(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Стратегічні пріоритети розвитку агропромислового комплексу України

631.1

Б24

Баришевська, І.В.

            Стратегічне управління розвитком аграрних підприємств регіону: автореф. дис...канд.екон. наук: 08.00.04/ І.В. Баришевська; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. нац. аграрн. ун-т. - Миколаїв: МНАУ, 2013. - 21 с: рис. - Бібліогр.: с.21

Кл.слова (ненормированные): СТРАТЕГІЯ--МЕНЕДЖМЕНТ--РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ

Аннотация: Проведено оцінку стану та тенденцій розвитку аграрних підприємств. Удосконалено підходи до побудови функціональної структури різних типів.

 

631.1

Д32

Дем'янишина, О.А.

            Організація розвитку сільських територій в системі відродження агросфери (на матеріалах Вінницької області): автореф. дис...канд.екон. наук: 08.00.03/ О.А. Дем'янишина; НААНУ. - К: НААНУ, 2012. - 21 с: рис. - Бібліогр.: с.17-18

Кл.слова (ненормированные): ГРОМАДА--СТРАТЕГІЯ--ФІНАНСУВАННЯ

Аннотация: Визначено роль, місце та сутність сільських територій на основі урахування трансформаційних  змін АПК та потреб соціального розвитку села.

 

631.1

К77

Кравець, К.В.

            Формування організаційно-економічного механізму стратегічного управління аграрними підприємствами: автореф. дис....канд. екон. наук: 08.00.04/ К.В.Кравець; М-во аграр. політики та продовольства України; Луганський нац. аграр. ун-т. - Луганськ: ЛНАУ, 2013. - 20 с.: рис., табл

Кл.слова (ненормированные): обгрунтування, методичні--впровадження--розбудова

Аннотация: В дисертації розроблено механізми управління аграрними підприємствами, нові форми і методи, обгрунтування технології стратегічного управління підприємством з урахуванням специфіки менеджменту, теоретико-методичних основ та прикладних засад щодо механізму управління.

 

631.1

П50

Поліщук, Я.П.

            Стратегія сільського розвитку в Україні: євроінтеграційний вимір: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03/ Я.П. Поліщук; М-во аграр. політики та продовольства України, Житомирський нац.  агроекологічний ун-т. - Житомир, 2014. - 20 с: табл. - Бібліогр.: с. 17-18

Кл.слова (ненормированные): території--розвиток--євроїнтеграція

Аннотация: Здійснено теоретико-методологічне обгрунтування сучасного етапу еволюції наукових підходів до вирішення соціальних проблем села, зокрема переходу від агроцентричної моделі соціально-економічного розвитку до концепції сільського розвитку.

 

631.1

Б61

Білоусько, Н.Л.

            Стратегічні напрями формування техніко-технологічного забезпечення рослинництва в сільськогосподарських підприємствах: автореф. дис...канд. екон.наук: 08.00.04/ Н.Л. Білоусько; М-во аграр. політики та продовольства України, Харк. нац. аграр.  ун-т. - Харків, 2014. - 20 с: табл. - Бібліогр.: с. 15-16

Кл.слова (ненормированные): стратегія--техніка--технології--ринок--парк

Аннотация: У дисертації визначено теоретичні, методичні та практичні питання щодо формування техніко-технологічного забезпечення сільського господарства. Обгрунтовано економічну сутність поняття техніко-технологічне забезпечення рослинництва в сільськогосподарських підприємствах.

 

631.1

Г37

Гераймович, В.Л.

            Інвестиційний процес та його вплив на економічний розвиток аграрного сектору: автореф. дис...канд. екон. наук: 08.00.03/ В.Л. Гераймович; М-во аграр. політики та продовольства України, Житомирський нац. агроекологічний університет. - Житомир, 2014. - 20 с: рис. - Бібліогр.: с.16-17

Кл.слова (ненормированные): політика--інвестиції--стратегія--сектор--аграрії

Аннотация: Узагальнено теоретичні та практичні рекомендації щодо підвищення ефективності управління інвестиційним процесом, визначення його впливу на розвиток аграрного сектору. Обгрунтовано механізм визначення впливу на розвиток аграрного сектору.

 

631.1

С60

Соловій, С.Б.

