(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ №10 2017 р.

339

Р 59

Рогач, О. Міжнародні інвестиції: теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій: підруч. для ВНЗ/ О. Рогач; Міжнар. фонд "Відродження". - К.: "Либідь", 2005. - 720 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - Предм.-імен. покажч.: с.701-712. Покажч. компаній: с.713-714.- ISBN 966-06-0372-Х

У підручнику узагальнюються результати комплексного дослідження теорії та практики діяльності транснаціональних корпорацій. Підручник складається з п'яти частин. Кожна частина репрезентує окремий аспект аналізу іноземних інвестицій та функціонування міжнародних корпорацій у глобальному економічному середовищі.

65

С 40

Системы поддержки принятия решений в экономике, бизнесе, политике/ Консалтинговая компания "Сидкон". - К.: Сидкон, 2015. - 52 с. - Библиогр.: с.50-51 . - ISBN 978-966-97398-9-6

Раскрывается сущность системы поддержки принятия решений (САППР), которая направлена на аналитическое обеспечение важных управленческих решений в бизнесе, экономике, политике. Качественное и оперативное обеспечение информацией входит в число приоритетных задач, решаемых органами государственной, местной власти и бизнес - структурами.

339

С 56

Современные технологии выхода украинских компаний на рынки Евросоюза: пособие/ Ассоциация содействия бизнес - сотрудничества Украины и ЕС. - К.: Сидкон, 2014. - 63 с.: рис. - Библиогр.: с.58-60

Пособие представляет собой практическое руководство к действию для украинских экспортеров-импортеров, содержит обобщенную и ключевую информацию для представителей отечественного бизнеса по технологиям и методам успешного выхода компаний на внутренний рынок ЕС. 

338.2

С 69

Соціально-економічні перспективи України у XXI столітті: зб. доп. 80-ї наук. конф. студ. КНЕУ; 11-16 квітня 2013 р., м.Київ/ наук. ред. Є.Б. Ніколаєв; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана". - К.: КНЕУ, 2013. - 224 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.. - ISBN 978-966-483-739-9

До збірника ввійшли статті, присвячені сучасним особливостям міжнародної конкурентоспроможності країн світу, глобалізаційним тенденціям, новітнім підходам у менеджменті і маркетингу, економіці праці і соціальному забезпеченню, розвиткові фінансової сфери. Розкрито проблеми релігійної ситуації, сімейних відносин, вдосконалення правової системи України. 

Автореферати

658

Р 69

Ромащенко, О.С. Управління товарними запасами підприємств торгівлі: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ О.С. Ромащенко; М-во аграр. політики та продовольства України, ХДУХТ. - Х., 2016. - 19 с.: рис. - Бібліогр.: с.14-17

В роботі запропоновано організаційно-методичний підхід до визначення політики взаємодії торговельного підприємства із постачальниками. Обгрунтовано науково-практичний підхід до оцінки рівня задоволеності споживача асортиментною політикою торговельного підприємства. Удосконалено методичний підхід до визначення типу політики управління товарними запасами.

 

Добавил: CNTB, 22.01.2018, в категорию Економіка промисловості