(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ, ДСТУ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ №2 2021 р.

50

Б63

Біорізноманіття та біоресурсний потенціал екосистем Дніпровських водосховищ в умовах кліматичних змін і розвитку біологічної інвазії: моногр./ В.Д. Романенко та ін. . - К.: Наукова думка, 2019. - 256 с.: рис., табл. - (Проект "Наукова книга"). - Бібліогр.: с.239-251 . - ISBN 978-966-00-1715-3

В монографії запропоновано моделі реалізації обчислювальних механізмів управління екологічним станом і якістю води дніпровських водосховищ. Отримані результати можуть бути використані для розроблення прогнозних оцінок впливу зміни клімату на біорізноманіття та біологічні ресурси водосховищ з метою екологічно збалансованої експлуатації їх екосистем.

339

Г54

Глобальні тенденції і перспективи:світова економіка та Україна: зб. ст./ за ред. В. Юрчишина; Укр. центр екон. і політичних досліджень ім. О. Разумкова. - К.: "Заповіт", 2018. - 202 с.: табл. - (Б-ка Центру Разумкова: Дискусії про екон. розвиток)

У виданні представлені позиції (у форматі авторських статей, у т.ч. дискусійного характеру) провідних вітчизняних фахівців стосовно складних процесів і тенденцій як у зовнішньоекономічній та інтеграційній сферах, так і монетарних й фіскальних складових, що впливають чи проявляються в українському економічному середовищі.

63

Е45

Екологічна безпека агропромислового виробництва: моногр./ за наук. ред.: О.І. Фурдичка,  А.Л. Бойко; НААН України, Ін-т агроекології і природокористування. - К.: ДІА, 2013. - 415 с.: іл. - Бібліогр.: с.391-410 . - ISBN 978-617-7015-08-5

Автори монографії, грунтуючись на результатах власних наукових досліджень та інших авторів, зробили крок для розкриття впливу непередбачених біотичних і абіотичних чинників на довкілля, враховуючи складні ланцюги природних потоків енергії та антропогенного впливу. Розкриваються також пробні питання біотехнологічної продукції, основи екологічної безпеки у ссавців, експансії чужорідних видів у біоценози.

631.1

З-83

Зомчак, Л.М. Економетричне моделювання функціонування та розвитку аграрного сектору України: моногр./ Л.М. Зомчак, М.В. Негрей; Львівський нац. ун-т імені І. Франка, Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. - К.: Компринт, 2018. - 255 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-929-873-7

В монографії проведено аналіз аграрного сектору України. Розроблено методологію й економетричний інструментарій моделювання функціонування та розвитку аграрного сектору.

50

И60

Инновационная политика в поддержку "зеленых" технологий. Руководство для директивных органов стран с переходной экономикой в Европе и Центральной Азии/ ред. Мичико Еномото; Европейская экономическая комиссия ООН. - Женева: ЕЭК ООН, 2013. - 164 с.: ил

Материал Руководства излагает итоги проекта технического сотрудничества Европейской Экономической комиссии ООН "Наращивание потенциала  стран СПЕКА для принятия и применения инновационных экологически чистых технологий с целью адаптации к изменению климата".

631.1

К72

Костецький, Я.І. Стратегія формування і розвитку аграрного сектору України: теорія і практика: монографія/ Я.І. Костецький; Тернопільський Національний економічний університет. - Тернопіль: ТНЕУ, 2017. - 356 с. - Бібліогр.: с. 305 -342. - ISBN 978-966-654-444-8

У монографії узагальнено і висвітлено специфіку організаційної структури, механізм функціонування та поглиблено теоретико-методологічні засади розвитку аграрного сектору України. Здійснено оцінку стану та проблем розвитку аграрної галузі. Обгрунтовано шляхи підвищення ефективності діяльності, визначення пріоритетів та формування ефективної стратегії розвитку.

330

М13

Мазур , О.А. Технологічні парки: світовий та український досвід: монографія/ О.А. Мазур , В.С. Шовкалюк. - К.: Прок-Бизнес, 2009. - 70 с: табл.. - Бібліогр.: с. 69-70. - ISBN 978-966-8381-46-1

У монографії викладено вживані в світовій практиці термінологію, поняття, суть і зміст інноваційної діяльності. Надано інформацію про світовий досвід створення та функціонування технологічних парків як основного виду сучасних інноваційних структур, висвітлено форми державної підтримки інноваційної діяльності як в промислово розвинених, так  і в країнах, що розвиваються.

636

М54

Методичні положення та норми продуктивності праці у м'ясному скотарстві/ І.М. Демчак, та ін.; НДІ " Украгропромпродуктивність". - К., 2019. - 137 с.: табл. - (Б-ка спеціаліста АПК. Економічні нормативи). - Бібліогр.: с. 137. - ISBN 978-617-613-072-7

Викладено технологічні особливості утримання великої рогатої худоби м'ясних порід, висвітлено методичні підходи і розробки нормативів часу і норм обслуговування тварин, наведено нормативи часу та норми продуктивності праці у м'ясному скотарстві.

664.8

М54

Методичні положення і норми витрат праці на перероблення та консервування фруктів і овочів / І.М. Демчак та ін.; НДІ " Украгропромпродуктивність". - К., 2019. - 166 с.: табл. - (Б-ка спеціаліста АПК. Економічні нормативи). - Бібліогр.: с. 164-165. - ISBN 978-617-613-071-0

Викладено методику розрахунку, норми часу, продуктивності та нормативи чисельності на виконання виробничих процесів перероблення та консервування фруктів і овочів.

