(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Розвиток агропромислового комплексу України

631.1

Б48

Березівський, П.С. Організація виробництва в аграрних формуваннях: навч. посіб./ П.С. Березівський, Н.І. Михалюк; М-во освіти і науки України, Львів. держ. аграр. ун-т. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 560 с.: табл.. - Бібліогр.: с.555-559

 У посібнику висвітлено питання наукових основ організації виробництва в аграрних формуваннях, організації виробничого потенціалу і його використання, основ раціональної організації галузей рослинництва і тваринництва, підсобних виробництв і промислів.

631.1

Б94

  Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: підручник/ М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, Л.Г. Панченко и др; М-во освіти і науки України, М-во аграрної політики України. - Вид. 4-те, переробл. і доповн. - Київ: Алерта, 2007. - 978 с.: рис., табл.

  Висвітлено організацію бухгалтерського обліку і внутрішньогосподарського обліку на сільськогосподарських підприємствах за діючим Планом рахунків, затвердженим Міністерством фінансів України на засадах міжнародних і національних стандартів. На базі нових методичних концепцій викладено організацію обліку грошових коштів, цінних паперів, векселів, розрахунків з дебіторами та кредиторами, необоротних активів, біологічних активів, розрахунків з виплати працівникам, запасів, зобов'язань, власного капіталу, виробництва, доходів і результатів діяльності, складання фінансової звітності. Для студентів та викладачів аграрних вузів.

631.1

В31

Вергунов, В.А. Нариси історії аграрної науки, освіти та техніки. До 90-річчя від дня створення ДНСГБ НААН, Частина четверта/ В.А. Вергунов; НААН, Держ. наук. с.-г. б-ка. - К.: ДНСБ НААН, 2012. - 324 с. - (Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії; кн. 58)

631.1

В67

Волкова, Н.А. Экономика сельского хозяйства и перерабатывающих предприятий: Учеб. пособие/ Н.А. Волкова, О.А. Столярова, Е.М. Костерин; Ред. Н.А. Волковой. - М.: КолосС, 2005. - 239 с.. - (Учеб. и учеб. пособия для студентов вузов). - Библиогр.: с. 235-236

631.1

К36

Кестер, Ульрих Основы анализа аграрного рынка : [учеб.]/ Ульрих Кестер; науч. ред. пер. О. Нивьевский. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - К.: АДЕФ-Україна, 2010. - 486 с.: рис. - Библиогр.: с.441-457

 Предм. указ.: с. 458-463

 В книге изложены основы политэкономии, основополагающие знания отраслевой экономической политики на примере аграрного сектора. Рассматриваются основы ценообразования на товарных рынках, рынках средств производства. Раскрываются особенности аграрной политики, главным образом, на примере Европейского Союза.

631.1

Н34

 Наукові засади розвитку агропромислового виробництва в сучасних умовах/ редколегія:. М.В. Зубець,  М.Д. Безуглий,  М.П. Сичевський; НААН України. - К.: Аграрна наука, 2010. - 224 с.: рис., табл. - ISBN 978-966-540-304-3

В книзі подані узагальнені матеріали сесії  Загальних зборів Національної академії аграрних наук України, присвячені питанню інноваційно-інвестиційного  розвитку агропромислового комплексу та харчової галузі. Запропоновано нову ідеологію державної підтримки АПК, названо додаткові джерела фінансування, науково обгрунтовано принципово важливі умови запровадження ринку землі, формування економічних міжгалузевих відносин.

631.1

П16

Панченко, П.П. Аграрна історія України: підручник/ П.П. Панченко, В.А. Шмарчук. - 2-ге вид., випр. і допов.. - Київ: Знання, 2000. - 342 с. - (Вища освіта ХХІ століття)

 Даний підручник - практично перше в українській літературі завершене видання такого типу в якому на основі аналізу широкого кола документальних джерел без ідеологічної заангажованності розкриваються аграрні відносини на українських землях в ХІХ-ХХ ст.

