(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

30-річчя Незалежності України

664.8

Сборник норм расхода сырья и материалов по производству детских, диетических консервов, сушеных фруктов и овощей, быстрозамороженных продуктов, Ч.III/ Госагропром, Укрплодоовощпром, Киев. фил. проектно-конструкторского технологического института Крымского НПО "Плодмашпроект". - Киев, 1991. - 241 с

Аннотация: В сборник включены нормы расхода сырья и материалов, нормативы отходов и потерь при производстве детских и диетических консервов; сушеных фруктов, овощей, картофеля, быстрозамороженных полуфабрикатов, действующие в системе Главплодовощпрома УССР по состоянию на 1 января 1991г.

 

1992

651

Д46

Діловодство українською мовою/ Центр ІМЕКС. – К., 1992. -75 с.

Видання містить в собі зразки  організаційних, розпорядчих, довідково-інформаційних та інших видів документів. Ця добірка допоможе вести, заповнювати, складати різні документи, бланки, протоколи, акти тощо, а також чітко, грамотно і ясно викладати свої думки на письмі.

 

1993

663

Д66

Домарецький В.А.Екологія харчових продуктів/В.А.Домарецький, Т.П.Златєв. – К.: Урожай, 1993. -192 с. – Бібліогр.: с.187-188.

Узагальнено нормативні дані харчової цінності продовольчих продуктів, описано шляхи їх забруднення радіонуклідами, нітратами, пестицидами, канцерогенними та іншими токсичними речовинами. Значне місце відведено технологічним методам знешкодження харчових продуктів від надлишкового вмісту пестицидів, токсинів, виведенню радіонуклідів, радикалів важких металів, залишків антибіотиків за допомогою лікарськіх рослин, використання виноградних вин та відвідування лазні.

 

1994

9(С2)

І-90

Історія української культури/ за загал. ред. Івана Крип'якевича . - Київ: Либідь, 1994. - 656 с.: iл.

В яскравій та доступній формі автори подають основні відомості про розвиток українського письменства, образотворчого мистецтва, театру та музики від княжої доби до першої третини ХХ ст. у тісному зв'язку із поступом українського суспільства. Виклад супроводжуються численними ілюстраціями.

 

1995

638

Л1

Лікування медом і продуктами бджільництва. - Тернопіль: Поліграфіст, 1995. - 48 с.

В даній книзі широко висвітлені властивості меду та продуктів бджільництва і подані старовинні і сучасні рецепти лікування. Книга стане в пригоді не лише професіоналам-медикам і пасічникам, але і всім, хто цікавиться рецептами народної медицини і любить мед.

 

1996

664.1

Р51

Ринок цукру. Проекти законодавчих та нормативних актів щодо впровадження ринкового механізму управління бурякоцукровим виробництвом України / О.С. Багатеренко, П.П. Борщевський, О.С. Заєць, А.А. Рибалко; НАНУ, Рада по вивч. продукт. сил України, Концерн  «Укрцукор» Держхарчопрому України. – К.: Злагода, 1996. - 59 с.

Запрпонований пакет проектів законодавчих і нормативних актів викличе інтерес для працівників сільського господарства, харчової і переробної, зокрема, цукрової промисловості, державних органів управляння  тощо.

 

1997

663.5

Т43

Типові інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт у спиртовому та лікеро-горілчаному виробництвах: Затв. наказом Держхарчопрому України від 06.03.97 №15. - К.: Держхарчопром України, 1997. - 564 с. - (Нормат. акт про охорону праці).

 

1998

633

Б12

Бабич, А.О. Соя для здоров'я і життя на планеті Земля: моногр./ А.О. Бабич. - К.: Аграрна наука, 1998. - 272 с.: іл. - Бібліогр.: с.241-266. - ISBN 966-95490-6-Х

У монографії показано історію стратегічної культури сої, її важливе місце в світовому землеробстві, вимоги до умов вирощування, сучасні технології виробництва і переробки, нові напрями використання в харчуванні людини, унікальні цілющі властивості, новітні підходи використання для профілактики і лікування важких і хронічних хвороб. Подано рекомендації з використання сої в годівлі тварин і птиці. Описано формування світового ринку сої і продуктів її переробки.

