(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

336 (477)

О- 60

Опарін, В.М. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти): моногр./ В.М. Опарін; КНЕУ. - К.: КНЕУ, 2005. - 240 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.231-236 . -Імен. покажч.: с.237-239 . - ISBN 966-574-817-3

В монографії вперше в Україні досліджено теоретико-методологічні основи розбудови фінансової системи. В основу роботи покладено вчення про фінанси як єдину інституціональну структуру, що призначена забезпечувати потреби соціально-економічного розвитку суспільства, визначено проблеми ресурсного забезпечення функціонування мікроекономіки та оптимізації макроекономічного рівня фінансової системи.

Категорія: Економіка промисловості | Додав: CNTB, 17.02.2019

658

К 17

Калита, П.Я. Качество и управление. Избранное : в 2-х частях. Часть 1. Общие вопросы качества и обеспечения качества: сб./ П.Я. Калита. - К.: МЦ "Прирост", 2002. - 229 с.: ил.

В сборник вошли научные работы, публицистические статьи, интервью автора, опубликованные в специальных и массовых изданиях в течение 1975-2002 гг.  Материалы посвящены  специальным вопросам исследования и разработки перспективных технологий управления качеством, построения профессиональных системных технологических комплексов управления...

Категорія: Економіка промисловості | Додав: CNTB, 17.02.2019

330

Ф 33

Федоренко, В.Г. Інвестиційний менеджмент: навч. посіб./ В.Г. Федоренко; МАУП. - 2-ге вид., допов. - К.: МАУП, 2001. - 279 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.276-277 . - ISBN 966-608-082-6

В посібнику розкривається сутність і зміст основних законів і категорій одного з найважливіших напрямків менеджменту - інвестиційного. Розглядаються проблеми скорочення тривалості інвестиційного періоду та підвищення його науково-технічного рівня, розв'язання яких сприятиме підвищенню ефективності економіки України. Особлива увага приділяється питанням розвитку фінансового ринку, формуванню і функціонуванню капіталу підприємств, розробки та впровадження інвестиційних бізнес-планів, необхідних для роботи з інвесторами.

Категорія: Економіка промисловості | Додав: CNTB, 06.09.2018

65

М 48

Мельник, Л.П. Психологія управління. Курс лекцій/ Л.П. Мельник; МАУП. - 2-ге вид., стер. - К.: МАУП, 2002. - 176 с: ил. - Бібліогр.  наприкінці тем. - ISBN 966-608-149-0

В запропонованому курсі лекцій розкрито сутність і зміст основних категорій психологічної науки, що використовуються в управлінні. Розглядаються  психологічні характеристики особистості сучасного менеджера (темперамент, стійкі індивідуальні особливості психічних процесів, спрямованість) та їх вплив на ефективність управлінської діяльності. Проаналізовано проблеми розвитку і динаміки трудового колективу, критерії його стабільності, сумісність членів групи та види груп.

Категорія: Економіка промисловості | Додав: CNTB, 06.09.2018

341

Д 21

Дахно, І.І. Міжнародне приватне право: навч. посіб./ І.І. Дахно; МАУП. - 2-ге вид., стер.. - К.: МАУП, 2004. - 312 с. - Бібліогр.: с.307 . - ISBN 966-608-386-8

Пропонований навчальний посібник охоплює традиційно усталений курс міжнародного публічного права. Поданий матеріал узгоджений з чинним законодавством України в цій галузі права.

Категорія: Економіка промисловості | Додав: CNTB, 06.09.2018

65

В 19

Василишина, Т. Сказки для менеджеров/ Т. Василишина. - К.: Интерконтиненталь-Украина, 2015. - 155 с.: ил. - Библиогр.: с. 147. - ISBN 978-966-97348-9-1

 Книга будет полезна тем, кто в управлении уже давно, а также и для новичков. Сказки описывают  наиболее актуальные переживания тех, кто руководит людьми, каждый сможет найти себя, похожую проблему и вспомнить свой опыт.

Категорія: Економіка промисловості | Додав: CNTB, 06.09.2018

343

Ф 59

Фінансові санкції за законодавством України: зб. нормат. актів/ упоряд.: В.С. Ковальський,  І.С. Тимощук, відп. ред. В.С. Ковальський. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 416 с. - ISBN 966-7784-72X

Книга містить систематизоване зібрання нормативно-правових актів, що встановлюють розмір фінансових санкцій за порушення норм законодавства, а також регулюють порядок їх накладання, стягнення та оскарження. Подається таблиця з переліком фінансових санкцій та підстав для їх накладання. Наведено зразки окремих процесуальних документів.

 

Категорія: Економіка промисловості | Додав: CNTB, 22.01.2018

339

Т 33

Теоретико-методичні засади та прикладні механізми державного регулювання розвитку внутрішньої торгівлі: моногр./ П.О. Куцик, М.Ю. Барна, Т.Г. Васильців и др. - Львів: Вид-во Львівського торг.- економ. ун-ту , 2016. - 378 с.: рис., табл. - ISBN 978-617-602-191-9

В монографії розкрито теоретичні основи державного регулювання розвитку внутрішньої торгівлі. Узагальнено методичні положення щодо формування та реалізації механізмів державного регулювання розвитку внутрішньої торгівлі, їх інструментів та засобів. Проаналізовано стан і тенденції розвитку внутрішньої торгівлі на сучасному етапі розвитку України. Визначено стратегічні пріоритети та механізми державного регулювання розвитку внутрішньої торгівлі.

Категорія: Економіка промисловості | Додав: CNTB, 22.01.2018

339

Р 59

Рогач, О. Міжнародні інвестиції: теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій: підруч. для ВНЗ/ О. Рогач; Міжнар. фонд "Відродження". - К.: "Либідь", 2005. - 720 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - Предм.-імен. покажч.: с.701-712. Покажч. компаній: с.713-714.- ISBN 966-06-0372-Х

У підручнику узагальнюються результати комплексного дослідження теорії та практики діяльності транснаціональних корпорацій. Підручник складається з п'яти частин. Кожна частина репрезентує окремий аспект аналізу іноземних інвестицій та функціонування міжнародних корпорацій у глобальному економічному середовищі.

 

Категорія: Економіка промисловості | Додав: CNTB, 22.01.2018

637.1

М 30

Марченко, В.М. Самоорганізація злиття та поглинання: умови та потенціал: моногр./ В.М. Марченко; НУХТ. - К.: НУХТ, 2011. - 352 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.334-349 . - ISBN 978-966-612-104-5

 В кн. розд.: Передумови та напрями самоорганізації молочної галузі, с.103-205

У монографії розглядаються теоретичні та практичні основи реалізації синергетичної концепції еволюції складних систем. Проаналізовані фундаментальні категорії та закономірності синергетичного підходу до дослідження економічних систем. Злиття та поглинання корпорацій розглядається як процес та результат організації та самоорганізації відносин його учасників, реалізації закономірностей  подальшого розвитку корпорацій та ліквідації невідповідностей у зовнішньому впливі та внутрішньому потенціалі. В окремому розділі розглядаються передумови та напрями самоорганізації молочної галузі. 

Категорія: Економіка промисловості | Додав: CNTB, 22.01.2018