631.1

С12

Саблук, П. Аграрна економіка і політика в Україні: підсумки минулого та погляд у майбутнє: У трьох томах/ П. Саблук. - К.: Ін-т аграрної економіки

                Т. II: Аграрна економіка в умовах демократичного державотворення. - 2001. - 482 с (в пер.)

 У другому томі видання висвітлюються роль і місце аграрного виробництва в народногосподарській економіці країни, обгрунтовується невідкладність реформування агропромислового комплексу, розкривається сутність і розвиток відносин власності та форм господарювання, особливості формування економічного змісту виробничої діяльності.

631.1

С12

Саблук, П. Аграрна економіка і політика в Україні: підсумки минулого та погляд у майбутнє: У трьох томах/ П. Саблук. - К.: Ін-т аграрної економіки

                Т.I: Економіка періоду диктатури влади. - 2001. - 431 с.

 У першому томі видання узагальнено історичний шлях розвитку аграрної економіки в Україні з часу скасування кріпацтва до дня проголошення незалежності нашої держави.

631.1

С12

Саблук, П. Аграрна економіка і політика в Україні: підсумки минулого та погляд у майбутнє: У трьох томах/ П. Саблук. - К.: Ін-т аграрної економіки

 Т.III: Формування наукової ринкової школи економістів-аграрників. - 2001. - 485 с

У третьому томі трилогії "Аграрна економіки і політика в Україні: підсумки минулого та погляд у майбутнє" висвітлюються тернисті шляхи формування в Україні наукової школи вчених економістів-аграрників в період переходу до ринкової економіки, обгрунтовуються сутність та зміст вирішення наукових проблеми організаційного, економічного та правового характеру для розробки державної аграрної політики і реформування в агропромисловому комплексі.

631.1

С30

Семенов, В.Ф. Загальний курс агробізнесу: Навчальний посібник/ В.Ф. Семенов, І.Ю. Сіваченко, В.П. Федоряка; за ред. В.Ф. Семенова,  І.Ю. Сіваченка. - Київ: Знання, 2000. - 301 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - Бібліогр.: с. 298-301. - 19.10,  грн.

В посібнику розглянуто зміст і сутність діяльності підприємств, пов'язаних з виробництвом сільськогосподарської продукції, її переробкою та реалізацією. З'ясовуються основні поняття продовольчого маркетингу, його організація на підприємствах АПК в Україні та її регіонах.

631.1

Х15

Хазін, М.А. Будівлі і споруди агропромислового комплексу: навч. посіб./ М.А. Хазін. - 2-ге вид., допов. і переробл.. - К.: "Вища школа", 2006. - 255 с.: ілюстр.. - Бібліогр.: с.251-254.

  У другому виданні  подано генеральні плани сільськогосподарських підприємств, розглянуто типи і номенклатуру підсобно-допоміжних будівель та споруд, тентових споруд, що трансформуються, з полімерних матеріалів. Враховано вимоги державних будівельних норм, стандартів та відомчих норм технічного проектування.

 

Автореферати

 

631.1

A25

Агрес, О.Г. Економічна ефективність використання основних засобів сільськогосподарських підприємств: автореф. дис...канд. екон. наук: 08.00.04/ О.Г. Агрес; М-во аграр. політики та продовольства України, Львів. нац. аграр. ун-т. - Львів, 2013. - 20 с: табл. - Бібліогр.: с.16-17

Обгрунтовано пропозиції з оптимізації капітальних витрат на оновлення основних засобів сільськогосподарських підприємств.

631.1

A66

Андрущенко, А.В. Наукове обгрунтування раціонального використання та охорони земель сільськогосподарського призначення: автореф. дис...канд. с.-х. наук: 03.00.16/ А.В. Андрущенко; НААН України, Ін-т агроекології і природокористування. - К., 2013. - 21 с: рис. - Бібліогр.: с.18-19

Удосконалено підходи щодо акумулювання коштів, що надходять від втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництв, на рівні обласних бюджетів.

631.1

Б24

Баришевська, І.В. Стратегічне управління розвитком аграрних підприємств регіону: автореф. дис...канд.екон. наук: 08.00.04/ І.В. Баришевська; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. нац. аграрн. ун-т. - Миколаїв: МНАУ, 2013. - 21 с: рис. - Бібліогр.: с.21

Проведено оцінку стану та тенденцій розвитку аграрних підприємств. Удосконалено підходи до побудови функціональної структури різних типів.