 

1999

663.4

Д66

Домарецький, В.А. Технологія солоду та пива: підручник для студ. вищ. закл. освіти, що навчаються за спец. "Технологія бродильних виробництв і виноробства"/ В.А. Домарецький; В.А. Домарецкий . - К.: "Урожай", 1999. - 544 с.: іл.. - Бібліогр.: с.535-537

У підручнику  наведено біохімічний і хімічний склад кінцевого продукту - пиву й основних видів сировини для його виробництва. Розглянуто найважливіші принципи математичного моделювання найбільш енергоємних процесів із використанням комп'ютерної техніки. Технологію пивного сусла та пива описано як за класичною, так і за прогресивною схемами.

 

 

2000

637.5

В20

Васюкова, Г.Т. Підвищення якості комбінованих білкових продуктів/ Г.Т. Васюкова; М-во освіти і науки України, Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі. - Донецьк, 2000. - 197 с.: рис. - Обкл. та текст рос. мовою. - Бібліогр.: с.162-180.

В книзі висвітлені теоретичні аспекти та експериментальні дослідження м'ясних, рибних комбінованих фаршевих виробів з біологічно активними речовинами, які дозволяють подовжити термін зберігання продукції. Наведені результати досліджень біофізичних, біохімічних, структурно-механічних, мікробіологічних та інших досліджень в процесі виробництва та зберігання продукції тваринного походження.

 

2001

55

М54

Методичні рекомендації для ведення спостережень за радіоактивним забрудненням навколишнього середовища/ під ред. О.В. Войцеховича,  В.В. Канівця; М-во екології та природних ресурсів України, Держ. гідрометеорологічна служба. - К., 2001. - 218 с.: рис. - Бібліогр.: с.212-218

В рекомендаціях описані методи ведення спостережень за радіоактивним забрудненням приземної атмосфери, грунтів, поверхневих вод суші, донних відкладів водойм. Особлива увага приділена опису засобів та методів пробовідбору, підготовки проб до радіонуклідного аналізу, методик радіонуклідного аналізу. В додатках подається методика відбору осереднених по перерізу ріки проб води та завислих наносів для радіонуклідного аналізу, техніка безпеки при роботах з відбору проб води і донних відкладів, інструкція з охорони праці і техніки безпеки при виконанні робіт з відбору проб води і донних відкладів в зоні з підвищеним іонізуючим випромінюванням.

 

2002

664.6

П68

Правила безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних виробів: ДНАОП 1.8.10. - 1.27 - 2002: Затв. 28.02.2002 №125/ Держ. департамент з нагляду за охороною праці М-ва праці та соц. політики України. - Офіц. вид. - Харків: Форт, 2002. - 232 с.: табл. - (Держ. нормат. акт про охорону праці).

 

2003

9 (477)(03)

Ш 47

Шендеровський, В. Нехай не гасне світ науки/ В. Шендеровський; за ред. Е. Бабчук. - К.: Рада, 2003. - 410 с.: фото. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 966-70-87-51-4

Книга містить 50 нарисів про українських вчених, що зробили вагомий доробок до скарбниці світової науки і культури.

 

2004

681

М 15

Макарова, М.В.

