(044) 279 85 78
cntbhpp@gmail.com

Біорізноманіття та біоресурсний потенціал екосистем Дніпровських водосховищ в умовах кліматичних змін і розвитку біологічної інвазії: моногр./ В.Д. Романенко та ін. . - К.: Наукова думка, 2019. - 256 с.: рис., табл. - (Проект "Наукова книга"). - Бібліогр.: с.239-251 . - ISBN 978-966-00-1715-3...

Категорія: Економіка промисловості | Додав: CNTB, 10.09.2021

Молочна промисловість. Методика розрахунку та типові норми виробітку і часу. Книга 11/ розробники: В.В. Вітвіцький,  О.М. Низькошапка,  З.Г. Смирнова, за ред. В.В. Вітвіцького; М-во сільського госп-ва і продовольства України, Укр. центр. нормат.-дослід. станція по праці. - К., 1996. - 414 с.

У збірнику  наведені методичні вказівки по нормуванню праці, норми виробітку і часу в молочній промисловості...

Категорія: Економіка промисловості | Додав: CNTB, 10.09.2021

Производственный учет и пересчет норм расхода сырья в показатели молока базисной жирности на предприятиях молочной промышленности: рекомендации/ разработчики: Н.З. Фокина,  Б.Н. Степанова; Молинформ. - М.: Молинформ, 2000. - 93 с...

Категорія: Економіка промисловості | Додав: CNTB, 10.09.2021

Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів. Матеріали Парламентських слухань у Верховній Раді України 17 червня 2008 року/ Г.О. Андрощук, І.Б. Жиляєв, Б.Г. Чижевський, М.М. Шевченко; гол. редактор  В.І.  Полохола; Верховна Рада України, Комітет з питань науки і освіти. - К.: Парламентське видавництво, 2009. - 632 с: табл. - ISBN 978-966-611-724-6...

Категорія: Економіка промисловості | Додав: CNTB, 04.09.2020

Бухгалтерський облік на підприємствах АПК: посіб. - К.: Ін-т аграрної економіки

Том 1: Посібник по застосуванню нормативно-методичних документів з бухгалтерського обліку в Україні/ за ред. В.М. Пархоменка,  В.М. Жука. - 2004. - 825 с.: табл. - ISBN 966-669-083-7

Категорія: Економіка промисловості | Додав: CNTB, 15.07.2020

ДСТУ 8344: 2015     Інформація та документація. Видання. Основні елементи. Терміни та визначення понять/ Н. Петрова, Г. Плиса; ДНУ "Книжкова палата України". - Увед. вперше (зі скасуванням ДСТУ 3018-95); чинний від 2017-07-01. - К.: УкрНДНЦ, 2017. - 35 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.34 ...

Категорія: Економіка промисловості | Додав: CNTB, 31.01.2020

ДСТУ 3899:2013 Дизайн і ергономіка. Терміни та визначення основних понять/ А. Ашеров, О. Бойчук, В. Голобородько; УкрНДІ дизайну та ергономіки НАУ. - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ 3899-99 та ДСТУ 2429-94; чинний від 2014-01-01. - К.: Мінекономрозвитку України, 2014. - 57 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.56-57...

Категорія: Економіка промисловості | Додав: CNTB, 22.09.2019

347

Л 38

Легкова, М.Ф. Фінансове право: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ М.Ф. Легкова; КНЕУ. - К: КНЕУ, 2005. - 119 с. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 966-574-737-1. -  Автор на обкл. не вказаний

Навчально-методичний посібник містить методичні вказівки, плани семінарських занять, навчальні завдання для перевірки знань і списки рекомендованої літератури до кожної теми.

Категорія: Економіка промисловості | Додав: CNTB, 17.02.2019

65

Д 56

Добровський, В.М. Управлінський облік: навч. посіб./ В.М. Добровський, Л.В. Гнилицька, Р.С. Коршикова; за ред. В.М. Добровського; КНЕУ. - К.: КНЕУ, 2005. - 279 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.271-272 . -Предм. покажч.: с. 273-275. - ISBN 966-574-721-5

У навчальному посібнику розглядаються: мета, зміст та організація управлінського обліку, класифікація  і поведінка витрат, системи обліку й калькулювання за повними і неповними витратами; особливості обліку за нормативними витратами; аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку; аналіз релевантної інформації для прийняття рішень, бюджетування і контроль, а також облік відповідальності.

Категорія: Економіка промисловості | Додав: CNTB, 17.02.2019

338.2

Б 83

Боровский, В.Н. Государственное регулирование экономики: учебное пособие и тез. лекций/ В.Н. Боровский; М-во образования и науки Украины. - Симферополь: Доля, 2005. - 223 с. - Библиогр.: с.218-220 . - ISBN 966-85-84-47-3

В пособии представлен материал, раскрывающий пути совершенствования системы государственного регулирования экономики, направленной на удовлетворение потребностей общества, эффективное использование ресурсов...

Категорія: Економіка промисловості | Додав: CNTB, 17.02.2019