631.1

Б39

Бездітко, О.Є. Управління ризиками сільськогосподарських підприємств: автореф. дис...канд.екон. наук: 08.00.04/ О.Є. Бездітко; М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. - Харків: ХНАУ, 2013. - 20 с: рис. - Бібліогр.: с.16-17

На системній основі проаналізовано структурні і організаційні зміни, динаміку основних економічних та інформаційних заходів.

631.1

Б61

Білич, А.В. Вартість аграрних підприємств : оцінювання та фактори зростання : автореф. дис. ...  канд. екон. наук: 08.00.04/ А.В. Білич; М-во освіти і науки України, Держ.  вищ. навч. заклад "Київський нац. економічний ун-т імені Вадима Гетьмана". - К., 2014. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.15-17

В роботі досліджено специфіку й наведено відповідний алгоритм оцінювання вартості підприємств аграрного сектору з урахуванням вартості права оренди землі, дії ризиків систематичного та специфічного характеру. Розроблено теоретико-методичні підходи до системи вартісно-орієнтованого управління аграрними підприємствами у взаємозв'язку з рівнем їхньої економічної та технічної ефективності, індексом неплатоспроможності та іншими драйверами вартості.

Держ.  вищ. навч. заклад "Київський нац. економічний ун-т імені Вадима Гетьмана"

631.1

Б 72

Бобровська, Н.В. Природно-ресурсне забезпечення розвитку аграрного сектору економіки: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03/ Н.В. Бобровська; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаївський нац. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2014. - 25 с.: іл. - Бібліогр.: с.20-22

В роботі розроблено концептуальний підхід, в основу якого покладено систему дій, поглядів на явища та процеси у напрямку формування якісної основи природно-ресурсного забезпечення розвитку аграрного сектору економіки, обгрунтовано еколого-орієнтований підхід у формуванні і  використанні природно-ресурсної основи з урахуванням біологічних особливостей природних ресурсів за видами у їх взаємозв'язку.

631.1

Б90

Бугайчук, В.В. Відродження виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ В.В. Бугайчук; М-во аграр. політики та продовольства України, Житомирський нац. агроекологічний ун-т. - Житомир, 2014. - 20 с.: рис. - Бібліогр.: с.16-18

 В роботі обгрунтовано теоретичні основи та методологію процесу відродження виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств. Розроблено авторську графоаналітичну модель "Октаедр виробничого потенціалу", в основі якої передбачено визначення стану виробничого потенціалу з врахуванням збалансованої структури ресурсів для цілеспрямованого розвитку господарської системи.

631.1

В12

Ваврик, В.Б. Цінове середовище розвитку сільськогосподарських підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ В.Б. Ваврик; М-во аграр. політики та продовольства України, Львівський нац. аграр. ун-т. - Львів, 2014. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с. 17-18

 В роботі проведено аналіз рівня і динаміки цін на продовольчі товари та сільськогосподарську продукцію. Проведено розрахунки щодо прогнозного рівня цін на продовольчі товари. Обгрунтовано пропозиції з удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування аграрно-промислового комплексу в частині регулювання цінових відносин.

631.1

В 20

Васюренко, Л.В. Формування і ефективність використання основного капіталу в сільськогосподарських підприємствах: автореф. дис. ... канд. екон. наук:08.00.04/ Л.В. Васюренко; М-во аграр. політики та продовольства України, Харківський нац. аграрний ун-т ім. В.В. Докучаєва. - Х., 2014. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с. 17-18

В роботі визначено сучасний стан та рівень забезпеченості основного капіталу для раціонального та ефективного функціонування підприємств, визначено основні напрями удосконалення господарського механізму для забезпечення розширеного відтворення матеріально-технічного потенціалу сільськогосподарських підприємств. 

