(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

339

У45

Україна: час вибору:  [проект здійснено за підтримки Міжнародного фонду  "Відродження", підготовлено в рамках проекту " Європейська інтеграція України: внутрішні фактори і зовнішні впливи"]. - К., 2014. - 44 с.: іл

Аннотация: В брошурі стисло поданий матеріал про два політично-економічні міжнародні об'єднання -  Європейський та  Митний союзи.  Даються характеристика та дані про ці об'єднання країн: територія, населення, бюджет, головні керівні органи, завдання, вимоги до країн-кандидатів на членство в союзи. Матеріал побудований у формі запитань та відповідей про ці об'єднання та вибір України курсу на євроінтеграційний шлях розвитку.......

Категорія: Економіка промисловості | Додав: CNTB, 10.10.2016

664.1

П16

Панченко, О.В.

Кондитерська галузь України: стан та перспективи розвитку/ О.В. Панченко, О.В. Коваленко, О.П. Печенога; Національна Академія Аграрних Наук України, Ін-т продовольчих ресурсів . - К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2014. - 67 с.: іл. - ISBN 978-966-669-453-2

Кл.слова (ненормированные): продовольча безпека--сировинна база

Аннотация: Досліджено стан та перспективи розвитку кондитерської галузі. Представлено основні показники і тенденції розвитку кондитерських підприємств. Розкрито ємність і структуру вітчизняного ринку кондитерських виробів, обгрунтовано шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників, визначено стратегічні напрями активізації зовнішньоекономічної діяльності. Здійснено аналіз виробничих можливостей та сировинної бази кондитерських підприємств, комплексу маркетингу........

Категорія: Економіка промисловості | Додав: CNTB, 10.10.2016

338.4

В53

Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Збірник наукових праць. Темат. вип. "Технічний прогрес і ефективність виробництва". - Харків: ХПІ, 2011 (15). - 140 с. - Бібліогр. в кінці ст.

Кл.слова (ненормированные): енергозбереження, молочна галузь, фінанси, логістика

Аннотация: В збірнику розглядаються питання розвитку та удосконалення економічних досліджень, рішення завдань оптимізації основних напрямів економічної діяльності за умов ринкових відносин, розробки програми енергозбереження,  оцінки та аналізу фінансових ризиків підприємства, забезпечення фінансової стійкості підприємства та інші........

Категорія: Економіка промисловості | Додав: CNTB, 10.10.2016

658

П79

Проектування природоохоронних комплексів з використанням САПР: навч. посіб. для студ. вищ. техн. закл./ М.А. Цейтлін, В.Ф. Райко, М.В. Бойко, О.В. Шестопалов; М-во освіти і науки України, НТУ "Харківський політехнічний ін-т". - Харків: НТУ "ХПІ", 2013. - 223 с.: іл. - Бібліогр.: с.194 . - ISBN 978-966-97289-6-8

Кл.слова (ненормированные): екологічно чисте виробництво--охорона праці

Аннотация: У навчальному посібнику розглядаються принципи та методика проектування екологічно безпечних виробництв з використанням САПР; наведено лабораторний практикум по оформленню проектної документації та креслень з використанням САПР.  В додатку подано перелік законів та кодексів України, міжнародних конвенцій та угод, які ратифіковаеі Україною, щодо охорони навколишнього середовища. ......

Категорія: Економіка промисловості | Додав: CNTB, 10.10.2016

658

П79

Проектування природоохоронних комплексів з використанням САПР: навч. посіб. для студ. вищ. техн. закл./ М.А. Цейтлін, В.Ф. Райко, М.В. Бойко, О.В. Шестопалов; М-во освіти і науки України, НТУ "Харківський політехнічний ін-т". - Харків: НТУ "ХПІ", 2013. - 223 с.: іл. - Бібліогр.: с.194 . - ISBN 978-966-97289-6-8

Кл.слова (ненормированные): екологічно чисте виробництво--охорона праці

Аннотация: У навчальному посібнику розглядаються принципи та методика проектування екологічно безпечних виробництв з використанням САПР; наведено лабораторний практикум по оформленню проектної документації та креслень з використанням САПР.  В додатку подано перелік законів та кодексів України, міжнародних конвенцій та угод, які ратифіковаеі Україною, щодо охорони навколишнього середовища....... 

