(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ, ДСТУ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ №2 2021 р.

637.1

М75

Молочна промисловість. Методика розрахунку та типові норми виробітку і часу. Книга 11/ розробники: В.В. Вітвіцький,  О.М. Низькошапка,  З.Г. Смирнова, за ред. В.В. Вітвіцького; М-во сільського госп-ва і продовольства України, Укр. центр. нормат.-дослід. станція по праці. - К., 1996. - 414 с.

У збірнику  наведені методичні вказівки по нормуванню праці, норми виробітку і часу в молочній промисловості.

663

Н19

Назаренко, Л.О. Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів. Слайд-курс: навч. посіб./ Л.О. Назаренко; Полтавський ун-т економіки і торгівлі. - Київ: Центр учбової літератури, 2018. - 240 с. - Бібліогр.: с.236-239 . - ISBN 978-617-673-29--7

В навчальному посібнику  розкриваються основи ідентифікації та фальсифікації продовольчих товарів, характеристика видів ідентифікації та фальсифікації, методи проведення ідентифікації і виявлення фальсифікації окремих груп продовольчих товарів: м'ясні, рибні товари, яєчні продукти, цукор, мед, кондитерські, молочні продукти, харчові концентрати. 

330

Н34

Наука та інновації: укр. огляд. журн. майбутнього, №5/ редкол:. П. Андон,  С. Андронаті,  М. Багров,  Я. Блюм,  А. Булат; НААН України. - К.: Академперіодика, 2013. - 81 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

Журнал містить наукові статті з харчових виробництв: математичне моделювання рецептурної композиції кексу підвищеної харчової цінності; дослідження піноутворювальної здатності зародків пшениці у складі морозива молочного.

332

Н 72

Новаковська, І.О. Землеустрій: навчальний посібник/ І.О. Новаковська, М.П. Стецюк, І.М. Капеліста; М-во освіти і науки України, Національний авіаційний університет. - К.: НАУ, 2019. - 224 с. - Бібліогр.: с. 192-193. - ISBN 978-966-932-130-5

Висвітлено наукові основи землеустрою. Окрему увагу приділено законодавчому та нормативному забезпеченню ведення землеустрою в Україні. Для студентів галузі знань "Архітектура та будівництво" спеціальності "Геодезія та землеустрій" вищих навчальних закладів.

504

О-57

Омаров, А.Е. Екологічна безпека держави в умовах глобалізаційних викликів сучасності: державно-управлінський аспект: моногр./ А.Е. Омаров; за ред. О.І. Крюкова. - Харків: ПромАрт, 2018. - 288 с.: іл. - Бібліогр.: с.239-214 . - ISBN 978-617-7634-24-8

У монографії розглянуто питання ролі екологічної безпеки держави в системі національної безпеки. Проаналізовано нормативно-правову базу екологічної безпеки України. Визначено пріоритетні напрямки державної політики України у сфері екологічної безпеки. Грунтовно розглянуто питання ролі цивільного захисту у системі екологічної безпеки держави.

355

О-64

Організація цивільного захисту на суб'єктах господарювання: навч. посіб. для студ. вузів/ А.В. Беспалова, Д.І. Чекулаєв, В.П. Приступлюк, В.П. Романюк; Одеська держ. академія будівництва та архітектури. - Одеса: ОДАБА, 2019. - 98 с. - Бібліогр.: с.97 . - ISBN 078-617-7195-93-0

У навчальному посібнику висвітлені питання з організації цивільного захисту на суб'єктах господарювання, методики оцінки стійкості роботи суб'єктів господарювання до дії різних вражаючих факторів, а також забезпечення реалізації заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та сталого функціонування підприємств, установ та організацій; зменшення можливих матеріальних втрат.

663

П57

Поперечний, А.М. Моделювання процесів та обладнання харчових виробництв: підручник для вузів/ А.М. Поперечний; Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Харк. держ. ун-т харчування і торгівлі. - Київ: Центр учбової літератури, 2020. - 310 с.: іл. - Бібліогр.: с.297-299 . - ISBN 978-611-010033-7

В підручнику  розглянуті питання, які пов'язані з моделюванням процесів і обладнання харчових виробництв. Особлива увага приділена існуючим методам моделювання, їх класифікації  та областям застосування. Показані переваги і недоліки кожного з методів моделювання.

663.3

П68

Правила охорони праці для працівників виробництва солоду, пива та безалкогольних напоїв з додатками/ М-во соціальної політики України . - К.: ПрофКнига, 2020. - 64 с.

Правила поширюються на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, які здійснюють свою діяльність, пов'язану з виробництвом солоду, пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральних та питних вод.

 

Державні стандарти

 

 

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги/ розробники: О.А. Хлобистова,  І.К. Бистряков,  О.О. Бичков,  В.М. Глигало,  Ю.М. Кобзар; НВК "Київський інститут автоматики", НТЦ з ядерної та радіаційної безпеки при Держкомітеті України з ядерної і радіаційної безпеки, НВП "Топаз-Інформ", РВПС України АН України. - Вид. офіц. - Введ. вперше; чинний від 1996-07-01. - К.: Держстандарт України, 1996. - 12 с. - (Державний стандарт України)

Галузь використання: цей стандарт установлює загальні положення та вимоги до нормування та забезпечення безпечності промислових, зокрема агропромислових підприємств усіх видів, а також інших виробничих комплексів, зоріентованих на випуск, збереження та переміщення товарів чи надання послуг.

