(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ №1 2019 р.

664.1

Ш 87

Штангеєв, К.О. Розвиток теплових схем цукрових заводів: навч. посіб./ К.О. Штангеєв, В.І. Христенко; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К.: ІПДО НУХТ, 2003. - 28 с.: рис. - Бібліогр.: с.27

У методичному посібнику наведено основні дані про принципи економії витрат пари на технологічний процес у бурякоцукровому виробництві та тенденції розвитку випарних установок західноєвропейських цукрових заводів, можливості застосування компресії вторинної пари. Описано конструкції випарних апаратів з природною циркуляцією, плівкових та пластинчатих, а також вакуум-апаратів підігрівачів та теплообмінників, які забезпечують ефективне використання тепла в технологічному процесі цукрового виробництва.

 

664.1

К 90

Кулинченко, В.Р. Промышленная кристаллизация сахаристых веществ: моногр./ В.Р. Кулинченко, В.Г. Мирончук. - К.: НУХТ, 2012. - 426 с.: рис., табл. - Библиогр.: с.407-418 . - ISBN 978-966-612-133-5

В монографии раскрыты вопросы технологии промышленной кристаллизации сахаросодержащих (моносахаридов и дисахаридов) растворов при переработке свекловичного и тростникового сырья сахарными заводами. Освещаются некоторые теоретические основы процесса кристаллизации и вопросы, связанные с интенсификацией и оптимизацией процессов уваривания утфелей (механическое перемешивание, пути повышения циркуляции, ведение процесса уваривания в гравитационно-стекающем слое; механические, электрические, ультразвуковые колебания и применение поверхностно-активных веществ)  и их кристаллизация путем охлаждения.

 

Автореферати дисертацій

 

664.1

Є 60

Ємцев, В.І. Конкурентоформуюче середовище підприємств цукрової галузі: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.04/ В.І. Ємцев; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2014. - 41 с.: іл. - Бібліогр.: с.32-39

В роботі проаналізовано стан світового та вітчизняного ринку бурякового цукру. Систематизовано основні тенденції та визначено проблеми розвитку конкурентоспроможності підприємств, що входять до його складу, розглянуто можливі напрями подальшого розвитку конкурентоформуючого середовища. Обгрунтовано доцільність використання кластерного підходу, запропоновано імітаційну модель кластерної взаємодії для прогнозування зміни результативності діяльності взаємопов'язаних підприємств та механізм удосконалення цінових відносин між учасниками кластеру через складові конкурентоформуючого сердовища, модель оптимізації сировинної зони цукрового заводу.

 

664.1

Б 18

Байда, В.А. Захист національних агропродовольчих інтересів на ринку цукру: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03/ В.А. Байда; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2014. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с. 16-17

В роботі проаналізовано сучасний стан і тенденції розвитку цукробурякової галузі та ринку цукру, оцінено потенціал ринку цукру в Україні, спрогнозовано величину попиту і пропозиції на цукор за різних сценаріїв розвитку ринку цукру України та ситуацій на світовому та внутрішньому ринках. Визначено чинники підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції цукробурякової галузі. Розкрито сутність "вхідних  бар'єрів" на ринку цукру та розроблено їх класифікацію.

 

664.1

Л 94

Люлька, О.М. Удосконалення робочих органів бурякорізальних машин цукрового виробництва: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.12/ О.М. Люлька; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2015. - 22 с: рис. - Бібліогр.: с. 15-19

Робота присвячена удосконаленню робочих органів бурякорізальних машин цукрового виробництва з метою збільшення їх продуктивності та покращення якісних властивостей бурякової стружки. Встановлено, що раціональним поперечним перерізом бурякової стружки є рівносторонній трикутник. Експерементально доведено, що бурякова стружка трикутного поперечного  перерізу має кращі  якісні характеристики.

Добавил: CNTB, 17.02.2019, в категорию Цукрова промисловість