Державні стандарти

 

 

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги/ розробники: О.А. Хлобистова,  І.К. Бистряков,  О.О. Бичков,  В.М. Глигало,  Ю.М. Кобзар; НВК "Київський інститут автоматики", НТЦ з ядерної та радіаційної безпеки при Держкомітеті України з ядерної і радіаційної безпеки, НВП "Топаз-Інформ", РВПС України АН України. - Вид. офіц. - Введ. вперше; чинний від 1996-07-01. - К.: Держстандарт України, 1996. - 12 с. - (Державний стандарт України)

Галузь використання: цей стандарт установлює загальні положення та вимоги до нормування та забезпечення безпечності промислових, зокрема агропромислових підприємств усіх видів, а також інших виробничих комплексів, зоріентованих на випуск, збереження та переміщення товарів чи надання послуг.

ДСТУ ISO 14050-2016 (ISO 14050: 2009, IDT) Екологічне управління. Словник термінів/ пер. з англ. і наук.-техн. редагування  В. Горопацький,  І. Єршова,  В. Паракуда,  А. Сухенко,  Ю. Тройнін; ДП "НДІ "Система". - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ ISO 14050-2004; чинний від 2017-07-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2016. - 51 с. - (Національний стандарт України). - Библиогр.: с. 34-35

Сфера застосування: в стандарті визначено основоположні поняття стосовно екологічного управління, ужиті в стандартах ISO серії 14000.

ДСТУ EN 352-1:2018 (EN 352-1:2002, IDT) Засоби індивідуального захисту органів слуху. Загальні вимоги. Частина 1. Навушники протишумові/ пер. з англ.; Технічний  комітет стандартизації "Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих". - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ EN 352-1-2017 (EN 352-1-2002, IDT); чинний від 2020-01-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2020. - 10 с. - (Національний стандарт України). - Библиогр.: с. 9

Сфера застосування: стандарт установлює вимоги до конструкції, дизайну, експлуатаційних характеристик, марковання та інформації, яку надають користувачу протишумові навушники.

ДСТУ 7173:2010 Захист довкілля. Лісові ділянки вздовж залізничних і автомобільних доріг та у смугах їх відведення захисні. Норми  виділення / розробники: Г. Гладун,  В. Жданюк,  М. Плахтій,  В. Юхновський; УкрНДІ лісового госп-ва та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького. - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням чинності в Україні ГОСТ 17.5.3.02-90); чинний від 2012-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2011. - 10 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.9.

Сфера застосування: цей стандарт установлює норми виділення лісових ділянок лісового фонду вздовж залізничних і автомобільних доріг України та у смугах їх відведення. Цей стандарт застосовують під час проектування та будівництва нових, експлуатації та реконструкції існуючих доріг.

ДСТУ EN 12854:2016 (EN 12854:2003 + A1:2010, IDT) Змішувачі лопатеві. Вимоги щодо безпеки та гігієни/ пер. з англ.; Техн. ком. стандартизації "Страховий фонд документації", НДІ мікрографії. - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ EN 12854:2014;  чинний від 2018-07-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2019. - 27 с. - (Національний стандарт України). - Библиогр.: с. 26

Сфера застосування: стандарт визначає вимоги щодо безпеки та гігієни під час проектування та виробництва змішувачів лопатевих. Змішувачі лопатеві використовують у харчовій промисловості для приготування харчових сумішей або емульсій, безпосередньо в ємності, наприклад, таких як пюре, майонез, соуси, кетчупи, супи, компоти. Стандарт визначає небезпеки, які можуть виникати під час введення в експлуатацію, під час експлуатації, очищення, видалення харчових залишків, подачі продукту, заміни робочих органів, технічного обслуговування та виведення з експлуатування машини.

 

Автореферати дисертацій

 

663

Б64

Бірюченко, С.Ю. Формування доходів персоналу підприємств харчової промисловості: автореф. дис. ... канд. екон. наук:08.00.04/ С.Ю. Бірюченко; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2020. - 23 с. - Бібліогр.: с.16-21

В роботі сформовано класифікаційні ознаки та проведено групування складових сукупного доходу персоналу підприємства.  Визначено напрями регулювання порядку формування доходів персоналу підприємств з урахуванням норм як національного законодавства, так і міжнародного. Розроблено комплексну систему показників оцінки сукупного доходу персоналу та рекомендації щодо оптимізації його складових.

338

Б60

Бикова, М.Д. Постіндустріальна трансформація просторової організації господарства Києва: автореф. дис. ... канд. геогр. наук:11.00.02/ М.Д. Бикова; Ін-т географії НАНУ. - К., 2019. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-18

В дисертації визначено та проаналізовано основні чинники, що впливають на трансформаційні процеси в Києві та змінюють просторову організацію господарства. Охарактеризовано історико-географічні особливості формування виробничих територій міста. Проведена комплексна типізація виробничих територій за основними господарськими функціями та спеціалізацією промисловості.

663.6

Б87

Бреус, Н.М. Інформаційна технологія моделювання рецептур морозива: автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.06/ Н.М. Бреус; НУХТ. - К.: НУХТ, 2019. - 25 с.: іл. - Бібліогр.: с.18-23

В дисертації розроблено структурно-функціональну модель експертно-моделюючої системи (ЕМС) та її компонентів, що призначені для ефективного забезпечення процесу моделювання рецептур морозива, а також забезпечує гнучке подальше удосконалення та інтегрування системи з промислово-інформаційним комплексом підприємств даної галузі. Розроблена ЕМС дозволяє цілеспрямовано управляти якістю готового продукту впродовж технологічного процесу його виробництва за рахунок удосконалення рецептур морозива.

 

Добавил: CNTB, 10.09.2021, в категорию Економіка промисловості