(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

До Дня бухгалтера

631.1

Б 94

Бухгалтерський облік на підприємствах АПК: посіб. - К.: Ін-т аграрної економіки

Том 1: Посібник по застосуванню нормативно-методичних документів з бухгалтерського обліку в Україні/ за ред. В.М. Пархоменка,  В.М. Жука. - 2004. - 825 с.: табл. - ISBN 966-669-083-7

У посібнику наведено механізм застосування нормативних документів з організації бухгалтерського обліку на підприємствах АПК. До кожного документа наводяться науково-практичні коментарі щодо його застосування з урахуванням особливостей господарювання на підприємствах АПК. Додається також алфавітний покажчик термінів, які вживаються в положеннях бухгалтерського обліку.

631.1

Б 94

Бухгалтерський облік на підприємствах АПК: посіб. - К.: Ін-т аграрної економіки

Том 2: Посібник по застосуванню нормативно-методичних документів Мінагрополітики та ДПА України/ за ред. Ю.Я. Лузана,  В.М. Жука. - 2004. - 496 с.: табл. - ISBN 966-669-084-5

У посібнику наведено механізм застосування нормативних документів Мінагрополітики та ДПА України, що впливають на організацію і ведення бухгалтерського обліку на підприємствах АПК. Матеріал сформовано за основними напрямками: первинний облік, звітність, організація обліку в малих формах господарювання, облік таких нових об'єктів, як земля, нерухомість.

631.1

Б 94

Бухгалтерський облік на підприємствах АПК: посіб. - К.: Ін-т аграрної економіки

Том 3: Посібник по застосуванню рекомендацій з управлінського обліку та визначення собівартості/ за ред. В.М. Жука,  Г.І. Загоруй,  І.В. Шоцької. - 2004. - 856 с.: рис. - ISBN 966-669-092-6

У посібнику приведено методичні рекомендації з планування, обліку та калькулювання собівартості продукції сільського господарства, харчових галузей (хлібопекарська, лікеро-горілчана, спиртова, пивоварена та безалкогольна, цукрова, олійно-жирова). Подано також рекомендації з визначення собівартості діяльності торговельних підприємств АПК. а також торгівлі.

657

Б94

Бухгалтерський облік на ринках споживчої кооперації: навч. посіб./ В.О. Озеран, А.М. Волошин, П.О. Куцик; за ред. В.О. Озерана,  П.О. Куцика,  А.М. Волошина; Укоопспілка, Львівська комерційна академія. - Львів: Львівська комерц. академія, 2010. - 311 с: рис., табл.

У посібнику розглянуто організаційні засади діяльності ринків системи споживчої кооперації, порядок визначання цін і тарифів на їх платні послуги, методику визначення та відображення в обліку ринкового збору. Розкрито порядок документального оформлення, синтетичного і аналітичного обліку операцій торгово-закупівельної та виробничої діяльності ринків і закладів ресторанного господарства, обліку транспортно-заготівельних витрат і торговельної націнки, звітності матеріально відповідальних осіб, організаційних засад проведення інвентаризації товарів.

657

Є 91

Єфименко, Т.І. Інформація в антикризовому управлінні: глобальний аспект стандартизації обліку та фінансової звітності: моногр./ Т.І. Єфименко, В.М. Жук, Л.Г. Ловінська; Акад. фінансового управління. - К.: Акад. фінансового управління, 2015. - 400 с.: рис., табл. - ISBN 978-966-2380-97-2

В монографії наведено пропозиції щодо інституціонального забезпечення розвитку бухгалтерського обліку в Україні, вдосконалення  національної бухгалтерської системи в контексті запровадження глобальних стандартів, теоретичних засад розбудови міжнародних галузевих стандартів бухгалтерського обліку для забезпечення прозорості діяльності компаній. Узагальнено досвід запровадження наукових ідей стосовно моделі визначення об'єкта податку на прибуток за даними фінансової звітності із застосуванням  податкових різниць, а також створення системи національних стандартів бухгалтерського обліку державного сектору на основі міжнародних стандартів.

336

П44

Податковий менеджмент: навч. посіб. для студ. вузів/ О.О. Папаіка та ін.; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Кафедра банк. справи. - Друге вид. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. - 360 с.: рис. - Бібліогр.: с.358-360

Глосарій: с.353-357

В посібнику розглянуто теоретичні й організаційні основи податкового законодавства та менеджменту, організації контрольної роботи податкових органів, прийняття рішень  за результатами перевірок, правових засад діяльності державних податкових органів.

