(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ №2 2019 р.

336 (477)

О- 60

Опарін, В.М. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти): моногр./ В.М. Опарін; КНЕУ. - К.: КНЕУ, 2005. - 240 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.231-236 . -Імен. покажч.: с.237-239 . - ISBN 966-574-817-3

В монографії вперше в Україні досліджено теоретико-методологічні основи розбудови фінансової системи. В основу роботи покладено вчення про фінанси як єдину інституціональну структуру, що призначена забезпечувати потреби соціально-економічного розвитку суспільства, визначено проблеми ресурсного забезпечення функціонування мікроекономіки та оптимізації макроекономічного рівня фінансової системи.

65

П 32

Пилипенко, А.А. Менеджмент: навч. посіб./ А.А. Пилипенко, С.М. Пилипенко, В.І. Отенко; ХДЕУ. - Харків: ХДЕУ, 2002. - 207 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.202-203 . - ISBN 5-7763-0397-4

В навчальному посібнику розглянуто широке коло питань менеджменту організацій, що функціонують в конкурентному середовищі: викладаються теоретичний погляд на природу, сутність та розвиток менеджменту; характеризуються основні елементи сучасної парадигми управління; розглядаються основи загального процесу управління організацією та її персоналом; умови та фактори становлення стратегічного менеджменту; методи розробки та вибору стратегії в умовах зовнішнього середовища.

330 (03)

В 48

Винахідники України. Винаходи та інновації, Том 2/ упоряд.: М. Серб. - К.: ВЦ "Логос Україна", 2012. - 160 с.: іл. - Бібліогр.: с.158 . - ISBN 978-966-1581-17-2

Довідково - іміджеве видання розповідає про відомих українських винахідників та науковців сучасної України, які присвятили своє життя нелегкій, почесній, цікавій справі винахідництва. Значну увагу приділено компаніям, науковим та інноваційним підприємствам та установам, діяльність яких спрямована на розвиток винахідницької галузі, забезпечення охорони інтелектуальної власності та налагодження зв'язків науки й виробництва. 

 

Автореферати дисертацій

 

341

А 74

Анцупова, Т.О. Процесуальне право Ради Європи: принципи, система, динаміка: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.11/ Т.О. Анцупова; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юридична академія". - Одеса, 2014. - Бібліогр.: с.29-33

В роботі систематизовано принципи і норми процесуального права Ради Європи. Виявлено функціональну структуру процесуального права Ради Європи. Визначено та надано функціональну характеристику зовнішньої і внутрішньої правотворчості Ради Європи, а також установчого процесу, судового процесу, процесу моніторингу та процесу імплементації в Раді Європи.

330

В 14

Вайсман, Е.Я. Формування механізмів державного управління розвитком інвестиційного потенціалу регіонів України: автореф. дис.  ... канд. наук з держ. управління: 25.00.02/ Е.Я. Вайсман; М-во освіти і науки України, Донецький держ. ун-т управління. - Донецьк, 2014. - 20 с.: рис. - Біблігр.: с.17-18

В роботі виявлено особливості реалізації механізмів державного управління розвитком інвестиційного потенціалу та формування інвестиційної привабливості  регіонів. Удосконалено підходи щодо формування механізму  публічного управління інвестиційним потенціалом територіальної соціально-економічної системи. Розроблено механізм залучення інвестицій в економіку регіону на основі державно-приватного партнерства.

330 (477)

М 21

Малютін, О.К. Формування інвестиційної складової національної економічної безпеки України: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.03/ О.К. Малютін; Вищий навч. заклад Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі". - Одеса, 2014. - 40 с.: іл. - Бібліогр.: с.31-37

В роботі розроблено теоретико-методологічні засади та обгрунтовано особливості проведення оцінки ефективності інвестування з позиції збереження інвестиційної безпеки національної економіки. Визначено особливості державного регулювання інвестиційної безпеки національної економіки та напрями підвищення його ефективності через інвестиційні важелі структурної перебудови національної економіки в контексті економічної безпеки.

35

Є 74

Єрмоленко-Князєва, Л.С. Дисциплінарна відповідальність державних службовців в Україні: проблеми адміністративної теорії та практики: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07/ Л.С. Єрмоленко-Князєва; Класичний приватний ун-т. - Запоріжжя, 2014. - 20 с.. - Бібліогр.: с. 17-18

В роботі розкрито співвідношення дисциплінарної відповідальності з іншими видами юридичної відповідальності. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання дисциплінарної відповідальності державних службовців. Запропоновано власне визначення поняття дисциплінарної відповідальності, дисциплінарного проступку, дисциплінарних стягнень.

33

Б 86

Бошота, Н.В. Роль інноваційно-інвестиційних процесів у формуванні конкурентоздатної економіки України: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03/ Н.В. Бошота; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгородський  нац. ун-т". - Ужгород, 2014. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с.21

В роботі розглянуто вплив структурних зрушень в  інноваційно-інвестиційній сфері, запропоновано нові класифікаційні критерії і систематизовано підходи оцінювання конкурентоздатності економіки та отримання адаптивної оцінки інновацій та інвестицій з метою формування базових управлінських рішень щодо впровадження інноваційної моделі розвитку економіки України.

Добавил: CNTB, 17.02.2019, в категорию Економіка промисловості