ДСТУ ISO 14050-2016 (ISO 14050: 2009, IDT) Екологічне управління. Словник термінів/ пер. з англ. і наук.-техн. редагування  В. Горопацький,  І. Єршова,  В. Паракуда,  А. Сухенко,  Ю. Тройнін; ДП "НДІ "Система". - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ ISO 14050-2004; чинний від 2017-07-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2016. - 51 с. - (Національний стандарт України). - Библиогр.: с. 34-35

Сфера застосування: в стандарті визначено основоположні поняття стосовно екологічного управління, ужиті в стандартах ISO серії 14000.

ДСТУ EN 352-1:2018 (EN 352-1:2002, IDT) Засоби індивідуального захисту органів слуху. Загальні вимоги. Частина 1. Навушники протишумові/ пер. з англ.; Технічний  комітет стандартизації "Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих". - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ EN 352-1-2017 (EN 352-1-2002, IDT); чинний від 2020-01-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2020. - 10 с. - (Національний стандарт України). - Библиогр.: с. 9

Сфера застосування: стандарт установлює вимоги до конструкції, дизайну, експлуатаційних характеристик, марковання та інформації, яку надають користувачу протишумові навушники.

ДСТУ 7173:2010 Захист довкілля. Лісові ділянки вздовж залізничних і автомобільних доріг та у смугах їх відведення захисні. Норми  виділення / розробники: Г. Гладун,  В. Жданюк,  М. Плахтій,  В. Юхновський; УкрНДІ лісового госп-ва та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького. - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням чинності в Україні ГОСТ 17.5.3.02-90); чинний від 2012-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2011. - 10 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.9.

Сфера застосування: цей стандарт установлює норми виділення лісових ділянок лісового фонду вздовж залізничних і автомобільних доріг України та у смугах їх відведення. Цей стандарт застосовують під час проектування та будівництва нових, експлуатації та реконструкції існуючих доріг.

ДСТУ EN 12854:2016 (EN 12854:2003 + A1:2010, IDT) Змішувачі лопатеві. Вимоги щодо безпеки та гігієни/ пер. з англ.; Техн. ком. стандартизації "Страховий фонд документації", НДІ мікрографії. - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ EN 12854:2014;  чинний від 2018-07-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2019. - 27 с. - (Національний стандарт України). - Библиогр.: с. 26

Сфера застосування: стандарт визначає вимоги щодо безпеки та гігієни під час проектування та виробництва змішувачів лопатевих. Змішувачі лопатеві використовують у харчовій промисловості для приготування харчових сумішей або емульсій, безпосередньо в ємності, наприклад, таких як пюре, майонез, соуси, кетчупи, супи, компоти. Стандарт визначає небезпеки, які можуть виникати під час введення в експлуатацію, під час експлуатації, очищення, видалення харчових залишків, подачі продукту, заміни робочих органів, технічного обслуговування та виведення з експлуатування машини.

 

Автореферати дисертацій

 

658

Н16

Нагорна, І.В. Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовою стійкістю підприємств торгівлі: автореф. дис. ...канд. екон. наук:0800.09/ І.В. Нагорна; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2019. - 27 с.: іл. - Бібліогр.: с.21-24

В роботі досліджено сучасний стан та визначено тенденції розвитку торговельної галузі України. Запропоновано технологію формування обліково-аналітичного забезпечення управління фінансовою стійкістю засобами бухгалтерського інжинірингу. Сформовано методичний підхід до проведення аналізу ймовірності банкрутства підприємств торгівлі з використанням багатофакторних моделей показників фінансової стійкості.

81

П30

Петрова, Г.Л. Національно-культурна специфіка мовної свідомості носіїв української, англійської та новогрецької мов (на матеріалі рекламного дискурсу продуктів харчування): автореф. дис. ... канд. філолог. наук:10.02.15/ Г.Л. Петрова; Київський нац. лінгвістичний ун-т. - К., 2019. - 22 іл. - Бібліогр.: с.17-20

В роботі запропоновано комплексну методику дослідження мультимодального дискурсу реклами продуктів харчування методами лінгвістики і психоаналітики. Удосконалено класифікацію асоціацій  на матеріалі стимулів - назв продуктів харчування; визначено загальні та етноспецифічні риси мовної свідомості через поєднання засобів впливу та сприйняття реклами носіями досліджуваних мов.

631.1

П31

Петруха, Н.М. Державне регулювання інтегрованих корпоративних об'єднань в умовах соціоекономічної модернізації національної аграрної політики: автореф. дис. ... канд. екон. наук:08.00.03/ Н.М. Петруха; Київ. нац.  ун-т будівництва і архітектури. - К., 2020. - 24 с.: іл. - Бібліогр.: с.18-22

В роботі визначено рівень динамізації та параметризації результативності аграрної політики та державного регулювання інтегрованих корпоративних об'єднань за умов структурної трансформації аграрного сектору світової і національної економіки з урахуванням еволюційного поступу в системі державної підтримки. Визначені пріоритети з  розвитку сільського будівництва та забезпечення продовольчого суверенітету в умовах світової пандемії коронавірусної інфекції.

 

 

 

 

 

 

Добавил: CNTB, 10.09.2021, в категорию Економіка промисловості