69

П68

Правила определения стоимости строительства: метод. пособие/ Сост. Е.Г. Ястремская,  Н.В. Доленко,  В.В. Гончаренко,  Е.А. Привалова,  А.М. Трофимова. - Киев: НПФ "Інпроект", 2012. - 511 с: рис., табл.

Методическое пособие содержит методические материалы по ценообразованию в строительстве и примеры расчетов составляющих стоимости строительства. Приведены правила пользования нормативными документами по вопросам ценообразования в строительстве и порядок их применения при составлении смет и сметных расчетов.

657

П78

Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. зб. наук. праць, вип.3 (21). ч. 2/ М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запорізький нац. технолог. ун-т. - Житомир, 2011. - 456 с.: іл. - (Бух. облік, контроль і аналіз). - Бібліогр. в кінці ст.

До збірника ввійшли статті з різних питань бухгалтерського обліку, контролю та аналізу: специфіка облікового відображення електронних грошей, особливості визнання основних засобів в цілях бухгалтерського обліку та оподаткування, роль стандартів контролю за виробництвом хліба, методичні аспекти бухгалтерського обліку венчурної діяльності та інші.

 

Автореферати дисертацій

 

663.8

Б20

Балазюк, О.Ю. Обліково-аналітична інформація в системі управління виробництвом безалкогольних напоїв: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.09/ О.Ю. Балазюк; М-во освіти і науки України, Тернопол. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2013. - 20 с: рис. - Бібліогр.: с.15-17

Викладено результати дослідження проблем формування облікової інформації та її використання в системі управління виробництвом.

657

В 68

Волошан, І.Г. Первинний облік товарних операцій в інформаційній системі підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.09/ І.Г. Волошан; М-во освіти і науки України, ХДУХТ. - Х., 2014. - 19 с. - Бібліогр.: с.14-16

В роботі визначено внутрішню структуру торгово-технологічних процесів товароруху підприємств торгівлі. Проаналізовано методичні підходи документування товарних операцій залежно від структури підприємства та рівня деталізації інформації. Визначено та обгрунтовано напрями вдосконалення первинного обліку товароруху. Систематизовано методичні аспекти контролю інформаційного забезпечення товароруху підприємств торгівлі.

663

I -18

Іванечко, П.М. Управлінський облік та аналіз затрат підприємств харчової промисловості: автореф. дис.... канд. екон. наук : 08.00.09/ П.М. Іванечко; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економічний ун-т імені Вадима Гетьмана". - К., 2011. - 20 с.: табл. - Бібліогр.: с.16-17

В роботі на основі досліджень теоретико-методологічного характеру визначено проблематику впровадження управлінського обліку на підприємствах харчової промисловості; оцінено сучасні методи обліку затрат та визначено основні фактори впливу на вибір того чи іншого методу для конкретного підприємства досліджуваної галузі.

64

К32

Кваша, О.О. Управлінський облік затрат, доходів та фінансових результатів операційної діяльності в підприємствах ресторанного господарства: автореф. дис... канд. екон. наук: 09.00.09/ О.О. Кваша; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків: ХДУХТ, 2011. - 22 с: рис. - Бібліогр.: с. 16-18

В роботі досліджено і узагальнено основні проблеми, тенденції та особливості розвитку підприємств ресторанного бізнесу в Україні.

64

К64

Коноваліхіна, Т.О. Облік та аналіз у системі управління операційною діяльністю підприємств ресторанного господарства: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.09/ Т.О. Коноваліхіна; Київ. нац. торг.- екон. ун-т. - К., 2011. - 19 с: рис. - Бібліогр.: с.15-17

Обгрунтовано застосування інструментарію стратегічного аналізу для прийняття стратегічних рішень у сфері мережевого ресторанного бізнесу.

633

К 68

Король, В.В. Облік і контроль в управлінні виробництвом та реалізацією цукрових буряків: автореф. дис.... канд. екон. наук: 08.00.09/ В.В. Король; НААН України, Нац. наук. центр " Інститут аграрної економіки". - К., 2014. - Бібліогр.: с.16-17

В роботі сформовано пропозиції щодо формування елементів облікової політики виробництва та реалізації цукрових буряків, системи документального оформлення й узагальнення інформації щодо кількості та якості вироблених і реалізованих цукрових буряків, методичних підходів до відображення в обліку переробки цукрових буряків на давальницьких засадах та оцінки виготовленої продукції.

