(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ №3 2019 р.

338.2

Б 83

Боровский, В.Н. Государственное регулирование экономики: учебное пособие и тез. лекций/ В.Н. Боровский; М-во образования и науки Украины. - Симферополь: Доля, 2005. - 223 с. - Библиогр.: с.218-220 . - ISBN 966-85-84-47-3

В пособии представлен материал, раскрывающий пути совершенствования системы государственного регулирования экономики, направленной на удовлетворение потребностей общества, эффективное использование ресурсов.

330 (03)

В 48

Винахідники України  - еліта держави. Винаходи та інновації, Вип. 4/ упоряд. М. Серб. - К.: ВЦ "Логос Україна", 2016. - 148 с.: іл. - ISBN 978-966-1581-22-8

Четвертий том довідника містить цікаву та важливу інформацію про винахідницьку галузь України - основні етапи розвитку Державної системи правової охорони інтелектуальної власності України, патентних повірених та агентства, навчальні та наукові заклади й установи, а також підприємства - новатори держави. 

330 (03)

В 48

Винахідники України - еліта держави. Винаходи та інновації, Том 5/ упоряд. М. Серб. - К.: ВЦ "Логос Україна", 2018. - 156 с.: іл. - ISBN 978-966-1581-32-5

Довідково - іміджеве видання подає відомості про винаходи українських вчених, інженерів у різних сферах людської життєдіяльності, зокрема, таких як медицина, будівництво, архітектура, машинобудування, хімічна й нафтогазова галузі, харчова промисловість та сільське господарство.

 

Автореферати дисертацій

 

327 (477)

Н 19

Назаренко, М.О. Комплексний механізм  реалізації євроінтеграційної політики України: автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління: 25.00.02/ М.О. Назаренко; Нац. академія держ. управління при Президентові України, Одеський регіональний ін- держ. управління. - Одеса, 2014. - 20 с. - Бібліогр.: с.15-18

В роботі проаналізовано основні механізми реалізації євроінтеграційної політики України. Визначено необхідність реалізовувати євроінтеграційну політику в декілька етапів: перший  - підготовка до підписання та підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, другий - імплементація положень Угоди про асоціацію, третій - інтеграція в європейський простір. Обгрунтовано  необхідність застосування комплексного механізму державного управління при здійсненні євроінтеграційної політики.

334

С 30

Семченко-Ковальчук, О.Б. Роль малого і середнього бізнесу в посиленні модернізаційних процесів у регіональних господарських системах: автореф. дис. ... канд. екон. наук:08.00.05/ О.Б. Семченко-Ковальчук; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технолог. ун-т. - Чернігів, 2014. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с. 15-18

В роботі подано результати проведення моніторингу сучасного стану малого і середнього бізнесу в розрізі регіонів України за основними показниками діяльності суб'єктами малого і середнього бізнесу. Визначено стратегічні напрями розвитку у сфері малого і середнього бізнесу та розроблено концептуальну модель, яка передбачає використання елементів інституційного механізму з метою прискорення інноваційно-інвестиційного розвитку малого і середнього бізнесу.

339

В 75

Вороніна, В.Л. Управління прибутком торговельних підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук:08.00.04/ В.Л. Вороніна; М-во освіти і науки України, ХДУХТ. - Х., 2014. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.17-18

В роботі досліджено етимологічний зміст, роль і значення прибутку підприємства в період реформування національної економіки. Розроблено та науково обгрунтовано оптимізаційну модель оперативного управління операційним прибутком торговельного підприємства на основі оцінки  узагальненого впливу натурального та цінового операційного важеля (левериджу).

657

В 68

Волошан, І.Г. Первинний облік товарних операцій в інформаційній системі підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.09/ І.Г. Волошан; М-во освіти і науки України, ХДУХТ. - Х., 2014. - 19 с. - Бібліогр.: с.14-16

В роботі визначено внутрішню структуру торгово-технологічних процесів товароруху підприємств торгівлі. Проаналізовано методичні підходи документування товарних операцій залежно від структури підприємства та рівня деталізації інформації. Визначено та обгрунтовано напрями вдосконалення первинного обліку товароруху. Систематизовано методичні аспекти контролю інформаційного забезпечення товароруху підприємств торгівлі.

339

Г 85

Гринько, П.Л. Управління грошовими потоками в торговельних підприємствах: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ П.Л. Гринько; М-во освіти і науки України, ХДУХТ. - Х., 2014. - 22 с.: рис. - Бібліогр.: с.18-20

В роботі уточнено визначення грошового потоку торговельних підприємств, досліджено систему показників грошових потоків, уточнена і доповнена новими ознаками класифікація грошових потоків; обгрунтовано науково-методичний підхід до розробки моделі моніторингу грошових потоків торговельних підприємств, процедури побудови збалансованої системи показників грошових потоків; розроблено методику діагностики грошових потоків за складовими збалансованої системи показників.

Добавил: CNTB, 17.02.2019, в категорию Економіка промисловості