(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ №8 2017 р.

637.1

М 30

Марченко, В.М. Самоорганізація злиття та поглинання: умови та потенціал: моногр./ В.М. Марченко; НУХТ. - К.: НУХТ, 2011. - 352 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.334-349 . - ISBN 978-966-612-104-5

 В кн. розд.: Передумови та напрями самоорганізації молочної галузі, с.103-205

У монографії розглядаються теоретичні та практичні основи реалізації синергетичної концепції еволюції складних систем. Проаналізовані фундаментальні категорії та закономірності синергетичного підходу до дослідження економічних систем. Злиття та поглинання корпорацій розглядається як процес та результат організації та самоорганізації відносин його учасників, реалізації закономірностей  подальшого розвитку корпорацій та ліквідації невідповідностей у зовнішньому впливі та внутрішньому потенціалі. В окремому розділі розглядаються передумови та напрями самоорганізації молочної галузі. 

332

Г 14

Гайдуцький, П.І. НеЗабуті реформи в Україні. 1991-2017/ П.І. Гайдуцький. - К.: ДСК , 2017. - 852 с. - ISBN 978-617-7300-04-4

В книзі висвітлено стан, результати і проблеми здійснення економічних реформ в Україні за роки незалежності. Аналіз здійснено за розділами: влада, реформи, результати; кризи - виклики для реформ; конституційна реформа; інституціональна реформа; реформа власності; грошово-банківська реформа; підприємницько-дерегуляційна реформа; податкова реформа; фінансово-бюджетна реформа; реформа промисловості; реформа енергетики; аграрна реформа; інвестиційно-інноваційна реформа; соціальні реформи; житлово-комунальна реформа; реформи і державність.

339

О-73

Осика, С.Г. Світова організація торгівлі: підруч. для студ. ВНЗ/ С.Г. Осика, В.Т. Пятницький. - Вид. друге, переробл. і допов. - К.: К.І.С., 2004. - 515 с. - Бібліогр.: с.505-509 . - ISBN 966-8039-32-7

У підручнику розкривається весь спектр правил і принципів, на яких грунтується багатостороння система ГАТТ/СОТ, а також базові засади регулювання у сфері міжнародної торгівлі товарами і послугами, послідовно, через розкриття комплексу універсальних договорів Світової організації торгівлі, будується чітка картина нового глобального порядку в галузі торговельних, інвестиційних та інших сфер міжнародних економічних відносин.

338

П 50

Політика енергоефективного розвитку і зміни клімату: моногр./ В.Я. Шевчук; за ред. В.Я. Шевчука. - К.: Компринт, 2014. - 216 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 212-218. - ISBN 978-617-7202-18-8

У монографії продіагностовано сучасні проблеми економічного розвитку України в умовах глобальних змін клімату, проаналізовано державні стратегічні документи, згідно з якими мала б розвиватися національна економіка. Основна увага приділена базовим галузям і секторам - промисловості, енергетиці, транспорту, житлово-комунальному господарству, аграрно-промисловому комплексу. Розкрито проблеми формування і реалізації державної стратегії розвитку, обгрунтовано напрями державного регулювання енергоефективного розвитку України в контексті імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Автореферати

658

Л 63

Лисак, Г.Г. Управління комерційною діяльністю підприємств оптової торгівлі: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ Г.Г. Лисак; М-во освіти і науки України, ХДУХТ. - Харків, 2016. - 21 с.: рис. - Бібліогр.: с.15-18

В роботі обгрунтовано теоретичні засади та розроблено методичний інструментарій щодо управління комерційною діяльністю підприємств оптової торгівлі. Досліджено характеристики та уточнено визначення поняття "комерційна діяльність оптового торговельного підприємства". Розроблено структурно-логічну модель оцінювання комерційної діяльності та визначено показники для оцінювання комерційної діяльності за рівнем та напрямами управління.

Добавил: CNTB, 22.01.2018, в категорию Економіка промисловості