Тенденції розвитку цифрової економіки: моногр./ М.В. Макарова; Полтавський ун-т споживчої кооперації України. - Полтава: РВВ ПУСКУ, 2004. - 236 с.: іл. - Бібліогр.: с.233 . - ISBN 966-7971-16-3

У монографії викладені питання становлення інформаційного суспільства в розвинених країнах, впливу інформаційно-комунікаційних технологій і процесів глобалізації на становлення економіки. Досліджені типові моделі інформаційного суспільства, виявлені корисні тенденції для становлення моделі українського інформаційного суспільства. Проведений аналіз принципів і значення сучасної цифрової економіки. Пропонується системна класифікація моделей електронного бізнесу й електронної комерції 

 

2005

663.8

Д66

Домарецький, В.А. Технологія екстрактів, концентратів і напоїв із рослинної сировини: Підруч. для студентів вузів/ В.А. Домарецький, В.Л. Прибильський, М.Г. Михайлов; ед. В.А. Домарецького; НУХТ. - Вінниця: Нова Книга, 2005. - 402 с.: табл. - Библиогр.: с. 401 - 402

Викладені основні теоретичні положення та обгрунтування технологічних процесів виробництва солоду, солодових екстрактів і концентратів, екстрактів із лікарських рослин, безалкогольних та алкогольних напоїв, ароматичних спиртів тощо

 

2006

631.1

Х15

Хазін, М.А. Будівлі і споруди агропромислового комплексу: навч. посіб./ М.А. Хазін. - 2-ге вид., допов. і переробл.. - К.: "Вища школа", 2006. - 255 с.: ілюстр.. - Бібліогр.: с.251-254.

У другому виданні  подано генеральні плани сільськогосподарських підприємств, розглянуто типи і номенклатуру підсобно-допоміжних будівель та споруд, тентових споруд, що трансформуються, з полімерних матеріалів. Враховано вимоги державних будівельних норм, стандартів та відомчих норм технічного проектування.

 

2007

664.1

П68

Правила ведення технологічного процесу виробництва цукру з цукрових буряків: правила усталеної практики 15.83-37-106:2007/ М-во аграр. політики України. - Норматив.-техн. вид. - Уведено вперше. - Київ: Цукор України, 2007. - 419. с.: рис., табл. - Загол. обкл.: Технологічний процес виробництва цукру з цукрових буряків

 

2008

91

І-25

Ієвлева В. Пам’ятки індустріального розвитку Києва кінця ХІХ – першої третини ХХ століття: моногр./В. Ієвлева  –К.Прес-КІТ, 2008. – 248 с. – Бібліогр.: с.236-241.

Монографію присвячено індустріальному розвитку Києва кінця XIX - перших трьох десятиліть XX століття. Дослідженням охоплено майже весь виробничий комплекс тогочасного Києва, включаючи промисловість, залізничне господарство та перші загальноміські інженерні системи: водогін, каналізацію, електроенергетику, мости, перший електричний транспорт - трамвай, фунікулер, тролейбус. Згадуються підприємства харчової галузі: пивоварні та виноробні підприємства, хлібокомбінат №4, парова фабрика шоколаду та цукерок, цукрово-рафінадний завод. В книзі проаналізовано архітектурні форми, стилістичні напрямки, конструкції та будівельні матеріали, що використовувалися у промисловій архітектурі даного періоду.

 

2009

664.6

Т38

Технологія борошняних кондитерських і хлібобулочних виробів: навч. посібник/ Г.М. Лисюк, О.В. Самохвалова, З.І.  Кучерук та ін.; за заг. ред. Г.М. Лисюк. - Суми: Університетська книга, 2009. - 464 с.: іл., табл. - Бібліогр.: с. 461-463

 Авт. зазначені на звороті тит. арк.

Навчальний посібник містить інформацію про сировину для виробництва кондитерських і хлібобулочних виробів, харчові і дієтичні добавки, різноманітні композитні суміші. Викладено вимоги до зберігання сировини і підготвки її до виробництва. Розглянуто наукові основи тістоутворення, технології різних видів тіста, випічних і оздоблювальних напівфабрикатів, процеси й способи художнього оздоблення тортів, тістечок і печива. Викладено технології продукції спеціального призначення, національних кондитерських виробів.