            Стратегія розвитку фінансової інфраструктури аграрного виробництва: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03/ С.Б. Соловій; ДВНЗ "Ужгородський  нац. ун-т". - Ужгород, 2014. - 19 с.: іл. - Бібліогр.: с.14-16

                                 Кл.слова (ненормированные): ІНВЕСТИЦІЇ, КРЕДИТУВАННЯ--лізинг

Аннотация: В роботі обгрунтовано необхідність врахування загальних і специфічних ознак аграрного виробництва під час формування і розвитку фінансової інфраструктури аграрного виробництва, проаналізовано фактори, що визначають та формують напрям її розвитку. Наведено результати ретроспективного аналізу аграрного виробництва в контексті розвитку фінансової інфраструктури, проведено оцінку стану фінансової інфраструктури аграрного виробництва на основі її складових, досліджено сучасні проблеми розвитку фінансової інфраструктури аграрного виробництва.

 

631.2

Г12

Гавриш, О.М.

            Формування маркетингової стратегії тепличних господарств: автореф. дис. ... канд. екон. наук:08.00.04/ О.М. Гавриш; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2014. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с. 16-17

                                 Аннотация: В роботі здійснено оцінку маркетингової діяльності тепличних господарств та охарактеризовано їх маркетингове середовище із застосуванням основних груп факторів виробництва та рейтингових оцінок сили їх впливу на підприємство. Запропоновано інтегрований показник для визначення ступеня виконання маркетингового стратегічного набору з метою встановлення потреби в коригуванні тієї чи іншої маркетингової стратегії із застосуванням прогнозу результатів діяльності тепличних господарств для оцінки перспективи їх розвитку та виявлення резервів зростання прибутковості.

 

631.1

Л77

Лопушанська, В.В.

            Стратегічне планування розвитку і підвищення конкурентоспроможності галузей рослинництва у сільськогосподарських підприємствах: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ В.В. Лопушанська; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаївський держ. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2013. - 20 с.: табл. - Бібліогр.: с. 16-18

                                 Кл.слова (ненормированные): органічна продукція

Аннотация: В роботі обгрунтовано стратегічні альтернативи розвитку рослинницьких галузей сільськогосподарських підприємств на основі використання технологій прецизійного землеробства, органічного виробництва та технологій мінімального обробітку грунту. Розроблено модель конкурентоспроможного розвитку галузей рослинництва та рекомендації щодо удосконалення регулювання стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств.

 

631.1

В19

Василенко, С.В.

            Стратегія розвитку підприємств галузі скотарства: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ С.В. Василенко; М-во аграр. політики та продовольства України, Житомирський нац. агроекологічний ун-т. - Житомир, 2014. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-18

Кл.слова (ненормированные): інвестиції, маркетинг, прогнозування

Аннотация: В роботі обгрунтовано методологічні положення на основі системного підходу до формування стратегії розвитку підприємств. Удосконалено методичний підхід до формування та реалізації стратегії з використанням комплексу оптимізаційних завдань, мережевого планування та методів, що характеризують ринкову позицію підприємства, його виробничий потенціал. Проаналізовано сучасний стан діяльності підприємств галузі скотарства та розроблено економіко-математичну модель для прогнозування основних результативних показників, що визначають ефективність стратегії розвитку.

 

631.1

С91

Сухоставець, А.І.

            Стратегія розвитку підприємництва у соціальній сфері села: автореф. дис. ... канд.екон. наук: 08.00.03/ А.І. Сухоставець; Міжнар. ун-т бізнесу і права. - Херсон, 2014. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-19

                                 Кл.слова (ненормированные): кадровий менеджмент--фінансово-кредитна інфраструктура

Аннотация: В роботі  розроблено організаційно-економічний механізм пом'якшення негативного впливу процесу скорочення робочих місць в сільській місцевості, що, на відміну від існуючого, враховує розвиток підприємництва у соціальній сфері села, який здатний абсорбувати надлишкову робочу силу з агровиробництва, зменшувати сезонність доходів та рівня зайнятості на сільських територіях, а також покращити соціальні та екологічні стандарти життя сільського населення. 

 

636

Ш 68

Шлапак, О.В.

            Стратегічні напрями розвитку м'ясного скотарства в Україні: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03/ О.В. Шлапак; НААН України, Держ. установа "Ін-т  економіки та прогнозування ". - К., 2013. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17

Аннотация: В роботі сформульовано стратегічну мету розвитку м'ясного скотарства в Україні, визначено головні стратегічні напрями розвитку галузі: формування племінної бази, зміцнення кормової бази, будівництво та модернізація тваринницьких комплексів; створення інтегральних ланцюгів постачання на основі виробничих контрактів; створення системи утилізації відходів. Запропоновано економічні та організаційно-правові механізми реалізації окреслених стратегічних напрямів.

