(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

339

Є 60

Ємченко, І.В.

            Митна справа: тести  для студ./ І.В. Ємченко, М.Ю. Барна, О.З. Микитин; Укоопспілка, Львівський торговельно-економічний ун-т. - Львів: Вид-во Львівського торг.-екон. ун-ту, 2016. - 83 с.

 Авт. на обкл. не зазначені

Тестові завдання складені за темами: загальні положення; країна походження товару; митна вартість товару; українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності  (УКТЗЕД); митні режими; митні платежі; митний контроль; митна статистика; органи доходів і зборів; запобігання та протидія контрабанді та інші. 

Категорія: Економіка промисловості | Додав: CNTB, 06.02.2017

338.2

Ф 53

Філіпенко, А.С.

            Цивілізаційні виміри економічного розвитку: моногр./ А.С. Філіпенко. - К.: Знання України, 2002. - 190 с.: табл. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 966-7999-09-2

 Імен. покажч.: с.188-189

У монографії розглядаються основні тенденції  й суперечності економічного розвитку в цивілізаційному контексті. Визначено цивілізаційні структури сучасного світу, моделі, концепції, динаміку економічного розвитку, чинники його глобалізації. Висвітлено міжнародну програму сприяння розвитку та розкриття змісту і перспектив стійкого економічного зростання. Обгрунтовуються  якісні та кількісні індикатори економічного розвитку Європи  і параметри господарського поступу України.

 

Категорія: Економіка промисловості | Додав: CNTB, 06.02.2017

31

Є 71

Єріна, А.М.

            Статистичне моделювання та прогнозування: підруч./ А.М. Єріна, Д.Л. Єрін; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана". - К.: КНЕУ, 2014. - 349 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 332. - ISBN 978-966-483-931-7

 Англо-укр. глосарій основних термінів і опцій у системі Statistica: с.333-338

У підручнику розглядаються методологічні принципи й основні етапи статистичного моделювання соціально-економічних явищ і процесів, різні модифікації моделей динаміки, структури і взаємозв"язків, умови адаптації  їх до специфіки об"єктів моделювання, обгрунтування висновків і прогнозування. Розрахунки виконано за технологіями статистичного аналізу даних в системі Statistica.

 

Категорія: Економіка промисловості | Додав: CNTB, 06.02.2017

330

К78

Краус, Н.М.   Інноваційна діяльність та венчурний капітал в системній модернізації національної економіки: моногр./ Н.М. Краус, О.М. Шевченко; М-во освіти і науки України, Полтавський нац. техн. ун-т імені Юрія Кондратюка. - Полтава: Дивосвіт, 2013. - 184 с.: іл. - Бібліогр.: с.169-183

Кл.слова (ненормированные): інвестиції--будівельний комплекс

Аннотация: У монографії здійснено обгрунтування інверсійних процесів у науково-освітній структурі інноваційної економіки. Розкрито економічний зміст сутності категорій "інновація", "венчурний капітал", "інноваційна діяльність". Розглянуто особливості державного регулювання венчурного фінансування у світі та Україні. Виявлено основні  напрями стимулювання "інноваційного прориву" в системній модернізаціїї економіки країни.....

Категорія: Економіка промисловості | Додав: CNTB, 10.10.2016

330

О-58

Онищук, І.Г. Інноваційний розвиток регіону: політика, управління, економіка: моногр./ І.Г. Онищук. - К.: Атіка, 2005. - 280 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 266-278. - ISBN 966-326-136-6

Кл.слова (ненормированные): інвестиції--територіальні утворення

Аннотация: У монографіії розкрито теоретико-методологічні основи та удосконалено методичні підходи щодо визначення особливостей регіональної інвестиційної політики залежно від обсягів і динаміки інвестування, рівня розвитку інвестиційної інфраструтури, що дає можливість розробити інноваційну модель розвитку для кожного регіону.Обргунтовано поняття соціально-важливих інновацій випереджувального розвитку як багатопланових, універсальних, високоефективних для розвитку регіональної економіки України....

 

Категорія: Економіка промисловості | Додав: CNTB, 10.10.2016

336(03)

Ф 59

Фінансові послуги України/ І.О. Мітюков, В.Т. Александров, О.І. Ворона, С.М. Недбаєва. - К.: Укрбланковидав   Т. 2. - 2001. - 602 с.

