(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ №2 2019 р.

664.1

У 45

Українець, А.І. Технології цукропродуктів і цукрозамінників: навч. посіб./ А.І. Українець, Н.І. Штангеєва, Л.С. Клименко; НУХТ. - К.: НУХТ, 2009. - 232 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.220-228 . - ISBN 978-966-612-084-0

В навчальному посібнику наведено матеріали світових досягнень науки і техніки в галузі технології цукропродуктів і цукрозамінників, сучасні класифікації солодких речовин, описано властивості  та їх вплив на організм людини. 

 

Автореферати дисертацій

 

664.1

Н 44

Нездолій, А.О. Споживні властивості цукерок для осіб з тривалим статичним фізичним навантаженням: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.15/ А.О. Нездолій; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.- екон. ун-т. - К., 2016. - 21 с: рис. - Бібліогр.: с. 18-19

На основі проведених комплексних досліджень обгрунтовано споживні властивості, запропоновано технологію виготовлення, доведено функціональну ефективність та безпечність застосування цукерок для осіб з тривалим статичним фізичними навантаженнями з вмістом карнітину та глюкозаміну. Досліджено закономірності змін показників якості цукерок за органолептичними, фізико-хімічними та мікробіолоогічними показниками залежно від виду пакування, умов та тривалості зберігання, запропоновано методи контролю.

 

664.1

П 18

Парахоня, А.М. Наукове обгрунтування параметрів транспортних систем екстракторів цукробурякового виробництва: автореф. дис. ... канд. техн.  наук: 05.18.12/ А.М. Парахоня; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2015. - 21 с.: рис. - Бібліогр.: с.16-19

В роботі представлені результати експериментальних та теоретичних досліджень закономірностей розподілу сокостружкової суміші в об'ємі колонного дифузійного апарата, залежності швидкості протікання екстрагенту та коефіцієнту масовіддачі від величини питомого наповнення сокостружкової суміші. На основі сучасних методів тривимірного моделювання досліджено гідродинамічні характеристики елементів транспортних систем та сили, що виникають в результаті їх взаємодії з сокостружковою сумішшю.

 

664.1

З- 16

Заец, А.С. Продовольственный рынок: пути формирования и механизм функционирования (на примере рынка сахара) : автореф. дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.05/ А.С. Заец; Рос. Академия наук, Ин-т экономики. - М., 1999. - 44 с. - Библиогр.: с.43-44        

Целью данной работы является разработка новых путей и принципов экономической интеграции стран СНГ, теоретических, методологических и прикладных проблем создания, функционирования и развития межгосударственного монопродуктового рынка и его институциональных структур.

 

Добавил: CNTB, 17.02.2019, в категорию Цукрова промисловість