 

634.8

Б43

Белоус, І.В.

            Стратегія розвитку виноградарства і виноробства України та передумови виходу їх продукції на світовий ринок: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03/ І.В. Белоус; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаївський держ. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2014. - 23 с.: табл. - Бібліогр.: с. 18-20

                                 Кл.слова (ненормированные): інтеграція, маркетинг, економіка, ринок,

Аннотация: В роботі проаналізовано стан розвитку вітчизняного виноградарсько-виноробного підкомплексу та визначено його місце на світовому ринку. Визначено економічну ефективність розвитку виноградарства та шляхи її підвищення. Розроблено систему маркетингової діяльності виноградарства і виноробства. Обгрунтовано модель розвитку галузі та організаційно-економічний механізм її функціонування.

 

631.1

Д17

Данкевич, Є.М.

            Стратегія розвитку міжгалузевої інтеграції в аграрному секторі економіки: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.03/ Є.М. Данкевич; НААН України, Нац. наук. центр " Інститут аграрної економіки". - К., 2014. - 36 с.: іл. - Бібліогр.: с.26-33

Кл.слова (ненормированные): соціальний розвиток--ресурси--інновації

Аннотация: В роботі обгрунтовано, що інтегровані формування ведуть виробництво на новій технологічній, організаційній та ресурсній основі. Встановлено, що формування їх ресурсного потенціалу здійснюється у напрямі розширення виробництва, зміцнення міжгалузевої інтеграції, удосконалення моделі бізнесу, впровадження інноваційних технологій, встановлення раціональних пропорцій між землекористуванням, засобами виробництва та наявними трудовими ресурсами.

 

31

А26

            Агропромисловий комплекс України. Сьогодення та майбутнє. 2010. Вип. другий: інформ. - довід. вид./ авт.- упоряд. Н.Г. Гороховська. - Киiв: ТОВ "Видавництво "Престиж Медіа інформ"", 2010. - 304 с: іл

Аннотация: У виданні висвітлено інформацію про сучасний стан та перспективи розвитку агропромислового комплексу України, провіднихсільськогосподарських підприємств, харчової промисловості, а також подана інформація про громадські об'єднання, асоціації, вищі навчальні заклади, що входять до агропромислової галузі. 

 

631.1

М64     

            Мировые тенденции развития агропромышленного производства (за данными ИА "АПК-Информ"): [тем. подборка]. - Днепропетровск, [2010]. - 96 с.: ил

Кл.слова (ненормированные): соя--кукуруза--подсолнечник--пшеница--сахар--молочная промышленность--мясная промышленность.

Аннотация: В тематическую подборку вошли статьи журнала "АПК-Информ" за 2002-2010 годы. Рассматриваются вопросы агропромышленного комплекса, в частности, производство и рынок основных сельскохозяйственных культур в странах Европейского Союза, Латинской Америки, Австралии, Ближнего Востока.

 

631.1

Б48

Березівський, П.С.

            Організація виробництва в аграрних формуваннях: навч. посіб./ П.С. Березівський, Н.І. Михалюк; М-во освіти і науки України, Львів. держ. аграр. ун-т. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 560 с.: табл.. - Бібліогр.: с.555-559

                                 Аннотация: У посібнику висвітлено питання наукових основ організації виробництва в аграрних формуваннях, організації виробничого потенціалу і його використання, основ раціональної організації галузей рослинництва і тваринництва, підсобних виробництв і промислів.

 

631.1

К36

Кестер, Ульрих

            Основы анализа аграрного рынка : [учеб.]/ Ульрих Кестер; науч. ред. пер. О. Нивьевский. - Изд. 4-е, перераб. и доп.. - К.: АДЕФ-Україна, 2010. - 486 с.: рис.. - Библиогр.: с.441-457

 Предм. указ.: с. 458-463

                                 Аннотация: В книге изложены основы политэкономии, основополагающие знания отраслевой экономической политики на примере аграрного сектора. Рассматриваются основы ценообразования на товарных рынках, рынках средств производства. Раскрываются особенности аграрной политики, главным образом, на примере Европейского Союза.