Кл.слова (ненормированные): банк мвф--банк єбрр--банк мбрр--банк світовий--кредитна спілка

Аннотация: У другому томі шеститомного енциклопедичного довідника "Фінансові послуги України" висвітлено фінансові послуги у сфері інноваційноїі діяльності, послуг іноземних фінансових установ, кредитних спілок. Зокрема, подається інформація про світові та вітчизняні  фінансові інститути у сфері інноааційної діяльності, законодавчі та нормативно-правові акти України. Описується порядок отримання та використання послуг, які надаються іноземними фінансовими установами, кредитними спілками. Поданий матеріал  містить зразки бланків, які небхідно заповнити, щоб отримати послугу....... 

Категорія: Економіка промисловості | Додав: CNTB, 10.10.2016

664.3

Р64

Розвиток ринку олієжирової продукції: сучасна кон'юнктура, ціни, ризики/ М.П. Сичевський, О.П. Печенога, О.Б. Полєщук, О.В. Коваленко; Національна Академія Аграрних Наук України, Ін-т продовольчих ресурсів НААНУ. - К.: Аграрна наука, 2012. - 60 с.: іл. - ISBN 978-966-540-326-5

Кл.слова (ненормированные): олія соняшникова--олія ріпакова--майонез--шрот--продовольча безпека

Аннотация: Викладено основні аспекти розвитку ринку олієжирової продукції в сучасних умовах становлення вітчизняної багатоукладної економіки під впливом зовнішніх та внутрішніх ризиків. Проаналізовано основні показники і тенденціїї розвитку підприємств олієжирової промисловості; виявлено особливості виробництва продукції; визначено і систематизовано чинники, що впливають на ефективність олійного виробництва......

Категорія: Економіка промисловості | Додав: CNTB, 10.10.2016

663

Ш71

Шмаглій, О.Б.  Плодоовочевий комплекс України: сучасний стан та перспективи розвитку/ О.Б. Шмаглій, О.В. Коваленко; Ін-т продовольчих ресурсів НААНУ. - К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2014. - 72 с.: рис., табл.. - Бібліогр.: с.69-71 . - ISBN 978-966-669-448-8

Кл.слова (ненормированные): продовольча безпека--фрукти, овочі--споживчий кошик--консервування--експорт--імпорт

Аннотация: В книзі викладені результати комплексних досліджень ефективного розвитку плодоовочевого комплексу України в новітніх умовах трансформації та глобалізації економічного простору. Наведено основні параметри, загальна схема і результати аналізу вітчизняного плодоовочевого комплексу; вимоги законодавства щодо забезпечення продовольчої безпеки держави; сучасний стан і тенденції дотримання фізіологічно необхідних норм споживання плодоовочевих продуктів в Україні........   

Категорія: Економіка промисловості | Додав: CNTB, 10.10.2016

664.1

П16

Панченко, О.В.  Кондитерська галузь України: стан та перспективи розвитку/ О.В. Панченко, О.В. Коваленко, О.П. Печенога; Національна Академія Аграрних Наук України, Ін-т продовольчих ресурсів . - К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2014. - 67 с.: іл. - ISBN 978-966-669-453-2

Кл.слова (ненормированные): продовольча безпека--сировинна база

Аннотация: Досліджено стан та перспективи розвитку кондитерської галузі. Представлено основні показники і тенденції розвитку кондитерських підприємств. Розкрито ємність і структуру вітчизняного ринку кондитерських виробів, обгрунтовано шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників, визначено стратегічні напрями активізації зовнішньоекономічної діяльності. Здійснено аналіз виробничих можливостей та сировинної бази кондитерських підприємств, комплексу маркетингу......

Категорія: Економіка промисловості | Додав: CNTB, 10.10.2016

336

Ф59

Фінансові ринки: тестові завдання/  уклад.: Р.Г. Коцабюк. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. - 56 с.. - Бібліогр.: с. 52-55

Кл.слова (ненормированные): цінні папери--сертификат--облігації--вексель--акції

Аннотация: Тестові завдання укладені відповідно до плану навчальних дисциплін "Фінанси", "Фінансовий менеджмент". Закриті тести складаються із питання та трьох, чотирьох варіантів відповідей, одна з яких правильна.....

Категорія: Економіка промисловості | Додав: CNTB, 10.10.2016