(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ №1 2019 р.

658

К 17

Калита, П.Я. Качество и управление. Избранное : в 2-х частях. Часть 1. Общие вопросы качества и обеспечения качества: сб./ П.Я. Калита. - К.: МЦ "Прирост", 2002. - 229 с.: ил.

            В сборник вошли научные работы, публицистические статьи, интервью автора, опубликованные в специальных и массовых изданиях в течение 1975-2002 гг.  Материалы посвящены  специальным вопросам исследования и разработки перспективных технологий управления качеством, построения профессиональных системных технологических комплексов управления.

65

К 56

Кови, Стивен Р. Семь навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности/ Стивен Р. Кови; пер. с англ. О. Кириченко. - 7-е изд. - М.: Альпина Паблишер, 2012. - 360 с.: ил. - ISBN 978-5-9614-1828-6

            Аннотация: В книге автор предлагает целостный, основанный на принципах подход к решению личных и профессиональных проблем. Эти принципы - честность, справедливость, служение другим, стремление в любой ситуации сохранять свое человеческое достоинство; помогает  изменить философию  и методы ведения бизнеса.

658

            Мале підприємництво України: процес розвитку  / О. Бей, С. Береславський, В. Биковець; Ін-т конкурентного суспільства. - Дніпропетровськ: Баланс-Клуб, 2001. - 255 с.: табл.

            Книга містить інформацію про сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку підприємництва як рушійної сили соціально-економічних перетворень. Окреслено шляхи розвитку малого підприємництва, проаналізовано сучасний стан та перспективи національного малого бізнесу з точки зору світового досвіду.

 

Автореферати дисертацій

 

349

Л87

Лушпаєв, С.О. Правові засади продовольчої безпеки України: автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.06/ С.О. Лушпаєв; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2014. - 19 с.: іл. - Бібліогр.: с. 15-16

            В роботі визначено поняття продовольчої безпеки держави та її ознаки.  Охарактеризовано два етапи в становленні та розвитку законодавства про продовольчу безпеку. Проаналізовано нормативно-правові акти, що регулюють відносини з виробництва тваринницької, рибної та рослинницької продукції в аспекті продовольчої безпеки України.

336

С22

Сахаров, П.О. Облік і внутрішній контроль розрахунків електронними грошима: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.09/ П.О. Сахаров; М-во освіти і науки України, Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2014. - 20 с.: рис. - Бібліогр.: с.15-18

                                 В роботі досліджено сутнісні характеристики електронних грошей з позиції функціонального підходу, уточнено визначення поняття "електронні гроші", обгрунтовано класифікацію електронних грошей для побудови облікових моделей, вибору контрольних процедур та відображення їх у звітності підприємств. Визначено пріоритетні напрямки нормативно-правового регулювання розрахунків електронними грішми в Україні. Розроблено рекомендації щодо системи захисту електронних грошей від фішингових атак.

336

С67

Сотніченко, О.А. Непрямі податки в системі регулювання товарообороту: автореф дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08/ О.А. Сотніченко; НААН України, Нац. наук. центр " Інститут аграрної економіки". - К., 2014. - 22 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-19

В роботі систематизовано фінансовий інструментарій регулювання товарообороту та розроблено розгорнуту класифікацію податкового інструментарію з виокремленням параметрів товарообороту та потенційних наслідків. На основі аналізу еластичності виявлено вплив непрямих податків на динаміку товарообороту внутрішньої і зовнішньої торгівлі. Обгрунтовано напрями удосконалення регулюючого впливу податку на додану вартість на товарооборот країни. (скорочення пільг та застосування диференційованих ставок).

347

Ж73

Жирнова, К.О. Цивільно-правове регулювання реклами торговельних брендів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03/ К.О. Жирнова; Нац. академія правових наук України, НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака. - К., 2014. - 20 с. - Бібліогр.: с.16-17

                                 В роботі аналізується чинне законодавство щодо рекламної діяльності, визначається співвідношення понять "торговельна марка", "торговельний бренд", правова природа, зміст та порядок укладання договору реклами торговельного бренду , його місце в системі цивільно-правових договорів. Обгрунтовано необхідність застосування до рекламіста додаткових заходів впливу для спонукання його дотримуватися положень чинного законодавства в сфері рекламної діяльності.

658

Ж 66

Живко, З.Б. Управління системою економічної безпеки підприємства: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 21.04.02/ З.Б. Живко; М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Луганськ, 2014. - 40 с.: іл. - Бібліогр.: с. 29-38

В роботі розкрито зміст, визначено мету функціонування, об'єкт і суб'єкти системи економічної безпеки підприємства. Проаналізовано канали інформаційного забезпечення управління економічною безпекою підприємства. Розроблено послідовність оцінювання ймовірності реалізації рейдерської атаки. Розкрито зміст конкурентної розвідки як функції системи економічної безпеки підприємства.

Добавил: CNTB, 17.02.2019, в категорию Економіка промисловості