(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ №4 2019 р.

65

Д 56

Добровський, В.М. Управлінський облік: навч. посіб./ В.М. Добровський, Л.В. Гнилицька, Р.С. Коршикова; за ред. В.М. Добровського; КНЕУ. - К.: КНЕУ, 2005. - 279 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.271-272 . -Предм. покажч.: с. 273-275. - ISBN 966-574-721-5

У навчальному посібнику розглядаються: мета, зміст та організація управлінського обліку, класифікація  і поведінка витрат, системи обліку й калькулювання за повними і неповними витратами; особливості обліку за нормативними витратами; аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку; аналіз релевантної інформації для прийняття рішень, бюджетування і контроль, а також облік відповідальності.

658

Е45

Економіка підприємства: навч. посіб./ О.В. Ареф'єва, В.Г. Сахаєв, О.В. Ареф'єв та ін; Європейський університет. - К.: Вид-во  Європ. університету, 2004. - 243 с. - Бібліогр.: с. 238-240. - ISBN 966-7942-61-9

У навчальному посібнику розглядаються питання, пов'язані з підприємством як з суб'єктом господарювання, зокрема ресурси підприємства та організація його діяльгості, планування і результати роботи.

658

К 82

Криворучно , С.В. Успіх в бізнесі. Від нуля до мільйонів: моногр./ С.В. Криворучно . - К.: ЛАТ плюс К, 2018. - 464 с.: іл. - ISBN 978-617-7061-47-1

            У монографії досліджено теоретичні та практичні аспекти створення та реалізації бізнесу. Аналізуються різні фази підприємницької діяльності, методологічні та філософські принципи організації та вдосконалення бізнесу. Викладені всі основні складові успішного бізнесу. 

 

Автореферати дисертацій

 

339

О-54

Обухов, О.А. Профілювання високоефективних лопаткових дифузорів для відцентрових: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.05.14/ О.А. Обухов; М-во освіти і науки України, Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Одеса, 2015. - 20 с. - Бібліогр.: с.16-17

В дисертації досліджено зміст товарних запасів та сформульовано визначення поняття управління товарними запасами підприємства роздрібної торгівлі, обгрунтовано систему управління ними як комплексу взаємопов'язаних складових, здійснено групування чинників зовнішнього і внутрішнього впливу на стан управління товарними запасами підприємства роздрібної торгівлі. Досліджено зміст оцінки ефективності управління товарними запасами підприємства роздрібної торгівлі, обгрунтовано методики експрес- та поглибленого оцінювання.

339

О-54

Олініченко, К.С.     Управління товарними запасами підприємств роздрібної торгівлі: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ К.С. Олініченко; М-во освіти і науки України, Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2016. - 20 с: рис. - Бібліогр.: с. 16-17

Дисертацію присвячено теоретичному обгрунтуванню наукового підходу та розробці науково-методичних і практичних рекомендацій щодо управління товарними запасами підприємств роздрібної торгівлі. Досліджено зміст товарних запасів та сформульовано визначення поняття управління товарними запасами підприємства торгівлі, обгрунтовано систему управління ними як комплексу складових.

658

Л 64

Литвинов, О.І. Стратегічний розвиток торговельного підприємства в умовах невизначеності зовнішнього середовища: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ О.І. Литвинов; М-во освіти і науки України, Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2015 22: с. - Бібліогр.: с. 19-20

У роботі запропоновано методичний підхід до визначення рівня стратегічного розвитку торговельного підприємства, проведено діагностику ефективності функціонування підприємств торгівлі Донецької області, здійснено комплексну оцінку стратегічного розвитку торговельного підприємства в умовах невизначеності та запропоновано систему управління ризиками в процесі стратегічного розвитку торговельного підприємства.

331

Ш 91

Штик, Ю.В.   Бухгалтерський облік винагород працівникам торговельно-виробничих підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.09/ Ю.В. Штик; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2016. - 21 с: табл. - Бібліогр.: с.  16-18

Дисертацію присвячено дослідженню теоретико - методичних засад та практичних проблем бухгалтерського обліку винагород працівникам торговельно-виробничих підприємств. В роботі досліджено та обгрунтовано термін "винагороди працівникам" та запропоновано  класифікацію винагород працівникам, що дозволило надати пропозиції щодо організаційно-методичних положень  бухгалтерського обліку винагород працівникам та відображення їх у звітності торговельно-виробничих підприємств.

658

А 94

Афанасьєва, М.В. Управління конкурентним потенціалом підприємств роздрібної торгівлі: автореф. дис. ... канд.екон. наук: 08.00.04/ М.В. Афанасьєва. - Харків, 2015. - 21 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 16-19

В роботі визначено основні тенденції розвитку конкурентного середовища в роздрібній торгівлі України; розроблено систему показників і здійснено оцінку компонентів конкурентного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі; здійснено комплексну оцінку рівня реалізації конкурентного потенціалу підприємств; обгрунтовано науково-методичний підхід до управління конкурентним потенціалом підприємств торгівлі на основі бенчмаркінгу.

Добавил: CNTB, 17.02.2019, в категорию Економіка промисловості