 

2010

663

Н73

Новітні технології оздоровчих продуктів харчування XXI століття: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 21 жовтня 2010 р/ ред. О.І.  Черевко та ін; М-во освіти і науки України,Департамент промисловості Мінагрополітики України,Харківський державний університет харчування та торгівлі,ДП "Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації". - Харків: ХДУХТ, 2010. - 396 с: рис. - Бібліогр. в кінці ст

У збірнику тез розглянуто питання та проблеми дитячого, дієтичного та лікувально-профілактичного харчування, контролю якості та безпеки харчових продуктів. Нові підходи щодо оцінювання і контролю безпечності та якості продуктів, новітнього і енергоощадного обладнання, нормативно-правового забезпечення галузі.

 

2011

639

З-41

Збереження генофонду та відновлення популяцій цінних видів риб/  за ред. І.І. Грициняка; НААН України; Ін-т рибного господарства. - К.: ДІА, 2011. - 120 с: табл, фото. - Бібліогр. в кінце ст.

Наукове видання, в якому висвітлюються результати наукових досліджень з проблем з'ясування сучасного стану популяцій, зберігання генофонду і відновлення популяцій рідкісних і зникаючих видів риб в іхтіофауні внутрішніх водойм Європи.

 

2012

663

П78

Проблеми харчування, № 1-2 (34-35) / Ін-т екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя, Нац. комісія України з Кодексу Аліментаріус. - К.: Медицина України, 2012. - 64 с: табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Проаналізовано стан харчування населення України за 20 років(1990 - 2010рр.). Дані про стан споживання продуктів харчування населенням після 1990 року наведені в таблицях.

 

2013

637.1

М 64

Мирончук, В.Г. Мембранні процеси в технології комплексної переробки молочної сироватки: моногр./ В.Г. Мирончук; НУХТ. - К.: НУХТ, 2013. - 153 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-966-612-151-9

В монографії викладені результати досліджень по застосуванню мембранних процесів в технології комплексної переробки молочної сироватки. Особливу увагу приділено нанофільтрації, електродіалізу і мембранній дистиляції за умов розділення молочної сироватки та її складових елементів. Запропоновано нові машинно-апаратурні схеми комплексної переробки молочної сироватки із застосуванням мембранних способів розділення рідких харчових середовищ.

 

2014

663

Г 65

Гончаренко, Б.М. Автоматизація виробничих процесів харчових технологій: підруч./ Б.М. Гончаренко, А.П. Ладанюк; НУХТ. - К.: НУХТ, 2014. - 530 с.: рис. - Бібліогр.: с.524-526 . - ISBN 978-966-612-163-2

Розглянуто основи метрології та вимірювальної техніки, принципи побудови схем автоматичного контролю й керування, принципи дії, технічні та метрологічні характеристики вимірювальних перетворювачів і приладів контролю температури, тиску, витрати рівня, складу й фізично-хімічних властивостей речовин, основи проектування автоматизованих систем різного рівня та призначення. Висвітлено основи теорії автоматичного керування, алгоритми й об'єкти керування, методи моделювання систем керування, проблеми стійкості та якості систем автоматичного керування. Розглянуто основи сучасних мікропроцесорних засобів та комп'ютерно-інтегрованих систем на базі мереж.

 

2015

620

А 94

Афтанділянц, Є.Г.

Наноматеріалознавство: підруч./ Є.Г. Афтанділянц, О.В. Зазимко, К.Г. Лопатько. - Перше вид. - Херсон: Олді-плюс, 2015. - 550 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.529-549. - ISBN 978-966-289-9

В підручнику наведені закономірності формування нанооб'єктів у газі, рідині та твердій фазі. Представлені хімічні (осадження солей з наступним відновленням, термічне розкладення, золь-гель технологія, синтез нанодисперсій на основі органічних водорозчинних рідин, плазмохімічний синтез, плазменно-активоване хімічне газофазне осадження) та фізичні (випаровування та конденсація, механічне розмелювання, детонаційний синтез, ерозійно-вибухове та електроіскрове диспергування металів) методи отримання наноматеріалів.

 

2016

94(477)(03)

А12

Абліцов, В.