631.1

Г37

Гераймович, В.Л. Інвестиційний процес та його вплив на економічний розвиток аграрного сектору: автореф. дис...канд. екон. наук: 08.00.03/ В.Л. Гераймович; М-во аграр. політики та продовольства України, Житомирський нац. агроекологічний університет. - Житомир, 2014. - 20 с: рис. - Бібліогр.: с.16-17

Узагальнено теоретичні та практичні рекомендації щодо підвищення ефективності управління інвестиційним процесом, визначення його впливу на розвиток аграрного сектору. Обгрунтовано механізм визначення впливу на розвиток аграрного сектору.

631.1

Д13

Давидова, І.І. Диверсифікація видів діяльності в аграрному секторі економіки: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03/ І.І. Давидова; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2013. - 19 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-17

В роботі досліджено економічний розвиток діяльності аграрного сектору та удосконалено шляхи інтенсифікації і диверсифікації як засобу ефективної діяльності та зайнятості в сільському господарстві. Здійснено моделювання інтеграційно- диверсифікаційних процесів, які відбуваються в аграрному секторі економіки через інтеграцію підходів різних наук, міжпредметних просторових концепцій і синтезованих методик моделювання диверсифікації як процесу на різних галузевих рівнях аграрного сектору.

631.1

Д 17

Данкевич, Є.М. Стратегія розвитку міжгалузевої інтеграції в аграрному секторі економіки: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.03/ Є.М. Данкевич; НААН України, Нац. наук. центр " Інститут аграрної економіки". - К., 2014. - 36 с.: іл. - Бібліогр.: с.26-33

В роботі обгрунтовано, що інтегровані формування ведуть виробництво на новій технологічній, організаційній та ресурсній основі. Встановлено, що формування їх ресурсного потенціалу здійснюється у напрямі розширення виробництва, зміцнення міжгалузевої інтеграції, удосконалення моделі бізнесу, впровадження інноваційних технологій, встановлення раціональних пропорцій між землекористуванням, засобами виробництва та наявними трудовими ресурсами.

631.1

Д45

Дікарев, О.А. Розвиток інтеграційних процесів в агропродовольчому комплексі України: автореф. дис...канд. екон. наук: 08.00.03/ О.А. Дікарев; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2014. - 21 с: рис. - Бібліогр.: с.16-18

Здійснено дослідження сучасного стану агропродовольчої сфери України, проведено комплексний аналіз розвитку інтеграційних процесів в агропродовольчій сфері, оцінено їх соціально-економічну ефективність.

631.1 (477)

С60

Соловей, Т.В. Розвиток форм організації аграрного виробництва в регіонах України: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.05/ Т.В. Соловей; М-во освіти і науки України, Полтавський нац. ун-т ім. Юрія Кондратюка. - Полтава, 2014. - 20 с.: рис. - Бібліогр.: с. 16-18

В роботі застосовано методологію дослідження на основі взаємообумовленості раціональних форм господарювання й рівня розвитку продуктивних сил, використання механізму дії та форм реалізації економічних законів. Зроблено оцінювання нормативно-правового забезпечення розвитку аграрного виробництва в Україні. Розроблено моделі розвитку ринкових аграрних форм господарювання, визначено регіональний зміст монопольних тенденцій аграрних форм господарювання, обгрунтовано процес формування раціональних аграрних форм господарювання з виробництва органічної продукції. 

 

Статті періодичних видань

 

Михайлов, М.Г. Основні пріоритети державної підтримки розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств/ М.Г. Михайлов //Економіка АПК. - 2018. - №1 (січень). -  С. 53-59. - Бібліогр. в кінці ст.

Павлик, В.П. Системний підхід до управління сільськогосподарськими підприємствами/ В.П. Павлик //Економіка АПК. - 2018. - №1 (січень). -  С. 66-73. - Бібліогр. в кінці ст.

Тимошенко, М.М.              Науково-організаційні засади удосконалення стратегії розвитку сільських територій в умовах євроінтеграції/ М.М. Тимошенко, А.О. Соколова //Економіка АПК. - 2018. - №2 (лютий). -  С. 55-63. - Бібліогр. в кінці ст.

