресурсів України. - 2018. - 115 с.

В збірнику містяться законодавчі та нормативні акти  України, що встановлюють правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля, прийняті в рамках проекту технічної допомоги "Підтримка України в апроксимації законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища".

9(С2)

І-90

Історія української культури/ за загал. ред. Івана Крип'якевича . - Київ: Либідь, 1994. - 656 с.: iл.

В яскравій та доступній формі автори подають основні відомості про розвиток українського письменства, образотворчого мистецтва, театру та музики від княжої доби до першої третини ХХ ст. у тісному зв'язку із поступом українського суспільства. Виклад супроводжуються численними ілюстраціями.

9(С2)

М17

Максимович, Михайло. У пошуках омріяної України: Вибрані  українознавчі твори/ М. Максимович. - К.: "Либідь", 2003. - 358 с.: іл. - Пам'ятки історичної думки України

У книзі вміщено ключові українознавчі праці видатного вченого-енциклопедиста М.О.Максимовича. У його дослідженнях віддзеркалюється цілий етап розвитку українства та формування новітньої самосвідомості. Видання знайомить із поглядами М.О.Максимовича стосовно найголовніших віх української історії.

338 (477)

Н 44

 Незалежна Україна в координатах сталого розвитку: моногр./ кол. авт.:Сост. А.О. Гаркуша,  Л.І. Ільчук,  В. В. Микитенко; НДІ наук.-техн. і соц.-екон. проблем сталого розвитку. - Вид. 2-ге, перероб. і допов. - Чернігів: ЧНТУ, 2019. - 770 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд.

В монографії послідовно здійснено макроекономічний, міждисциплінарний та крос-культурний синхронний аналіз політичних, суспільних, методологічних і концептуальних засад формування на теренах держави системних ознак для забезпечення її переходу та регіонів до сталого розвитку. Визначено суспільно-політичні та духовно-моральні детермінанти сучасної управлінської кризи. Запропоновано до використання алгоритм розбудови нової регіональної карти України за форматом територіальних природно-господарських округів з метою переформатування соціально-економічного простору держави у контексті її інтеграційного вибору та інші актуальні проблеми та завдання сучасної України. 

9(С2)

У45

Україна в ХХ столітті (1900-2000): навч. посібник для студ. іст. спеціальностей внз/ упоряд. А.Г. Слюсаренко,  В.І. Гусєв,  Король . - Київ: Вища школа, 2000. - 351 с.: iл, табл.

У збірнику вміщено документи і матеріали, які висвітлюють суспільно-політичний розвиток України у 1900-2000 роках. Частина документів, друкується вперше.

9(С2)

Я47

Яковенко, Н.М.

Нарис історії України з найдавніших часів до кінця ХVIII століття: навч. посібник для учнів гуманіт. гімназій, ліцеїв, студентів іст. фак. вузів, вчителів/ Н.М. Яковенко. - К.: Генеза, 1997. - 312 с.: iл. - Бібліогр.: с.297-300. -Імен. покажч.: с.301-308.

Нова концепція історії України, викладена у посібнику, є наслідком переорієнтації історичної науки з ідеологічного обслуговування на суто наукове дослідження і грунтується на сучасній методології та широкому залучені історичних джерел.

Добавил: CNTB, 26.08.2019, в категорию Економіка промисловості (тематичні списки)