(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Сборник норм расхода сырья и материалов по производству детских, диетических консервов, сушеных фруктов и овощей, быстрозамороженных продуктов, Ч.III/ Госагропром, Укрплодоовощпром, Киев. фил. проектно-конструкторского технологического института Крымского НПО "Плодмашпроект". - Киев, 1991. - 241 с...

Категорія: Економіка промисловості (тематичні списки) | Додав: CNTB, 10.09.2021

Під час COVID-19 в Італію повертаються вікна для вина, які були популярні протягом епідемії чуми //Напої. Технології та Інновації. - 2020. - №4, липень-вересень. -  С. 48.

Перелік законодавчих і нормативно-правових антикорупційних актів та розпорядчих документів ДПС...

Афтанділянц, Є.Г. Наноматеріалознавство: підруч./ Є.Г. Афтанділянц, О.В. Зазимко, К.Г.Лопатько. - Перше вид. - Херсон: Олді-плюс, 2015. - 550 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.529-549 . -

В підручнику наведені закономірності формування нанооб'єктів у газі, рідині та твердій фазі. Представлені хімічні (осадження солей з наступним відновленням, термічне розкладення, золь-гель технологія, синтез нанодисперсій на основі органічних водорозчинних рідин, плазмохімічний синтез...

663(03)

Б40

            Безпека харчування: сучасні проблеми: Посібник-довідник/ А.В. Уклад.: Бабюк, О.В. Макарова, М.С. Рогозинський та ін. - Чернівці: Книги - XXI, 2005. - 454 с.

У посібнику-довіднику викладене широке коло питань, які висвітлюють різні аспекти безпеки харчування: раціонального, збалансованого харчування для різних груп населення в залежності від віку, статі і характеру трудової діяльності, значення окремих поживних речовин і загальні правила харчування.

9(С2)

У45

Україна в ХХ столітті (1900-2000): навч. посібник для студ. іст. спеціальностей внз/ упоряд. А.Г. Слюсаренко,  В.І. Гусєв,  Король . - Київ: Вища школа, 2000. - 351 с.: il, табл.. - 13.00,  грн.

У збірнику вміщено документи і матеріали, які висвітлюють суспільно-політичний розвиток України у 1900-2000 роках. Частина документів, друкується вперше....

349

Е45

Екологічне право України: Підруч. для студентів вузів/ А.П. Гетьман, М.В. Шульга, В.К. Попов и др.; ред. А.П. Гетьмана,  М.В. Шульги; Міносвіти України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Харків: Право, 2005. - 382 с.

Підручник підготовлений колективом викладачів кафедри екологічного права Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого на основі новітнього екологічного законодавча і відповідно до оновленої програми курсу екологічного курсу.

663

В58

Власенко, О.Г. Вплив підприємств харчової промисловості на екологічний стан басейну ріки Дніпро/ О.Г. Власенко; М-во охорони навколиш. природ. середовища та ядер. безпеки України, Укр. н.-д. ін-т еколог. проблем. - Харків: УкрНДІЕП, 1999. - 35 с.: табл., мал.

Приведені конкретні показники забруднення по агропромисловому комплексу і окремим галузям харчової промисловості для 19 областей і окремих водних об'єктів Дніпровського басейну.

664.9

Т50

            Товарознавство харчових продуктів. Розд. "Риба та рибні товари": індивід. навч.-дослід. завдання для студ. / Укоопспілка, Львівська комерційна академія. - Львів: Вид-во Львівської комерц. академії, 2015. - 60 с.: іл..

Індивідуальні завдання передбачають самостійне опрацювання навчального матеріалу щодо засвоєння особливостей формування споживних властивостей, асортименту, якості та класифікації рибних консервів і пресервів, їх харчової цінності, відмінних особливостей; знання відповідних вимог до якості, упакування, маркування та зберігання продукції....

39

В61

Вовк, Х.К. Студії з української етнографії та антропології/ Х.К. Вовк. - Київ: Мистецтво, 1996. - 335 336: іл.

Автор переконливо доводить, що український народ усіма своїми особливостями відмінний від сусідніх і являє собою окрему, неповторну антропологічну та етнографічну цілість....

1-10 11-17