(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ, ДСТУ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ №1 2021 р.

637.1

П80

Производственный учет и пересчет норм расхода сырья в показатели молока базисной жирности на предприятиях молочной промышленности: рекомендации/ разработчики: Н.З. Фокина,  Б.Н. Степанова; Молинформ. - М.: Молинформ, 2000. - 93 с.

Рекомендации разработаны для оказания практической помощи предприятиям.  Включены разделы: определение годового объема переработки молока на цельномолочную продукцию; определение норм потерь и норм расхода сырья на молочные продукты, пересчет их в нормы расхода молока базисной жирности; пересчет в молоко базисной жирности поступающих сырья и полуфабрикатов.

637.1

С38

Синчак, В.П. Податок на додану вартість у системах ціноутворення й оподаткування молокопереробних підприємств: моногр./ В.П. Синчак, Т.А. Самарічева; Хмельницький ун-т управління та права ім. Л. Юзькова. - Хмельницький, 2019. - 180 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.135-150 . - ISBN 978-617-7572-28-1

У роботі розглянуто суть податку на додану вартість та методи його нарахування в системі ціноутворення, зміст та місце доданої вартості, особливості адміністрування ПДВ молокопереробних підприємств. Проведено аналіз основних тенденцій формування податкового кредиту та податкового зобов'язання з податку на додану вартість. Визначено рівень впливу ПДВ на сукупний попит і сукупну пропозицію на ринку молочної продукції.

63

63(03)

С48

Словник-довідник з агроекології і природокористування/ за наук. ред. О.І. Фурдичка; НААН України, Ін-т агроекології і природокористування. - Вид. 2-е, допов. - К.: ДІА, 2012. - 336 с. - ISBN 978-966-699-8311-89-5: 80.00 грн.

В словнику-довіднику наведено науково обгрунтоване тлумачення близько 3000 термінів і понять у галузях агроекології і природокористування. Словник розрахований на широке коло фахівців аграрної науки, вчених, науковців і практиків, а також на тих, хто розробляє і впроваджує екологічно зорієнтовані агротехнології та здійснює системні спостереження за станом довкілля і ресурсів агросфери.

330

С 60

Соловйов, В.П. Інноваційний розвиток регіонів: питання теорії та практики: моногр./ В.П. Соловйов, Г.І. Кореняко, В.М. Головатюк; за заг. ред. В.П. Соловйова; НАНУ. - К.: Фенікс, 2008. - 224 с.: табл. - Бібліогр.: с.220-223 . - ISBN 978-966-651-707-7

В монографії викладені сучасні підходи до формування та реалізації регіональної інноваційної політики, описано практичний досвід створення інноваційних структур та сприяння розвитку інноваційного підприємництва. Значну увагу приділено критичному аналізу діючої в Україні системи організаційно-правового  та фінансового забезпечення  інноваційної діяльності. Запропоновано методи еволюційного вдосконалення елементів інноваційної інфраструктури та Національної системи України.

339

С83

Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів. Матеріали Парламентських слухань у Верховній Раді України 17 червня 2008 року/ Г.О. Андрощук, І.Б. Жиляєв, Б.Г. Чижевський, М.М. Шевченко; гол. редактор  В.І.  Полохола; Верховна Рада України, Комітет з питань науки і освіти. - К.: Парламентське видавництво, 2009. - 632 с: табл. - ISBN 978-966-611-724-6

Видання містить матеріали парламентських слухань, проект зазначеної Стратегії, інформаційно-аналітичні матеріали, які висвітлюють стан, проблеми і стратегічні перспективи науково-технологічного та інноваційного розвитку України, а також досвід інноваційної політики зарубіжних країн.

336

Х 65

Хмельков, А.В. Державний фінансовий контроль: підручник/ А.В. Хмельков; М-во освіти і науки України, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. - 228 с: табл. - Бібліогр. в конце глав. - ISBN 978-966-285-436-7

 Додатки: с. 219

Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з дисципліни "Державний фінансовий контроль". За допомогою теорії розкривається сутність державного фінансового контролю та його структурних елементів. Досліджено та проаналізовано національне законодавче підгрунтя та досвід міжнародних інституцій щодо питань функціонування державного фінансового контролю.

63

Ф95

Фурдичко, О.І. Агроекологія: моногр./ О.І. Фурдичко; НААН України, Ін-т агроекології і природокористування. - К.: Аграрна наука, 2014. - 400 с.: іл. - Бібліогр.: с.373-393 . - ISBN 978-966-540-374-6

В монографії здійснено комплексне дослідження агроекології, етапів її становлення і розвитку в Україні, висвітлено головні  завдання і методологію. Визначено низку пріоритетних  завдань агроекології, дотичних до загальнодержавних еколого-економічних інтересів та загроз екологічній безпеці країни. Узагальнено та систематизовано  результати фундаментальних  і прикладних досліджень з питань агроекології, природокористування, екологічної безпеки  аграрного та харчового виробництва.

658

Я81

Яскал, О.О   Економіка й організація торгівлі: практикум/ О.О Яскал, І.В. Яскал, І.А. Лопащук; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2019. - 132 с.: табл. - Бібліогр.: с.129-131 . - ISBN 978-966-423-523-2

Практикум містить запитання та завдання для перевірки знань, завдання та задачі за темами, які сприяють засвоєнню теоретичних аспектів даної дисципліни. Додається короткий термінологічний словник, цікаві факти про торгівлю.

