(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ №5 2019 р.

347

Л 38

Легкова, М.Ф. Фінансове право: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ М.Ф. Легкова; КНЕУ. - К: КНЕУ, 2005. - 119 с. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 966-574-737-1. -  Автор на обкл. не вказаний

Навчально-методичний посібник містить методичні вказівки, плани семінарських занять, навчальні завдання для перевірки знань і списки рекомендованої літератури до кожної теми.

658

М 86

Мочерний, С.В. Основи підприємницької діяльності: навч. посіб./ С.В. Мочерний, О.А. Устенко, С.І. Чеботар; за ред. С.В. Мочерного. - К.: ВЦ "Академія", 2005. - 280 с. - (Альма-матер). - ISBN 966-580-088-4

У посібнику розкрито сутність і принципи підприємницької діяльності, основні риси підприємця; подано комплексний аналіз політики підприємства (виробничої, цінової, збутової), ризиків, що супроводжують підприємництво, шляхів їх уникнення; механізм організації власної справи.

658

С 30

Семернікова, І.О.    Економіка підприємства: навч. посіб./ І.О. Семернікова, Н.В. Мєшкова-Кравченко. - Херсон: Олді-плюс, 2003: рис. - Бібліогр.: с. 302-306. - ISBN 966-7914-91-7

В посібнику розглядаються економічні основи функціонування різних типів підприємств в умовах ринку. Висвітлені питання формування та використання ресурсів підприємства, фінансово-економічні показники результатів діяльності підприємства. Розкриті шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства.

 

Автореферати дисертацій

 

658

Л 63

Лисак, Г.Г. Управління комерційною діяльністю підприємств оптової торгівлі: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ Г.Г. Лисак; М-во освіти і науки України, ХДУХТ. - Харків, 2016. - 21 с.: рис. - Бібліогр.: с.15-18

В роботі обгрунтовано теоретичні засади та розроблено методичний інструментарій щодо управління комерційною діяльністю підприємств оптової торгівлі. Досліджено характеристики та уточнено визначення поняття "комерційна діяльність оптового торговельного підприємства". Розроблено структурно-логічну модель оцінювання комерційної діяльності та визначено показники для оцінювання комерційної діяльності за рівнем та напрямами управління.

658

Н 84

Носова, Т.І. Управління інтелектуальним потенціалом торговельних підприємств: автореф. дис. ... канд екон. наук: 08.00.04/ Т.І. Носова; М-во освіти і науки України, Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Х., 2016. - 22 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 17-19

В роботі розроблено методичний інструментарій оцінювання інтелектуальної привабливості балансу інтересів суб'єктів управління інтелектуальним потенціалом; запропоновано методичний підхід до оцінки сприятливості умов бізнес-середовища торговельного підприємства для реалізації стратегії його динамічного розвитку на основі розрахунку комутатора бізнес-середовища. Обгрунтовано науково-методичний  підхід до оцінки інтелектуального резерву.

658

Р 69

Ромащенко, О.С. Управління товарними запасами підприємств торгівлі: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ О.С. Ромащенко; М-во аграр. політики та продовольства України, ХДУХТ. - Х., 2016. - 19 с.: рис. - Бібліогр.: с.14-17

В роботі запропоновано організаційно-методичний підхід до визначення політики взаємодії торговельного підприємства із постачальниками. Обгрунтовано науково-практичний підхід до оцінки рівня задоволеності споживача асортиментною політикою торговельного підприємства. Удосконалено методичний підхід до визначення типу політики управління товарними запасами.

658

Б 20

Баланович, А.М. Обгрунтування стратегій розвитку промислового підприємства на основі ринкових тенденцій: автореф. дис.... канд. екон. наук: 08.00.04/ А.М. Баланович; Харківський нац. екон. ун-т. - Харків, 2018. - 21 с. - Бібліогр.: с.16-17

Дисертацію присвячено поглибленню теоретичних положень, обгрунтуванню методичних засад і розробленню прикладних рекомендацій щодо формування і вибору стратегії розвитку промислового підприємства на основі комплексного дослідження сучасних ринкових тенденцій. Представлено розвинутий механізм формування стратегії розвитку промислового підприємства. Здійснено прогнозування змін кількісних параметрів ринкових тенденцій: темпи зростання, індекс інфляції, індекс цін виробників промисловості, індекс промислового виробництва, обсяг капітальних інвестицій, рівень безробіття.

339

З- 87

Зосімова, А.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення оцінювання зовнішньоекономічної діяльності з позицій конкурентоспроможності підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ А.В. Зосімова; Харківський нац. екон. ун-т. - Харків, 2018. - 20 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.17-19

В дисертації розроблено методичне забезпечення оцінювання ступеня прояву ризиків зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підприємства; обгрунтовано модель прийняття рішень щодо ЗЕД з позицій конкурентоспроможності підприємства; розроблено методичний підхід до оцінювання експортної конкурентоспроможності підприємств машинобудування.

 

Добавил: CNTB, 17.02.2019, в категорию Економіка промисловості