663

С89

Сулевський, В.В. Вартісно-орієнтоване управління підприємствами з перероблення та консервування фруктів і овочів: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ В.В. Сулевський; М-во освіти і науки України, Херсонський  нац. техн. ун-т. - Херсон, 2013. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.15-17

В роботі досліджено традиційні показники господарської діяльності в системі управління підприємствами та надано вартісну характеристику ефективності діяльності та управління підприємствами з перероблення та консервування фруктів та овочів. Обгрунтовано організаційні шляхи реалізації вартісно-орієнтованого управління підприємствами з перероблення та консервування продукції.

663

Ф32

Федишин, М.П. Тактичне планування грошових потоків на підприємствах харчової промисловості: автореф. дис.... канд. екон. наук: 08.00.04/ М.П. Федишин; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2014. - 21 с.: рис. - Бібліогр.: с.16-18

В роботі проведено аналіз стану підприємств харчової промисловості, досліджено стан формування грошових потоків, запропоновано вирішення основних проблем, що виникають в процесі руху грошових потоків, запропоновано шляхи підвищення ефективності тактичного планування як передумови зміцнення фінансової стабільності на харчових підприємствах.  

331

Ш 91

Штик, Ю.В. Бухгалтерський облік винагород працівникам торговельно-виробничих підприємств: автореф. дис.... канд. екон. наук: 08.00.09/ Ю.В. Штик; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2016. - 21 с: табл. - Бібліогр.: с.  16-18

Дисертацію присвячено дослідженню теоретико-методичних засад та практичних проблем бухгалтерського обліку винагород працівникам торговельно-виробничих підприємств. В роботі досліджено та обгрунтовано термін "винагороди працівникам" та запропоновано  класифікацію винагород працівникам, що дозволило надати пропозиції щодо організаційно-методичних положень  бухгалтерського обліку винагород працівникам та відображення їх у звітності торговельно-виробничих підприємств.

 

Статті періодичних видань

 

Бармашов, К.С. Логистика как фактор повышения конкурентоспособности предприятия при интеграции экономик/ К.С. Бармашов, Л.В. Бармашова //Масложировой комплекс. - 2014. - №2 (июнь). -  С. 20-22. - Библиогр. в конце ст.

Вольська, В.В. Бухгалтерський облік як складова системи управління підприємством/ В.В. Вольська //Економіка АПК. - 2012. - №8. -  С. 48-52.

Єгорова, Ю. Облік ПДВ у сільгосппідприємствах/ Ю. Єгорова //Агробізнес сьогодні. - 2014. - №20 (жовтень). -  С. 46-47.

Жук, В.М. Місія інституту бухгалтерського обліку в капіталізації національного багатства та забезпеченні сталого розвитку України/ В.М. Жук, Ю.С. Бездушна //Економіка АПК. - 2019. - №4 (квітень). -  С. 6-21. - Бібліогр. в кінці ст. - Анотація англ. та рос. мовами

Казначей, Г. Листок непрацездатності. Що необхідно знати бухгалтеру?/ Г. Казначей //Агробізнес сьогодні. - 2014. - №20 (жовтень). -  С. 48-50.

Петренко, Ю. Незареєстрована оренда й агробізнес. Як узгодити спеціальний сільськогосподарський режим оподаткування та незареєстроване право оренди землі/ Ю. Петренко //The Ukrainian Farmer. - 2014. - №11 (листопад). -  С. 38-39.

Правдюк, Н.Л. Формування ринку біоенергетики в Україні та його інформаційно-аналітичне забезпечення/ Н.Л. Правдюк, О.В. Томчук //Економіка АПК. - 2018. - №5 (травень). -  С. 51-62. - Бібліогр. в кінці ст.

Сотирудас, В. Аудиторская проверка мукомольного предприятия/ В. Сотирудас //Хранение и переработка зерна. - 2017. - №6 (июнь). -  С. 35-36.

Столярчук, Н.М. Об'єкти обліку і внутрішнього аудиту інноваційної діяльності/ Н.М. Столярчук //Економіка АПК. - 2018. - №7 (липень). -  С. 55-63. - Бібліогр. в кінці ст.

Шевчук, Н.С. Інтегрована звітність: поняття та економічна сутність/ Н.С. Шевчук //Економіка АПК. - 2018. - №12, грудень. -  С. 95-102. - Бібліогр. в кінці ст.

Якубів, В.М. Впорядкування статистичної інформації про виробництво твердого біопалива сільськогосподарськими та деревообробними підприємствами/ В.М. Якубів, Ю.В. Максимів //Економіка АПК. - 2018. - №5 (травень). -  С. 93-100. - Бібліогр. в кінці ст.

 

 

Добавил: CNTB, 15.07.2020, в категорию Економіка промисловості