 

663

Ш71

Шмаглій, О.Б.

            Плодоовочевий комплекс України: сучасний стан та перспективи розвитку/ О.Б.Шмаглій, О.В. Коваленко; Ін-т продовольчих ресурсів НААНУ. - К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2014. - 72 с.: рис., табл.. - Бібліогр.: с.69-71 . - ISBN 978-966-669-448-8

Кл.слова (ненормированные): продовольча безпека--фрукти, овочі--споживчий кошик--консервування--експорт--імпорт

Аннотация: В книзі викладені результати комплексних досліджень ефективного розвитку плодоовочевого комплексу України в новітніх умовах трансформації та глобалізації економічного простору. Наведено основні параметри, загальна схема і результати аналізу вітчизняного плодоовочевого комплексу; вимоги законодавства щодо забезпечення продовольчої безпеки держави; сучасний стан і тенденції дотримання фізіологічно необхідних норм споживання плодоовочевих продуктів в Україні..  

 

631.1

М64

            Мировые тенденции развития агропромышленного производства (за данными ИА "АПК-Информ"): [тем. подборка]. - Днепропетровск, [2010]. - 96 с.: ил

Кл.слова (ненормированные): соя--кукуруза--подсолнечник--пшеница--сахар--молочная промышленность--мясная промышленность.

Аннотация: В тематическую подборку вошли статьи журнала "АПК-Информ" за 2002-2010 годы. Рассматриваются вопросы агропромышленного комплекса, в частности, производство и рынок основных сельскохозяйственных культур в странах Европейского Союза, Латинской Америки, Австралии, Ближнего Востока.

 

631.5

П64

            Потенційний економічний та екологічний ефект від впровадження сучасних ГМ-культур у сільськогосподарське виробництво України / Я. Блюм, Г. Брукс. - К., [2011]. - 88 с.: іл. - Бібліогр.: с.87-88

Кл.слова (ненормированные): соя--ріпак олійний--цукровий буряк--гербіциди--кукурудза--інсектициди

Аннотация: У виданні розглядаються результати дослідження економічного та екологічного ефектів від використання сучасних комерційних сільськогосподарських біотехнологій  в Україні, зокрема, запровадження генно-модифікованих сортів сільськогосподарських культур (кукурудза, соя, цукровий буряк, ріпак олійний).

 

 

            В украинском АПК формируется общественное лобби: [интервью А.Муляра, специалиста по вопросам аграрной и земельной политики Проетка USAID "АгроИнвест"] //Масложировой комплекс. - 2015. - №2 (июнь). -  С. 27-28.

 

Самаріна, І.

            Як світ впливає на ринок зернових в Україні/ І. Самаріна //Агробізнес сьогодні. - 2015. - №5 (березень). -  С. 16-18.

 

            Сучасні та перспективні технології //Агробізнес-Україна. - 2015. - №10. -  С. 8-12.

 

Калінчик, М.

            Дотування аграрного сектора економіки - єдиний чинник прогресу?/ М. Калінчик //Агробізнес-Україна. - 2015. - №10. -  С. 20-21.

                                

Лупенко, Ю.

            Ученые о  достижениях АПК/ Ю. Лупенко //Агро перспектива. - 2015. - №12. -  С. 64-69.

 

            Президент Національної академії аграрних наук України Ярослав Гадзало: "Час змінювати інституційне середовище науки та змінюватися самим" //Агробізнес-Україна. - 2016. - №1. -  С. 14-16.

 

Калінчик, М.

            Діагностика проблем у середовищі відсутності загальнодержавної аграрної політики/ М. Калінчик //Агробізнес-Україна. - 2016. - №1. -  С. 34-40.. - Бібліогр. в кінці сторінки

                                

Прудко, Е.

            Государственное регулирование агробизнеса - 2015/ Е. Прудко //АПК-информ: итоги. - 2016. - №1 (январь). -  С. 32-33.

                                

Фадеев, Л.В.

            Точная агротехнология будущего начинается сегодня/ Л.В. Фадеев //Масложировой комплекс. - 2015. - №3 (сентябрь). -  С. 27-33. - Библиогр. в конце ст.

                                

            "Аграрная часть" Госбюджета 2016 //Продукты и ингредиенты. - 2016. - №1-2 (январь-февраль). -  С. 6-7.

Добавил: CNTB, 10.01.2017, в категорию Аграріям (тематичні списки)