(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

330

І - 66

Інноваційна діяльність та трансфер технологій: навч. посіб./ М.Ф. Дмитриченко, М.М. Дмитрієв, С.О. Корітчук и др; Нац. транспорт. ун-т. - К.: НТУ, 2016. - 98 с.: іл. - Бібліогр.: с.96-97 . - ISBN 978-966-632-246-6

В навчальному посібнику висвітлюється сутність та поняття інноваційної діяльності, інтелектуальної власності та трансферу технологій. Розкриті основні аспекти законодавчої бази державного регулювання діяльності у сфері трансферу технологій.

Категорія: Економіка промисловості | Додав: CNTB, 22.01.2018

349

З-19

Закон України "Про Державний земельний кадастр". Станом на 12 серпня 2011 р. (відповідає офіц. текстові). - К.: Алерта, 2011. - 40 с. - ISBN 978-617-566-082-9

Закон регламентує правові, економічні та організаційні основи діяльності у сфері Державного земельного кадастру.

 

Категорія: Економіка промисловості | Додав: CNTB, 22.01.2018

339

Є 81

ЄС-Україна: поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі. - К.: Август Трейд, 2013. - 24 с.

В брошурі подається огляд ключових елементів зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом. Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі надасть Україні можливості для модернізації її торговельних відносин та економічного розвитку: відкриття ринків шляхом поступового скасування митних тарифів, надання безмитного доступу в рамках квот, гармонізація українських законів, норм та стандартів з європейськими.

Категорія: Економіка промисловості | Додав: CNTB, 22.01.2018

339

В 60

Внутрішня торгівля України: моногр./ А.А. Мазаракі , В.Д.  Лагутін, А.Г. Герасименко; за заг. ред. А.А. Мазаракі ; КНЕУ. - К.: КНЕУ, 2016. - 864 с.: іл. - ISBN 978-966-629-788-7

У монографії здійснено комплексне обгрунтування теоретичних і прикладних засад функціонування і динаміки внутрішньої торгівлі, розкрито економічний зміст і механізми управління, а також регулювання внутрішньої торгівлі в сучасний період розвитку національної економіки в умовах глобалізації. Особливу увагу приділено економічному, фінансовому та інституційно-організаційному аналізу трансформації внутрішньої торгівлі

Категорія: Економіка промисловості | Додав: CNTB, 22.01.2018

658

Л 63

Лисак, Г.Г. Управління комерційною діяльністю підприємств оптової торгівлі: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ Г.Г. Лисак; М-во освіти і науки України, ХДУХТ. - Харків, 2016. - 21 с.: рис. - Бібліогр.: с.15-18 ...

Категорія: Економіка промисловості | Додав: CNTB, 21.08.2017

663.4

Р 69

Романов, М.С. Автоматизоване керування технологічним комплексом пивзаводу з використанням мережевих моделей: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.07/ М.С. Романов; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2015. - 21 с.: рис. - Бібліогр.: с.16-18

Категорія: Економіка промисловості | Додав: CNTB, 21.08.2017

339

О-54

Олініченко, К.С. Управління товарними запасами підприємств роздрібної торгівлі: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ К.С. Олініченко; М-во освіти і науки України, Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2016. - 20 с: рис. - Бібліогр.: с. 16-17 ...

Категорія: Економіка промисловості | Додав: CNTB, 21.08.2017

31

Є 71

Єріна, А.М.

            Статистичне моделювання та прогнозування: підруч./ А.М. Єріна, Д.Л. Єрін; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана". - К.: КНЕУ, 2014. - 349 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 332. - ISBN 978-966-483-931-7

 Англо-укр. глосарій основних термінів і опцій у системі Statistica: с.333-338

У підручнику розглядаються методологічні принципи й основні етапи статистичного моделювання соціально-економічних явищ і процесів, різні модифікації моделей динаміки, структури і взаємозв"язків, умови адаптації  їх до специфіки об"єктів моделювання, обгрунтування висновків і прогнозування. Розрахунки виконано за технологіями статистичного аналізу даних в системі Statistica.

 

Категорія: Економіка промисловості | Додав: CNTB, 13.02.2017

658

К17

Калина, А.В.

            Економічний аналіз: навч. посіб. для дистанційного навчання/ А.В. Калина; за наук. ред.  В.Б.Захожая; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - К.: Університет "Україна", 2006. - 253 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.252-253 . - ISBN 966-388-048-1

В навчальному посібнику комплексно розглянуто теоретичні і практичні проблеми, пов'язані з економічним аналізом. Висвітлено основні способи і методи фінансово-економічного аналізу стану підприємства. Детально проаналізовано особливості формування інформаційної бази статистики для здійснення економічної оцінки тенденцій розвитку підприємства, а також відображено досвід провідних країн світу в побудові системи належного економічного аналізу й оцінки результатів господарської діяльності зарубіжних фірм і компаній.

 

Категорія: Економіка промисловості | Додав: CNTB, 06.02.2017

658

О-75

            Основи технічного регулювання: підруч./ А.В. Білецький, О.Т. Дорошин, Н.В. Притульська и др; КНТЕУ. - 2-ге вид. , зі змін. та доповн. - К.: КНТЕУ, 2015. - 620 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 594-600. - ISBN 978-966-629-752-8

 Глосарій: с.601-608

 У підручнику викладені актуальні питання впровадження в Україні системи технічного регулювання у відповідності до сучасних міжнародних вимог та вимог Європейського Союзу. Розглянуті основні  поняття та визначення, які стосуються системи технічного регулювання, науково-технічні та нормативно-методичні основи стандартизації та сертифікації продукції та послуг. Розrлянуто питання метрології, управління якістю продукції та послуг; системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР).

 

Категорія: Економіка промисловості | Додав: CNTB, 06.02.2017