Україна. Меценати/ В. Абліцов. - К.: Літера ЛТД, 2016. - 208 с.: іл. - ISBN 978-966-178-740-6

Довідкове видання знайомить читачів з історією благодійництва в Україні, із сучасними послідовниками християнської моралі, подає узагальнений образ нинішніх вітчизняних благодійників і меценатів. Книга складається  з двох частин: перша  знайомить з меценатами минулого, в другій частині докладніше розповідається про бізнесові успіхи сучасних послідовників Мецената, розкривається їхній духовний світ, морально-етичні погляди.  

 

2017

663

Л 72

Лозовський, А.П.    Основи технологічного проектування промислових підприємств переробних галузей: навч. посіб./ А.П. Лозовський, О.М. Іванов, Т.В. Самойленко. - Суми: Університетська книга, 2017. - 320 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.315-319.- Корот. термін. слов.: с.302-314. - ISBN 978-966-680-723-9

У посібнику викладено основи технологічного проектування процесів переробки сировини рослинного та тваринного походження. Висвітлені питання щодо характеристики та оцінки традиційних та прогресивних технологій та методології  їх розробки. Наведено основні аспекти проектування та техніко-економічного обгрунтування переробних підприємств та підприємств консервної промисловості з урахуванням

 

2018

631.1

З-83

Зомчак, Л.М.

Економетричне моделювання функціонування та розвитку аграрного сектору України: моногр./ Л.М. Зомчак, М.В. Негрей; Львівський нац. ун-т імені І. Франка, Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. - К.: Компринт, 2018. - 255 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-929-873-7

В монографії проведено аналіз аграрного сектору України. Розроблено методологію й економетричний інструментарій моделювання функціонування та розвитку аграрного сектору. Побудовано комплекс економетричних моделей, який охоплює системи симультативних рівнянь, моделі панельних даних, які використано для аналізу динамічних взаємозв'язків, альтернативних сценаріїв розвитку та прогнозування динаміки основних показників аграрного сектору України.

 

2019

664.6

З-41

Збірник рецептур борошняних кондитерських і здобних булочних виробів: навч.-практ. вид. / уклад. О.В. Павлов. - 2-е вид., доп. - К.: ПрофКнига, 2019. - 342 с. - ISBN 978-617-7762-00-2

Збірник містить 233 рецептури на торти, тістечка, кекси, рулети, здоби, печиво, пряники, вафельні вироби, начинки, глазурі. Збірник належить до технологічних нормативних документів на рівні з чинними ГОСТами, ДСТУ та іншою технологічною документацією; містить єдині вимоги до технологічних процесів, готової продукції масового виготовлення, а також норми витрат сировини на вироблену продукцію.

 

2020

663

П57

Поперечний, А.М.   Моделювання процесів та обладнання харчових виробництв: підручник для вузів/ А.М. Поперечний; Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Харк. держ. ун-т харчування і торгівлі. - Київ: Центр учбової літератури, 2020. - 310 с.: іл. - Бібліогр.: с.297-299 . - ISBN 978-611-010033-7

В підручнику  розглянуті питання, які пов'язані з моделюванням процесів і обладнання харчових виробництв. Особлива увага приділена існуючим методам моделювання, їх класифікації  та областям застосування. Показані переваги і недоліки кожного з методів моделювання.

 

2021

621.7

Ш85

Шредер, В.Л. Полімерна упаковка: моногр./ В.Л. Шредер, В.М. Кривошей, Н.В. Кулик. - К.: ІАЦ "Упаковка", 2021. - 580 с.: іл. - Бібліогр.: с.575-576 . - ISBN 978-617-95095-0-6

Монографія присвячена полімерній упаковці, яка лідирує  на пакувальних ринках. Книга складається з 11 розділів та охоплює всі складові уявлення про полімерну упаковку: від термінології та властивостей полімерів до видів і типів упаковки, обладнання для її виготовлення, пакування продукції, поліграфічного оформлення та переробки використаної упаковки.

 

 

 

Добавил: CNTB, 10.09.2021, в категорию Економіка промисловості (тематичні списки)