Шубравська, О.В. Поширення агроновацій у контексті забезпечення ефективного галузевого зростання/ О.В. Шубравська //Економіка АПК. - 2018. - №2 (лютий). -  С. 71-76. - Бібліогр. в кінці ст.

  Адаптація сільського господарства до змін клімату гарантуватиме глобальну продовольчу безпеку: Новини АПК //Економіка АПК. - 2018. - №3 (березень). -  С. 48.

Мацибора, Т.В. Інвестиційна привабливість аграрного сектору України: регіональний аспект/ Т.В. Мацибора //Економіка АПК. - 2018. - №3 (березень). -  С. 49-55. - Бібліогр.: с. 54.

Грановська, В.Г. Організаційні трансформації аграрного бізнесу в Україні/ В.Г. Грановська, В.М. Крикунова //Економіка АПК. - 2018. - №3 (березень). -  С. 63-74. - Бібліогр.: с. 71-73

Грибинюк, О.М. Перспективи використання технології "блокчейн" у сільському господарстві/ О.М. Грибинюк, Б.В. Духницький, О.О. Шеремет //Економіка АПК. - 2018. - №3 (березень). -  С. 75-81. - Библиогр.: с. 80.

Яснолоб, І.О. Інноваційна діяльність підприємства на основі аутсорсингу та моделювання бізнес-процесів/ І.О. Яснолоб, О.О. Горб, Я.В. Радіонова //Економіка АПК. - 2018. - №3 (березень). -  С. 82-90. - Бібліогр.: с.88-89

Наукове забезпечення енергетичної автономізації агропромислового виробництва //Цукрові буряки . - 2018. - №2. -  С. 4. - ІПДОНУХТ

Павлик, В.П. Використання моделювання в управлінні сільськогосподарськими підприємствами/ В.П. Павлик //Економіка АПК. - 2018. - №4 (квітень). -  С. 70-78

Ільчук, М.М. Оптимізаційні рішення організації виробництва в агробізнесі/ М.М. Ільчук, І.І. Андросович //Економіка АПК. - 2018. - №5 (травень). -  С. 77-84. - Бібліогр. в кінці ст.

Вітвіцький, В.В. Управління продуктивністю та конкурентоспроможністю аграрних підприємств у контексті соціально-економічних цілей розвитку/ В.В. Вітвіцький //Економіка АПК. - 2018. - №5 (травень). -  С. 100-109. - Бібліогр. в кінці ст.

Кропивко, М.Ф. Сутність кластера як новітньої мережевої організації спільної діяльності в агропромисловому виробництві/ М.Ф. Кропивко, О.В. Ковальова //Економіка АПК. - 2018. - №6 (червень). -  С. 18-30. - Бібліогр. в кінці ст.

Коденська, М.Ю. Закономірності розвитку аграрно-промислового виробництва та ефективність його функціонування/ М.Ю. Коденська,  С.А. Сегеда //Економіка АПК. - 2018. - №6 (червень). -  С. 30-39.. - Бібліогр. в кінці ст.

 Диференціація ефективності аграрного бізнесу та потенційний ринок землі/ А.В. Скрипник, Ткачук  , В.М. Андрющенко, Е.К. Букін //Економіка АПК. - 2018. - №6 (червень). -  С. 40-52. - Бібліогр. в кінці ст.

Шебанін, В.С. Дуальна форма освітньої підготовки висококваліфікованих фахівців для аграрної сфери України/ В.С. Шебанін //Економіка АПК. - 2018. - №7 (липень). -  С. 5-15. - Бібліогр. в кінці ст.

Левківська, Л.М. Соціальна відповідальність у контексті формування стратегічного розвитку сучасного агробізнесу/ Л.М. Левківська //Економіка АПК. - 2018. - №7 (липень). -  С. 74-82. - Бібліогр. в кінці ст.

Павлик, В.П. Методологізація розроблення стратегічних програм розвитку сільськогосподарських підприємств/ В.П. Павлик //Економіка АПК. - 2018. - №7 (липень). -  С. 103-112. - Бібліогр. в кінці ст.

Добавил: CNTB, 16.11.2018, в категорию Аграріям (тематичні списки)