 

Державні стандарти

 

ДСТУ EN 14149: 2008 Паковання. Тара транспортна укомплектована, завантажена та вантажні одиниці. Випробування на удар обертовим скиданням (EN 14149:2003, IDT)/ Пер. і наук.-техн. редагування: О. Бекар,  Е. Кривошеєв,  Т. Рубцова,  Н. Шеваленко; ТОВ "Наук.-техн. центр ВНДІХІМПРОЕКТ", Техн. комітет стандартизації "Упаковка, тара, пакувал. матеріали". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2010-01-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2018. - 6 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.5.

Сфера застосування: цей стандарт установлює методи випробування на удар обертовим скиданням укомплектованої, завантаженої транспортної тари  чи вантажних одиниць. Це може бути або окреме випробування для дослідження впливу удару обертовим скиданням, або частина серії випробувань на здатність тари чи вантажної одиниці витримувати систему розподіляння, за якої існує небезпека пошкодження через удар обертовим скиданням.

ДСТУ EN 420:2017 Рукавички захисні. Загальні вимоги та методи випробування/ Техн. комітет стандартизації "Безпека промисл. продукції та засоби індивід. захисту працюючих". - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ 420-2001; чинний від 2019-01-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2018. - 16 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.15.

 (EN 420:2003+А1:2009, IDT)

Сфера застосування: цей стандарт установлює загальні вимоги та відповідний порядок випробування для дизайну та конструкції рукавичок, водонепроникності матеріалів рукавичок, безпечності, комфорту та ефективності використання, марковання та інформації, яку надає виробник, стосовно всіх захисних рукавичок.

ДСТУ EN 12852:2016 (ЕN 12852:2001 + A1 :2010, IDT) Устатковання для перероблення харчових продуктів. Кухонні комбайни та блендери. Вимоги щодо безпеки та гігієни/ пер. з англійської; Техн. ком. стандартизації "Страховий фонд документації", НДІ мікрографії. - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ ЕN 12852:2014;  чинний від 2018-07-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2019. - 31 с. - (Національний стандарт України). - Библиогр.: с. 31

Сфера застосування: стандарт прийнятий методом перекладу, - ідентичний щодо EN 12852:2001 (версія en) "Food processing machinery - Food processing and blenders - Safety and hygiene requirements" зі зміною А1:2010 (версія en).

ДСТУ EN 12853:2016 (EN 12853:2001+А1:2010; EN 12853:2001+А1:2010/АС:2010, IDT) Устатковання для перероблення харчових продуктів. Ручні блендери та вінчики. Вимоги щодо безпеки та гігієни/ пер. з англ.; Техн. ком. стандартизації "Страховий фонд документації", НДІ мікрографії. - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ EN 12853:2014; чинний від 2018-07-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2019. - 23 с. - (Національний стандарт України). - Библиогр.: с. 23

Сфера застосування: стандарт установлює вимоги щодо безпеки та гігієни, яких необхідно дотримуватися під час проектування та виготовлення ручних блендерів та вінчиків, які використовують у торгівлі, на підприємствах громадського харчування та в продовольчих магазинах.

 

Автореферати дисертацій

330

С30

Семенець, А.О. Методологія внутрішнього аудиту в системі управління торговельними підприємствами: автореф. дис. ... д-ра екон. наук:08.00.09/ А.О. Семенець; ХДУХТ. - Харків, 2019. - 42 с.: іл. - Бібліогр.: с. 32-40

Дисертація присвячена науковому обгрунтуванню теоретичних і методологічних положень внутрішнього  аудиту в торговельних підприємствах в умовах євроінтеграції та в контексті сталого розвитку. З метою запобігання економічним злочинам в рамках внутрішнього аудиту запропоновано використовувати форензік функції. Визначено елементи концепції соціального аудиту.

330

Ч 92

Чуприна, Ю.А. Державне регулювання організацією територіальних кластерів на основі державно-приватного партнерства: автореф. дис. ... д-ра екон. наук:08.00.03/ Ю.А. Чуприна; ВНЗ "Національна академія управління". - К., 2019. - 42 с.: іл.

Дисертація присвячена розробці методологічної платформи обгрунтування національних пріоритетів економічного оновлення через державну підтримку цільових програм, що реалізуються як масштабні проекти через територіальні кластери на грунті державно-приватного партнерства (ДПП). Теоретичні та прикладні результати роботи в сукупності створюють наукове підгрунтя для формування економічно раціональної для держави, як ініціатора ДПП програми, операційної технології, аналітичного забезпечення для інвестування масштабних, капіталоємних та соціально значущих інвестиційних будівельних проектів разом з надійною системою контролю за використанням державних коштів.

663

Ш49

Шеремет, О.О. Забезпечення та реалізація ринкових стратегій у харчовій промисловості: теорія і методологія: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.03/ О.О. Шеремет; Одеський нац. ун-т ім. І.І.Мечнікова. - Одеса, 2020. - 40 с.: іл. - Бібліогр.: с.34-37

В роботі розроблено концептуальну модель застосування платформи форсайт у забезпеченні та реалізації ринкових стратегій у харчовій промисловості. Сформовано концептуальну основу предметної спрямованості стратегічного процесу у харчовій промисловості, коли за рахунок адаптивної та мультикативної моделі динамічного ряду забезпечується моделювання внутрішньогалузевого соціально-економічного зростання та внутрішньогалузевих соціально-економічних циклів.

 

Добавил: CNTB, 10.09.2021, в категорию Економіка промисловості