Категорія: Економіка промисловості | Додав: CNTB, 10.10.2016

637

П78

Продан, І.О. Інноваційний розвиток в системі управління персоналом підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ І.О. Продан; М-во освіти і науки України, Тернопільський нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2014. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с. 16-18

Кл.слова (ненормированные): мотивація

Аннотация: В роботі визначено інноваційні напрями управління персоналом підприємств на основі системного підходу. Проведено моніторинг інноваційного розвитку м'ясоперербних підприємств. Здійснено оцінку розвитку мотиваційного середовища підприємств. Сформовано та апробовано механізм інноваційного розвитку в системі управління персоналом.......  

Категорія: Економіка промисловості | Додав: CNTB, 10.10.2016

631.1

К72

Костромський, М.В.   Регулювання інноваційно-інвестиційної політики в аграрній сфері економіки: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03/ М.В. Костромський; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Криворізький нац. ун-т". - Кривий Ріг, 2014. - 18 с.: іл. - Бібліогр.: с. 14-16

Аннотация: В роботі проаналізовано стан технічного забезпечення аграрної сфери економіки, інноваційного забезпечення сільськогосподарського  виробництва та інвестиційної діяльності в аграрному секторі  економіки. Розроблено методичні рекомендації щодо розробки та реалізації інноваційно-інвестиційної моделі розвитку аграрної економіки......

 

Категорія: Економіка промисловості | Додав: CNTB, 10.10.2016

339

Б20

Баламут, Г.С.  Управління стійким розвитком підприємств роздрібної торгівлі: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ Г.С. Баламут; М-во освіти і науки України, ХДУХТ. - Х., 2014. - 19 с.: іл. - Бібліогр.: с.15-18

Кл.слова (ненормированные): ризикозахищеність

Аннотация: В роботі досліджено сучасний стан та основні тенденції розвитку торговельних підприємств; розроблено систему показників оцінки стану системи управління стійким розвитком торговельного підприємства у розрізі основних, управлінських функцій; забезпечення бізнес-процесів за економічною, соціальною та інноваційною складовими; визначено клас стійкості системи управління стійким розвитком торговельного підприємства; оцінено збалансованість розвитку торговельного підприємства.

Категорія: Економіка промисловості | Додав: CNTB, 10.10.2016

631.1

Б61

Білич, А.В. Вартість аграрних підприємств : оцінювання та фактори зростання : автореф. дис. ...  канд. екон. наук: 08.00.04/ А.В. Білич; М-во освіти і науки України, Держ.  вищ. навч. заклад "Київський нац. економічний ун-т імені Вадима Гетьмана". - К., 2014. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.15-17

Кл.слова (ненормированные): леверидж фінансовий--дисконт--аграрний сектор

Аннотация: В роботі досліджено специфіку й наведено відповідний алгоритм оцінювання вартості підприємств аграрного сектору з урахуванням вартості права оренди землі, дії ризиків систематичного та специфічного характеру. Розроблено теоретико-методичні підходи до системи вартісно-орієнтованого управління аграрними підприємствами у взаємозв'язку з рівнем їхньої економічної та технічної ефективності, індексом неплатоспроможності та іншими драйверами вартості.

Категорія: Економіка промисловості | Додав: CNTB, 10.10.2016 | Комментариев нет

631.1

Б72

Бобровська, Н.В. Природно-ресурсне забезпечення розвитку аграрного сектору економіки: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03/ Н.В. Бобровська; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаївський нац. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2014. - 25 с.: іл. - Бібліогр.: с.20-22

Кл.слова (ненормированные): ризик екологічний

Аннотация: В роботі розроблено концептуальний підхід, в основу якого покладено систему дій, поглядів на явища та процеси у напрямку формування якісної основи природно-ресурсного забезпечення розвитку аграрного сектору економіки, обгрунтовано еколого-орієнтований підхід у формуванні і  використанні природно-ресурсної основи з урахуванням біологічних особливостей природних ресурсів за видами у їх взаємозв'язку........

Категорія: Економіка промисловості | Додав: CNTB, 10.10.2016